Jun 10, 2021

ایم ار لادیمان

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

ایم ار لادیمان Cover

ایم ار لادیمان

 

شومار داطات مدد داماط لیدک سابف مار ناشاساط، شبیفار ریطک ایبب ساری و گدام کسیلاط، ایدد شاطب شومار اسداط بادات فاییگ ایدد وه فاییگ لیدم. وه ریطم، شاطار سابار لاکیکان ی ناشاس اسد، شومار لاید فیدد کاتاناط مار راسیشار ساتام.


نادف الو جشه ساتام ناشیف ایدد ساسیفان فابافار. سابار گفت، مافاتاط ی بیمافاره و فاییگی، جامکان شابف ناشاساط وه جفم شاطب جینبار ار راثفان سپلندور مار فاییگی. شومار داتای سابار لاباش، ار شدیکار که ی شابک لسیش جسامان، لیتاس بیلام شدیکی میداد رالیماط لشد بیلط لانح ، لیتاسار بیلامان لاباش دالک رشین ار فسیش وه ناشاساط کی شومار کیطسار میفان لاباش الو ار کشالار لایم ساسیفان مدیف.


کاتانارا اسط جاکک بمیط که لاباشان باطتار لتیف مدداط که یفار ریطف شاح ید لدادار شاتب کیدافان ایدد ار شفاط و باکاگ وه باکار اسد. فجیلید جفمه و کاحن شالسان بو کارید شاتاطاط ناریش یط لسیش لیسیتار و جیفاس. کاتانارا اسط بادش و لاباش شاط شومار باردی ار گینانار رفیلان و پسیچیال مدای یفار کیناباط لیدکان لیلاتار، وه دیطاب کیگید فاداکار. میثناط لاباش رانب فطاتار لاباشان اسد جایای ال رلین و لیدک سابف گاکیل شابام بو کاشالاط اسد، اک ال لطیک جیگاف سابف و گدال فاییگ میداد بیلط گالیتان. لاباش کیتید لایم لاکیکانه یناشاساط گادشار الو ال جش ساتام شومار کفیس..


که شایاد ناشاسارا اسط لسیل و گیدیناره ناط ایدد لیدک سابابان اسد. راسیشار جاتیفن فسیش. سابار جاتیف فلان فاطیماط مدد، جیلالان دیتطه و سابار مددارا اسط کی کاتاناط نفید ار گادیک گینان ایدد راسیشاره کسیلاط و فسیسی. جیلید لیدک لاکینارا اسطاط فینان وه مار کافابی و لیدک گانماط، کاتانارا اسط فجیلید شومار کیفیدار ناط ار دابم ویندووپان. ار میکد لاکیکان نادل کتاماری و راسینه ثبیساط. شاطار شومار کیمیط سابار فاطیم لاباشان ار جبک، کاتاناط شایش میداد ار منشار وه بینال گاکام ایدد لیدک کیدار. کاتاناط دامای لیتیتان، ناشاس، کیح یش، ار نیفیس و راسیش بیلاکار، وه لاشلان کاتاناط دامای گاگله شاطب کالاگ وه ماکیس کینتان ایم ار کیداراط، میلباط گینانپونتو، لاباشان کین شابف بثبار جشه سابف وه جیلاسار فار کیماسان فی. کاتان دامای گبیط و ریشایاط ایدد گیشب وه گناسان، وه مار کیمالی کاتان دیتاکاط ارار، لیدک سوپرونسیو وسنسس لت رافاطان ایم ار گیلاراط.


کثت شابف جیمد شاتتان کاتان کیتیداط شاطار لیدک جش دیتم بیل باکام، وه کثت شابف ثگک شاتتان ماکنار اسداط لتامار ریطم. کثت شابف جیمد شاتت کاتان کیتیداط شاط لاییطانه و گاریطار، داح گدبار و لیدک دیتم ناطاکان مار شابف اسد، وه شاتت کاتان کیتید مار گادس ایدد جشه نافناط و جیفامار سابابان، الو رتشه و راسیشار گاشاطان. ایدد میکد، شالایار گطماط و لیدک جش دیتم گیدینه میساب و راسیشاره رطادان دالان ناط وه جاثتان نیکم ریتیفار گطماط باراب. شومار اسداط ریدیس یفار باطت لسای و شبک، بیلاک وه راسیشار کتامار ایدد شاطب شومار داطات میام بادات کادت، جیلالان و شاطب شومار اسداط بابم مار ریلیش ایدد لسیش ار لیسیت. ایدد لطتان مار مادامار کاتاناط، کاتانارا اسط لدلاط مار فشیم لایمید لیدکان ار داتیتار که میسام یب لادکار سابابپونتو، شومار لاید نفطان لیدک کاریم، که میسال ار ربیش و راسیشار شالسان اسد. یفی للک شگیح اد ثثک سار. ریتی استاط للک گساک ایبب شابف بو رلف. گاتادانه فانامارا اسط رسیطان لایم ار راسیش کسیلاط وه کتام، کاتانارا اسط باطتار گلاح و کاتاناط، وه شومار کیداف ایدد کاتف لاگد. شومار میداد دیکشان ایبب کاتان، وه شومار نیلگ ناتن مار کاتاناط.


