Apr 25, 2021

Leidūņ

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Leidūņ Cover

Leidūņ


Ani la ğeipirar çusireşi iņin ha ğəhniuş ha ğəhkunuņ iņin leizənuņ adu ğəhpivud, kə ha kitutuş cə ğəzouņ losər zorənuņ dərər sidauņ setutuņ; kə lun lu kiu la ğəzəşwditər gəboye kə lipənye teimuye teidūņ losaər kotriuņ çuzənedi ha lamudər. Bəhsəruņər losaər šuğeuņ ani la çugaedi əneən laela ğəsunye dərər ğəhkunuņ çibumuņ, zupeaz guzutuş gə losər caynunye kotriuņ gəlunat cəmireşi lilumar dugkauņ aught ceinoar ha ķiķiuņ kə sikkauş ki, kə tenuar ani ğiboar gəlunat ka çayləşvin çeisumye ğəhluar guisərar cun ki amehyig ani bəhnənmid ka luibumar dəhzkauş ğiradit kəmeye çeipeuņ kə temkauņ cə raylənuņ zuiziar ani ğəzēşi adu ğəzedit ğələşuņ kə kankaər ahiţuņ ğəzəşwdit ani gəlunat təhlaeşi ahiţuņ çudiredi gə gingi giaņgin ani dəkumedi ğireuņ ğəhputin losər dəhzriuņ lopərmid ğəhpənvh zezəuņdər seinəşdit zusaye ğəhbəruņ melayea radeuņ.


Losdərər zorənuņ iņinər ğəhkunuņ muisunuņ ani gəlunat kitəreşi ləmkaye zuidauņdər zukənwdit sidauņ kunekun ğəsunye šuğeuņ leiniruņ ha tenridit ğəhpər ganunezi luq kənkə amehyig dərər daydunuņ. Ğəhluar lilumar ğəlunuņ i malən dugkauņ kaeka ķeihmid cagūş adu, luibumar ani dəhzkauş kiş ğeilyer ha maər zeseuņ ğəneuņ ğəsunye iņinər nəhrəruņər ķaķauņ geilēzi ğəhlār əņən ğəhgriuņ cər raylərye sidauņ. Ani bəhnənmid ğəhkəuņ ləmkaye teimuye şəhtəşuņ ani kemeuş adu ğireuņ garavhg ğayrumar taygkaeşi ğəlauņ losoye lomaezi kə ğətərye bəzeuņ şipirye, lumunuņ keləşedi ğadkawar ur luelu, aņan tenridit diredir ğəhkunuņ zupeaz çogənuņ zuiruvidd ğərumin cəbənedi ğəzəşwdit tekut zuiruvidd ka teitir ranənye cə teitən ğayputuņ, kə zuiruvidd luibumarər tizouņ naəhputegi sidauņ.


Tekudit kə ləmkaye keitəşye telutuņ kənkə kemkaye ha zeiska dərər sidauņ setutuņ zuizinwar şebkauņ məhtəar zuigeuş ğabkaye ğəhkəşye ğulunuņ cun laelaər səhrkaeşi ha kaekaər. Məhzərye çayrəşuņ hinnindər nəhputuņ zuiruvidd ka ğərumin zisutye əņən kanka, ğəkərye tekudit biginuņ ur bosənuņ gəlunat teitir çayləşvin məkutinər bileuņ adu ğəhkunuņ:


"then these horrible beings crowded round me, whispering in my ears and pointing out a way of revenge, It was so simple! It was so easy! And like seed falling into a fruitful soil these whisperings brought forth its baleful blossoms..."


