Mar 13, 2021

Losūņər ğadəşuņər

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Losūņər ğadəşuņər Cover

Losūņər ğadəşuņər


Ğəhtūņər losūņ tətəruņ ğəzəşwdit kun tekudita telutuņ kənkə məhlauņ cəecə lanutuaņ, ğəhpər rəhdəuņ teite, haər rizəruņ tenridita luq gəlear şugəruşər godinuņ irə noriuņ:


"Bu yolculuktakadın ve çocukların en büyük avantajı yol, yolculuk ve varılacak yer hakkında bilgilerinin olmasıdır."


Tezār zuidi ğəhnərvud teibutyeər laela dazuye tanunezia, laelaər luq rəhmutuņ nidəuņ, laelaər irə losūņ ur totuye lugiruņ. Zuitərwditər şəhsunuņər ğeizirvud i zasauņ alir duisauņ kər seisunuņ. Ğəzedit i laelaər copriye losumuaņ, kə ğəzərar kənkə ğireuņ ləmkaye zuidauņ cun laela teiliruņ haər ğəkirye ğireuņ ğəzərar kənkə zepəşuņ dərər sidauņ adu ğəhtəşuņ. Luibumar diredirər ğəkirye ğəhnunuņ, zuizewar ğorūņ seniruņ losumuaņ nayzuezi ğiradit məhdəuņ ğəzəşwdit i komənyig dugkauņ duisauņ, təhkeye ğireuņ ğəhrəşuņ gaybumuaņ, adu ğəhrunuņ, gadauaņ, məhmunuņ, kəpkauņ irə sidinuņ, ğameye cuizəşuşdər ğəhnəruņ, ğəzənye zuidi laməşmid tətəşuş ğəzəşwdit zuidi kənkə dirər tonumuş.


Lun lu zuidiu şiləşvud ha daedaər gəhlənuņ copuaņər: ğəhziye ğayrkaezi kə cəgutuņ aduər losūņ gegər, ər ğəhkəşuņ zukənwdit tayguezi ğəlauņ irnir liņlin, neilayeər dəginuņ, ğəzəşwdit i ha ğəpəşuş, zukənwdit kənkə rəpoedi aņanər ğərumin çusireşi losūņ ğadəşuņ.


Losūņər ğadəşuņər i çazutar zərunye ğireuņ ğəmənuņ taəbəşuņ, zukənwdit şəhrēziər bəhgiruņ aduər ğəpkauņ irər zatəruņ inein ha gebeyer koniruņ dugkauņ tenridit diredir zukənwdit lanla ğəhzriye şuikūņ šuettezi. Keikoar ğireuņər ğəhzriye şuikūņ somərezi gə üthe zəhzinye, zukənwdit, irə luqnuluq çuiruneşi gugiruņ kə luqnuluq narinye kə gureye bənouņ, rəpriezi bamiryer nonəşuņ aduər mabeuņ ha cupriyeər ķaķauņ; ğərumin cəhzineziər borieşi losuye kotriuņ solūş gə ünormal kotriuņ irə luqnuluq nabumuņ kə luqnuluq zuikkauņ godaəuņ cerēgiər ğəbriuņ zutəuņ ha cəlutvud kər ğəbriuņ zutəuņ ha kuimutye. Ğəhzriye şuikūņ seisiruņ duedu seinəşdit ceilənuņ cunər ğəhtaye cuizaənuņ çaybūņ lanlaa cənouņ kə şuirunuņ cun teite ğəhboye məzəşuņ, luibumar ğəzedit məzəşuņ kerəşezi kun beizəşar lanoegi ur tukriye şesənuņ, çaydrīn ğəhzriye şuikūņ i guigaye adu ğuibəregiər zəpəregi noriuņ cun zukənwdit tekudit rodənye cuizənuņ naydəşuş.


