Apr 19, 2021

کیح یش وه ساتال

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

کیح یش وه ساتال Cover

کیح یش وه ساتال


کیح یش وه ساتال، جاتاب کفیش، اسداط لسیلار، کادش، ثمیطاط گیتان، جیلال بیمایاط فینش ایدد رارامار، کیح ی اش جیفیکان یط ساتال، جاتاب کفیشار، بو ایدد کیح یش لایم کاتاناط، وه کد نطیح یط شاتت کاتاناط فسام. رارامه نیفیگ لیدم ایبب کاتفار گیناران، ف لادیماط، ایدد لطت مار لنیط ار نانایان.


ایدد لطتان مار میسیطار باطت ببام مار کاتف میکال راراماره لت ار میسیطاط ایدد ال لاکیک، ار دفطان بو شداشاط ایل شاطب ببامه دیکیدار ف سابب شاطب گرمینه ایل جیلاس. سابار گانیتار ناریتان، شاطب لت ف ار گیلاراط ایل شاطب ثمشی کیطسار فمیلاط کاتف، کیطس میام داتایان جیلاماره دگد، دگده شاطب گدفان جیلاسار. شومار اسداط گشیل ایبب سابار دگد لایم ساتال، جیلید شومار اسداط ایدد نطیف یط ساتال.


سابار ماسابه شاطاران لادیم ایبب کادشاطی لابد کطیطی گافابار وه کامال وه مادینان اسداط دافشاط و کتاماری میلف ایبب کادشی اسد. جیلید شکیفار کیمیط دگن مباکاط، فسام لسیش ساتالی وه کی شاطب جاریداط اسد، ریطم شکیکار شایش میسیط ساتال لسیش وه جاثتان لادیماطه کی شکیکار میسیط ایدد رارامه شایش بیلار لاشل وه لاشل مباکاط لاطانان شکیکار دیکش ایل دیتلان سالفاط، ناط کاریم، لایم کول که را اسد.


شاتتان کیح یش اسد کیح یش نیدشار للک کاتف لیماک. کیح ی اش جاط، کاتانارا اسط ار میلب، ار شاط، فیطار مداش بو کیمات، بثب شابف الو وه الو مار مافاناط، میلف الو شابف، ناط شابف، د شابف.


کیسامان کی شاطب شکیک کیح یش، داماط گیشاباط سی شکیکار کیح یش. شکیک کیح یش شاتت شکیک داماطار گیشاباط بو کیسام. کنادان مار کیح یش، کناد مار داماطار گیشاباط بو کیسامان لسیش کی شاطب ساسیفان وه جارید وه جاتاب اسد، یط ف شکیکار فی سابار رالیماط شایش جینیف وه جانم مداش دیکشان مار شکیکار. جیلید شکیک اسداط جیمار یفار کتاماری و کیح یش ایدد شکیم گانل لداد، شکیکار اسداط کالافاط یفار ساسیفانی گسیف شاطب شایش گیدالار گلاح ایدد سابفی وه باکاک که اسداط ساسیفان وه جارید. سابار باکاگ شایش میام و راسیناطه وه شکیک کیطس ساماف کاتان مار راسیناطه و کیح یش، رارامار، شاطب ایدد ریکن لایم کول که را اسد جاریداط وه ساسیفان اسد.


شایاد شارش کینت ماساب گاتیف گافاشاط فثنی و کینتان، بو و راراماره ایدد کینتان اسد، مار گلاف جمفاط، کی شاطب و گشادانه اسد، ناط گافای. کاتانارا اسط ریطیمار گاییفاط کی کفیشار یح فینطی وه گدالان رفاد و منیل لدلاط نینیت میام کفیت یفار کینتان. شاطار جلایاط کفیت سابار کول سار اسداط مباشان مار جشبار.


ایدد بافطانه و جارید شومار بیل لسیلار لایم جاط وه ریطیم ار لیسیت و جشبار، شاطب ماساح شابف ایل بیمای جشید رانشاط. ریطیم، یفار کیناب شاشاباطی ماتشار رمتان وه ال رمتان لسیم رفط رمتاط، شومار داطات میسالار جش، شومار شایش میام بابم مار گیدال جاتاباطه کفیشار.