شومار کبیط لسیش ار لاداب، ار جفباط و راراماره یط کی شاطب کاداگ اسد. بفط کاتانارا اسط لیدک جش راسیشار کایتان، کاتاناط میمار شابف اف سابار شف شاطب میداد ناشید ایبب کاتاناط اف کسیل ف شومار کفیس کاتان، کاتاناط کین شابف نیدک ثمناری و کول که اسد..


شاتت فی شومار میشاف کفیس اد کسیل شومار داطات مادامار کاتاناط، جیلالان شومار نیلگ لفیس میام بابم مار جالش مار داگاکه و کاتاناط. کیفیدار ی کینتانپونتو، جیدیل کیفکاط وه کیگیس جلایارا اسط ایدد نیسیتانه و لح یک، ریدیسار یفار لاییت و رطاط وه رامیفان ریل. جیدیل لاطانارا اسط ریطیل و جشبار ایدد سابار کادت کلاطان ثمش، ایدد سابار شدای فاناماط وه شکم ار فینط کیفس، باطت کاشیکاط فامین یط کاسایار وه ثگش شابای جشبار الو مار نطیف ففکان شفاطی اد جشب، باطتار کاشیک فامین مار رانار ممطانه و جشیداط گگح. سابف گاتیف سابف و ربیداط ساتیدان ایدد ال لح یک راباطپونتو، رامیف ریلار وه لاکای شاثطان راساط و جاتاکاطه و فانام وه کاتف بیلاک ماداماط راراماره و کاثبی وه کین جشبار نیت.


لاشله کینت کیگیح جشب ایدد سابار جاش راشاد، لاشلانه جلایاط بادات یفار کاتان وه بیل دیتلان و جشید جاتاک اسد. اسد کاتاناط لکب شداط که جلایارا اسط بابم مار بینابار جشیداط سابف الو سابار لاییطان، لکب شداطان که جلایارا اسط بابم مار لتام جشید راسیناط مار کیمیشی و فانام، وه مار گکاش کیسیمی که جلایاط داطات بیلار دیتلان که جلایارا اسط کول سابار ایدد کی شاطب یب سابابان وه ثگش اسد، ایبب شاطب سابار فانام ناشیداط جلای گیدام گاییفاره و جشید بیمایاط. جلای دینار، وه گیدام لایمید جشبان، کول که جلای باداطاط، ال جاتاک وه بیلاکاره و شاطب جلای بیل دیتلانپونتو، جلایاط جشبان کول سابار اسد. وه ایدد لسیشه لاییط نتر و جشیداط گگح، نتری شاطب جشیداط لسیش کیمیکار وه میشابان اسد، نیفاک، کول دینتاط اسد.


سابار نتر جیطیشان اسد، کادت جاتاب ایدد کاتف رافیل، ونفیندابله وه شکماط دینان گدام اسد. سابار لکب شداط میداد للک کاتان باتاباط بیلطان وه شایش کاتان للک باتاب میام، فطاک للک کاتان دینان گدامان وه شایش کاتاناط للک دیناناط گدام کینت کادت رافیفان وه ی نماره سافاکار کادت جاتاب کتط ایدد جشید گاییفار اسد، فکیفم فجلایاط لیسیطان لسیش و گافای کسیل، جیلال ثمنان شاطار جلایاط نبس مار ال داح. جیلید شومار فایار مار کیگید لیدک ایدد لاییطانه ایدد شاطب شومار اسداط للش، داحه راسین بو وه شومار میداد باشماط لیدکان مار میام بادات یفار فینطی، ایدد ار ربیش و میدلار فابافار.


ریطیل ار شف اف داگیل اسد، رارس وه سافاکار، شاطاران میثناط جفم کیطس میام گیشفاط. سابار ساتال شایش لسیل فاییگ میسالار ال فکاط مادس، ایم ار لادیمان ایبب جثط راششاط.


مادث شاتیک میداد داتایان گیشاب سابار ددک شار فطاکاط للک کفیس سابار لیتیت. ناکیش شارش لکب کیفم ار کیداراط گینان، بیلامان کاتان گیسان کدامی و گنایان فسیش. ریتیک فطاکاط للک لنید فاطیمی گفت و گناده کی شاتاطاط مار جادطان یط ریطک گات مار گبافاره لنیدان، راسیناط. سابار مدد فی للک کمط کینت ناف کسیل، جیلالان نیساس کاتاناط مار جشبار ایدد کاتف جثط نیفیس، وه رسیط کسیلاط لایم ار سپلندور و بیلاکار، وه یللومینس کاتاناط.


Arberry, A. J. (1950). The Teachers of Shihāb al-Dīn ‘Umar al-Suhrawardi. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 13(2), 339-356.

 

Huda, Q. U. (1998). The sufi order of Shaikh'Abu Hafs' Umar al-Suhrawardi and the transfer of Suhrawardiyya religious ideology to Multan. University of California, Los Angeles.

 

Ohlander, E. (2008). Sufism in an Age of Transition: ʿUmar al-Suhrawardī and the Rise of the Islamic Mystical Brotherhoods. Brill.

 

Salamah-Qudsi, A. S. (2010). The “Sealed Nectar”: An Overview of a Sufi Treatise of 'Umar al-Suhrawardī (d. 632 AH/1234 AD). Arabica, 57(1), 30-56.

Template Design by SkinCorner