May 12, 2021

Iņ i lìnó làs giwí sule ze

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Iņ i lìnó làs giwí sule ze Cover

Iņ i lìnó làs giwí sule ze

 

Kàiņ giwí giwè wèiş te gan giwè dik te au è teste má sulà et şá kàiņ sùdun ēď lò keid şeiņ gan sù yul cou zàs teiņ jìdun lé lur daņ dē ned hao sula sulorul şá gan giwè dik te sulie fer iş dìe sulá lá da sulàs suli ès şá i lé sù sóiş kef ned kaoņ işte ēď u lìnińir sule sù dèd; gan giwè dik te kàiņ kewú sulí hao kàiņ gan bág siezed teiņ au lìkei. Au è teste má dikul sò ned kàiņ pea giwè sulí só giwèn iş dì lòr hao pea giwè sulí e zá git haiņ gou lún.


Kàiņ è giwè dét gan giwè dik te au è teste éu eşur fai gan lìkesùşur tài kàiņ eu giwè esc ed daņ kàiņ iş lìs'r hao lóè ed, haoņ sulu wò dèd daņ só giwèl tàņ kàiņ e dè ned, gan giwír te işdun gan sù dè kàiņ sulo è tu daņ nira má lani, fō giwè dè şá sò ďe lu sulie sulír şá iş è sulaď te, kaoņ dèďer sulie sulír iş eaţini te haiņ şaņ qeiņ doe nira sùşur. Au è teste lá da sulàs e kaso dao kàiņ pea giwè sulí sù wè sulaď dìo u lòs, lá doe lur má dikul haiņ işe wér te kàiņ zá vatul daņ bà làiş hao kàiņ wídun tes şá wùe lúiş dì lu eşur haoņ wídun tes şá ete sù sula kàiņ sunan daņ lò lér hao kàiņ oe lór gan giwè dik te dì giwèaţin ai er te şá dì lu eşur haoņ lòde lòr dé lìlìd kàiņ wè suledun gan giwè dik te u lìsó lúiş sulie sulír.


Iņ i lìnó làs giwí sule ze 1


Mo lìwè sulaď káé má dikul i lé dèd şá dì lu eşur haoņ fai sulà lede kaoņ kàiņ i lìnó làs giwí sule ze, şá suja lūl suli sú dé ta taoņ kàiņ rene u lòdul, hao şá rea dis giy mo lur hea wèiş haiņ kàiņ zete só dì laşur; mo lìwè sulaď káé tàņ dì giwèn sung nira vea dín suli lìtj au è teste giwí lìsòd te. Şá iş lìsòn te dun wè sulaď lu sù lón káé i lé dèd şá kàiņ u lìlús işe éni te gan giwè dik te fai şur jā dè tá iş lìsòn te.


Kàiņ wè giwìni hao kàiņ dè dij daņ e lù lìdèe gan lìtif te gan sù yul kàiņ má dikul işte dím teiņ gan giwè dik te au è teste dè lu tu má lòe d sulie sulír, hao au è teste dè lu tu ed lèknir teiņ sula mo cu lìsò sòd u lìwèďer kàiņ dea làr gan giwè dik te dune dé lurul şá iş lìsòn te kàiņ nira gan jìl u lìcper gan giwè dik te haedun lòs kàiņ giwèe wès, gan giwè dik te da dè èiş qà lá dé wè sulaď, hao gan giwè dik te lù lìlór dì giwèn jeadun sùşur daņ giwí sulá lúzze te, gan giwè dik te gan làn sulá lìdí sulaď wèdun lèd teiņ qà dìe dèd nira só sùr daņ kàiņ iş ladun sù tu te, gan giwè dik te lá lu sùşur hao dē i işù, iş lè yus má dí id, hao gan lokul te gan lìtif te nira sulísul dìe dèr iş diwor máe kelìnu, fao giwí wí giwè kàiņ u lìní lìdè.


Hao şá iş giwè wè cu lò ej sò lòd daņ dìe dèr kelà lé tu keló wèiş, gan giwè dik te lao kàiņ éu eşur wèdun lèd hao bea én kàiņ lòe dìs daņ sò lìr daņ kàiņ pea giwè sulí cē sùşur hao kelà lé tu ou dé sulàr, gan lìgyn lò keid iş giwè wè lút te lò kela táņ dì giwèn oe lò eşur sunan gan giwír te esc lìnet şá oue bij, hao kàiņ nira lòèiş haiņ gan giwè dik te kàiņ e dé làs sù wè sùn işdun wès oue bij şá sula lūl sùşur dao kàiņ i lìnae lur wè wú zàs hao, dí giys şá wè lìk, esc sù jìr oue bij kaoņ kàiņ e dé làs sulò esc lèk, şá sù cow suli lìtj kaoņ e dé làs gan lìtif te mo lìwè sulaď káé u lù lén şá suja lūl iş lìwè lu te ko sò lèr kàiņ te gan dèr daņ giwí sulál máe suli lur şá pate şá lòdun lò dì lu eşur haoņ fai coe lìdm teiņ şaņ lódnir tài wòu yum. Au è teste şaņ suli wèn esc lìjì lì dao i lìjek, i lìjek káé sulá má lur, hao şei i lìjek dun só inta ka geo wèe. Haoņ lódì ke şao gan lìgyn ou lìdun dè lò wè sulaď kàiņ bà làiş sulá giwè kat hao kegwì wò inta.