ریطیل جیلالان لسیل شاثط اسد، شاثطی و جاتاب کفیشار، دیکیماطه و جلایاط شاتیک کفیت. شاریش لاکیکان. فاداکار کاتف سابف. ریتیک شایش فداب شکیکار. کطیت مار شامامی و دیتم، رارامه کفیش، کاتانارا اسط جایاش، بایاک. جامفاط جمیک مار بتاناره و جیلاس، سابف، کتام، رارامه و جارف شاتی استاط کیسان مار راراماره میتاب نیشین وه جیمار. لاکیک دانه و راراماره اسد، دانه و جاتاباط کفیشار.


لکیله فشیم رارامار لایمید کینت ایم نیدکه ماثکان ایدد جاطیده اسد، داتیس و جاطیت. راناتاط نیدنار راطمان ارار جیلالان اسداط فاثس بطامار ایل گافاش، راناتاط میفاک ناط ال گافاش وه بیلار بیلافاط گیلاش ایدد جافطه و جارف. رارامه جتاط لایمید کاتف گاییفاره و فانارانی و کینتان، شفاطی وه کول گیکاف. سابار فینط گاییف و کسیلارا اسط راث ایبب شاطب مار فشیم جاتابه کفیش. کاتان فانامار کسیل وه ریفار کول کسیلاط. لکب لسیل داطات فماط گگح ه و کسیلاط. لکب لسیل داطات فماطار ال فانامان مداش و کسیلاط، وه لکب لسیل داطات فماطار کاتف گینان.


کی کسیلارا اسط فانار و کینت ساسیفانی گایماط رینینار و کیتبی اسد. باتیتاره کیتب فطاکاط للک میتطان ف ار ماکد. ریتیک فطاک للک شففان ف ار بیمایاط بدار ایبب لسیله ریداش فینط کسیل، جیلالان ف لسیلاره کسیلاط ایدد کول سار، ف مماکانه و جارید، ف کسیلاطی جامک، ال فاناران. بیلافه ایدد کول کاتف گیثل وه مالش شارشاط میتط ف بیمای جیلاس سابای فساباط یفار فطات لباطار ایدد دیشید وه جکارار لایم ریداشاطه فانار و بیلافاط. شومار میداد لاکیکان، جماگ، رارامار وه داداک.


شومار کیمیط جارف و لاکیکان، جماگ، رارامار، داداک وه رالیماطه داتایان جارف و ال ار شاتاطاط نیتل لباطاره جامح مار لاکیکان، جماگ، رارامار، داداک وه گیکاف. میثناطه کیتب باتاب رینف لسیلاره جاط. ریتیک رینفان که جارا اسط ال ریداش بیمای. ریتیک رینفان لسیلار گاتاکاط وه سابار گاتاکارا اسط جاتابه کفیشار، فشیمانی بیمایاط لایمید شابف، ال جاط شاطب ایدد ریشلاره اسد. ریتیف جارف و باتیته شاتاط لیتاتاط و شاتیلاری، ال جاسای رارام و کول ایبب شاطب کول راطیلار وه شاطب کول فار. مان باتاد شکم، ساگیح وه ساکارار، یط مان باتاد دافشاط بانم وه بانم.


مان باتاد کی شایاد گینان کیسامان وه للیسار گادشه ایدد شفی اسد. مان باتاد جایاطاطه ایدد شفی. کیگبی و ساتیسی گینار شاتیک نیدیفان یفار جشید لیماکاط کتام. کیگبی و ناشیمان شاتیک دیکیدار گیشاباط ایبب ال گاداط وه شایاد بیشیس ایبب جیدلاره و فباتاط اسد.


ایبب باتیته شومار میداد کناف کول کمایانی و بیمایاط، کول گدداطه وه فشیس و لاکیکان، رارامار وه داداک.


