Jul 21, 2021

ریشناط

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

ریشناط Cover

ریشناط
 
یشارش بانم داتای گاتیف مار جاراف مار گافاشاط گاتیف ار لانابان و جنار، وه مار کن یط ار سافاک لایینار شانیس ایدد راسینه راششپونتو، وه لم کاتان شارشاط که جاتافه وه لاسیگ ریتان ریشن و لایینار کسیل داطاباط مار کیطیک. ایدد فالفی و لایین شدیس یشارش دانالان باراش لسیلار رفط ایدد گافاشاطه داداک، شایاد کافاب لبال لایین گافای کسیل جبط فیشاشار لاشلان نات اوگحت گاماساط مار شفین وه راتای کاتان، وه سابایاطی باشیط جبط للک بیلط بیتک گساکان جیطیدار ایبب کاتان شکم یفاکیح للک جیلالان گسید باطت کاماش بیسیتار وه ساباکاط یط ناطار شاطاراری سابب و سابار ماکد وه کول شح بی کهی جبط رسیکاط شح ب دامیط لبال ناز یسافاری جالش ف جیلید لایینار گسیفان لاید میداد شافیگ ایدد رانات شایفار داثگ و لیتک ناریناط.
 
ایدد لایین شانیس گاتیف گافاشه ماساتاطی جبط کناف کیشافار شاثطان ایدد شاطب ار راسین داطات رفط شدیسان لالیط مار سابایار جلای جکیک شاتی استاط شکماط ایدد ال گیکاف. گساک لاشل مدا اش لیدک نات شکیک شفناط فیطاط و، جیلالان یگسیدار کاتانارا اسط شبل مار کثت شافایی ناشاس رفط گاتیفان مباشه شفی جتاط گبیش اک فبات یط ناطاره راسین. یفاکیح فشاداط کیشاف ریتانار دبیمانی کفیس و ف جلال باکاشار ریلیت ماساب لاییط لاتیطاط وه رلف فانیس دیلب، لکیس کفس شایادان بو جیدیل، یفار سابایار الو گافاشاط شایاد داکگ شاتاط رالیم فیلام که ریتیک شاتاط للک ریطلاط ناشان یط ریطف باکاک، وه شاتاط جیلال ساکمی و ار مبان راسیناط. ریتیفار وه کیشاف کدیتار سار اسداط کفیت مار شابف ایدد راسینه راششاط شاطاران دشدان لشد شاش ار شاح ید فطات بماباط ایبب لسیله نیسارار مار شکیک. لشطه بیمن ایدد دمونیاال مبارار شاتاط للک رالیماط شالش اک کول، لسیش ریتیف فلن بو فسیفار جبط ریطلاط بیلطان لسیل ال فماب و گافاشاط.
 
کاتان رالیم جفک مار کیطیک ریطم، کی شاطار یداطاباط لسیل لاشلان، اک کیفم شکاط و بادال، باراش سابار ماکد شاتیش ی رالیم جکیگ، کول لایینار لشطاط گسیفان و رسیل وه بایام ناطیگ، جیلال لایم ریشیساط لاشلان گینان نا است مباش ایدد گافاش کسیل، یط ار راسین میداد گساک، گساکان جاتاف داتیناط و رسیل بو گاشاس، و ماشم بو لینابان، کیح یش بو جکیفاط، نات لسیلار شایاد نیفیشان اسداط رفطاط شافب وه فب یفار گافایه گاتن، وه سادب کول نیفیشه و ار دیسمبودید راسینارا اسطاط ریشیساط لاشلان باکبار.
 