Ki ğərumin gadəeşi ha lamu ğəzənye, ğəzəşwdit zuizewar ani çuzənedi məkutin lilumar, əņən ğəhsuar ihekuņ adu ğapriuņ, əneən ğəzedit ğələşuņ zununaz ani ğərumin ganrieşi, kanka losər məhzərye dəhzriuņ taəhlēgi kə ğizumuņ raynireşi, luibumar irə teikərye lilumar ğəhmriuņ dugkauņ i nəhrayedər ğəhkunuņ kotriuņ, cə sidauņ kayr ğəhluar, ğəhluar gəboyer şəhdauņ taəhlēgi ur cigiruņ, adu ğəlinuņ ur ğəkriuņ, ğəhsunuş ur ğəhpənuş, dugkauņ laela zupeaz ruitiruņ kənkə ğəsunye zesēdi kə beibəşedi aņan caynunyeər cisūņ, kə tezār kankaər ruitiruņ dismbodieda sidauņ kənkə teikərye lilumar ğayseye.


Tezār zuizewar ani məkutin lilumar deirutedi loska al ğəzedit ğələşuņ, ər ğəhgutuņ cə losər ğəhsuar tətaeşi raylənuņ šāledi ğeipirar, kə irər ğəhgutuņ lipənye bosəye muisumuş cə luqnluq ğaygiuņ təhminye kaymri ha lamu:


"And the whole wild bunch of black devils came with me, clinging to me and trying to hold me back, yet with an ever feebler hold as the voice of love and purity and truth penetrated more and more deeply to my heart."


losər ğəhgutuņ zetouaņ caləşedi inein ha lamu cun teitən gaputezi kurumye dərər gaynəruņ, sidinuņ adu ğərumin çeirəşye gepriuņ, ğərumin çəhseye zədūņ, ğəzəşwdit luipunar adun gaəlunat ani ruiməeşi təhkeye çaypauņ ur cagueşi ğəzəşwdit duedu seinaəşdit luizəşuņ dəbauņ tekut bəhnənmid cuipumvud. Tekudit çaypauņ şəgomid kuimutye iņinər ğəhkunuņ muisunuņ lununyig ğəhlār kuroar dərər setutuņ təsaegi ki, zayboin ğəzərar çasinvid şugoye linənuņ ur seinəşdit sumənar ləhkinye ğədəruņ ha geiləşuş teite ğəzərar cə ğəzouņ, kə tenuar tekut məhtəar reibənuņdər ranəuņ ha ğiradit kəmiar cuginye ğəhgutuņ iņinər ğəkunuņ ceibaəyig linəuņ ur sidauņ diredirər ğəhkunuņ muisunuņ, amehyig tekut şəgomid rəhmuvud ğəhsuar, kə ər letauņər çəhbriegi ğəhmriuņ çaydutezi zuidirye, də reinumuņ ğəzəşwdit çonəezi, tekut kuniruş teitən geiləşuş kə səzumuņ bə ğeipirar ha teitən maysiye ğəhgkaye ğamiruņ.


Giaņgin adu ğəhnkaye nəhləşye guizinuņ kə ğizumuņ, ğireuņdər seinəşdit ğəhnkaye raypəuņ adu ğiradit məpuneşi miniuņ zununazdər kanka ğəpouņ luibumar ğəzəşwdit taəhlēgi kə ğizumuņ kayr çayləşvin bapərye duedu, ər çeipərye ķēttuņ kə temkauņ cə raylənuņ dəkumedi aņanər məpuneşi zutəuņ cadumuņ adada teite təhkeye ğəhdəruņ tekudita ğəhgkaye çaypauņ, ğəzəşwdit geizkauņ səruye ha tenridit ğiaşeşi dərər ğəhnkaye demouņ raypənuņ kə keitəşye raypənezi baə tuitəşeşi miniuņ, zutəuņ tayginuş ğəlauņ, kər ləhdumeşi nəhləşuņ kənkə cə ğəzouņ şodənar işər ğəhdūņ tenridita sidinuņ luq kənkə tukutar ğireuņ bosənuņ.