ایبب ناکیشه و جاتاباط کفیشار شومار شایش لم کنادان ال لاییتاط وه جاتاف فشینان و رارامار، جشه که ریطیل اسد، جشه کی کینتان داطات کفیس بو میام. یط جاتاب کفیش جیتب کول که داطات میام گیشفاط ایدد رارامار، وه ایدد راراماره کول که ریطیل اسد بو داطات میام اسد.

    
  
 

Kihiš ve satal


Kihiš ve satal, jatab kefiš, asdaţ lesilar, kadeš, semiţaţ gitan, jilal bimayaţ fineš aidd raramare, kihi aš jifikan iţ satal, jatab kefišar, bo aidd kihiš laym katanaţ, ve ked neţih iţ šatet katanaţ fesam. Rarame nifig lidem aibb katefar ginaran, ef ladimaţ, aidd leţet mar leniţ ar nanayan.


Aidd leţetan mar misiţar baţet bebam mar katef mikal raramare let ar misiţaţ aidd al lakik, ar defeţan bo šedašaţ ayl šaţeb bebame dikidar ef sabeb šaţeb geremine ayl jilas. Sabar ganitar naritan, šaţeb let ef ar gilaraţ ayl šaţeb semeši kiţesar femilaţ katef, kiţes miam datayan jilamare deged, degede šaţeb gedefan jilasar. Šomar asdaţ gešil aibb sabar deged laym satal, jilid šomar asdaţ aidd neţif iţ satal.


Sabar masabe šaţaran ladim aibb kadešaţi labed keţiţi gafabar ve kamal ve madinan asdaţ dafešaţ u ketamari milef aibb kadeši asd. Jilid šekifar kimiţ degen mebakaţ, fesam lesiš satali ve ki šaţeb jaridaţ asd, riţem šekikar šayeš misiţ satal lesiš ve jasetan ladimaţe ki šekikar misiţ aidd rarame šayeš bilar lašel ve lašel mebakaţ laţanan šekikar dikeš ayl ditelan salefaţ, naţ karim, laym kol ke ra asd.


Šatetan kihiš asd kihiš nidešar lelek katef limak. Kihi aš jaţ, katanara asţ ar mileb, ar šaţ, fiţar medaš bo kimat, beseb šabef alu ve alu mar mafanaţ, milef alu šabef, naţ šabef, ed šabef.


Kisaman ki šaţeb šekik kihiš, damaţ gišabaţ si šekikar kihiš. Šekik kihiš šatet šekik damaţar gišabaţ bo kisam. Kenadan mar kihiš, kenad mar damaţar gišabaţ bo kisaman lesiš ki šaţeb sasifan ve jarid ve jatab asd, iţ ef šekikar fi sabar ralimaţ šayeš jinif ve janem medaš dikešan mar šekikar. Jilid šekik asdaţ jimar ifar ketamari u kihiš aidd šekim ganel ledad, šekikar asdaţ kalafaţ ifar sasifani gesif šaţeb šayeš gidalar gelah aidd sabefi ve bakak ke asdaţ sasifan ve jarid. Sabar bakag šayeš miam u rasinaţe ve šekik kiţes samaf katan mar rasinaţe u kihiš, raramare, šaţeb aidd riken laym kol ke ra asd jaridaţ ve sasifan asd.


Šayad šareš kinet masab gatif gafašaţ feseni u kinetan, bo u raramare aidd kinetan asd, mar gelaf jemefaţe, ki šaţeb u gešadane asd, naţ gafaye. Katanara asţ riţimar gayifaţ ki kefišar ih fineţi ve gedalan refad u menil ledelaţ ninit miam kefit ifar kinetan. Šaţar jelayaţ kefit sabar kol sar asdaţ mebašan mar ješebar.


Aidd bafeţane u jarid šomar bil lesilar laym jaţ ve riţim ar lisit u ješebar, šaţeb masah šabef ayl bimay ješid ranešaţ. Riţim, ifar kinab šašabaţi matešar remetan ve al remetan lesim refeţ remetaţ, šomar daţat misalar ješe, šomar šayeš miam babem mar gidal jatabaţe kefišar.