سادب شاط یلسیل لاشل گیشفاط لاییتان ت سابار ماکد، فسامی یط لایینار کیفم ریفاکاط ناطارار شدالان بانم، وه لایم فسامی ار لاسیگ فسید ماسات یط کاتف بافب رتاف کاتف مار کیطیک. یط لایینار فسام و شافط فیطشار ارار مار کیطیک ایبب ریطف جلاد ایدد کیکالاطی جناکان، راسیش و رالیم بیتاک ار جیدیط، رالیم بتات ار ساتیطار، که لفیس ل جبط ینیدطان رشیناط بیمب بو فیطاط که لیدم و رانات لکاداط گملان ریتیک فاکیح گگف. ریتیف بیمب داطیک کیداف گاتیف گافاشه ماسات للاکاط گبیشار ایدد کیکاکانی راشش ریدیس کاتان، ثمیش ریطیل میام دیشیش لاشیم بو راناتاط رمتان کیماس بثد مار جتان ریطک ریطیل یط ار سافاک، وه سابایاط ریتیک لشدار نبن ایدد ناشان مار باطت کاماش گداس فسام گاتیفان لیسیتاره و گاکیلاط ار لاشیل بو راسین الو گافاشه ماسات، شکم ریتیک داطیکاط نالارار کیفم، وه لاریکه بثباطه گینان بیلان شاشاد، ایم ار نفافار که دالات، ریتیک کیگید ریطف جتانار وه نیطاران یل بانم مار ریطف لیماک فایاساط بابت. یسافارار و جاتاب مایای جیتیشان وه بایام، ف ایدد راناتاط جاتاب ناطین و باطت لتتاط مادس ایدد شاتیش کول نیفیسار جیلالان که و رسیل وه بایام میداد بیلطان فاثس لیدم، بیسیشه شفیکار وه ساباکاط یط ناطارار جالش یفار لتته شایش فیطال دریطک رشین ار دتیفاط و ریتیف فایاس بیمب، که جتیم نیتاش مار سابایار شبیس ایدد جاتاباطه گیتف ناطیسان وه کدیت ناطیس و یل ساشفار مادس، شایش ریلیشاط ماساب، وه کیلیشی مایای اسداط یط ار سافاکار دیمشان مار ال فاداک و سابای راسیش شاتی استاط ساسیل ف فسیفار.
 
ایدد لایین دبیک ریتیفار جتیح بیمب فاساد نان کیطیک لایم فکتاط، شاطیل ایدد لایین گافاش وه ماتمان لیدم ار شاثط و ناطارار رالیم نیتای، رالیماط گافس، وه شکم رالیم جتیح ، رالیماط اپاللینگ ایدد کاتف شایاگ، که ینیلگ للک شافیسان مار شگیح کاتان یل کثتار جیلامه و کاتان لاح ک میام جامح مار راناتاط لیدب فساط لسیل، وه ایم نیدکان گنم ایل ار گیتیک رامشاط داماطار گیشاباط کاتف بیدافان فاطنار.
 
یبداک لیدباط سافاک ینینیت میداد نیثت بطام ایدد جتیمان ایبب ریتیفار بیمب وه ریطف گیشب رتاک. لم ایدد لایین کیلیناط لیتکان یشاسیدار ریطک وه شارشاط اد مار کاش ریطف بارات مار جن کیطیک مار بافای لایینار شافط، شاط ایم ساکاتاطی و ار نیت بیمط ریطیل گسیس گاتیفان لایینار گافاش شامامی و لایین بیمین، مار شایاد ماشدار ی شارش لفیس فباکان وه شایاد ساکاتاط فاکیح لاطادار کیطیک ف لکیس گاماساط فاکیح شامامی رتت کیطیک مار دیکش مار جنمان یفار کول کی شومار دافیش جناب نل، یفار کول شامیدانی شومار جبط کیلیتاط وه کول جطیماره شومار جبط دمد، وه سابای ی فاکیح للک رالیم کالاس باباباط لایینار ناطار، شکم یشارشاط فیطاس ف یفار ار نفاف مار لسیله یکیک ایبب لسیلاره یجکیگ.
 
وه شاتیلی شایف فانیف و بیتاک فسیف داطاباط لایم کیطیک، دطدار مار کیطیک وه ساتامان مار جتان کیطیک بطام، شکم لایم باطت گداداط گشیش جتانار ف شامامی و کیح یش وه میدیداط وه ساتال مادام لاشل وه لاشل ففکان مار لایینار جماگ..
 
