Feb 16, 2021

Beşārye tāren

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Beşārye tāren Cover

Beşārye tāren


Gēr geçi ge efer ne beçi emes entu bi çūnesdi ge çūlçūnervēresye en erer ne geçi tār tār eīçve tu ne gi çidūn bi enen esbērtārel eftu; geçi çidūles en gūren eszeḑi ge vetu. Ge enşu ķtu emes eresçibi tārtās en emes dūfdi daŗ eftu. Bēnbēs geçi ge bēsen er būsdi u diçūresye enes en emdūr, ge efelye eresçi efer dūntu, gēr elşu efesenenye, envērdi ne erçūl tām ne vēr, bi esgēn tām veçi daŗ el tu dūfertu. Ge eīçve di efem emes bēr eses, eīçvēn enşu daŗ ve elvedenye dūser ne engūn tās ge dūser ne dūsvēr esçidef entār en emel geçi tuşu enel ne tās ge envēr esbērtu dūres geçi esenes tām. Aţ es enşu gūn ne tās ge er efvērdi bi gi būn, ne eres tāmes bi tārel eseīçer, en ne bēn būl efgi daŗ tārçi ergūn; aţ es efer tās bēldi emen ke ge ge. Ne es nuk emen es gūn ne esentuçi veçūs geçi er eresdi gūndes.


Esen en eseldūsenye gēl bi enşu engēr ge geçi ge esel bēs tām, en ge esel efelge gefer esendi esbe ertu geçi ençitās ne es elenes eser geçi efel eīçvēn, geçi çivēr er eīçdi, en geçi elgi tās tāsesgērdi, geçi būs vēr dişu ger esvērgi emerye envēr, geçi eīç eīçes çitu, el eres, en gēs gēl emen tās dūrbi erer, būfer būnen esbiçi, en ne çūn em erdūrtāsye bēfen esen, geçi enel bēsen dişu eīçes būn biçiye erereīçye emes çūntān en bēfen emditān, emes enem emel eīçge tās emeles esçitu gēr çūmençitu ne em, en emer daŗ geçi dūn bedūn elge em ne esbe efem gūs dūner en, şuk ne eskei, çūnçidi em bi dūn eīçen, ne be ke bi dūn gēl aţ es esefçūn ne eres en eīçel elesbūnesye er ne beçibe ne engi tās ge er çitu gel bēr u ereīç. Ge el tārer çūm efem gi, gi es vērtān, en getu gi entān çūn ekes. Ge emer tān emşu bēntu tu tārel en esçidi.


Enentān eīçes emdi em ge tās eltāl vēlem. Tāsye ge beçūr aţ keige eīçge ne bēfdem aţ en er gēreīçbēntānye emeres en esçitu aţ çūnen, tuşu gēl gūmel gelçi ererdi efer vēr en gēsem. Tuşu emes entu biçūm dūsergi. Çūntān en esbūr gēr gēl esen vērtān esşu jȩ enen bēr. Tuşu esel tās gēr, enesçūsye dūs entu çige tār efes, tuşu emes elşu būm u tāmes. Aţ es biçūs tuşu er entu bēr en vēres. Enerdūles, gūren, en emen tār gēm aţ es eses ne dūsgi gēl tum iş efel, vēser, jȩ emenes. Aţ emtār eltāl ne em. Tus tār. Di endeskei ne erbēl enes, esel eles çūner. Çūren efel elbūres, geçi eīçve nuk tār emertu tān ne giīçelgeye būles ne tār, gēl bērbe emkei eīçes ne bēs eserbēs dūntāsye gēr. Tās es enşu tān geçi gēl bēnes ge tālen geçi em keibēn ne emel en eren emer çūres esel. Erer efer emel diçūrtān bērtār ge der esek eneīçes eler tān tās bedişārye efer keūn emdūs ge eīçdi būn gēl jeīdi. Aţ es gēren geçi gi daŗ bēsen ne çūren dūr. Şu entuçi ke efer eserer di entu bēs em vēnen vēr efer.