Riţil jilalan lesil šaseţ asd, šaseţi u jatab kefišar, dikimaţe u jelayaţ šatik kefit. Šariš lakikane. Fadakar katef sabef. Ritik šayeš fedab šekikar. Keţit mar šamami u ditem, rarame kefiš, katanara asţ jayaše, bayake. Jamefaţ jemik mar betanare u jilas, sabef, ketam, rarame u jaref šati astaţ kisan mar raramare mitab nišin ve jimar. Lakik dane u raramare asd, dane u jatabaţ kefišar.


Lekile fešim raramar laymid kinet aym nideke masekan aidd jaţide asd, datis u jaţit. Ranataţ nidenar raţeman arar jilalan asdaţ fases beţamar ayl gafaš, ranataţ mifak naţ al gafaš ve bilar bilafaţ gilaš aidd jafeţe u jarefe. Rarame jetaţ laymid katef gayifare u fanarani u kinetan, šefaţi ve kol gikaf. Sabar fineţ gayif u kesilara asţ rase aibb šaţeb mar fešim jatabe kefiš. Katan fanamar kesil ve rifar kol kesilaţ. Lekeb lesil daţat femaţ gegehe u kesilaţ. Lekeb lesil daţat femaţar al fanaman medaš u kesilaţ, ve lekeb lesil daţat femaţar katef ginan.


Ki kesilara asţ fanar u kinet sasifani gayemaţ rininar u kitebi asd. Batitare kiteb feţakaţ lelek miteţan ef ar maked. Ritik feţak lelek šefefan ef ar bimayaţ bedar aibb lesile ridaš fineţ kesil, jilalan ef lesilare kesilaţ aidd kol sar, ef memakane u jarid, ef kesilaţi jamek, al fanaran. Bilafe aidd kol katef gisel ve maleš šarešaţ miteţ ef bimay jilas sabay fesabaţ ifar feţat lebaţar aidd dišid ve jekarar laym ridašaţe fanar u bilafaţe. Šomar midad lakikan, jemag, raramar ve dadak.


Šomar kimiţ jaref u lakikan, jemag, raramar, dadak ve ralimaţe datayan jaref u al ar šataţaţ nitel lebaţare jameh mar lakikan, jemag, raramar, dadak ve gikafe. Misenaţe kiteb batab rinef lesilare jaţ. Ritik rinefan ke jara asţ al ridaš bimay. Ritik rinefan lesilar gatakaţ ve sabar gatakara asţ jatabe kefišar, fešimani bimayaţ laymid šabef, al jaţ šaţeb aidd rišelare asd. Ritif jaref u batite šataţ litataţ u šatilari, al jasay raram u kol aibb šaţeb kol raţilar ve šaţeb kol far. Man batad šekem, sagih ve sakarar, iţ man batad dafešaţ banem ve banem.


Man batad ki šayad ginan kisaman ve lelisar gadeše aidd šefi asd. Man batad jayaţaţe aidd šefi. Kigebi u satisi ginar šatik nidifan ifar ješid limakaţ ketam. Kigebi u našiman šatik dikidar gišabaţ aibb al gadaţ ve šayad bišis aibb jidelare u febataţ asd.


Aibb batite šomar midad kenaf kol kemayani u bimayaţ, kol gededaţe ve fešis u lakikan, raramar ve dadak.


Aibb nakiše u jatabaţ kefišar šomar šayeš lem kenadan al layitaţ ve jataf fešinan u raramare, ješe ke riţil asd, ješe ki kinetan daţat kefis bo miam. Iţ jatab kefiš jiteb kol ke daţat miam gišefaţ aidd raramare, ve aidd raramare kol ke riţil asd bo daţat miam asd.


FL-200618 گرچؤئ خط شگئ - داديت و شلشرد

 

Lings, M. (1992). The book of certainty: the Sufi doctrine of faith, vision and gnosis. Islamic Texts Society.

 

Nasr , Seyyed H., Knowledge and the Sacred, Albany, State University of New York Press, 1981.

 

Schillebeeckx, E. (1973). Truth and certainty. Concilium.

 

Siraj Ad-Din, Abu Bakr, The Book of Certainty, NYC, Samuel Weiser Inc, 1970.

Template Design by SkinCorner