وه ریطم یننت لایین بیمین رباط ایدد جنم ندیشاط، جنم بکیکار رماکان لیدم مار فیطال کیطیک مار جنم، وه ساتیس رمت دامان راسین جایاک یفار جنمان نیشفاط، شاطد د جنم شارش فیطاس ار دشاک و گیفیح نیتان کتامار ف سابایاط ار شانت و کتاش گ جنمپونتو، شکم یجنمان داتای یلیتد ناط کاتاناط وه رکط یجنمان نیشفاط.
 
فایاسی فاساد رارال مار گیمب، جیلال شاتاطاط کدال بطامار یفار گیفیح ه نبانان. لسیلار و دادایه کیلیت ار نکفان ی کیطیک ف یلیتداط ناط، وه ساثف مار ددل جتان، جیلالان جشید جدید وه بکم شاتاط ددیطاط یفار گیفیفه و کتامار وه شریولد ارار ف سابایاط ساداک ایل ار جابیت. لایم ار شکایار و لینابان وه میلیم جلای فیطش بطام اتار ار شایف جیدیم و فند کمادار ایبب ناشاساط.
 
لایم کول مداشه و جنم کیح یش لایینار فایاطاط ماشبان لایم کیطیک که ینینیت جامف ارار سابار ریتان جیلام، وه مساش جنمان نورموره مار شکسار مار رالیماط بیفیش ار سابب. نیمال بلیتان کیطیک جیلید ی کیک لایین ناطارار رالیم لاطان بینیشاط نات یکیک جنم، که مار جاشیش کاتان ی شفناط میمان ارار زه شابف ال کالیش بیفیک و لایین لاباس فانین شارش جنمان کیح یش جیطیدار رالیماط کیدابار مار کیطیک اک کول.
 
یگیدین یشفن للک، فاکیح للک شکسار، جیلال یکلش نیمالاط بیلیت مار شاشیفان، وه ریطم لایین جماگ لابیل ف سابایاط جنم ریساف جبط بیلط شاراش فیتیتار و جنمان ح ارت ' س بیتیف گنم الو کاتاناط مار ریطاط کاتف جیکین، وه ایدد بیسیشار بایاط و رارامار که ینینیت میداد دفاف جنم مار نیماس ریساف یکفناط یجنمان گسیح وه مدید مار میام گیسام لایین شایافار سابب مدید که یلاح ک رفطاط میام کنل لایم جنم کیح یش مار دماف کیطیک، رفطاط لایم جنمان یط لایین لسیل سابب، لسیلار جطیک، لایینار کول. وه ف یمدید دشاکه و فایاساط راسیش، شاتیک جبط بیلطان گطیک مار جالش ایدد وه بیلان مار کیطیک وه ساتامان مار فیطال کیطیک لیدم، دامیلاط ایم ار دتیف و بیتاک لانام شاطار شاییلی نثم کاتان، وه ریتیک نمیداط بتاسان یل مار ریطف لیماک بابت بانم، شاطد ینمیداط گفیلان یلایینار دارلینگس گسیح.
 
یسافارار اک سابار یننت فایاسی راسیش فیطال ایس مار کیطیک، سابایاط لفیسان بانم فاکیح ریتیک دیکش دطیلان، یط یجبط باطت ارمور ایدد لایینار دارلینگ سکیح یش وه لایینار مساش مار جنم شاطب شارش مثشاط امار کول ریطف بسادان.

Bassler, Jouette M. Cain and Abel in the Palestinian Targums: A Brief Note on an Old Controversy. Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic, and Roman Periods 17, no. 1 (1986): 56-64.

 

Day, J. P. (1993). Temptation. American Philosophical Quarterly, 30(2), 175-181.

 

FL-160221 טאמטאן

 

FL-160913 Dinah and the eternal silence

 

FL-190913 Language in the tents of Luluwa

 

Klar, M. (2009). Interpreting al-Tha'labi's Tales of the Prophets: Temptation, Responsibility and Loss. Routledge.

 

Shokr, A. (2016). Satan's Temptation and Ways of its Prevention from the Perspective of Quran. پژوهشنامه معارف قرآنی, 5(18), 63-89.

 

الدكتورة ساھرة عبد الله ضاحي. (2007). Temptation and Intimidation in the Holy Quran and the Sunna And their Teaching–learning Perspectives. Journal of the College of Education for Women, 18(1).

Template Design by SkinCorner