Mar 14, 2021

Juëšon ë në dije kitiro ne rë

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Juëšon ë në dije kitiro ne rë Cover

Juëšon ë në dije kitiro ne rë


Qëur imi ğog esduçuğ oçëg nuçe zäri ğërtë ğa ikisäsi. Jë e tui ğër dï ninuiš të. Jë ğërtë ğa çior di çeë nuen. Jë ğërtë ğa di çeğë, jë ğërtë ğa ëřğëşi ë. Esi, meini, tisdi ğërtë ğa nëgji ruinsë ğër nua ilnuïë iri. Në eskim išrisi ši imi gë ifu ğërtë ğa di çeğë, jëido, jue, riğa nua yuveiç e oištrui imçe ğër më nëgjiër qëik äzje isi. Ën esrudi iur ilğuçasi ë çior neri ë çe di çeğë çe imi ïte di çeiläsi, qëqe unir isuķui ïte deïzjë alle, eserin jëg qe šçeurğ olle, jë guiëkt ë di çeğë, jëido, jue, riğa nua yuveiç eje në esvije ğa çiğëui ğërtë ër dë ëřği. Uni ïte di çizjël luçe kuši jë mever di çeğë veiŗçe nuai irver në taesi di çeğë ğog ruëğër, kū jë ğursitë dë tënirk agji më zä estë di çeğë ïte çe estë tëdçer çë nua zä kuši di çesëğë ïte çe kuši nuidçerjë.


e tui ik kitir më në eserçu nisi utë jaetëi njëg në tëdçer ian ğërisi. Jë ïte ğa tëinjinçe guiëki ši esduç, kue, në ilnuïë ir nua jëunin ruë ë injšte deï. Kū jë guiëkt ë ğa çe ejsuaë si guiçtë. Jë fëktë ërëg lë në guidi.


lërir zär ğa në di çesëtinku guidi nër ïte iur ëlëri, kū ëiëg ğa në kisëkançu fuon. Fuen injiŗe të ilbuiš të dë çukim zär çiğëu äli nuinğuçe as. Nua në çukim lë ën terdïn. Meë yğër jirur guidğërtë dë nuinğe. Nër ïte në taeje fueğ, në isruje guidi, fuğëu ïte në tëçu fueğ, nua nër ïte në duërje qe vefçu guidi, më fuğëu di çeğërt ë äzje çe nuni juëas nua ïte iur vetë. Meë ïzë kištën dë gillui renë ërë qe në ikmi. Meë ğoik funğër jirur imenuni. Un ër fëk äzje guidi ërëg ër esruçe ej fuëuğa ëğoç äzje çe qëas, kū në nuëuğa ë utë ik di çeajqë äsi. Kū un ër fëk äzje në irtui ë në tëçu guidi, nëg ër fëk äzje në kisëkançu fuon nua ğa të guiëki ši ër iër kuësil nue çe ilnuïë ëstšon, meë ïzë kuësil nue në ëstšon ë në dije kitiro ne rë.


estë kisi ë imi ïte në ništi, äzje istë kue çe ïte ëřetëa sëg anëğoç äzje in, utë istë ëstšon, ën utë në veisi ë taištë, në ğërisu on kuëtër u çiğëui ïte ruon nuë ireri nua dë janitš duçeni. Në esdu yuë ika teçe jësi iši ğjët kuië çiur irištudi kitir nua anë älo isne in në irtur iri. Kū ruët në uriervi nua dëvë ër yuë taçe jësi iši nua äli injiŗe të nuimğa ise iši, äzje çe imenmë yuë nusi, taji ik eištje ejïzdu ë telë näli, di çetem nëçe eistšo nenët kišje gik. Tëi ïte çe ilnuïë ir nua iur ërë ğog sëçe nuë në idi ë në kišgji sniši në ir ë älne in. Kū në älgui esi fëdi esdu ğa ëkaçe lët, nua ïte ruon nuë tëši ën dï në tënise të ë në vuoitçi. Nuidçerçë ïte ikisnu e ğa në irerdi kū risdui sëçe. Ën utë çe fentë ë di çeništ ë, qëik zä nentë ë ništë. Ën değ intë jëik nua tardïk ante ğa në šisdui sëçe ë në vuoitçi.


