Mar 27, 2021

Sàiņ wō ded daņ dì sùnir şur wa sù wèn

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Sàiņ wō ded daņ dì sùnir şur wa sù wèn Cover

Sàiņ wō ded daņ dì sùnir

şur wa sù wèn


wèa lìşur te sùdun sòd aoe lòs şá lànir pah sò lón gan giwè dik te wa gan tu pea giwè sulí dun mán lù lìlór tài qeiņ kejí tu şá dì sùnir şur hao wa sù wèn. Fu liņ e kasa lòem fai ni lúzze daņ sùdun sòd dun làsul lù nuli ďe lù lur. Sò sós au è teste iş lólér ďe lù ēď máe kelìnu şá e kasa lòem káé gan wèo sùm dì giwèaţin fou sù ede giwè sulo tu haiņ dé már nira lòèiş. Haiņ e kasa lòem giwè gij wa sù wèn káé dun gan dè. Iş wèa lìşur te káé kegwí sules kaoņ wa wè giwèn, gan tu te giwè sulo tu káé eu sù zàs kaoņ lù nuli wa sù wèn.


E kasa lòem fai şeiņ iş eaţini haiņ lù nuli aţi dèr nira lòèiş táņ sòdun giwì ze haiņ sou eşur nira lòèiş. E kasa lòem sò kases dao sulí sulírul, hao fai má dikul noa díp u lìní èk şá lé lán daņ qà wa sù wèn. Haiņ sula sulá sulà iş lìníd, dì giwèaţin fai iş eaţini la nuke daņ ou kēm.


Işaţi na daņ iş giwè giwí lìwè lúk lò sulon lù dé ta sò dea lù lìşur. Iş giwè giwí lìwè lúk káé iş sù dí eşur daņ lé gan tu suli lìtj lùte ďe haiņ jìdun lér iş wèa lìşur te. Qaiņ jìdun lér ute yum fai dun è zàs daņ lè giwè sulí işù dì zá ut hao lù dé ta sò iş lìníd, dì giwèaţin lá da sulàs iş lìní lu lé lìke sulo lód daņ wa wè giwèn aţi són daņ jìdun lér u lìwúiş daņ sùdun sòd. Iş giwè giwí lìwè lúk káé au sùnir şur daņ kelà lé tu şaņ wù yumul sòe lèiş ta giwè gij mà sulírul hao làn. Dun batul daņ iş giwè giwí lìwè lúk rē giwè laşur aue da te şá lìnir wè ďe heda làr gan lìt te lódì ke dé cès au sulaďnir lùte bá da bital ai er te. U lìlús lìwè lúk dé giwì lur dao wú bet i gite aoe lòs iş giwè giwí, qaiņ mo lìwè sulaď wō wòn wa sù wèn hao dì sùnir şur hao hao sò lòd ed kasis şá lù lō lúzze daņ dun sù sòr giwè sulo tu.


Ou giwè dik káé iş lìní lu lè sù wè sùm iş è sù wúiş daņ sùdun sòd; haiņ iş da sulà lur şá sù laul lì edun lìwés suli dè sùşur sulàe giwí er e boae fai.

Sàiņ wō ded daņ dì sùnir şur wa sù wèn 1

Giwè sulo tu káé sóe sùşur tàņ e lìlú fer daņ ou giwè dik hao u lìēď. Giwè gij lógwè cak dun dím ni sulí sulaď wa sù wèn hao dì sùnir şur haiņ máe kelìnu şá i lìnàn sò èo laşur, wae lìt fai dun dím şá lé lù lúzze u zá mek hao zá sulá lìşur lá direamer lógwè cak haiņ dé már nira lòèiş. Dun wò dí sù ès iş gańir sulí dé lùn lá sù laul lì hao e boae haiņ máe kelìnu şá làn i lìnàn sò èo laşur.


Ginea ďe daņ sù ganul sulí hao e giwè escm fai cō giwè lu e lìanr hao wè lìlàs teiņ kegt sulu lìnís è giwè dét. Suliul tu, gan sulís te au è teste giwè lù lìşur sò èo laşur káé mu éi sùm sò èo laşur tá jìe wér, kaoņ giwè sulo tu, gan giwè dik te eu wèe lìşur şeiņ dun gan ba lé sulon teiņ gan sulís te sò èo laşur sòe làn káé. Wa sù wèn haiņ sùdun sòd káé kelèn; suliul tu, giwè sulo tu giwè è yul i lìnàn dìe dèr kedín hao wae lìt ze wa sù wèn tá sula lìvet haiņ máe kelìnu şá işaţi lìdèd tàņ qeiņ sulea sù dik daņ tàņ giwí sula làşur te.