En şu, efer gēm eīçve gēn tās gēr, şu ge eskei ne engūn şārel, ne bēntu, ne enertān emeres en esçidef entār, gēr ge çūnenşu, bērvēr, bēref şārel ne būn esçūs, biçişārye gēses en şār dūses. Çūndūr ke eses esen ge geçi şār eīçer en şār esel gēl bi çūnentu gēl bi jȩ enenbi biçi gūndesçūs. Şu gēl es eīçer getu būn bi ne ener en gēl bi esbērçidi tu emen gēn şu būlve şārel esve. Gēīç, beşu, eīçbe. Di em dūr en gēl elve erdūr. Emşu şu bi bi ne beşu gel es geçi eīçes biçūm em eltu.


Em eler bi bēsdi. Daŗ enemye gifertu tār gērdişu elef. Efem efergērdūlgiye ke er bi el gēres emşu tār bi eīçen, veçūr, esenes, esçi en eīçen, jeīşuye eīçer en efervēnenye efer em tārgi şār esentu.


Daŗ enemye elef en daŗ enemkeigeyēlefye en daŗ enemkeye bēmel būn ge gēs eles en beçidi gēr, erdūn, elgin gūr, būn ge çidi geīçes veçi en tārdi gēres. Bi emeīçesye veçi en eīçes gēres vēnes gi en çūm en būn, en eferdef gēs esbūsdi daŗ tu bi. En eīç eskei en esdi, eferdef es ener ne esçūn elef bi esek tāsen emerdi şār en esçūn elef ener ne tār elef bi esek tāsen emerdi şār en tār elef emer enen tān en bi esek tāsen emerdi şār. En en es eler tān gēl ereīç en eler tān esvēn elesye eīçes bi esvēn eīçerdi en esvēnşu tāsen emerdi şār. Tār es ke geçi es enentu.


Tu ke tām tār gēs nuk eseldi ereīç en nuk enbūnes daŗ biçi gēr. Efem tām, efem tās biçi gēr, vēl gēs eferdi en emerdi, en efem gēm tāsen tāsen emeres beçidi en emerdi emerdi bēntu ge tār ge emeres.


Esvēn gēr gem, gēr tudi en esdi, emen ge estu den çūm tāres es eīçdi entu būn çūreltu biīçes eīçdi. Tān tārdi em efçi tār em çitār ge çitu em, çūlel elergūsye, en esdi ne eīçem, em çitār ge çitu em, elelefşuye gūs, iş gēnem geşu esvēn gēr gem en esdi, emen ge gēn en çūm tāres es eīçdentu būn çūreltu biīçes eīçdi. Tān ke elelefşuye gūs tui çūreldef erdūn, elgin gūr en estu aţ u em eīçdi; eīç eldi u em eīçes eīçentunye eīçes girgiīçeīçenesye en esdi nem, bēn del eres esemtānye elkeūnemye gēs erdūn gūm en gēs bēren būm, efer tuşu er eīçel en būlvēn būnes daŗ beçūlginye daŗ vēren bi.


En gi ervēldi en esdi ke vēr ener emen ge es ergūs en būlvēn, u eren efem esbe, emes tui ge tāren eselen gimererdūnye, efgin gūr en esel erçitu tās beşār tāren. En eīç esel tās aţ eren eīçes eīçdi en erbe beşār esçituşu. Aţ gēl bi eīçes bēs daŗ eīçesye gi çūlel eftār. En el bēren ge būīçel eīçem gēl bi esbi daŗ eīçes bēsen: en bērçitār, er en ge entu ne ge, gēl esen būfer eīçem daŗ efer, tārer en tāmen, tār keūs keiçūn tutār. En efer em, ge eīçve beşudi tās beşār en tās ditān, tār gēl bi efervēnenye en esel bi bēr daŗ el em gēres. En elef es veçūres.Aguilar, M. I. (2017). The Way of the Hermit: Interfaith Encounters in Silence and Prayer. Jessica Kingsley Publishers.

 

FL-030610 Larys

 

FL-210111 Alashi Laish - An Alashi prayer

 

Gruber, C. (2010). A pious cure-all: The Ottoman illustrated prayer manual in the Lilly Library. The Islamic Manuscript Tradition: Ten Centuries of Book Arts in Indiana University Collections, 117-153.

 

Rizvi, K. (2012). The suggestive portrait of Shah ‘Abbas: Prayer and likeness in a Safavid Shahnama. The Art Bulletin, 94(2), 226-250.

Template Design by SkinCorner