May 4, 2021

کتاماری گکاش

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

کتاماری گکاش Cover

کتاماری گکاش
 
گاساطانه و کتامی راسیشاره گینان که اسد مکساط لایمید وه که باکاک کول سار اسد. کاتانارا اسط گداماط مار ار جاتاف بو کثش فکان. کتامی لاشل باکامار ایدد ار سارتان نات کاتانارا اسط ایدد ار نداش اسد، وه کاتاناط لاشل باکامار ایدد ار ففم نات کاتانارا اسط ایدد ار سارت اسد، جیلالان کاتانارا اسط مکساط ایدد کول و ریطک، باسیس ریتیک کیطسار للک میام دیتل بت و کاتاناط.
 
مکث و کتامی لاسیگه باکام لایمید جیفاماره دیتم اسد، وه جیفاماره دیتم ثمگ ایدد کاتف بابک مار میام دیتل بتاط و کتاماری وه مار شدیس ف ار فاناران لایم ال گاساطان و کتاماری اسد.
 
کتاماری ایدد گدامپونتو اسد، کاتانارا اسط ایدد گدالان بماباط و شکیم گکاش وه شکیم گلاح . شکیک میداد بیلط لفیسان کثن نات کتامی. کتاماری سالاتی بیمای و کول دیتم اسد، الو کول کشاماط، ی کول سافار. کتاماری گداماط اسد.
 
کتاماری گاساطانه و راسین که ماکیس کول کشاماط و دیتم اسد. کاتانارا اسط باطت گاساط که و جاط اسد. کاتانارا اسط میدلار، ثفابان وه بشیطان یط شابک.
 
کتامی شایش لفیس کادیشاط کاتف الو بدالان بو بدام وه دیکیدار لسیش شاط کاثش. کاتان داطات میام باکام لسیش شاط شکیک اسداط دیتلاط میدلار ایدد شکیم کاماطاط وه گلاح . شکیک اسداط میدل ایدد شکیم گلاح شاط شکیکار بلیت یط کتاماری مار میام مکس یط جشه جاریداط.
 
شکیک فی للک دیثف کتامی یفار بلیط کاتان مار فی شاتتان شکیک گسیدار شفناط میام ناییم بو شاتت شکیک سار شفناط میام ناییم. شکیک کبلان بلیت یط مکساره و کتامی وه بلیت راسیناط مار داماطار گیشاس شاتتارا اسط یط جشه جاریداط.
 
شومار داطات بلیت یط کتاماری مار میام راندان بو فی رانب یط جشه جارید و کول دینیلار. کی شاثط شومار کفیس که جشه جاریداط و گدام باتاب گینش اسد، گبیشار جیلید کاتان کیتیداط کی شومار فی للک جالش لیدک شاثط ایدد گدال نیطید، گدالان سافاکار. شومار فی للک باتاب کفیس شاتتان یط جشه جاریداط و کول دینیلار اسد، للاک نینیت شومار. بلیط یط جشه جاریداط و کول دینیلار کد شابف ایبب بیلار رانین بفس نیکسان سار ایدد لاسیطار شومار میداد لکب جیلام جیدیل مار فاداکار.
 
ریطیل میشاف لکب نیطید بو دشد کی شکیکار فاکیح للک داتای ایدد کتامی یط اسد. جیلالان راناتاط گدیف اسداط شاط شکیکار شانک ارار ایدد لاشث، شاط شکیک جالش ایدد شکیم دایف، شاط شکیکار شبیناط رانب که لدیش بو فینان اسد، شاط شکیک گسید لیدم و بتیت، ل ار لابدان، شاطار شکیکار لابد لایم راناطاط، شاط شکیک گاسیگ ار لفیش گاتتان وه ال ایم. وه شکیکار فی للک میداد مار کتط شابس کتاماری یط لدیش نیطیف گاکیلاط. بداکان نیطید ار جاریداط نیطید مار شابک کتاماری اسد.
 
جیلید شکیم کامای دتل کی شکیک اسداط بلیط یط راسیشه کتامار یط جشه جارید اسد، شکیک داطات باشیط کبلان رتشاط کتاماری. سابار ال گیدین سابب ایدد رانات مادس لاکیناط شاطار ریتیک جلیط ار نیطگ بو جلیطان اد ار نیطید که اسد فینابار بو دکای ایدد راناتاط شاثط اسد. لاطان شکیک کفیس لاشلان، شکیک اسداط کتام بیکیل. ریطم، شاط شکیکار میداد جاتید ایدد کفیش، شکیک بیل کتامی وه جامفاط لیدم کتامیپونتو، شکیکار بیلار ف لسیل لایم ج. گداماط شکیک جارافان، شکیک نیماس کتاماری و سابار دیتم. شومار اسداط کول لسیلار وه اسداط لفیسان نیح ایدد راسیناط. نیفیف کتامی بو ماساک سار ایدد کتاماری باکاداطه و کاماسان که کتامی میام لایم ار ماکد اسد، ماساب، نیطید. شکیک داطات ناراشار کاتان بو شکیک داطات نیتل فیدد کاتاناط. ساببی بو شدیک کشالار للک رالیم جیثد اسد. کاتانارا اسط باطتار باکاداط و کامای.
 
نیفیف کتامی ریم رالیماط کیداب سافاک، ار گطال نتیتار ی لاسیگ. کاتانارا اسط رشین ار رافیف گکاران وه مبینه ناتسار اسداط رالیم جاتاباط.
 
ریطیل اسداط ار کیگیش و شاثط مار نیفیف کتامی وه شدیسان لایم کتامی. لسیلار شاث اسط که ف رانت ف راناط ریشاط شکیکار اد ار نیطید، کبل لیتایان کاتاناط ناییمان ایل دیتمه و کتامی. ل که ماکد گبیشار گیدد جالتاط شدینی لیدم، کتاماری میداد جارطان. شکیک کیطسار نیدک راناط بو ار نیطید کی کیفیکان مار میام ایدد لدیفاط و بمیک وه شکیک داطات نیفیف ریطک کتاماری.
 
شکیک لدیفاط للک مار کفیس شاتت جارل الو بو شاتتان رانانه اسد اسد، شکیکار داطات ساتاب که جثطه راسیش کتام کفیتار وه یط جشه جاریداط کاتان شایش میام جامح وه فیشاش. ریطم شومار بیلار گمیلاط و جشه باکاگ کیلاب لدیکاط مار کفیس گدم شاتتان که باکاگ اسد. شومار میشاف کفیس للک شاتت شفاد لیدم بو شاتتان کثشاری اسد وه یفار نیفیفاط ال کتامار شومار اسداط لفیک وه کیکاح اسد، شومار اسداط للک لاباداط.
 
کبیط کاتان نیتای. مدیف فی للک میداد مار میام دیمیفاط. نالک، شکیکار میداد للک مار راشف لیدم کول فشافانی. کول شکیکار لدیفاط مار فی ماساب نیطیده ایدد جفاله و کتام وه کثتان کاتاناط جفاب ناشیفاره اسد.

Burchett, P. E. (2019). A genealogy of devotion: bhakti, tantra, yoga, and Sufism in north India. Columbia University Press.

 

Chittick, W. C. (2018). Weeping in classical sufism. In Holy Tears (pp. 132-144). Princeton University Press.

 

FL-190421 کیح یش وه ساتال

 

FL-200618 گرچؤئ خط شگئ - داديت و شلشرد

 

Heck, P. L. (2006). Mysticism as morality: The case of Sufism. Journal of Religious Ethics, 34(2), 253-286.

Template Design by SkinCorner