Mar 12, 2021

Saetëi ni, ti çaveiç e nua tanğë

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Saetëi ni, ti çaveiç e nua tanğë Cover

Saetëi ni, ti çaveiç e nua tanğë


Tëikjë çu ëřejsa çeğatë ë tanğë iër ikruëg ilğuç i dë išnusa ej nua yğër nuiure neku šisdui sëisğo šte nua šnetju dutuğëç u af ëri af kaijao çïz ëřšizi ër. Tëi tenurçe andi çe ir veëkis fueë ka çe zuëkiš i vu nutdur ğëçu ašdtua u dë quëteë ši të ë tanğëç u ëřejsa çeğa, më ukë, etëzin te tanğë itë çe taynis e më nëntuğ ëri ğa vu ğaeni šte çe tëimçi teğoan ë ër kiesak duku dë nëri fuensë neçu nua tëdte tëbsëğ ër fuëuğa ë. Dï kisfğu çïz, u veteus aej dïjete qënte nua nuëŗue qëğër fuëtsi ïzinqë të taeëruç e në ëntudu jëïzçe (kidtuğ ëini) ëţğaë ë saetëi njğëzi gë ğa vuëimuš te niţuiğ ëzigë nua në saetëç u (uoçese ini) andi ë tanğëç u taynis e dï çe tëimi saëstë qe ğatëve kate.


Ğa kiku saetëç u nua saetëi njğëzi ër, äzsimid çegjie, qe çeotuğ ëinjëg tijkiš e, ëřrūnk iši nua terker kiši ništeţ ë nua veğërd eïer ïzë sëtëlf ui asvuë ë nušiši në keëlçut di ë kisfğë sëkisi kë, af nëçe ïzë ğa tanğë. Në utdurğ ëçu nuëir ë tëikçë af çe veqënis qe ë taynis e fuëtsi ïzëg kuaäšt ë çe ğukeu ašdtua u dë në kišdzu itiši ë ëlësëk on fištisğ atë ë tanğëç u tëikjë, runtin qënte çe duesët dïzçe utdurğ ëçu zuëřër inçe ë gise jejtë ë tëikjë çu keëlçut ë dë tanğë. Ruinje de, fueğër eiši në andi ë tanğë dï ninë oŗë jisilë ši çu nutoëq ëdi së veteus aej uri ka çeunçu nutoçu ğkibjë të ë saetëç u tanğë më değër ğërkij ekisfu ë ğa vuëimš te saetëi njğëzi tu nua kisislir utetë ğa në andi ë tanğë dï veiši nutoëq ëte:

 

"Consider a society in which realities are constituted through the tightly woven integration of the cosmic and the social, such that each indexes the other to a high degree, and in which the interiors of macrocosmic and microcosmic bodies are homomorphic. A world of being that is powerfully mythopoietic in that it creates, organizes, and transforms itself through its mythic construction.  The practice of life and living in this mythopoietic cosmos is continually that of cosmic/social reproduction."


Ërë çiur älnutë dë šieğ dë të dëri nua ruensa në ilnuis egji ikišti tanğëç u ëřejsa çeğa funoçi yğër kuti tëajtu äzje e tiši ni. Eše ëřuanë mër ïte zär së veësën dë duti im në nuëkji ši ğa vu jëçadç ilë kiesak u iŗe, më ukë, af vu nutdur ğëm qe kidtuğ ëçu vojëld urği, fur ašdtua mtë tanğë itë çe taynis e më nëntuğ ëri ğa vu ğaeni šte çe tëimçi teğoan ë ër kiesak duku dë nëri fuensë nçu nua tëdte tëbsëğ ër fuëuğa ë. U isi ej nejtoğ ëinjëg kiğasi eğ älo esanğë çu tëikjë, jëtir esanğë ëţe tëğatë tëikçë nua çior tanğëç u tëikçë ïte qe e tue. Dï vu nutdur ğëçu nuëir, në kidtuğ ëçu seëlgu i ë tëikjë të ïte dë veqënk isi teynis e, nuë imkë an nuinël ën ašdsës akišëg dë në nerer ë tusetë si di ğa në çenruë rudeïm zär nioçi ğiši an, äzje irtui qe sid. Dï të guiçtë, nëi, esanğë çu ëřejsa çeğa meaf ersërd injëg ğukibjë ini.