risdui sëçe ë në vuoituç të ïte në tëdçer çë ë në dueiti, kū në imjerinçe ë deï fuëtšë ge ğër dï in, nëçe e ur ik di çesëğë reën. Artoiti risdui sëçe ïte kiku në ersërğ a nua në veteqë içe ë imi. Nua çiçe meë dïğëre nusërki si, në išijje ër kur nua në veër ursi ça meë tanias meë kësi kuiši ğïznëj e nua ğïznëj e kuak kiqëšt e ër ruïeğ zär nër ïte ikisnu e ir kišje në nui. Meë ruğa ka çe ëřejsa çeğa nua dïğëre nusërzi ër. Finë ğër ëiëg ğa zär çiğëu nëçe ğog guië.

Juëšon ë në dije kitiro ne rë 1

Nëçe mevi çe imjesë çu nuëir ë në tëdçer çë qe šisdui sëçe çiğëu nëçe guiëk. Nua ei, un nëçe ïzë ğrinçuğ oç nëçe ğog rëm të nuëir, äzje çiçe nëçe onïzi dë kitir më nuidçerjë, risdui sëçe nua nuoçeğ a iër tëinjë geçe nentë ë taištë, nua ik ë asër tedçë ništë, ni, kuëtër u në di çeniši äli tanias zä ir tuëişe ë. Tëi nëg äliej tëdçer çë ejdërs ëğqi eserë, ën isiej nuëuğa ë ruņërs ëğqiğ nua nëg në guiëkm ë äli kitir më dï ğudilnu e tëdçer çëi yuë injūr gikieğ nuëuğa ë, dešdï tekë, minjo nua sëtvef injine. Ën utë nuëvaç e tëdçer çë af të zär në irerdi išimet kë, ër ïte fuëvaç e nentë ë uoçese ë zär çedçer çësieğ imi irver nua dï në kuësil nue ë në ništi, në ğudilnu e ë në dije kitiro ne rë ğa në ëstšon, jë äli yğër äzkieğ inji. Meë imçe ik yë ruon nuë guië në di çeğë lëğa dï vçe di çeniši kištë, rij qe vuëimi, kū meë kitir ën detë di çeğë lëğa, teğoan ë ër ti fë zär ër ruëiri.


Ën utë në nuas iso fuëuğa ë nua älo nuidçerjë fuişi, kū meë ğog guië në ruëiro ë isi fur yuë in, teğoan ëi ejdërs ëğqëtë ër ğa istuji di nua ğa istë irerki. Në gitduçe nu imi ïte në imi çiur ğërtë ërëg çiori fëte. Nua vikmue gitduçe nu imi ïte në ërë çiur ğoik nuinir kagji judu çiçaka äzkie, nëğëri çiçe ën utë ejsuaë se, jäleni te, meïzeji nua kigiki ši ğa në nuëirk ë, nirqëk ë, veëķiš të nua irtëte gjitë ë kuçeën ësjami, ëtitju nutë nua onšiun të ë në kuçet. Ën utë enisäš ë zär në esduçt ë ë netkud çeu nuidçerçë yğër teçe fur tuğëkiš ḑuçite. Ën utë jani af guiçtus ëkon nuë nuçe zär ër mernisi në šuğiseë ë çe nir itë dë nuçe zär në netkud të ë në nui meça merniš eji ğa nëri fetkud çeu äzsi.


FL-270811 Sacred Antilanguages

 

Granić, J. (2005). Releksikalizacija: metaznak u antijeziku. Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike, 275.

 

Нилогов, А. С. (2009). Философия антиязыка (на материале книги ЮМ Осипова" Время философии хозяйства"). Философия хозяйства, (5), 276-283.

 

Schniedewind, W. M. (1999). Qumran Hebrew as an antilanguage. Journal of Biblical Literature, 118(2), 235-252.

 

Woods, J. R. (2012). Antilanguage in the Synoptic Gospels: A Sociolinguistic Inquiry. Regent University.

Template Design by SkinCorner