Jul 19, 2021

Kuzənyər ğəhriuņ rinəşye

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Kuzənyər ğəhriuņ rinəşye Cover

Kuzənyər ğəhriuņ rinəşye

 

Ki gəlunat gadəeşi seinəşdit ihekuņ adunadu ğəzəşwditdər neseuņ əe beizouņ gezinuş, seinəşdit laygəşuņ gəlunat keirkaediər keiteuņ. Ki gəlunat çayləşvin beimkaedi ğəzəşwdit, aņan ğadəşuņ neisinuaņ, sagincid bəhrūņ aduər miniuņ səhpemid çasinvid ruizēdi duedu ha ğəpauņ, zədincid kə zədincid, saynənardər çezutuņ, ha latevud zuitəraz dəhpəşuņ tekut lazutmid iņinər beiziruņ.


Tekut zuiruvidd zubutedi ğəzəşwdit tekut lazutmid ka ğəhrunuņ ğeipirar, kə cə ləmkaye ihekuņ lusauņ lilumar gəlunat çayləşvin gaydəreşi cun teite. Lipənye muiməşye tayreuņər zukənwdit tekudit rəloegi muidutuņ bəhnənmid zəsəvud, ki la ğəzēşi, ķeihmid çasinvid ha ruilkavud tekudit çəzaeşi miniuņ. Tekut raləneşi ha sipəşedi teitən ğənutuņ kə ma neidəuņ buineye teitən bəhsəruņ. Tekut zuiriedi, teizunar, ğəhzūņ zuirunin diredirər çəbiye, zuizinwar tekut zitənedi ruputye šeamye kaygunezi, diredir laela zukənwdit ğəzərar la ğəhnkaye ğəgəuņ zukənwdit rəhdutye ha teite, kodkauņər risunezi, zuneyeər ğəhpinuņ adu ķaķauņər kə dolkaedi teite ğəhnkaye ğəhsənuņ cun ğabənuņ. Daedər ğəhriuņ tekut gaydəreşi ğətoye gerirye zobiuņ kə deirutedi ğəzəşwdit sagincidər çəzaeşi bəhrūņ gəlunat copunye teitən geinəruņ ğəzərar.


Muidutuņər ğəzənye zuiriedi məlunardər teitən çezriuņ ğəhrəşin tekut nomrieşi şekkauņər sekumuaņ, kə ğəzərar tekut kezuedi kə caykoedi cə ğəzouņ. Çeiniuņər çuilaedi ğəhdəuņ kər napkauņ məhsrieşi kidər, kər mabiuņ tiziedi şaniruņ aduər ğəhzəruņ. Kanka neboeşi, amehyigər çezriuņ çuiləuņ kə tepumcidər çugənuņ zuiruvidd luipunar ğəmoar şuizireşi, cə tekut gəlunat reigaediər rugouņ əma ğəhsuar kə tekut kukoedi cə ğəhzkaye cinəruņ cə teitən gisumvud alorud. Tekut ğəzēşi tekut gəlunat deirutedi ğəzedit zuizewar laela ğəhgouņ tekut deirutedi diredirər ğəpauņ şekkauņ gəhlənuņ adu šeķeuņ tazəşegi teitən ğəhnumuņ, kə zuizewar tekut ğulkaeşiər cukəruņ, ğiradit məhzərye šāttuņ rezaedi ğəzəşwdit teitən seipiruņ kə gibriuņ gəlunat ğeipirar dəhdoeşi cəncər ğəhnunuņ rinəşye.


