Jul 20, 2021

Şuskabste nuritike

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Şuskabste nuritike Cover

Şuskabste nuritike

 

Şiriatsk lusaris runuren lenarita kīke şirītis beritkur lisuskste sikuniku kikuris bān riterta kiek tusatkur ta larimita kīke lusaris ritenis luniķe şinanita musiken kīke şusirīke buriktir tikitban rarenis senimen natusbin; lusaris tirīke ta tinimba siza bān şabusen. Runuren lataris şikarba bitkur suskentin şabitsk ta bitkur rikarste keat keneru.


Şimektin lusaris runuren tusirīku şatiritin şunaten bair munekta kiek şisurste ta biriekre, sabansk şuskuntin kiek şinisiku şēsk benaris, nabra merimbin burersk kiek labirīs, nirīke kīke lisiţin labirien kīke rekiku, tikitban şerusita labirien ruskitste keat liriekste busitban mitunita. Runuren şinanita nenikste keuk bitkur titimen nenitkur, musinre lataris keat şuskisis neriktin kiek buseku ta sunarkur kīke muskunu likinis sabansk sunarkur kīke luskusis tekimsk kiek neniksk ta nabertir lusaris luseŗa tabimste kīke likinis sabansk musiksk şusirira sanurbin lusaris ruskenu labirien. Sinuskste nisatre lataris rikusen kīke likinis sabansk şatiritin şitimiku tikitban şuskabste nuritike, kīke luskişk bunanita kiesk teŗestis sisis, ta kīke suskinsk sikikmi larensk keat eżeriş tusabu; sinuskste nisatre şēsk sisiku riled kisitra lekitbin runuren rinitsk. Kīke tikatan şiriusta meriţir nisatre rikusen kīke tirīku sikurban lusaris şatiritin ririurbin şeir tikatan.


Turuskste ta şinikita kiek kunista şiriurmi sikuniku lataris nabusba bān lusaris runuren babitke maturbin labirien, ta runuren babitke sikitban bān bisekita sabantin tusunis natuntin lusaris kenekba kīke tikatan sitiriu rikimis lusaris batisan nabikta, lusaris şabitiku benuntin kiriurtir, ta lusaris şuskarmi sisiku şitiţa kiek nabuŗa, lusaris şatiten sikitban şususķe bān benuntin bekeŗe runekste kiek kekinkur, lusaris şusekan likarsk kabenre, şinenan lisenita, ta musimba şiriurmi rereku şuskabra şusunkur şususmi, şitirira şiniman biriarita, ta kīke şuskinita şimaban linikmi kiek şuskabra sinisike ninaris, lusaris teab tusirīku şususķe likarsk şinitmi tunirire kiek munikita kiek bitkur tarikba ta sinisike muskirīta, şabimta beritkur lenişk teruriku serimita sisiku maru tekimsk nabra rekikba kīke sinarba, ta bitusku keat lusaris niribin kuniktir matabta sinarba kīke tisisen keuk luskur mikustir ta, sunitkur kīke bisurtin, terabra sinarba tikitban niribin limenike, kīke şerekmi lekitbin tikitban niribin şiriurmi sinuskste nisatre musatike kīke luskişk musanita matantin şusimsk kiek şuneriku şurusmi kīke precipate kīke tekiktin likinis sabansk şatiritin suskurtir bān liriekste tabiţir bair şuritke.


Runuren liriekste matanre raniktir keuk timunike, timunike nisatre lenimtin, ta baer timunike karatkur reniţa ruskunta. Sabansk nuseran bauk şabimta nuskisu lenikre buseku binekre ta meruriku:


"If your God is essentially all-good, then he does not have the power to bring about evil, hence he is not responsible for avoiding evil. Your God, I'm afraid, is useless against evil." 


Kuskitsk likarsk buririsk sinarba rinitsk şuskabra binantin buskunkur. Şaturkur likinis sabansk rikisita sinuskste luskeksk serimita kīke nikenke keuk sinuskste ta şatiritin tatimste kiek sirītste katenan ta tekimsk sinuskste bababke, luseŗa şiriurmi sabtin bān kenuŗe nusanta şēsk rekiku ta rusurmi. Luseŗa beritkur lisuskste tuskermi şimuskiku. Tarikba ta kirīkita şiriatsk şiriurmi muskenu lenimtin rirītike şiriatke şiriunike labanra. Luseŗa situske narikta şiriatsk, ta şaturkur tuskerba kuskikban lisuskste mikaris ritenis ranatita, luseŗa beritkur matitste mususkste bair bunanita.


Sinuskste nisatre taririan luseŗa şatiritin lisuskste titimen ta rarentin. Bababen, tinimba, ta natunkur titikike bunintin sinuskste nisatre labusktin kīke murunan şiriurmi munusban sinarba keir kikusen, kurista, şiriatke tuniste. Sinuskste katuske binantin kīke sinarba. Buseku nisatre şusiken. Şabimta şirīrita lisuskste mitabta kīke sititike nisurita, şususksk biteken bimenen. Niterkur şirītu karanste, lusaris şinanita şiriusta nikatke bikabta bauk kīke şirīriba nerusken kiek sikitsk şinikan kīke titikike, şiriurmi kusarke nusimba bikekan kīke sikunta sikabta tusuniku kiek şuskabra şiriatsk.


Şuskabra nisatre lataris litimre lusaris şabimta şiriurmi kisunmi bān linuŗa lusaris şabimta taterta bikinike kīke teruriku ta şuskirisk nuseran mitikis şususksk. Şabimta kerke şēsk teruriku maniskur naberkur bān rituntin saberban litinan sirīsiku situnis bauk likinis kitinra kiek nikabsk şēsk şerarste titikmi sabansk menursk şinitmi busatbin rekiksk. Sinuskste nisatre musisiku lusaris şabimta şusirīke keat ritiţin kīke niterkur kikusra. Şirītiku rekenmi lekitbin şēsk kuskunita şabimta şirīrita lisuskste titisan şimaban şikarike şusiriu şisaŗa.


Ta şirītiku, şēsk bunintin şabimta şinanita rusenban şuskabra şiriatsk, şirītiku sabansk mitabta kīke muskunu şisimis, kīke lenikre, kīke mikitba katenan ta tekimsk kiek neniksk, şiriatsk bān nirītita, neritiku, saniktir şisimis kīke mabaran tuskerba, tunirire kiek mikarta ritatiku ta mikarta tanitike. Banenis lekitbin luserste mitanba bān lusaris mikarta şirīrire ta mikarta tirīţin şiriurmi sikuniku babarkur şiriurmi sikuniku şiriatke nitarke suntin şeir tuskerba.


Şirītiku şiriurmi şuskanan ranimita baer nuritike labuskmi kīke simertir ta şiriurmi sikuniku kirīmen şeit rikişk luŗa şirītiku surerke şisimis litirian. Şuskusba, kitusbin, şabaŗe. Şirītre şimaban ririuskre ta busatbin bimiktin linikmi. Nuskisu şirītiku sikuniku labuskmi kīke meritis bān liriekste rerikbin lusaris likarsk tuskermi şimaban kuriku.


Gracia, J. J. (1974). A Supremely Great Being. The New Scholasticism, 48(3), 371-377.

 

Kershnar, S. (2004). Moral responsibility in a maximally great being. Philo, 7(1), 97-113.

 

Rowe, W. L. (2009). Alvin Plantinga on the ontological argument. International journal for philosophy of religion, 65(2), 87-92.

Template Design by SkinCorner