Losərdər şəhsunuņ tekudit geizaye çaypauņ baloye ganga lamu irə beteuņ, zuməedidər losər cayniruņ kə mutunedi duedu ğadəşuņ raylaənuņ ğərumin ğəraye, ğərumin cayrəar, kə amehyig ğərumin geizaye, ğərumin apalling luqnluqdər zupkauņ, ğəzəşwdit ani ruzənmid ka zezouņ ha ahamuņ ki bə komininər ğəhpunuņ kia lazutmid çasinvid duibueşi ha seinəşdit ğəkirye bogutye laela, kə də ruilənuņ dəhdumegi cəncə dezoye seikəuņ çotouş deinunar luqnluq çərərye çepumuņ:


"Sometimes, we have to learn to take responsibility. And sometimes, we have to learn to whom the responsibility truly belongs. And in sorting these things out, we become more and more responsible to God for our own actions and reactions to the circumstances of our lives." 


Kuna ğəkirye ğəzouņ ani səhpemid ğəhpənvh səhtireşi çəhzumuņdər geizkauņ cun tekudit çaypauņ kə teitən deirkauņ təhmriuņ. Lunludər losər ləhdoye melauņ ani zuimunedi teite kə la əe ha karuvud teitən ğeizəuņ ha ğəhpivud lamu ha ğaygavud losər zetouņ, zuizewar də titkaeziər adu ğərəruņ çayrkauņ ğəzərar dəkiedi iņin losər cayniruņər ğabriuņ losaər çayseye, ha zupeaz muliruņ ani la luipunar beiboye kə zupeaz titkaezi bəhnənmid ğəhzəşuņ lamu ğireuņ lumunuņ ceinoar bəhnənmdər ğabriuņ təhrəneşi lamu ha şiləşvud ha kuņkun aņan kanka ğəzəşwdit zuidi çisəndit gaymuedi resəşye, aņan kankaər zogumuņ zuidi gəlunat ləhgəeşi kə kanka geitaeziər zuidi gəlunat şaydinye, kə tenuar ani bəhnənmid ka ğərumin kəhsuar ğagkavud losər raylənuņ, amehyig ani la cagēşi ğireuņ aņan reinumuņ ha laelaər ani kurənedi cun laelaər ani ganrieşi.


zuneyeər zusaye bətkauņ adu çeirəşye bosənuņ çuzənedi irə lamu, şeinkaegi ha lamu kə tumkaegi ha geiləşuş lamu çəhzumuņ, amehyig irə ğiradit ğəhlear dəhzəryer geiləşuş ğireuņər ğabriuņ adu ğəhsunuş kə neizūņ kə tumiuņ milieşi lilumar kə lilumar beizinar ha losər ğəhpeuņ:


"We continued to look as the bubbles formed directly in front the vaporous clouds and every one of us knew interiorly that what would come next would be asphyxiation and death. There was nothing to do, the end had come, and there was no way to stop it, slow it down or prevent it. It was here, and we stared at the black death which awaited us all in complete submission and surrender to that which was to come." 


ğəzənye ani risaedi losər çayseye soməşuņ kuņkundər ğənriuņ, kuņkun ğuireuņ suizoeşi duedu ha cadumuņ lamu ha kuņkun, kə zədincid sumənar ğəgunye sidauņ gəhnumuņ aņan kuņkun ğərənuņ, ğadīn adada kuņkun la cagēşi ğəhdəuņ dasaəegi ğərəruņ ğəhsiuņ ğireuņ tenuar ğabumuņ kubumuaņ cepəneşi kuņkun; amehyig kuaņkun çusinuņ ani mekuteşi ginegin ki kə suiməneşi kuaņkun ğərənuņ.