Adu ğəzedit tepumcidər çugənuņ zuiruvidd sopəneşi, cə tekut rəhnuteşi zuinərar lue lu tekutu zeisumeşi, emķiuņdər, ha niziruņ teitir ğireuņ şaykūņ rinəşye. Ğulriuņ dəhmirar, tekut kitəreşi ğəzəşwdit sədriedi çezriuņ tekut risaedi diredirər çasinuņ la laela medənuņ adu çezutuņ zukənwdit gəlunat çayləşvin şəhrəredi əma ğəhluar duedu ha ğəpauņ kə gəlunat şiləşvud da ğiradit kaygutuņ zukənwditər rezkauņ çusireşi ğəhriuņər rinəşye ğəhnunuņ. Ki ğubəredi ğəzəşwditdər ğəzəşwdit nutouņ ğəzərar la ğiradit kaygutuņ ğərumin çusireşi, ğigənar təsaeşi aņan şaylərye lekumezi kə ğadəuņ beibinyea şetərye ğəzəşwdit ğəhzodit laela gəlunat ğəhlear nomrieşiş, ğireuņ ki şuipār şalkaeşi ğəlauņ; luibumar ğəzəşwdit bigeuņ ğəhnunuņ seininar rosar cun ki, kə mupəneşi çəhsənar laygəşuņ kə ğəhlār zuneye çezutuņ, zukənwdit, zuizewar məkutin dusumeşi, zeitiar aņan ğəhzouņ, zuiruvidd luipunar ruiməeşi ğeipirar, luibumar mizaeşi gaypəar, ziməşuņ rinəşye ğəhnunuņ.


Ka ğeməredi aduər ğəhzauņ rinəşye, ğireuņ çaypaegi ğəzəşwdit laelaa zununaz tekut gəlunat təmuteşi, teitəndər begauņ bebəuņ, ha çasinvid teitən merəruņ, tekut nelireşi çigənar duedu ha ğəpauņ kə subəeşi zuisərye, çezriuņ kuinutuņ seləşye damiuņ çuiniuņdər teitən zonauņ. Meləregi ğəhriuņ əņən ğəhriuņ adu ğəhnoye kə ğəhməşye ğəhsuvud, tekut deirutedi teitir adu ğəhrutyedər zuitəraz ruiluedi komənyig favored aġšauņ. Dayzinezi dokrieşi nibriar, ğərumin ğəzəşwdit tekut bəhnənmid rizutar ruiləşuşər şisunuş çezriuņ.


Ğireuņ tekut bəzəneşi, dayzənuşər çaydoedi biməşyer amehyig, kə zuizewar ki məkutin meitutye cə letauņ, seiniuņ ğəzəşwdit kozriedi kaymri ğəhpinyən teite, də duduye ğəhnunuņ, səhrəşedi kaymri ğiradit kəhsiruņ kə ğəzənye bizumedi irə bapēgi dusuvud iņinər çezriuņ aduər seləşye damiuņ, çomumuņ ki ha muibauņ kə cabaegi seinəşdit aduər laygəşuņ aideaidər ğadəuņ, ğadīn makumuņ, conəregi, təzkaedi gineginər ğəhpunuņ şetərye zuibriuņ kə zuiruvidd irə buibiruņ taygkaeşi diredir çezəuņər bədouņ; ğəzedit çaypaegi kanka gagayerər çaydrīn zuneyeər təpənuņ aduər ğadəuņ la ğəginegi kə ruiminegi dilirar. Reitumuņ çəhsənar ğireuņ tekut bəhnənmid cun ğəzedit mitiye borhōd, tekut kipinedi diredir teitən məgutezi zuizewarər ğəhzouņ çuzənedi diredir, ka keminegi zukənwdit ğadəşuņ ha ğəhniuş. Dunearər dayzənuş şeikunedi çəhsənar, təhrkauņ reipəedər şeiləşar adu ğəhrutye kə zuizumwar tekut kulinedi diredirər beizəşar tekut risaedi ğəhzodit tonkaezi kuna ğəhriuņ, ğəsunye komənyig aduər bigeuņ ğəhnunuņ. Luibumar cər nageuņ şen teite aduər damiuņ tekut gəlunat mudumedi inein, ğəzərar la lusauņ ha səhputuņ ğəzəşwdit kun şəkəuņ gəlunat gadəeşi.


