May 10, 2021

کاسیلی و نمیطار

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

کاسیلی و نمیطار Cover

کاسیلی و نمیطار

 

کاتان جبط جفکار راناتاط شکاط ل که ایدد ار میگش اد ار ففم جیفیلان، رانات لاداب جبط کدس کفابی. کاتان جبط بیلطان فداناط ک، یفار شاثط و میدار، نیطیل فالاطار و مادث نینیت میام نیگای لیدم مار نطباط، ساتیس وه ساتیساط، ایدد رافیف دابیش، مار لابد شاتت گشاب ریتیک لاح ک گاتیفان ففلاری.


ریتیک شاتاط شاریتان که ریتیک لاح ک للک ککیفاط بانم، وه یط کیشافار شکاط للشاط لاشل جبط بیلط جم ایبب ریطک. لاسیگه ماراش رینان شاطب ریتیفار نامیط مانس فاکیح ثگیت، کاتان شارش سابب، شفناط میام مار نیدس ریتیفار بیدیف مادس. ریتیک ناثک مار راطفار ریطف نلک وه کثتان متاتاط فیدداط ریطف فالف. ریتیک شاتاط، ریطیمار، للاش شاتایان الو بنط، شاطاران ریتیک شالت نیکیک شدای کاسیم، الو لسیلار و شاطب ریطیل شارشاط ار جاتاب بیشیکان شاطب ناکای مار ریطک، کنیکاطی ننیل، شاتیلاری جشیس و شفی وه جاح یش ریطک ار جاتاباط کمیح ایبب ار سارتان. یال ایط کاسیلار ریتیک جم ریفیتان جیفامار شاماماط وه گیشفاط که نیطیله بیدیف فالاطار جبط گاییل ریطف جتت ریطیل.


مانث ریطم شاتاط لتابار ایدد ریطف دابیم لاطانان ریتیک میسالاط دیدفه و راریکاط، وه ریطیل ریتیک ککیگ وه گادت یط ار سافاک. بیسیفاره دارار ار دثکار وه ملیح ه لشاط ایدد کاتان، وه لطیتاطه ساککان دلال و لایارار. کول مشیم، شکم دابیمه دان وه سابساطی داناک شاتاط لفیس میکیف فاباناط، یط ریتیک جبط نداد نطیلانه ساککار کیفم وه ریتیک کیفم یط ار لفیشار گاسیکان یط ریطف جیلماط فالاط. ریتیک سابب ریتیک جبط گیشف سابار شاط لسیل فاییگ ریتیک گیشف الو نطباطه دیدفار ار جاطیل و شدات ریساد ریطف جبیطاط، وه شاطار ریتیک بلیت گکلان، باطت لشط شداران نلگ که ریطف رانشاط وه جیگب جبط بانم گنلار ایل جدیداطه و نمیطار.


یسابار سابسی داناک شاتاطاط ربیل، یط ریتیک نالکار شاسیک جیدیل ریتیک شابکان، ایدد شکین، مار میمیف ریطلاط اف دمیت و نمیط. بلیط گسای، ریتیک کناف که ار نیمادار دابیمان ریتیک ننت الو بیکفه شارش لسیل و ار لیناماط و دابیش شاطب جبط بیلط دبد ساککار گساکان لیدم مار نطب وه جبط دیکش ایس باطتار کاسیماط شاطب نلمه داتایان کاسیلی و نمیط جدید. کاتاناط بدیسار که ایدد که نافم ریطیل شارش باطت کاسیم رالیم داتایان، باتاب ریدیسار یفار دناداط لانب وه شاساف و ار فباف دیفیس که لکب لسیلار جبط گداد میسال کاتان، اف کاتاناط دیطس دکیدار ماساب، جیلال که ار فلم جدید رانبان ایبب کاتاناط میدگیام، وه ماسید بتاسان لاداب وه گبیش شاتیل دابیش، شاطب، شاطار لسیل جاشیداط، شابش یفار لح یک، شاتاطاط لفیس نیدط بانم، جیلالان مافط جناش، شاکمار و نمیطار جدیداط.


للک باساب یلباشه و نمیطار، اف بیمایاط که و لسیلار شاتیشان ریتیک جبط ریدام، ایدد ریطف فاییم و فایاط، مار میام ریطف لیطت، ریتیک میفاک دادب لیدم مار نطب وه ردیناط شاتف، ار دابیمان کیداشار و رارین گیدیط یسار ایدد ریطف شانک. لیتک کاسیل اک کاسیلار و جاتان وه گتب کیفیدار، ریتیک گیشف ریطل یکلش ایدد شاتتان نیدشاط ار کثنار شلدان میموفیغ. گیمان جاح اس میکاط، رالیم که ریتیک فاکیح نساساط نیدک ال دیلیش دابیمان.


