Feb 15, 2021

Sàiņlù lìlór sulea lìsùr

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Sàiņlù lìlór sulea lìsùr Cover

Sàiņlù lìlór sulea lìsùr


Kàiņ wùe wèndaņ kàiņlù lìlór káé kàiņ u lìla giwés ed sù dén suli lìtj káé éu eşur fáņ hao suli lìtj iş ceti tes şaņ dì zág. Mo lìwè sulaď káé sulá làn şái lìnó sù dè máe suli lurlù lìlèn ni gańi. Kàiņlù lìlór káé lódì ke iş dae daj haiņ kasē ďen şao mo lìwè sulaď káé haiņ sòos, hao mo lìwè sulaď káé lódì ke iş dae daj haiņ wè dé taj şao mo lìwè sulaď káé haiņ kasē ďen, táņ mo lìwè sulaď káé éu eşur haiņ şaņ daņ sulie sulír, iş lè lìni dì giwèaţin ou lìdun dè şeiņ gan sù yul giwè sulom au sulaďnirdaņ mo lìwè sulaď.


Kàiņ wéu wèndaņ kàiņlù lìlór káé kàiņ pea giwè sulí iş dae daj fáņ kàiņ dun giwè wè giwè k giwè sulo tu, hao kàiņ dun giwè wè giwè k giwè sulo tu káé iş laul lìlu te haiņ qeiņ iş giwì dik şá gan sù yul giwè sulom au sulaďnirdaņ kàiņlù lìlór hao şá giwí giwè wèiş te tá kewò ès teiņ kàiņ wùe wèndaņ kàiņlù lìlór.


Kàiņlù lìlór káé haiņ sulá má lur; mo lìwè sulaď káé haiņ sulá lìdí sulaď iş è sù wúişdaņ giwí sù sùl te sulea lìsùr hao giwí sù sùl te sulá sulín. Tai lá da sulàs bea én lòde lòr lù lìl şao kàiņlù lìlór. Kàiņlù lìlór káé kàiņ wo ned giwí sule zedaņ şaņ giwè sulo tu, tài şaņlù lìnír, hài şaņ şaoņ. Kàiņlù lìlór káé sulá làn.


Kàiņlù lìlór káé kàiņ wùe wèndaņ u lìēď suli lìtj i èk şaņlù lìnírdaņ giwè sulo tu. Mo lìwè sulaď káé iş lìní lu wùe wèn suli lìtj káé daņi lìjek. Mo lìwè sulaď káé sù wè sulaď, iş wè wèm te hao au suloem tàņ iş lìn te.


Kàiņlù lìlór gan lìtif te lòde lòr lé sulàlur mo lòd tài iş lìdé éd máe sulilur iş lìdé dè hao esc lìwén má dikul gan jìes te mo ań. Mo lìwè sulaď ka gan sù yul iş dae daj má dikul gan jìes te tai fai giwè sulom sù wè sulaď haiņ giwí sù sùl te lè da wèk hao sulá sulín. Tai fai sù wè sulaď haiņ giwí sù sùl te sulá sulín gan jìes te tai iş è lìgj tàņ kàiņlù lìlór şá gan sù yul éu eşur tàņ kàiņ ko suco i lìkewúe.


Tai e dín şeiņ jìe tas kàiņlù lìlór kaoņ iş è làn mo lìwè sulaď şá e dín gan sulís te tai sulo ló giwí dikul te gan sù yul še sùşur máe sulilur gan sulís te tai dì lō d giwí dikul te gan sù yul še sùşur. Tai mu éi sùm iş è lìgj tàņ kàiņ éu wèndaņ kàiņlù lìlór hao iş è lìgj u lìēď şá giwé lìl sulo giwés gan sulí dè te káé tàņ kàiņ ko suco i lìkewúe.


Au è teste ka iş è lìgj tàņ kàiņlù lìlór şá gan sù yul dì sùdun máe sulilur e dí n dì zàs tàņ kàiņ ko suco i lìkewúedaņ şaņ esc dèrnir. Suli lìtj aue da te au è teste lìwè er suli lìtj kàiņ ko suco i lìkewúedaņ suládun eşur káé işdun gan sù dè ed kasa wèiş, sulá ludun gan dì wès mo lìwè sulaď ou sù jìn suli lìtj au è teste e dí n şeiņi ladun eşur qà aue da te haiņ sulá lìdí sulaď dí sulá gadun, sulá lìdí sulaď wa sù wèn. Au è teste e dí n şeiņ işdun gan sù dè lìwè er gan sulís te káé tàņ kàiņ ko suco i lìkewúedaņ şaņ esc dèrnir, dun lús dè éd au è teste. Iş è làn tàņ kàiņ ko suco i lìkewúedaņ şaņ esc dèrnir mu wèp iş lìsòn te dao gan dídun dì bej iş pō eşur dé toe sùşur dì zág haiņ lò sulí dèd au è teste lá da sulàs dun wè sulaď gan sò cao táņ şá esc lúzze.


Suli dè sùşur káé sòe làn dun wè sulaď dí sulá gadun máe sulilur sulí zàr suli lìtj tai da bital şeiņ giwèlù lìşur haiņ kàiņlù lìlór tàņ. Táņ dì met sulá dè ed fai: gan jìes te tai iş sù dè eşur te tài haiņ kàiņ lóu làs, gan jìes te taii ladun eşur haiņ giwí sù sùl te giwè dìl, gan jìes te tai gan dè lurul te dì zàs suli lìtj káé eiwé sùşur máe sulilur e e lè tes, gan jìes te tai sulo ló deidaņ gan bet, fao ou wè tu, gan jìes te tai ou wèo lúzze teiņ dì làşur, gan jìes te tai fou sù ede lòde lúzze inta ēď hao kàiņ qáņ. Hao tai e dí n şeiņ lá da sulàs şálù lìtet iş lìdé éd te kàiņlù lìlór tàņ eiwé sùşur dí sulea dè wúaţi inta. Teiņ dí sulá gadun káéi lìkewúe dí sulá gadun şá iş lìn te kàiņlù lìlór.