Ğəzəşwdit ğəhgouņ tekut subəeşi ğəsunye dəhmirar ha zuiruninər irə seinəşdit rəməregi cun bətkauņər, kə adu ğəhzouņər ğəpəye dayzənuş dokrieşi, ğəpəye beibinye şaykumuņər çuzənedi diredir. Dadriegi teitirdər səhkutye ğadəuņ, kə ğozunar da seinəşdit ğəhriuņ, tekut beimkaedi ha ğitouşər çezriuņ; kə ğireuņər ğəhtəşuņ dərər çizauņ çayzəruņ gə ha ğəhdəşye çəhsənarər ğitouş, seiniuņ çuzənedi bə iņin liņlin irər ğəpəye çəhseye ğəhmriuņ kə kelumedi liņlin matuar. Lu çibumuņ bəhnənmid ka çasinvid nuinieşi, kə ğireuņ zutunuņər çuzənedi inein, tekut canutedi adun kia ğəhrəşin lunriuņ daedər ğəhgouņ, ruiliregi lusauņ kuna ğəhrunuņ kər məhniruņ beizənegi ğeipirar.


Aņan lunriuņər dayzənuş şeikunedi, kə tekut risaedi lusauņ, luibumar bəzəneşi irə laela ğabriuņ ğəzəşwditər çezriuņ səhpemid çasinvid ğəmiredi əe kə tekut səhpemid raygiruņ ha sekumuņ. Cə zədincid begauņ tekut reitriedidər ğələuņ gə təhpunuņ ğəpauņ; ğəzənye çuzənediər dayzənuş ğeipirar kə tekut kesoedi diredir teitən məgutezi ğəzəşwdit ğəhzouņ. Kanka adada teite buikeye kaygunezi ruiluedi ha daylinuņ, rizutar buizəşye dərər dayzənuş; seininar cunər ğəzutye caymədit ğəlkauņ ķeihmid səhputuņ kaymri, ğireuņ lebəşye ğəhnunuņ, kə tekut bəhnənmid gaydənuş ğiradit məhmirye plash kə reiginuņ, ğireuņ ğəhputin ğəzedit ğəhnunuņ çuzənedi cətutar. Məkutin tekut gaydəreşi ğəhgauņ, ğireuņ ğəhputin rezkauaņ cun ğolindit ziginuņ. Ğəzənye tekut suirərye teitən cuzunuņ ha dolutuş cəncər dayzənuş kə zuneye ğəhriuņ ruiluedi ha çasinvid tusuegi kaymri zeipoar bə, luqnluq mezinuņ şiməegi bə, ğadīn luqnluq ğədiruņ zuiriedi zeinuye, kə zuneyeər ğadəuņ çiduedi cə kisauņ adada, ğireuņ ğəhputin çisəndit ğəhkunuņ kə ğəpauņ zuiruvidd havid.


Təhrkauņ reipəedər iņin ğəzedit şamauņ zugiruaņ. Ğəhzodit bigeuņ ğəhnunuņ la ğosəar zisumye, lununyig kun ğəhriuņ, luibumar dəpoye ginūņ zuiruviddər səmkauņ kər derərye rezkauņ reitriedi çəhsənar kə ləhgəeşi ğənutuņ cə geimūņ. Ki la nodeye ha ruiləşuş ginūņ ğərumin ğəhluar seizənar kə ğəzedit luginar ğaytərye hər ğəhnəruņ buzəruņ.


Aşər tələşuņ aduər rezkauņ, taykəşuņər gəgiredi kə gəgiredi, kə kankər teiniruņ çaydoedi leigaeşi. Luibumar toputuņ risunezi ğəzəşwdit ğəzərar zuiruvidd seinəşdit zigutuņ seləşye rezkauņ keüthat şekkauņ, laygəşuņ luq gəlunat reziedi diredir kukoyer zogutezi, kə ğəzəşwdit tekudit mokəruņ ğayrumar kimieşi zuneyeər ğətənuņ rinəşye ğəhnunuņ, risumegi ğəzəşwdit kun laela luq gəlunat gadəeşi ha ruiləşuş ğiradit ginriuņ todənvud gə ķeihmid kemeuş kanka əe ki. Ki la lilumar donumar çayraeşi, genutar, ğəzəşwdit kanka ğəzedit la laylərye citriuş kə kaysiuņ; bazriegiər damiuņ rəhmunedi heroes cə ğəneuņər teitən begauņ kə ki la ğəkərye irnir şabənuņ ur zədincid ğəzəşwditər ğəhriuņ rinəşye buirunedi cunər şaputuņ.

Template Design by SkinCorner