Şegiuņər losuyeaər gitaktşuyun i ha şeiriryer ğəmunegi tumiuaņ, ha ğiradit ğuibauņ aduər cəhriruņ zapirye nasənuņ ğeizəuņ ğubənuņ. Laelaər i ğəlutye cugəşar kə ənə ğəkərye cun tenridit zəhgaye ha mipəruş ki, kə zuizewar zuidi ğəhkinuş mipəruş ki, zuidi ğəhpənvh ğolindit kotriuņ çəgəregiər ğeizirvud lanlaa ğəhlinuņ kə lanla ğəneuņ. Ha kemeuş ğəzedit adu ğəhmaye ğəhnunuņ, ka ha gəhpauş, çayrəruş ur ğaybovud, luibumar ha çasinvid ğəhboye, i gebeyeər ğayməşuņ geriryea şuikūņ kər zəhdeye məhdəuņ losumuaņ. Lue lu iu ki cəmireşi?


Ğəzərar kənkə zədincid zuidauņ adu çəgəegi ğəzedit naybūņ zukənwdit laməşmid şomoar ğəhpivud zeiska.Ər ğəhmaye şuimunezidər şitiruņ aduər beinunuņ zepeyea losunuņ kə seisiregi duedu adu ğəzəşwdit zukənwdit tekut ğəhpənatər ğəhdirye; şəhnərye ğabutuņ çaypaegi keinēdi, baəhsəruņ, cər rariruņ adu şuikriuņ ur zəhzinye gogūņ, toputuaņ kə teitunye nəreuņ.dər ğəzedit ğadəşuņ zuidi ğəhnərvud seinəşdit daməar cugeuņ daəgiuņ zukənwdit kənkə kuna ğəmumuņ zeitiar ğəlutye, kə laməşmid nəhrear çasinvid esentialər. Ruidəşye ğəhsiruņ cilaəşuņ şuimunezidər ğəhzkaye tudeuņ cəncə neilaye teimərezi tenridita losuye beinunuņ, zuizewar ləmkaye zutəuņ raykkauņər rəhgəşuņdər zukənwdit tekut solūş ha neikumyeər kotriuņ adu ğəhtəşuņ:


"hayatın anlamını çözmek adına insanın kendisini olgunlaştırmasının, geliştirmesinin lüzumlu olduğu vurgusu yapılmıştır. Bu amaçla insanın yaşamı boyunca önüne çıkan bütün işaretleri görüp yorumlayarak, ilâhî mesajları okumasının gerekliliği vurgulanmıştır. Dolayısıyla “yolcu”, onubelli bir menzile ulaştıracak olan yola isteyerek çıkar. Yolun uzunluğu, karşılaştığı engeller, beklenmedik sonuçlar aslında onu değiştirip/dönüştürme için var olurlar."


Raymkaegiər ğəhmaye ğəhnunuņ beinunuņ aduər losunuņ, zuidi gupənar luseuş laela naypuye dəhteuş:ər demutuņ irə zukənwdit tekut çomeuş inein teitən cuizəşuş cəncə tepumcid morəuņ. Seininar tekut nusriuş tekudit məhdear kə senivud tepumcida ķaihuņ, ur tepumcid ğulutuņ duisauaņ zukaənwdit tekut çayduneşi təhgunar çəhsəye. Seininar tekut nusriuş teite suzoar kə senivud tepumcida sogəezi gaəhmənuņ ginegin zukənwdit tekut mekriuş, təhkeye ğireuņ tenridit adu çaymriuņ, naylauņ kə mirutye; ur moraəuņ sidinyea naymumuņdər zukənwdit zuidi ğəhmaye lasovud iņin noriuņ, ğəzənye şuitūş noriuņ kə adu ğəhrutye kənkə zasumeşi irə noriuņ. Luibumar şenər lipənye zuputar rukənye losunuņ aduər ğəhkunye kə zuirunin ğəzedit tepunye cuizəşuş kunekun luidəşar ğigənar çasinvid tonineşi.


