May 5, 2021

Kə laymumuņ

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Kə laymumuņ Cover

Kə laymumuņ

 

Zuidi kunekun nəlinuņ çotriuņ lanla tepəşuņ ha ğəneuņ, ğīhegi teite cunər telutuņ cudutyea kotriuņ,dər zukənwdit zuidi kənkə ğarineşi ğəhgouņdər kə ğəhgouņ duedu. Kə ğəzənye, zuizewar ğəzedit ğəhtriuņ i adu ğəneuņ, zuidi lopərmid buineye ki ha sidinye tumiruņ.


Numriuņ diredir gebeyeər tumiruņ rariruņ tukriyedər şuitunuņ. Ğəzedit cuimūņ, misoedi aduər çaymuegi aduər ğəhgouņ, duibumezi zeiska ğəneuņ kə gadauņ zukənwdit gonəşuş ğəseye splendor haər ğəhgouņ. Zuidi çusinuņ ğəzedit lasūņ, ğagəuņ ğəzəşwdit ğəhpumni ğabiruņ ğəkərye gaytutar, mekərar çaydrīnər ğagəuņ kayr ğərumin məhtəar çayləşvin leləredi, mekərar çaydrīn lasūņ çonuezi təhkeye bosutuņ kə ğəneuņ ğəzəşwdit zuidi laməşmid ğəmiredi lasūņ diredir ğəhseuņ irə tukriye nəmumuņ.


Kiş donumar ğusənye ğəzəşwdit lasūņ i ğiradit maboye nəlinuņ ğəzəşwdit aņan teitən ğabkaye lugiruņ zuisəuņ kuimutyedər ķaķauņ adu ğaypunuņ kə ğayrinuņ. Ğireuņ ğəhputinər gadauņ kaəhkinye zisunuņ ur kaleuņ zuiruvidd radirye cə ğəkərye ğəkunuņ gerutuaņ. Kiş ğasunuņ lasuuaņ zuizewar zuidi ğeizirvud deguneaşi suidauņ psychicala nələnuņ aņan ləhnuegi malər maymuye, kə şuilkār kuniruş ğəhdūņ. Nopuar lasūņ i seiniuņ ğəhkəşye: lasūņ i gəhpunyeər suitkauņ lanlaa tepəşuņ ceibəyig zeirear ur kasinuņ, əņənər məzkaye gibēgi tepəşuņ adu ğəhlidit ğəhgouņ ğəhpənvh çayləşvin ceiməneşi. Lasūņ lanutuņ irər ğəhtriuņ adu ğəneuņ caykkaegi diredirər gebeye tumiruņ zuidi kemeuş.


Ğəzəşwdit i ğadkawar ğəneuņ i laela aduər ğəhmaye rətutuņ lanladər temənuņ. Sidinye gəhmənuņ rətutezi bosutuņ. Ğəzedit gəhmənuņ bibkauņ baysirar nəlinuņ, luibumarər şuiliuņ adu ğəzedit nəlinuņ i ğəzəşwdit ki reisūņ caylaye ğəhmriuņ sidinye dərər kotriuņ aduər bosumuņ. Ğəhputin lanla leidkauņ kənkə cəhnaedi kə işər guzutuş lanlaa cekinuņ, kiş ğireuņ ğəhputin zuidi ğəhsuvud ginegin çetēdi windowpane.


Nidəuņ ğəhtriuņ numuteziər ğəhsiuņ aduər sidauņ zəhpirye. Zuizewar zuidi ğəhtəvud ğəzedit baysirar lasūņ gələuņ, ki zutəuņ ğəhpənvh naylutye kə çaytoye ğəhləuņ lanladər kuinkaezi. Ki çotriezi ğələuņ, ğəneuņ, ğəhsunuş, ğəpouņ sidinyea çaydiuņ, kə lilumar, ki çotriezi ər caytiuņ zukənwdit kəhrunezi kə moluezi ğəhtəşuņ də ğəhsriuņ, niminye ğəhmriuņ; lasūņ ləhnriezi zeiska çəhbouş gebeyeər tepəşuņ kə girinuņ ğireuņ ləhkiuņ cəhzinezi. Ki çotriezi cudənuņ teibumuaņdər deirkauņ kə dəhbirar, kə işər ləhgūņ ki şuidunezi inein, lanla təhtiye kedessi məmutezi saylear də ğəhmiruņ.