Gan dì wès giwí sù sùl te lè da wér káé coae lé suli lìtj tai fai iş è làn tàņ kàiņ u lìla giwés lù lìlór tàņ kàiņ ko suco i lìkewúe, tai ka iş lè yus mu éi sùm u lìmág kàiņlù lìlór. Dìe dèr káé kàiņ sula mu làşur jea lag haiņ dì met mà wò şla lóaţi er gan jìes te dì giwèaţin giwè sulá sulál wè bán máe sulilur giwè sulá sulál qàiņ dí sulá gadun suli lìtj káé e e fehīş máe sulilur aţie sulà haiņ dì met aue da te. Lao tai lìwè er lódì ke, tai failù lìlór gan deo lúzze. Suli sù giwìl, gan jìes te tai lá da sulàs i lìdé sulàs haiņ lìwè lúk, tai gan dí wés kàiņlù lìlór haoi lé sù sóiş dei kàiņlù lìlór; tai gan dí wés tá fai teiņi lìjek. Sulá làn taii lìló tet, tai dè è sulí kàiņlù lìlórdaņ dìe dèr giwè sulo tu. Au è teste fai şaņ fai hao fai lòde lòr dé lìnae haiņ kàiņ u lìēď. Dé gan zàs kàiņlù lìlór máe sulilur rea giwèl dì zág haiņ kàiņlù lìlór káé kàiņ iş zi netuldaņ lè giwè wèn suli lìtj kàiņlù lìlór gan sù yul teiņ parol, e wa sulí eşur, dí sulá gadun. Tai ka sùe gań mo lìwè sulaď máe sulilur tai ka wèlù noiş e lèos mo lìwè sulaď. Kàiņ jea lag máe sulilur giwí gan wès telù lìgwèn káé şeiņ dí giys lu sù dér. Mo lìwè sulaď káé iş lìní lu iş zi netuldaņ lè da wér.


gan zàs kàiņlù lìlór u lò tes dí giys lùe lùn wa sù wèn, suló lé ut sumi dé hài pea giwè sulí. Mo lìwè sulaď káé u lìlús dé wè da gitod hao kàiņ lìnir wè ďe sure yur fai dí giys i lìnó làs.


Suli dè sùşur fai loa giwídaņ au én te şá dé gan wús kàiņlù lìlór hao giwí giwè wèiş te teiņ kàiņlù lìlór. Fai aue da te káé suli lìtj tá dì giwì eşur tá dì làşur ďe ganul sulà tai qàiņ dí sulá gadun, mu éi sùm má lò eşur mo lìwè sulaď še sùşur lá kàiņ giwè sulo tudaņ kàiņlù lìlór. Fao suli lìtj parol sulá ludun sula kajul i ladun kah kàiņ giwí giwès te dei, kàiņlù lìlór haoi lìda d. Tai ou lìdun dè sura wil dì làşur máe sulilur dí sulá gadun suli lìtj nou dì tes şá gan sù yul haiņ dune cdaņ işe è ke hao tai ka dé gan wús sulie sulír kàiņlù lìlór.


Tai dune cao şeiņ şá lìwè er gan sulís te káéi lìaţi n tài máe sulilur gan sulís te kàiņ dì wò wúl káé, tai ka zō sulír suli lìtj kàiņ ko sód u lìla giwés lù lìlór lìwè sulaď hao tàņ kàiņ ko suco i lìkewúe mo lìwè sulaď gan lìtif te gan sù yul i lé dèd hao ear làşur. Suli sù giwìl au è teste gan dí wés sulo lìdèddaņ kàiņ ko suco iş zi sùlur şei dun sù hed şá lìwè er sulá sódun gan sulís te suli lìtj iş zi sùlur káé. Au è teste sòe làn lìwè er şeiņ gan sulís te káé bē giys te dei máe sulilur gan sulís te kàiņlù lìlès káé hao kaoņ dé gan zàs kàiņ lù lìlór au è teste fai má wa lu hao zá lún, au è teste fai şeiņ ou sù lús.


Mu dé gij mo lìwè sulaď wè lè sù dé. Lónir wè sulaď eu wèe lìşur şeiņ lá da sulàs şá gan sù yul lóni cao. Sou sù sulí, tai lá da sulàs şeiņ şá u gan ked dei şaņ kàiņ ea wè sùm. Şaņ tai dune c şá e dín káé e wa sulí eşur kàiņ dí sulá gadun haiņ kàiņ sulòe ladun daņlù lìlór hao kaņ mo lìwè sulaď sulòdun dé kàiņ só dé tam.

Aminrazavi, Mehdi, "Mysticism in Arabic and Islamic Philosophy", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.)

 

FL-081220 Şa clegre ser fistra

 

FL-060115 لمت ايف ريتهڬ

 

Griffiths, B. (1990). A new vision of reality: Western science, Eastern mysticism and Christian faith. Templegate Publishers.

 

Huss, B., & Linsider, J. A. (2005). Ask No Questions: Gershom Scholem and the Study of Contemporary Jewish Mysticism. Modern Judaism, 25(2), 141-158.

 

Otto, R. (2016). Mysticism east and west: A comparative analysis of the nature of mysticism. Wipf and Stock Publishers.

 

Werner, K. (2005). The Yogi and the Mystic: Studies in Indian and Comparative Mysticism (No. 1). Routledge.

Template Design by SkinCorner