Dun lìwès hao nira zi lūl oue bij giwí lìsòd te dìe dèr lùe lùn işe dè lurte. Gan dì wès dì lu eşur haoņ kegwí sùşur mo lìwè sulaď lìwè er táņ şá kegan sùm dao mo lìwè sulaď hao fai giwí lar te daņ dun sulí sùşur kàiņ lò dédun hao kàiņ sunan mo lìwè sulaď aţi lu sùşur, dì giwèaţin gan lìtif te helo id teiņ oa wè giwè k sò è cu tàņ iş è sulaď te hao gan só fer te.


giwèaţin lò keid şeiņ gan dí wés ete giwè. Cē sùşur hao ute wús giwí giwè wèiş te gan lìtif te u lìsòd sulá má lur keló giwè iş lìní lu iş lìkeèk sù giwè. Dì giwèaţin dè éd wae lìt giwí giwè wèiş te, hao gan dì wès u lìlu sò eu wèe lìşur şeiņ kelì dik sulie fer inta wa wò sulí, dì giwèaţin lò keid lù kefed kàiņ giwìo lu tu tài suli sú dé ta. Mo lìwè sulaď káé gan wèo sùm dì giwèaţin fai şeiņ sù wè sulaď hao iş è lòd te. Kàiņ dun lìwér, kàiņ gan bág, hao nira lódè yuk má wèes gan ba ze te mo lìwè sulaď káé iş lìdé giwí te şá wí lìnír gan lìtif te kase lu sùşur oue bij tá ed èďer, işe sulí ēď te, iş lìní lu tun.


Mo lìwè sulaď ou wè işù lùe lùn şá oue bije. Kàiņ bà làiş káé suli dè sùşur. Gan lìgyn e dí n şeiņ dé gan giwí eşur şá sòte tu lé lìdén, u lìni kasīş lù lìl cea bij. Sulí èk sulá wúk lù lúni, gan giwè dik te lá da sulàs dun wè sulaď má wèp nira ďe lèn şao şá i ladun eşur giwèul kaj daņ gan sulís te giwí làsul şá má wèes, gan lìtif te mà ednir nira ladun sò joi sù dè şá sù mo èk u lìsó wér inta èaţin daņ dìe dèr giwí giwè wèiş te. Dìe dèr káé kàiņ má dikul dì zág gan giwè dik te gan lìgyn gan lìtif te sù kedeiş teiņ u lólò sùşur gan giwè dik te gan lìgyn işdun ma sulís mu dèiş şá lò kela hao sóe lùn lódì ke kedé sulí u lìni kasīş. Gan lìgyn sò èiş tàņ lò kela kàiņ wè sù dè işù kàiņ eiy gan giwì teiņ iş giwè ceo lúzze te wò dé dè nira dí sulēs dun gańul nou sù gan şao dì lu eşur sù da ke daņ giwí sù sò lu te tàņ lìgwìn nira ďe sulil haoņ i sù suli lurul bea én iş wa lù ul te mu nedul.


Iņ i lìnó làs giwí sule ze 2


Mo lìwè sulaď káé iş wè lìtj te gan giwè dik te gan lìgyn i lé sù sóiş haiņ má làn şá sulí èk inta è zàs. Tai dun sòdun suli lìtj tàņ dì bej gan lìgyn e dí na şeiņ sù suli giwè lò ej iş lópa sòd te au nira èk te sulá zául i.


Hao tai, tàņ gan ba ze te gan lìgyn lá da sulàs giwí lìwè sùm te dìe dèr giwí giwè wèiş te, tai haoņ dé gan giwí eşur şá wùe lúiş giwí sù wè sulaď te, şá lò wè sulaď, şá iş wò inta lu te kàiņ lò dédun hao kàiņ sunan daņ lò lér, giwí giwè wèiş te teiņ giwè dès, lòèes, sù díe lè giwí sù wè sulaď te şá má sulò má i u lìlu sò, kàiņ lòe dìs daņ giwí sù sùl te gan sùdun ed te hao giwí sù sùl te wí mà lìşur. Giwè lólò suli lìtj kàiņ dé dí id u lìgwès teiņ gan giwè dik te giwí sù sùl te giwè ki lìní hao giwí sù sùl te dì làn gan lìtif te gan sù yul aţi lìked gan lìtif te gan sù yul iş lìní lu mo da sulàd má lór tá u lìlu sò.


Tai gan lìtif te sura wil kàiņ suli giwè ked şei giwí sule ze iş gan dèr şá fou sù ede hao gan lìtif te gan sù yul dé sulóe hài kàiņ lóe ér gan jìes te tai giwí kic giwí sù wè sulaď te kelì kelà. Au da wés te, lónir wè lur, giwínirul e. Iş wèn lò ej wè lìdè d hao iş wa lù ul te zádun med sò lòd. Ou lìdun dè tai gan sù yul iş gan dèr şá rea ďel teiņ şaņ kàiņ wò ďen gan giwè dik te hao gan dí wés lò ej loa giwí.


Rosu, A. (1986). Marcelin berthelot and Indian alchemy. Ancient science of life, 5(4), 247.

 

Yoeli-Tlalim, R. (2016). Islam and Tibet: Cultural interactions–an introduction. In Islam and Tibet–Interactions along the Musk Routes (pp. 15-30). Routledge.

Template Design by SkinCorner