Ma zeiska goduvud zuitəraz ki lanutuņ zuizewar lanla gebeye şuikūņ çaydutezi ğayrərye, kə ma zeiska zərinuş zuitəraz mokauņ kənkə məmkaeşi ğəzənye. Ma zeiska goduvud zuitəraz ki lanutuņ zuizewarər losriuņ cesutyeaər, çitriye cuibəşuņ lanlaa şuikūņ i raykoedi ha zeiska, kə zuitəraz ki lanutuņ ha caykinuņ gebeye dərər nutumuņ geriryea temənuņ, diredirər təhrəşuņ sidinyea cigutuņ. Dərər nidəuņ, ziruye dəsouņ lanlaa gebeye şuikūņər ğəhmaye noməşuņ sidinyeaər təhrkauņ çomeuş ginegin kə dunear rununedi tekudit dəsouņ ğeiskaye.


Kə laymumuņ 1


Zuidi kənkə təsaeşi aņan ğiradit məhniruņ adu ğeinuņ, çaydiuņ kə sidinye ğəhsiuņdər zukənwdit zuidi kunekun çasinvid ğarineşi gutear, luibumar zukaənwdit zuidi kənkə ğaməşye ha tayginuşdər ğəkərye ğəkunuņdər. Məzəşuņ ha miliuş ki, kiş ğəhziye ha borevud irnir malər şəhdkauņ ğəzəşwdit nomūņ taylirvud laylərye temənuņ; zuidi lopərmid reisriuņ lanla kalunuņ, ğəzəşwdit i, nomovud sopuņ sidinyea zisunuņ. Ğəhpumni ğəhkinuş ka ahamuņəe zaypoye telutuņ. Tekut kənkə ka ğəhluar cun zeiska ur ğətərye. Cipiyeər bərəşuņ i təhməşeşi irə sidinye kotriuņ kə ğəhsiuņ, kiş ğiradit cumūņ kia, kə zuidi kuimutye luqnuluqdər ğəhtkaye. Zuidi ğəhpənvh şiləşvud cun ki, kə zuidi ruzənmid raygiruņ ha ki.


Zuidi ğəhrkavud ğəkərye ğəhtiruņ, gaboegi aduər seisunuņ cə ğəzəşwdit zukənwdit i gupuye. Ğuibumegi kiş lanla gebeye sidinye kegūņ, ki nisərezi zeiska ən ğəzedit ķaķauņ zukənwdit kayr rarinedi cun ki ən kotriuņ ğireuņ zuidi kemeuş ki, ki ləhnriezi zeiska ruiləşuşər zatəuņ kankaa ğəzəşwdit i.


Zuitəraz ğəhkinuş zuidi norkār kemeuş əe kotriuņ? Zuidi kunekun miliuş ki, luibumar zuidi ruzənmid luipunar çasinvid ğaməşye ha ğəhnərvud haər çisouņ kia. Ğəhsuvud adu ğəhtəşuņ; lue lu kukiyeu kə kunuedi ğəhpər i dərər səpeuņ aduər ğəhzouņ, təsaeşi aņan losiruņ taəhsutezi kə seikinye tatəruņ. Luelu ğəhzənye i ğəzərar liaņlindər ğəzedit gutear kiginye zatəruņdər, ğəzedit šeamye bərəşuņ? Kə amehyig cəhriruņ kukumegi, ğiradit kaydiye bənouņ cə kapiuņ kə zərkaegi zeisərezi liņlin diredir ha rugauņ beizinarər ķaķauņ əe liņlin, ğiradit kaydiye bənouņ ha seimiruşər naybūņ lua ğəhlinuņ.


Tepənuņ iņin tepənuņ sonumuaņ zəbkauņ dərər ğəhzouņ ğəriuņ; seikinye tatəruņ kə legaye zuidauņ senivud aduər gəbunuņ baərəşuņ kə luqnuluq çaydiuņ milineziər seisunuņ aduər kapinuņ kə ləhnriezi liņlin səpirye.


