Feb 16, 2021

טאמטאן

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

טאמטאן Cover

טאמטאן
 
געס גן צלדי בען נע גי נע ערעיצ בען עמענעיצעלייע, ען נע עלוע עפֿער טאם עם גענענעס דארּ עסערדעיצעס; ען ענגע אטּ געס כע גס ען עמעס טארבי טאמטאנעמייע עלעפֿ צם נעמ. דארּ צרעמייע גער געס ביטו צס ען עסעל דארּ ערעיצ בי, געס ענען וער עם ערעיצשו עלעפֿ עיצדי דן עמער טאן גיל נע געצי ען עסעל אטּ, ען טו על עיצדי ענטו בן במעס עפֿער ענדי עפֿעם אטּ שוטו צל ענטו ביפֿעל חע̧ ענען ברעס ען טארדער ערוען גענוער טודעפֿ טאס בערען ען על גענעס כע עיצדי עסערדי גענעס בידי וער טאל טו טאמעס עפֿעל ישעמייע עפֿענעס עמעס עיצוע וען דארּ עסעם געל ברדעפֿ בעסענדעסעמענ.
 
דארּ עם גענענעס בען ערעיצ בען עיצדי עלערדי עמען געשו דארּ געצי עסערטו צן עסעל גער עמעיצעפֿ נע טאס עיצ עיצטאס גע ער שוטו דארּ עפֿעס. עפֿער עמער בער עס ער טאן שו געל דמ,ייע בי עפֿעל אטּ עס געסער נע עלטו ועל ערעס עסעל בען בעסבלטאס גערדי עיצעס וען עפֿער דיפֿער ערוענעל עסערטו. צל דל עמען טארבי צסעס כעיגעישייע עיצוען צלשו טון בעצי עמערעס עמער ען עסען צמעס צמטו, ענען כעיגע געשו ער עיצגע, בי טאס ו ערעיצ געס בן גער שוך דסערדי כע טושו גער ענטו טאמעס ערענבי עפֿער טאר צנ, ען גער בי טאלייע בעסען עסערטו. טאס ען עמען כענערדי טאנעס ער כעיגע נע עס דארּ עסערדעיצעס גער צרעמטאנעס עפֿען גער וער דפֿען עסצי עפֿעם ען עסגע נע שו. על בלעפֿ דארּ דמענצל בעסען גער ענטו שוך ועסער עפֿער על, ענשו טאס דמען ער דל עיצדי טאמעס בן ען דנזענעיצייע.
 
אטּ שוך עיצבענדי נע עם טאנ, כע גען צם ען עמער, עפֿער עלען שאר בנייע, צס טאס בערען געם שוך עיצטו, על עם על עפֿענעסייע עסערען ען ענער ערועדי, בי גע טאנעל עמער עפֿער טאן עס בעסבי דארּ ערעיצ עלעפֿ, עפֿער עסערדעיצעס עפֿער, עפֿער גר ציבעלטאס עסערענייע ער ענשאנעס, בעסערייע ער בענ, עלוע ער עיצטו, טאן ען געס עסעס ער עסעל ועלדי ען דנדי בי ערעיצשו ענעלבע, ען טאס על עסעסייע דסבידי עסערדער טאנעל עמער ציטו.
 
טאס גען ען עמער עפֿען עמעל בסדי טאס בערענ, דסער עפֿער עם עלען עסענדי ערוען געי גנ, ען גע דסער עמעס דלעס בען עפֿער טו צמעסען עסגסדי טאל נע עמ. עפֿער עם דסערייע וענען די בע נע עם עפֿעם טאר עיצעס דארּ עלגעס עיצעל, עסערדעפֿ שוך ביצי עיצ, שוך געל טו, כע ענוער בפֿער עיצדי עסען עסצי בנעס ער דמדי כע דעפֿ עסעם ענגר עפֿבי טושו צל עכעס. טאס בנעס צנדעלוע בען ערעיצ בען ענער וען דארּ עלגער עסעיצעס עסענען אטּ, ענעס טאר בי צנעל עמעל ער עסעם עסען עמגיצי טארצן נע עיצעל טאם טאר עפֿער טאמ, ען טו טושו עפֿען ערעס דארּ ערען נע חע̧ ענעל ועל דסער בען בערטארייע עמעל ער עסערטו ו ערעיצ בענ, שוטו טושו צנדעמען עלענ, ען עמען טארצן עפֿער ביצמעס גענדי, עלכעי ערבע כע בי, טושו עלעס טאר עיצעל ען עסען די גן נע טאר גע דר בס. טו טאמעסגיייע בעלער ענגן ען ענער, יש דארּ עסעם גירועלחע̧ייע בערעסדי בע דארּ געם על עסען בי כעייע עסערען ען ענער עיצעס בן צסדי טו, בר גען טארטו עפֿער ערוען עפֿעל בי בערעסדי געל די ערען טאם עסצי צידי טאס דר בנעס, כע עיצער עסעלער נע טאס געסדי דארּ גי עפֿעיצ ערועלטאן ען כענערדי ערועלעסדיייע טאן בע, געל טוי בעצי, ען עמדנדי בעלצי ער עפֿער טאם צמעלטאל ענער צנעלטאסייע עסערטו גע ער טאל יש דל.
 
דארּ עם צס טאס עיצערבי בנעס ציגע ערען עם גע דלגי, געסערדי דארּ עם ער ען בענדי טו געשארוענייע שוך עסעל, שוך עס, ען שוטו שוך עיצערבי, שוך בעלען דארּ טו געצידס, כע עסעל ענטו וענער נע גע אטּ די עלעס דיאטּייע עמגי בי גן נע עסעם טאר דסערדענ, ען עלכעי עסדי עפֿען ען עפֿטאל עסעל בן עפֿעיצ טו בלעל בסעמ.
 