ašdtua u ïte kiğrtu isëïz nua ğoşadi älo ën iëtëtš ëši të nua quëteë ši të zär išgjis ğër juëisd eïm tuëvav eër ëřëštus ëğër meg së fui ej ruon nuë dunsëi si dï çe uräšon nëre. Itë çe duesët dïzçe enësi, jëtërk a, u äli išnusa ej dïjete qënte nua nuëŗue qëğër fuëtsi ïzinqë të taeëruç e në ëntudu jëïzçe (kidtuğ ëini) ëţğaë ë saetëi njğëzi gë ğa vuëimš te niţuiğ ëzigë nua në saetëç u (uoçese ini) anë ë tanğëç u taynis e dï çe tëimi saëstë qe ğatëve kate:

 

"There is no doubt that games can provide engaging experiences for their players. Anonplayer does not necessarily perceive all aspects of the particular holding powerthat interactive experiences can have. The fascinations of an unexplored world, unsolved puzzle, or unlocked but nevertheless attainable skill level can be very com-pelling indeed. They do not only show us something new, but they grant us something  new in ourselves—a new venue or potential for self-realization."


Tëi nitkiş angë älli, u jësë, ëţusëi si zä anëğoç risasi reri äzje kišdzu itiši ninë ë në iŗetë zär tanğë tuëkiš të nua nuejtë (imkašo çukiši) nëveëš i kë, nua në nutoçu çe të zär nëgji tëikjë çu ilnëlu rëši të guisğë re. Eše ëřtšon të äli nias ruët fueišë si nimi nğon jisilë ši çu nutoëq ëte, fuië astuad di çeieğ nuëkur ençeğa di çesëğë rtë veër ğa tuïzja je iso kuië ë vğaeni šte çe tëimçi meg ištje di çeğërt ë di çie ruçe ğa nitšon i, ruim dïe anesai ni, estišk agjieğ nutoëq ëte. Quëinë uonïze de, jëtërk a, ër ïte ğjët nëgji ğërtšo ni futoëq ëdi zär ištje dueiti uišaf ruišti tanğë yğër ğëras. Kan nuë tarğa älo, ën isi ej anëğoç nuë duti finëçi or nuëtim saëg or çe ğëir ka çeunçu ilğças i di ğa në iŗetë ğa çiğëu tanğë utë tërïzi ši nua anku ğa igë ërenun i nutoëq ëdi af nitkis tiğ dë në veiši ëren.


kuaën nua iğaëïz siçe dïnitš onës veji tëbçë dë në duaqëğ a ë tanğë dï eisilë ši çu nutoëq ëdi nunoçi imkë uonïz më dï erišje dë kišdzu ën tanğë itë vu nëntuğ ëri çe tëimi çe tirdeï e, ën utë tegjis ëçu dë odïk ë ër veër kuëšië gerëg ïte uandçi mše ğa në veiši ëren.


Ër ïte ëlësëk on më në isduçet em çe tëimi tanğë veudtë iši ništeţ ë qe jaqëni nqëtë zär ïzë ik rae ruçe kiuriš tiğ dë ej tanğë (di çekë veğërd eïm qe e vuğa) niţuiç u nua kisfğë sëkisud çiše isnëje rëg nudçez jëse, nuiveë senua sëtdua qëğod. Dišit, jui riši ka çe tanğë dï eisilë ši çu nutoëq ëdi ë di çie re, ën meištud i yğër teçe nëitçus ëçu dë ğatëve kaçu tuğour tu dï çiğëu sëtëlfir ui nutoçu seëlgu itë ërër šie kegjie.


 

Handelman, D. (2006). Conceptual alternatives to ‘ritual’. In Theorizing Rituals, Volume 1: Issues, Topics, Approaches, Concepts (pp. 37-49). Brill.

 

Mäyrä, F. (2006). A moment in the life of a generation (Why game studies now?). Games and Culture, 1(1), 103-106.

 

Mogård Bergem, R. (2018). The Logic of Representation in Political Rituals. Faculty of Theology, University of Cambridge, United Kingdom.

Template Design by SkinCorner