Jul 28, 2021

Bedin ejil

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Bedin ejil Cover

Bedin ejil

 

E uŗşi, ejen idu iķu ţaği yek onheţjir aŗagi inu iķuŗ fake, ejil oli kifgţ bezalçi ali bekşelj ejil. Bi çulub ni çŗonaf mil şikli le ţu bi şo, nuţ bi kifgţ şţil beniti biŗ ejil naţuŗi. Ejen koşţet beŗanaf kaşjir kuŗbeŗi kifgţ ni anle ţu huşţiditi gitir atir ţu gikşeld inu nakiet e gitir neledtir, gitir biţi, mil şoke şğeçbud ji e çaţe nez neşţjir doŗu çoŗlbet.


Yek ğili kifgţ şliti aniķ gilbtir gi bēkz çağ mil undiţ ţu ŗagi abulţi. Anob kifgţ ğili gilbtir gi neledtir çil fŗoçti u anab nokun ejil bekşelj. Eŗga şug yek ğili arta gajebud yek ŗogeţ bŗaki ţel gik baţe ejil nebud fŗoç akonafu gilbtiret e ţoçnet.


Arta yek laŗf şali, yek ejil ŗeşţi kifgţ nelejti baţe ţu neţ şeŗji gitir baŗğ fobi, gi nētir ţu beşţŗiti yek enţiŗjir jilafi anab şaŗidi al ŗeşibtiret. Nez baţe ejil. Iķeşi. Botir ŗeşţet şēi iţi atir ejil. No, gi şētir iţi atir yek bekonşţŗi e gitir unenab beji anab yek aşeţi e gitir dibi. Mil eŗga gi botir şēi iţi atir ejil anab botir bezaŗi.


Yek biţi kifgţ oŗbeŗi elikinet e yek enţiŗjir ŗei e fōb ŗaţuŗtir nuşu şi neledtir bek ţu ni ejil. Şi kifgţ şēği ţu bokinti çoŗlbet anab nuŗti iţtir oli unbeŗu geŗ uniķelub dişţi. Nuţ şug yek beşoţi ulub alşo nelejti baţe şi nez yek fōb eŗşoni anab baţe çoŗlbet çil ni neţţ odadu çibu geŗ fibi. Bi aţiţubi kağetir geŗ no leş yek jilini.


Inţ anab onţeksţi

 

Işa, botir onheţjiret bedini e ejil ikliti baţe inţ litir no aŗţjir inu beţeŗkin çaţe nez fōb anab çaţe nez bez. Onlijir ţu yek befŗi.


Onşibti şolbet tadaşa. Çeni likan ţu ţojiret e yek gili e lōşe ŗoğtir ţu feţti açi dŗoku şoke oçlnaŗ, gi ţŗifaftir yek ŗoğşlibi baţe nuŗiz oçlnaŗet anab onţinuz boçnu gilet, ŗuş yek guţi dul e okontir. Nez tadaşa yek ejil kuŗbeŗi çi kuşţ şuben loşeti gitir laçjir fōb alifani. No, albufagu tadaşa kifgţ işţi dēli filţi anab ŗeşonşi. Gi kifgţ aţekţi ţu ŗifgţ inabjeŗţet çŗonaf atir neşţjir gi an.


Nuţ çaţe idu tadaşa dŗenabi şuŗin şib, bo bezlikani u beŗi, tadaşa! Iķ kifgţ şţaŗţi yek ŗoğşlibi bu çil ŗuşi bu guţi! Tadaşa fotir aniķçi. Noçi nez iţi ejil. Ŗon. Tadaşa nebud ib aŗeleş enbanaf okontiret mil şo ojeŗo e gitir likan ŗoçeşi baţe gi aţbud uţu e gunŗi. Aţu bi inţi, tadaşa nez bezeksaţ yek kuŗbeŗi, nuţ gi şulub ŗon loşeti gitir şolbi anletir unţilu gi ŗez yek aţoni şeli mil obeŗçiş kağetir akenabtir. Idu tadaşa an laŗ şēi banafet e ŗoğşlibet nuţ likantir u aniķçi nuşu gi çanţtir ţu feţti açi dŗoku oçlet naŗtir, baţe laŗ ejil. Inu yek çoŗlub e inlağ anab çiţe bişţintir neţçēnu fōb anab ejil, ğil inotir ţu şaju iķuŗşeld nez yek ejil aţi. Şaŗidi iķuŗşeld doŗu fōbet e obeŗtir nez yek fōb aţi. Iţi yek gifag şţanbaŗb, nuţ baţe çiķet iţi nez.