Lilumarər ğəhtəşuņ kunkaezi gegərdər ğəzedit dupirye serəruņ, lilumarər ğəhpər i ğarineşi aņan ki kə çaydutezi şuikriuņ lua gəbunuņ. Iş ğəhzodit šēhuņ ğəzəşwdit ğəhpər i ğaməşye ha çaytəvud lu tepuəşuņ diredir ğəzedit losriuņ, ğəhzodit šēhuņ ğəzəşwdit ğəhpər i ğaməşye ha məmirye lu sidauuņ haər ləhneuņ baərəşuņ, kə ha cuizəşuşər lətiuņ ğəzəşwdit ğəhpər kunekun çayduneşi şuikriuņ ğəzəşwdit ğəhpər i kanka ğəzeditdər?


Ğəzəşwdit zukənwdit i taylirvud temənuņ kə zərkaegi, cun zukənwdit ğəzedit bərəşuņ rarinedi ğəhpər dadueziər copouņ lua çaypaegi. Ğəhpər şokriezi, kə daduezi irnir gegər, kanka ğəzəşwdit ğəhpər ğaroezi, gəbunuņər kər çaydiuņ zukaənwdit ğəhpər çaydutezi şuikriuņ; ğəhpər gegər i kanka ğəzedit. Kə dərər ğəkərye losoye mirkaz lua ğəhlinuņ, mirkazər zukənwdit i lu ğəkərye ləhmriuņ kə noriuņ, ğəpkauņər, kanka i şomumye. Ğəzedit mirkaz i guitənye, gutear ğəhnkaye luqnuluqdər sayniuņ, nufar kə amehyig şokuegi cugəuņ. I ğəzedit ğəhzodit šēhuņ kayr ka ki ğigənar çayləşvin kə zutəuņ ki ka ğigənar çasinvid, luqeluq ka ki şokouş cugəuņ kə zutəuņ ki ka şokouş cugəuņ? Ğəhtəşuņ i gutear saynənar kə aduər ğəpəye ğəzouņ gutear ğəhnkaye: kugriye ludər copouņ, ğireuņ ğəhsuar ğireuņ ğəhpər meitunezi ğəkərye caynunyea kotriuņ, luibumar zatəye zuizewar ğəhpər reibaezi haər çitriye. Ğəhputin zuidi bazkavud ha kuniruş malər dərər losriuņdər zukənwdit zuidi kənkə lusauņ, çitriyeər sidauņ çepouņ kə zuidi ğəhpən ğetuedi malər ha çasinvid ğarineşi aņanər cəhriruņdər, sopuņ neitumyea şuitunuņ.


Ğəzərar i ķaķauņ ən çitiruņ, ğəsauņ kə ğəzouņ, zuizinwar nopuar gadauņ laməşmid çasinvid deirutedi. Ğəzedit tumiuņ zutəuņ laela ğəhgouņ nomovudər berumye miniuņ, də laymumuņ cun gebeyer setutuņ.


Miniuņər luq ğəhpən çusireşi deinunar ğəzedit şələşye ğabumuņ luqeluq ka kemeuş ğəzedit ğələuņ. Ğənəruņ la ğəhzodit kukoyer ğəhsriuņ ğəhmuriuņ, çaydrīn ki deilineşiər keiniruņ daəhdəuņ bosutuņ. Tekut luqeluq ka məhkouş baysirarər cuimūņ aduər dəgkauņ ğəzəşwdit zuiruvidd ha dirənvud cə teite cirənuņ haər cosəşye məhkriuņ, sidauņər. Ğəzedit nəlinuņ cəhzinezi ka ğəhsəşuņ ğəhtəşuņ dundu kotriuņ, luibumar səhrumuņ ki ha liņlin luqnuluqdər gebeyer ğəpouņ, kə təhmənezi kotriuņ irə sulendur adu çaydiuņ, kə luminusun ki.


Lukancic, K. (2020). not all Monsters are Universal. Supernatural Out of the Box: Essays on the Metatextuality of the Series, 178.

 

Salmons, D. B. (1995). Toward a Fuller Understanding of Religious Exercise: Recognizing the Identity-Generative and Expressive Nature of Religious Devotion. The University of Chicago Law Review, 62(3), 1243-1274.

 

Sanger, M. A. E. (2014). Art, gender and religious devotion in grand ducal Tuscany. Ashgate Publishing, Ltd.

Template Design by SkinCorner