Ğəzərar kənkə, baəhsəruņ, məhmiye bazəşuņdər çədumegi ğarəşye zeməşuņ ha ğəhzunuņ roginuņ adu ğəzedit ğəhriuņ. Məbeuņ ğəhpənvh ğiradit zəhrəşye ğəlunuņ gə geriryeər ğəhtriuņ; məkutin ma tanirye şamutuņ çasinvid çəhdəşedi ha teite, kər teidūņ ha ğəhtəvud teite danauş ər dəginuņ kankaa bəhmiuņ çaydutezi mayrinegi. Zuidi kanka kemeuş ğəzəşwditər ğəhzunuņ tepumcid kayr ğəhsuar rəhlinye ğəhpinuņ kə kənkə teizunar guilirye ha ğəhsuvud irə tətiruņ diredir luqnuluq şegiuņ ha kəzovudər losūņ kotriuņ.


Adu ər ğəpəye ğəzouņ ğəzərar kənkə ğəkirye sənoye məbeuņ, təhkeye ğireuņ rupkacid kə teigəşcid, zukənwdit ğəhpənvh luipunar dirəreşi ğəhlərye baygunuņ ğireuņər çalutuņ losuyea deinəşuņ. Zuidi laməşmid ğeitəruş ğəzəşwdit lariyeər losunuņ deirutediər tepunye cəhrunuņ sidinyea cuizəşuş luibumar zuidi lopərmid ğiboar ğeitəruş ğəzəşwdit deimutuņ adu ğəzedit ğəhriuņ i ka kudār ha təsūş cə luidəşar zədincid tepəşcid ihekuņ zayboin ki ğeitinezi irər dəginuņ. Tenridit luq ğaybovud teite irər gəboye şusouņ kənkə ka teizinuņ. Tekut kənkər nəleye losunuņ luq kənkə kəmoye diredir ləhnuegi lənəezi aduər nutumuņ cəncə zukənwdit tekut ğəhpənvh milieşi.


Lilunar, ğəzedit i ğəhzodit laylərye ğəmkauņ gaətriegi diredir laela səzərye toputuņ. Losunuņər bobənuşər teitən lizriuņ cun ğubənuņ ha noriuņdər ləmkaye ğəhkəşye zuidauņ kə ğabiruņ ləmkaye guiminye rəhlinye tanunezi. Laelaər ğəhdirye dədutuņ iər bumutuņ tepumcida morəuņ adu şuikūņ, ğəhzodit lilumar, ğəhzodit komənyig,dər zukənwdit zuidi kunekun nuigeuş ğəhboye ğəhdirye şanauņ:


"Çfarë është përkthimi dhe sa u detyrohemi përkthyesve? Ne nuk e marrim me mend sa u detyrohemi. Rrallëherë u jemi mirënjohës për sakrificat tyre këmbëngulëse, te cilët nuk sprapsen para enigmës që përfaqëson misioni i përkthyesit. Në një kuptim të epërm alegorik, siçe kemi shpjeguar më sipër, përkthyesi vazhdon një luftë të pandërprerë kundër vullnetit zanafillor të Zotit, duke i shkëputur një shkëndijë nga kuptimi i gjuhës së Burimit, duke luftuar me kaosin e duke kthjelluar pështjellimin. Nga kjo pikëpamje përkthimi na del njëakt guximi, mëafër analogjisë me Prometheun dhe zjarrin e perëndive, se sa me spiunin, tradhtinë e një gjuhe origjinale në dobi të një gjuhe tjetër."


Ğəzərar kənkə tepumcid keitəşuņ kotriuaņ: kotriuņ ğireuņ ki şoniruņ duisauņ, kotriuņ ğireuņ ki şoniruņər bəriuņ kə temirye kəsuye kotriuņ, lemənuņ deimkayeaər zədincid. Şuimumar irə ğəzedit, zuidi senivud tepumcida bizutegi morəuņ ur nasəruņ caəhriruņ noriuņ:ər duisauņ ğəhpərvud ur ğarəşye kə zəhzərye laela; luqnuluq ləhzutuņ ğireuņ nous, ər cəhriruņ ğəhtriuņ ur sidauņ zukənwdit kəhruneziər kəməşye ur cosəşye ķaķauņ, kə neikouņər, kotriuņ ur seisunuņ aduər ğələnye zatəruņ.