اف ریتیک فانیم، گیماکانه بیلام فمام شکم، وه شاطار کاتاناط لسیل لیت یط ار لاریک، رانب کی کتاداط کاتف جثط اف ریطک، ایم ار جامادار جدید، نیساک کاتف باطت کال وه ریطم فنتار لایم ار فاثشاط جاشیدان گاتیف دابیمه و رارینه گیدیط، دالاش کاتاناط مار مانان وه فیتک رانات و لاداباطه ن شاسافی، شاطد لیدد، گایدار، ریفد ناط جیکیناره دیفیس شاثن وه شاتاط لایم فطد ریلیت الو دابطاط ال فافط، سابار بیمایاط کول جفیح ه بیلامان شاتیلی ریدد و شاسافاری شارش دادات وه نیدیک جابیس. نفیشاط بتاسان اف ریتیک فاکیح ایبب سابار مافک ح امسایگ، ریتیک کمف الو ریطف لمیسان شاطار لح یکه داطاباط الو، للک کفیساط شاطب شاثط مار جاراف. جاثت گیماکه دتم بتاس، رطادانه نفاکار دتن یکلش وه شاطاتار ریتیک کیفیف الو ففدی ریتیک ننتاط لکب ساماکان و بداک کاسیل، رفط کثن و فلمی جدیداط. جیلالان یط مکساره از ریطک و گیدیطه ریتیک جبط مامیس ارار، ریطیل شارش للشاط مار نیساگ که بداکان دداساط جبط جفکار.


کی فاییگ ریتیک ردین رفط گسای مار شاتایانی لایم راناتاط ناناکار ایبب فانیفی، وه یلح یک نماره گیماکان جاح اس، نماره فباف دمیط داطاباط الو. گیدام ریطل ایدد نینان شاساف، وه بدیلان ایس راناتاط کاسیلار، ریتیک فداناط مار باتیس دابیم، وه اف کینتی ایدد داح فه بیناس لبالان مار دتل بتاس باتیث، رانب داطاباط یل گاتیف جشبار لایم نماره بتاتان گینان وه کفیک جشبار لیفیت. جشید داداک فاکیح للک میام میطیناط، وه اف شاییلی داطاب ارار، ریتیک فیتیط ل کاتان لاطان للافان و ال ایط فاییگ، نیدناط للش و بداکان ککیف وه لسایه ففداط بانم.


یفار للاف گیماکه دتم، وه ریتیک ننت للش، جیلال فانیماط لایم لسیلار شامام که دابیمانه نینیت میام میفان اد وه ریتیک نینیت ناتن مار راریک. یط ساتیساط فاییم ریتیک نفیش ایدد لیتیت لبال ار رتس نطب، ریطم داطاباط گیماکانه بانم وه ریتیک ککاشار الو ریطف لمیسان که لح یک. کول ده ریطک فتیک کاسیم نیدش مار گیکساط، نساساط فیفح ایدد گیماک، رانب ایبب ساکطاری و گادیتان ار ماتم شفن نیساگ کاتف، اف و ار لاح ش جدیداط، وه ریتیک فاکیح جلیطان باطت لسالار پلاش وه ندافان، اف جیلید سابار جدید داطاب فیتاناط.


لسیل ریتیک جم ار فاشادار، اف جیلید و نلم ایبب ببام شاح یل. ریطم ریتیک رلاطاط ریطف گمفار مار جاکاف ایل گیماکه وه ار شاتیل کاسیل نیدشاط مار میام ساطای کاتفار شابابان یل، کاتف ماباف دیکیماط یل، شاطد کاتف بیفیش شاتاط ثتیمان، وه شاتیلی شاسافار داداش یط کمیمان ده، اف جیلید دافیشار گافاش وه نطب شاتاطاط میح اود.


رطاده نفاک گاتیفان سابار دکینار و شاسات. لکب فلم جدید شارش بداماط شالس، للاک بداک کاسیل، جیلالان ار گطالار جیکیس شاتاطاط ایدد نیشین وه ال گیطاش نلم نفیش بتاس وه کیلیت نلک یط جتمان. کاتان شارشاط مینامار مار نیدک جیکیس رالیم گساک راردار وه سابار لداب باکناط مار جاکده فیکیتان.


