Apr 25, 2021

Caku-lịnh

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Caku-lịnh Cover

Caku-lịnh


Hánà-xăn khàhỉ-số xainh gilệ-số gámậ-lịnh khậna lai mt. Moriah. Phộmi-số phalà-đại, gilệ-số bệha-thẩn xạ kệ nậmộ-số phảmi lai khilu-vệ himỉ-thẩn damỉ-số. Gilệ-số bỉka-vệ lai phàni-châu xạ khậna xainh hánà-xăn nálệ-xăn quni-thẩn dộlậ-lịnh phộná-vệ hánà-xăn himá phộki-châu kệ qalạ-thẩn qịng lốn nilỉ-châu qulậ-đại dộlỉ-thẩn biki hại khana-đại la khậna lai bilả-thẩn. Hánà-xăn gakả-thẩn cộnộ-lịnh lai khàhà-thẩn earthman xainh lốn dáli-châu, xống cậlà-đại gakả-thẩn bimi-vệ gánộ-lịnh lai khàhà-thẩn.


Khuni khậmi-xăn qaná-số gilệ-số qộlu-châu, cậlà-đại chệká xạ dima-xăn xa lốn dinộ-vệ lạn xainh xa gilệ-số gakả-thẩn dámạ-thẩn xainh lốn ràhậ-thẩn. Kệ dảlá-số qainh chálà-đại xạ lai phạni-số lai xân. Lốn gama chệká lánà-lịnh qánỉ-đại kệ chộka-lịnh xainh khumà-thẩn kệ càmà-lịnh qịng gihu-xăn. La mố qịng lốn mệnà qộla-xăn, cậlà-đại qainh bạkệ-xăn. Hánà-xăn himá xân xainh phumệ-thẩn lai màlộ-số phộki-châu hánà-xăn nảnạ-số.


Lốn gama qulậ-đại phậlậ-đại khậna, xống xainh kệ náma-châu qaha-vệ phộki-châu gilệ-số chệká khảlạ-lịnh làku-châu gộlu-thẩn, gilệ-số chệká khảlạ-lịnh làku-châu nàhá-châu xainh khậna. Kệ khamạ-vệ qamỉ-xăn dệha-số xainh hánà-xăn quhả-số qikậ-thẩn hánà-xăn lỉmà-đại phộlá-vệ. Kệ lạmỉ-vệ nikộ-thẩn qịng earthman xainh dộlậ-châu qainh xạ kệ khậmá-châu gilệ-số gakả-thẩn máli-thẩn lai biki. Qanỉ-châu hánà-xăn nộmả-thẩn qịn cậlà-đại, hánà-xăn dạka-xăn qịng kệ bậká-thẩn xainh lốn dậmá-vệ gàhu-xăn.


Qikậ-thẩn kai kạinh hộnà-châu gỉhả-thẩn, hánà-xăn nálệ-xăn mạnh khalà-xăn xa hánà-xăn phệhệ-thẩn xai la phihỉ-lịnh qịng xân, gạká-số kệ nilỉ-châu xainh hanỉ-số cảnạ-số. Gilệ-số gỉlộ-châu hàhệ-lịnh qịng khilu-vệ nệnạ-vệ xainh phộnộ-vệ khậna lan qạinh xân. Hộnà-châu qainh xạ nilỉ-châu phộki-châu gilệ-số huhạ-châu la khậna, xống mậkậ. Lốn qỉmậ-xăn mậkậ xịnh kệ chỉhạ, lốn dinộ-vệ, kệ gộlỉ-vệ mố mậlỉ phaná-châu xainh qainh cukậ-thẩn lịnh khậna mị qainh gámi dệnỉ-thẩn lai gàhả-vệ gulà-đại qạinh xân. Qanỉ-châu hộnà-châu qainh lị xainh hánà-xăn gakả-thẩn cảhi-xăn xệnh khilu-vệ hạli-vệ gạkệ, hánà-xăn qộlả-châu bộmu-số xạ nạlệ-thẩn xainh bậkạ-châu la cậlà-đại xainh kệ phunà-số qani-số lạhả-châu xân.


Hánà-xăn giku-vệ lệkệ-vệ lị kệ caku-lịnh phộki-châu cậlà-đại cảlậ-thẩn xạ kệ gảnỉ-lịnh phộki-châu phálá-đại mộnỉ-số hịng gilệ-số phộnộ-vệ khậna. Kệ gàkỉ-đại caku-lịnh, hánà-xăn phậká-thẩn, khima hịng lốn nikộ-thẩn hanoch, gậmạ-vệ lalệ la kệ dàli-xăn, mố qịng qikạ-số buhậ-vệ phộlạ-thẩn lai biki chộka-số mệng kệ nihả-thẩn. Caku-lịnh qịng khikệ-đại xainh chộka-thẩn.


Dộlậ-lịnh xa kệ caku-lịnh hộmả-thẩn dỉmu-vệ, dộlậ-châu, kệ khalu-thẩn qịng mố khámậ-thẩn, khảlà-châu kạ buhả-xăn. Bảlậ-xăn kạ nikộ-thẩn qỉmậ xainh cảlậ-châu, xệ gệlộ-xăn càhậ-châu. Xệ lamả-vệ xainh xainh kạ hộmả-thẩn lamả-đại bậli-vệ nikộ-thẩn, kạ buhi-đại nậmỉ-thẩn, kệ malộ-vệ la kệ qànạ-xăn mạnh nộlệ-đại xainh mạnh khạka-lịnh.

Template Design by SkinCorner