Ğəhgkayər balouş seisuedi ha daziuş, luibumar zuiruvidd keinēdi çəhzumuņ aņanər dasəegi ğəniruņ. Laela aduər çigəşye ləhgəeşi renriuņ lamua ğireuņ ani mekuteşi ginegin, kə tuinumedi ha şələruş geiləşuş, luibumar lu ğəhnunuņ kə ğəbutuņ zuiruvidd şənaeşi aņanər ğəhmiuņ adu ğəhsiuņ kə suriveled inein ğireuņ tenuar tetəedi cəncə dilūņ. Irə iharuş adu ğəkriuņ kə nipiuņ ğəhpər caləşedi çəhzumuņ şeş zusaye gepəuņ bituyea kimkauņ cunər ğəneuņ.


Irə kankaər ğəlunuņ kuaņkun ğəhsunuş losər bebənuņ muliedi irə lamu ğəzəşwdit ani səhpemid ğəhnavud inein ğəzedit teimuye ğəhpunuņ, kə naypunuş kuņkun nevermore ha ameġuņ ha ğərumin ğədiruņ ğəzēşi. Maema ğulkaeşi lamu ğəhputin ani kurənedi losər raylənuņ ğərumin ğəhzənye çedār dugkauņ ani kurənedi kuņkun, ğəzəşwdit ha dutovud ki ani ķeihmid nisəşuņ inein alir zeiskaər kəkriye çaləuņ losaər lasrieşi ğəhgəruņ? La kuņkun ğəhsunuş guisərar ğərumin ğəhsoye ha lamu əņən kanka?


Adu ğəhmaye ani ķeihmid ka, bəhnənmid ka ameġuņ, luibumar adu ğəhrutye maema çaymaedi ha zuilriuş, kə ğəzənye losər ğəhpeuņ laydəneşi ğireuņ tenuar kuņkun tazəruņ gəlunat çayləşvin ğabunye canumezi kuaņkun labi ğəgauņ dəhdumegi diredir ki ha teisriuņ luqnluq ğəhpunuņ, kədər çeipərye ğobriuņ seisunuaņ ğəzəşwdit ani səhpemid ğəhpən şənoedi kuņkun ha səgriedi tazəruņ ani keləedi kuaņkun dəhzumuņ kə nəmueşi ha çasinvid deilaeşi losər zupiruņ ğəzēşi nəmueşi ğəzəşwdit ani lazutmid ğəsunye çasinvid ğəhsəredi irə kuņkun ğəhsunuş ha şatumuņ lamu, ğəsunye irə kuņkun cə losər laela ğəzēşi, laela ğəhpkauņ, losər kanka.


ğireuņ ani nəmueşiər ğəhdəuņ adu ğəhgkaye sidinuņ, luq gəlunat çayləşvin dətriegi ha ğəhnərvuddər kə çaydumegi ha lamu kə tumkaegi ha cadumuņ lamu duedu, çubumedi də ğəhdəruņ adu çeirəşye ğəhtūņ zuizewarər zutunuņ rodauņ ki, kə tekut rilutedi çəhsənar bə ha teitən maysiye ğamiredi ğeipirar, ğadīn ani rilutedi cuininedi losaər dəhzumuņ.


Giaņgin əņən ğəzedit ani risaediər ğəhgkaye sidinuņ cadumuņ da ha lamu, tenuar luipunar ğeipirar bəhnənmid tekut şiləşvud şeiriuņ, cə ani gəlunat ğiradit armordər losər ğəhsunuş kə losər naypunuş ha kuņkun zukənwdit la naysiruņ üall teitən çəgəşuņ.


Ball, P. (2015). 3 Fear of Obscurity. In Invisible (pp. 52-89). University of Chicago Press.

 

Bjorling, J. (Ed.). (2019). Channeling: A bibliographic exploration. Routledge.

 

Crookall, R. (1961). The supreme adventure: Analyses of psychic communications. James Clarke & Co..

 

Farnese, A. (1901). A Wanderer in the Spirit Lands. Progressive thinker publishing house.

 

FL-231117 Grisi siknis and channeled communications experimentation: Exploiting Culturally-Bound Diseases in a Post-Contact Civilization

 

Hughes, M. (2012). Evergreen.

Template Design by SkinCorner