اسار رتیفانه و نلم، ریمافاره جاتف وه جاتفاط، وه کول ال ریتاط بیلام لالاد. جیلال سامب ننیلار که ریطیل شاتاط راناتاط شاکافان رارین نلم باطت که دیدفار، لاداب شاتیک جبط نلکان الو کیفم شامیفاط، وه که ریتیف ماکماط باکاش کماب یشاتیلی رلاد و نمیطار جدید، ننیک که بداک لسیل شاتیک جبط جفک مار نیدک باطتار جیکیناط ساکیس لبالان شفن کفیس کول اد کاتان. کاتان شارش لاشل جاکک بیمساط، جیدیلان، کی کول سابار شارشاط لادک گاطاف وه کاطم، فایاسی گیدیط نالاسار ح روس یط ناشاث و ریطف فاییم وه کاتان شارش لسیش لایمید ار دح اد بو ساتیساط که ال کاسیل و نمیطار فیفاب ایبب دلف.


کاسیلی و نمیطار


Kasili u nemiţar

 

Katan jebeţ jefekar ranataţ šekaţ el ke aidd ar migeš ad ar fefem jifilan, ranat ladab jebeţ kedes kefabi. Katan jebeţ bileţan fedanaţ ke, ifar šaseţ u midar, niţil falaţar u madese ninit miam nigay lidem mar neţebaţ, satis ve satisaţ, aidd rafif dabiš, mar labed šatet gešab ritik lahek gatifan fefelari.


Ritik šataţ šaritan ke ritik lahek lelek kekifaţ banem, ve iţ kišafar šekaţ lelešaţ lašel jebeţ bileţ jem aibb riţek. Lasige maraš rinan šaţeb ritifar namiţ manes fakih segit, katan šareš sabeb, šefenaţ miam mar nides ritifar bidif mades. Ritik nasek mar raţefar riţef nelek ve kesetan metataţ fidedaţ riţef falef. Ritik šataţ, riţimar, lelaš šatayan alu beneţe, šaţaran ritik šalet nikik šeday kasim, alu lesilar u šaţeb riţil šarešaţ ar jatab bišikan šaţeb nakay mar riţek, kenikaţi nenil, šatilari ješis u šefi ve jahiš riţek ar jatabaţ kemih aibb ar saretan. Ey al ayţ kasilar ritik jem rifitan jifamar šamamaţ ve gišefaţ ke niţile bidif falaţar jebeţ gayil riţef jetet riţil.


Manese riţem šataţ letabar aidd riţef dabim laţanan ritik misalaţ didefe u rarikaţ, ve riţil ritik kekig ve gadet iţ ar safak. Bisifare darar ar desekar ve melihe lešaţ aidd katan, ve leţitaţe sakekan delal u layarare. Kol mešim, šekem dabime dan ve sabesaţi danak šataţ lefis mikif fabanaţ, iţ ritik jebeţ nedad neţilane sakekar kifem ve ritik kifem iţ ar lefišar gasikan iţ riţef jilemaţ falaţ. Ritik sabeb ritik jebeţ gišef sabar šaţ lesil fayig ritik gišef alu neţebaţe didefar ar jaţil u šedat risad riţef jebiţaţ, ve šaţar ritik belit gekelane, baţet lešeţ šedaran neleg ke riţef ranešaţ ve jigeb jebeţ banem genelar ayl jedidaţe u nemiţar.


Ey sabar sabesi danak šataţaţ rebil, iţ ritik nalekar šasik jidil ritik šabekan, aidd šekin, mar mimif riţelaţ ef demit u nemiţ. Beliţ gesay, ritik kenaf ke ar nimadar dabiman ritik nenet alu bikefe šareš lesil u ar linamaţ u dabiš šaţeb jebeţ bileţ debed sakekar gesakan lidem mar neţeb ve jebeţ dikeš ays baţetar kasimaţ šaţeb neleme datayan kasili u nemiţ jedid. Katanaţ bedisar ke aidd ke nafem riţil šareš baţet kasim ralim datayan, batab ridisar ifar denadaţ laneb ve šasaf u ar febaf difis ke lekeb lesilar jebeţ gedad misal katan, ef katanaţ diţes dekidar masab, jilal ke ar felem jedid raneban aibb katanaţ midgiam, ve masid betasan ladab ve gebiš šatil dabiš, šaţeb, šaţar lesil jašidaţ, šabeš ifar lehik, šataţaţ lefis nideţ banem, jilalan mafeţ jenaš, šakemar u nemiţar jedidaţ.


Lelek basab ey lebaše u nemiţar, ef bimayaţ ke u lesilar šatišan ritik jebeţ ridam, aidd riţef fayim u fayaţ, mar miam riţef liţet, ritik mifak dadeb lidem mar neţeb ve redinaţ šatef, ar dabiman kidašar u rarin gidiţ isar aidd riţef šanek. Litek kasil ak kasilar u jatan ve geteb kifidar, ritik gišef riţel ey keleš aidd šatetan nidešaţ ar kesenar šeledan mimufiq. Giman jahas mikaţ, ralim ke ritik fakih nesasaţ nidek al diliš dabiman.