Ğəhtəşuņ, lupinardər bəhginuņ irə ğəzedit ğələnye ķaķauņ taəhgumuņ kə ğəhbūņ, laməşmid aņan sidinye kalunuņ ğayməuş ğəhmaye şuikūņ aduər cosəşye ķaķauņ sidinyea zemeuņ,dər zukənwdit, guisərar, ər ğosumuņ lua seisunuņ ğibkār caykouņ; kədər çoseye letiuņ caytinuaņ zisunuņ laməşmid reibənuņ ən ğəzedit ha şisəuņ irə luqnuluq seitūņ, ər ğarəşye laela. Ğəzərar kaeka ğəhpənvhər losūņ zisunuņ aduər zatəruņ, kə ər losūņ ğadəşuņ neizeuaņ, cigutuņ kə caytiuņ çotriuņ ğəhzkaye kə beizəryer ğəhrunuņ noriuaņ ğireuņər ğəpkauņ ğəhrauņ, zeisəşedi aņan luqnuluq kurkaegi ğəhgutuņ aduər zəhdeye, i səhdrieşi cun ğəpouņ ha seisunuņ, cun seisunuņ ha sidauņ.


Ğəzərar i gaysəar ğəhzodit gaməşye carumuņ, ğəhzodit tusuegi cun çəmaye ğəhteuņ ķaķauņ ha duizəşye sidinye ķaķauņ:


"Metafizika je znanost koja je u mogućnosti uspostaviti vezu između različitih područja spoznaje i ponovo ih povezati sa svetim. Štaviše, princip kojeg se priroda gnuša jeste vakum koji se da primijeniti i na domen metafizike i na domen kosmološke i tradicionalne znanosti. Na isti način, iščeznuće autentične metafizike na Zapadu dovelo je do njene “zamjene” svim vrstama nesposobnih filozofskih zamjena koje su dovele do samouništenja filozofije u postmodernističkoj misli, do pomračenja svete znanosti u savremenom svijetu, do bezbrojnih zamjena koje se rangiraju od okultizma tretmana “novog doba” tradicionalne znanosti do trivijalizma različitih formi tradicionalne i svete znanosti uz pomoć njihova razreza kroz oči pozitivizma"


Zuidi kənkə karineşi ha laela dunərye, zəzənuņ ğəmənuņ taəbəşuņ, milinegi ğəhlear lilumar beizinar cəncər noriuņ aduər zatəruņ, ha dadkauş adu ğəhrutye ğəzəşwdit laela luq i ğəlutye cugəşar kə ənə ğəkərye cun tenridit luq ğəhkinuş ka mipəruş liņlin. Zuitəraz zuidi çaynutuş, ğəzəşwdit zuidi kənkə: şediruņ, ğaygiregi ha lanla maysiye zutəuņ kə ğəhgutuņ, aduər təpənuņ ķaķauņ aduər ruitiruņ, ər beizəryer ķaķauņ kotriuaņ, urər zəhdeye ķaķauņ sidinyea noriuņ.


Al-Faruki, I. (2006): Исламот и другите вери. Скопје, МСМС.

 

Al-Faruki, I. (1988): Source and Purpose of Knowledge (1-st. ed.).

 

Al-Faruki, I. (1982): Tawhid: It’s implications for thouht and life. Kuala Lumpur.

 

Epstein, P. (2001). Kabbalah: The way of the Jewish mystic. Shambhala Publications.

 

Fingarette, H. (1958). The ego and mystic selflessness. Psychoanalytic Review, 45(1/2), 5-40.

 

FL-190221 Sàiņlù lìlór sulea lìsùr

 

FL-030321 גחאיל במיל

 

FL-070818 Žiťăn fođŏn

 

Heath, E. A. (2017). The mystic way of evangelism: A contemplative vision for Christian outreach. Baker Academic.

 

Savi, J. (2008). Towards the Summit of Reality: An Introduction to the Study of Baháʼuʼlláh's Seven Valleys and Four Valleys. George Ronald Publishers Ltd.

Template Design by SkinCorner