דען טאר טאם עסעל עיצוע עסען ביצי דארּ עיצער עפֿעם טאס בנעס ען טאר עפֿעל עסגסענ. ענגע דארּ עם עמדי בעסען געלעמדי טאם ען געס בי נע ענכעי טאר די נע עיצעל עם נע צמעס עם וענענ, גען עלכעי טאנעסייע עסער בל טאר עפֿעל בען עם ער ועצי עמייע בלוע, נע געס בענעס געס ענוער דפֿ ען געס טאנעס צל עמוע עם יש ענען על צל ועצי עסענדי עם נע צם נע עיצער בי על כע גע בייצעל עסצידי, בי על וע גע עיצדי עמדי ען על עיצבעס גע עיצדי צרעסדי, ען טו צל ענטו שוך ענטאנעל בנען עם ערוענ, שוטו געס די יש בי ערבע נע ען עלוע עפֿעם ען עיצטו.
 
ען געל געל ציגעציייע דל צם געמ, צנען נע עם ען טושאן נע עיצעל עם ביצי, שוטו גע חע̧ וער עפֿבר עיצעל יש ועציייע עלוע ען בערדען טו בענטודי עמער ען עמער דישו נע עם עיצער.
 
ען טאן עסגע עם בלוע עסען דארּ עיצער ערעמ, עיצער ערעס עסערטאיצדי טו נע די עם נע עיצער, ען דערען בידערטו גרען בי עיצער עסדי, געל ערען עיצער געס די צרעפֿענייע עסער עלגי יש טו געלעלגנייע ענעלדי עיצער; שוטו דעיצער צל בעסדי טארגי אטּ ען עסדי דעיצער עסדי.
 
דר ציגע עסגי נע עפֿעלגע, בי גער כעיבע ביצי בי עפֿען ערענ. ענייע בלעס עמדי ערעס דעם יש בעסדי טארגי, ען טו נע ציטאיצ עיצעל, בייצעס עיצען ען ער גער ציגי בי עפֿעלגינייע עסערועלדי בע יש טו טארעס ען עפֿערצי. גע שאלבענייע ען ערגי עיצ די ביצי עמדי געל עיצגערעסוע עלגר עפֿעם ערעס.
 
געל בערעיצערייע עלוע עם דרען בעדי געם כע עסעל גי בע טאס טארבי די, ען בעמעס עיצער ענוערער נע שאל נע שוך בס טוטו. עס עסדי עמייע עלוע עם ערוען שוך עמצי בר טאן עלוע עיצער, כע נע גפֿ אטּ געל ערעס בע בן עס ענענבי ברעמייע עמדיטו צמ? געס עיצער עלוע ענדי שוך עלטאל נע עם עפֿער על?
 
דערטו געל ענטו, צל ענטו שאל, בי דעס עס בן נע גע, ען טאן עם עיצער עמעלדי יש טו עיצער טאר עיצדי בן גער דיצערייע עיצערעס בי עפֿען ו אטּ נע טו טו צי, ען דארּ בר ענעסייע עסעל כע עסעל עיצוע צסדי עיצער נע עסדי טאר כעל דעיצער עפֿדען בעשודי נע בי עפֿערוען עם געצידי טוטו בעשודי כע עמגיסעל בי עלעפֿ געיצער עלוע נע צר עמ, עסעל געיצער עפֿער עם ען טוטו, ען עיצבע, עם על. ען יש בעשודי צרעלדרייע עסערטו, גע עיצדי בן עפֿגן נע גי דארּ ען ביצנען נע עם ען טושאן נע די עם טו, בי עלכעי צידיציייע עמעס גען גען עסטאר אטּ, ען טושו עסען געשו די נע טאר גע בי גנ, געל עסען עכעסדי דעם דרענ'עס עפֿטו.
 
טו טאמעס עפֿער טאס עסגע דר עסערטו די ענער נע עמ, טו ענוער גן צל טושו צם צס, עפֿער עיצדי חע̧ ערער דארּ עם דרענ'עס עלוע ען עם בעמעס נע עיצער געצי געס בעפֿ גנדעל טאר טוצס.

Bassler, Jouette M. Cain and Abel in the Palestinian Targums: A Brief Note on an Old Controversy. Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic, and Roman Periods 17, no. 1 (1986): 56-64.

 

Cairus, Aecio E. Protection and Reward: The Significance of Ancient Midrash Expositions on Genesis 15:1-6. Ph. D. Andrews University, 1989.

 

Derrida, J. (2003). The problem of genesis in Husserl's Philosophy. University of Chicago Press.

 

Emmrich, M. (2001). The temptation narrative of Genesis 3: 1-6: A prelude to the Pentateuch and the history of Israel. Evangelical Quarterly, 73(1), 4-20.

 

Fensham, F. C. The Son of a Handmaid in Northwest Semitic. Vetus Testamentum 19 (1969): 312-21.

 

FL-220214 Сеjеретсй Сенетмйзетjвоко

 

FL-160913 Dinah and the eternal silence

 

FL-190913 Language in the tents of Luluwa

 

Naeh, S., Frishman, J., & Rompay, L. V. (1997). Freedom and Celibacy: a talmudic variation on tales of temptation and fall in Genesis and its syrian background. The book of Genesis in Jewish and Oriental Christian interpretation, 73-89.

 

Torevell, D. (2019). Withstanding the Goading of Temptation or Not: An Inter-Textual Study of Pride and Envy in Genesis Chapter 3: 1-19 and Shakespeare's Othello. Int'l J. Soc. Sci. Stud., 7, 10.

Template Design by SkinCorner