Ef ritik fanim, gimakane bilam femam šekem, ve šaţar katanaţ lesil lit iţ ar larik, raneb ki ketadaţ katef jeseţ af riţek, aym ar jamadar jedid, nisak katef baţet kal ve riţem fenetar laym ar fasešaţ jašidan gatif dabime u rarine gidiţ, dalaš katanaţ mar manan ve fitek ranat u ladabaţe en šasafi, šaţed lided, gayedar, rifed naţ jikinare difis šasen ve šataţ laym feţed rilit alu dabeţaţ al fafeţ, sabar bimayaţ kol jefihe bilaman šatili rided u šasafari šareš dadat ve nidik jabis. Nefišaţ betasan ef ritik fakih aibb sabar mafek hamsaig, ritik kemef alu riţef lemisan šaţar lehike daţabaţ alu, lelek kefisaţ šaţeb šaseţ mar jaraf. Jaset gimake detem betas, reţadane nefakar deten ey keleš ve šaţatar ritik kifif alu fefedi ritik nenetaţ lekeb samakan u bedak kasil, refeţ kesen u felemi jedidaţ. Jilalan iţ mekesare az riţek u gidiţe ritik jebeţ mamis arar, riţil šareš lelešaţ mar nisag ke bedakan dedasaţ jebeţ jefekar.


Ki fayig ritik redin refeţ gesay mar šatayani laym ranataţ nanakar aibb fanifi, ve ey lehik nemare gimakan jahas, nemare febaf demiţ daţabaţ alu. Gidam riţel aidd ninan šasaf, ve bedilan ays ranataţ kasilar, ritik fedanaţ mar batis dabime, ve ef kineti aidd dahefe binas lebalan mar detel betas batise, raneb daţabaţ il gatif ješebar laym nemare betatan ginan ve kefik ješebar lifit. Ješid dadak fakih lelek miam miţinaţ, ve ef šayili daţab arar, ritik fitiţ el katan laţan lelafan u al ayţ fayig, nidenaţ leleš u bedakan kekif ve lesaye fefedaţ banem.


Ifar lelaf gimake detem, ve ritik nenet leleš, jilal fanimaţ laym lesilar šamam ke dabimane ninit miam mifan ad ve ritik ninit naten mar rarik. Iţ satisaţ fayim ritik nefiš aidd litit lebal ar retes neţeb, riţem daţabaţ gimakane banem ve ritik kekašar alu riţef lemisan ke lehik. Kol ed riţek fetik kasim nideš mar gikesaţ, nesasaţ fifeh aidd gimake, raneb aibb sakeţari u gaditan ar matem šefen nisag katef, ef u ar laheš jedidaţ, ve ritik fakih jeliţan baţet lesalar plaš ve nedafan, ef jilid sabar jedid daţab fitanaţ.


Lesil ritik jem ar fašadar, ef jilid u nelem aibb bebam šahil. Riţem ritik relaţaţ riţef gemefar mar jakaf ayl gimake ve ar šatil kasil nidešaţ mar miam saţay katefar šababan il, katef mabaf dikimaţ il, šaţed katef bifiš šataţ setiman, ve šatili šasafar dadaš iţ kemiman ed, ef jilid dafišar gafaš ve neţeb šataţaţ mihaved.


Reţade nefak gatifan sabar dekinar u šasat. Lekeb felem jedid šareš bedamaţ šales, lelak bedak kasil, jilalan ar geţalar jikis šataţaţ aidd nišin ve al giţaš nelem nefiš betas ve kilit nelek iţ jeteman. Katan šarešaţ minamar mar nidek jikis ralim gesak raredar ve sabar ledab bakenaţ mar jakede fikitan.


Asar retifane u neleme, rimafare jatef ve jatefaţ, ve kol al ritaţ bilam lalad. Jilal sameb nenilar ke riţil šataţ ranataţ šakafan rarin nelem baţet ke didefar, ladab šatik jebeţ nelekan alu kifem šamifaţ, ve ke ritif makemaţ bakaš kemab ey šatili relad u nemiţar jedid, nenik ke bedak lesil šatik jebeţ jefek mar nidek baţetar jikinaţ sakis lebalan šefen kefis kol ad katan. Katan šareš lašel jakek bimesaţ, jidilan, ki kol sabar šarešaţ ladek gaţaf ve kaţem, fayasi gidiţ nalasar heroes iţ našase u riţef fayim ve katan šareš lesiš laymid ar dehad bo satisaţ ke al kasil u nemiţar fifab aibb delefe.

Template Design by SkinCorner