Doŗefet ţeksţi bedinz bŗē lejeltir e inţ: ib aţtir, ŗeğleş mil neflif aţtir anab inţen ejil kişbetir. Şokeţik, goçej, boşe aţefoŗitir aŗu inşudjir ţu beţeŗkinti ejil inţ. Iķu aŗu dŗē ţu hubfi yek aţi inu onţeksţet e obeŗ atir.


Yek kana uţtir işoni inu yek ţoçni çaţeŗi şuli, nelej çŗonaf baţe al e olet inu ţoçnet aŗu bekontir. Nez baţe ejil. Iķeşi. Yek flanŗetu onjinz yek fōb gaŗaţjir baţe ţoçnşet aŗu al denabtir baţe kuşţ ni beşţŗibud, şo gaŗaţjiret uŗz işoni inţu ţoçnet çaţeŗi şuli. Nez baţe ejil. Ŗon bez, aţu laşţjir, bezinu onţeksţet e ŗeşţet e gaŗaţjiret atir anab iŗukşţtiret injoljbud. Şţil, fōb gaŗaţtir şulub bezokiţti ejen ŗekoţ keş aţtir arta yek laŗfe şali unleşu bi aŗu anşoluţ şuŗe beŗi no obeŗ çiķi ţu şeti. Iţi ŗaŗe yek fōb ibi ţu beşţŗiti yek ţoçni e ejil oli, nuşu beŗi kifgţ ni aţu laşţjir yek deç fōb oli inu ţoçnet atir çel.


Nuţ leţi kaği iţi ejen koŗe oklbud. Anob gaŗaţjir çiţneştir fōbet gaŗaţjir anuţu ţu uţ işoni inu ţoçnet bŗinğ çaţeŗi. Nez iţi ejil doŗu çiţneşet ţu ğili işonet gaŗaţjir inu oŗbeŗi ţu şţi gik. No. Afin, inţet nez bezejil anab onţeksţet kağetir şug yek aţi ŗedeŗjir ţu alţeŗnjiret. Şţanab niķu çilu yek kaşjir kuŗbi uŗz, obeŗet gi çiţneşet gatir nez daŗu koŗe ejil banu ŗej işonet.


Fŗi aŗatir

 

Ejen çibu koşţet inlağ anab çiţe, onheţjir aŗagi ţu fōb anab ejil, fŗi aŗatir çil alçi eksişţti. Onşibti bi eksakli: yek ţeŗ bişaşi gatir oki ţu jilafet e jaŗo anab uŗiet letir inu gaŗţet e şaŗjiret ţŗētir e jaŗet çōbjir. Jilaftiret fo inţu çōbjiret ţu feţti uŗiet. Bŗibtiret e jaŗet çōbjir nelejti baţe ţŗētiret aŗu goli anab şulub bezni jolbud. Bi ţŗiķi ţu şţi jilaftiret. Nez ib şibejir ţŗuli ejil inu bi şenaŗi. Ŗon bez.


Bezal ondliţtir aŗu naş arta fōb jeŗşu ejil. Iţi nez oş doŗu ţuço fōb naţetir ţu fo ţu çaŗi. Iţi nez liğe baţe ţuço ejil naţetir çil fo ţu çaŗi. Nez iţi ejil doŗu iķuŗ gaŗaţjir ţu ğili yek fōb gaŗaţjir idu iķuŗ gaŗaţjir ğinfboki nez aţu çaŗi çibu gitir. Baţe eŗţin yek fŗi aŗi. Gaŗaţtir çi aŗu eksţŗe şţŗiţ inu biŗ koŗaljir uţlōği şulub eksakinti ŗaşontiret neginabu çaŗet jeŗi loşe. Inu feneŗ, kaŗţ şulub ni fijun anab eţbud. Şug yek gaŗaţjir şulub uşi no koŗe bakafi anab indliţti no koŗe gaŗki banu nez neş. Idu oş, gi mil şi şulub dinabi yek bideŗ çiķi ţu ŗeşolji ondliţet.


Ejil aţtir

 

Eksakin atiret e kalejolet bezonlijir geltir bedinti çaţe ejil nez, nuţ iţi alşo fijetir yek inşifgţi inţu işgektiret e yek jilini. Çaţe doloçz nez koŗe banu yek lişţi baţe bedinz ejil atir oşbud ţu fōb. Ŗab ojeŗu doloçet şetir ţu feţti ibatir doŗu jilin loţtir, işgektir, koţijtir anab eŗşontir.


FL-030813 Language in the tents of Dan

 

FL-200721 Şuskabste nuritike

 

Neiman, S. (2015). Evil in modern thought. Princeton University Press.

 

Ricoeur, P., & Pellauer, D. (1985). Evil, a challenge to philosophy and theology. Journal of the American Academy of Religion, 53(4), 635-648.

 

Svendsen, L. F. H. (2010). A philosophy of evil. Dalkey Archive Press.

Template Design by SkinCorner