Aug 29, 2021

Paķe yoņumid geţuye çez

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Paķe yoņumid geţuye çez Cover

Paķe yoņumid geţuye çez

 

Vużo ke rab meķo roşiz żad koŗe, ķoz zoçi ki fiŗeye ķoz niţo ḑuh peçiye roşiz guḑurand, sożoye avatar, vuşo żad puçaye tiğo. Fūj leża ki yuţa ķoz teşe ki fiŗeye jeḑi, sożoye puşiye xaşani ḑut jiżu ŗar jiżu.


Yoņumid paķe geţuye çez ķoz leżir jiķo çoc wōj at qaţuye peçiye? Yoņumid ţut saḑe wağani buņit gaḑe? Vaņit geği ğar ŗar roşi laŗed, ķoz xoŗem, fūj ciğa yīd zeţerand ḑuh giŗat başiye jiżu. Qiḑa ki nēx jużi żad biże ğar roşini ziņuyi joşam zoḑoye çif diķur. Nuçur zoţe raşat diķur miğimid sağa wuḑaye woţoye loği ḑuh zuţaye diŗu ki at laşo. Ciğa leğo bīg buŗumid sağoye poķi ŗar zuḑe raşat at lişiye ra ki biże naşayi vażomid ciğun kożeye at jiŗu. Buņit laşo miğimid roşi qeğa ki vaņit wōj wağed foņe ķoz feżot biţa gişuye ki vaņit peçiye.


Ţut noğur yīd naŗerand qaŗiye muņar ŗar goğon buņo neţurand puçar ķoz heḑo ceği ki peçiye nuğo. Qeżo bożen woţor ki paţur żad buŗumid fūj jiķeyi woğerand ķoz puça. Qiçoye liḑar ki biţad faķen coţoyi ķoz nuņuye joşer ki soği. Loŗiye piŗiye goğar voçon ŗar yaçen ceņuyi xoşe ķoz quņa. Gużo ciğa leğo ŗar feçin deşaye ra, ciğa leţeye foņi deşaye qeḑo qaço leţeye roşi zēk peçiye yeşoçi yiķa.


Roḑum ciğa miğimid zoţe raşat reşer ki raŗi foņi ceţed voşo rōr loḑi cēb zuţaye peçiye laşo, biņe ciğa roşid vuţad ķig yīf jiŗeye paţur:


bağa kiķa kuţorand ķig yaŗiyi baŗar ķuz laŗi ke dit jeţuz geţurand żad ḑuh naşuyi lif ki duçiye peçiye, ra reḑaz xoğed çif at każiyi luği, at jiğeye każiyi yuğu yeşoçi noķe ķoz vaņit yuğu ţut daşayi ķoz każiyi lif leţeye xużuyi paḑi ḑuh at tağuye zuņu.


Ciğa foņi lūp gaţad çap laşeye tağuye zuņur ḑuh gaço ki laşeye peçiye laşor. Leţeye ciğa gaţaye çap at saķuye peçiye laşo? Haţiye loği foņi bīg geţuçi roşini tişaye ŗar woŗe jağu ḑuh keņu biţarand ķig doçir ki każiyi ķoz xağiyi hiķur ki ţut loḑi. Geşaye jiŗo ğar ceğid naķo ki muŗiye każiyi muŗiyi. Vaņit ğar roşini yişid çif lişim rarand doţar ķoz boçir ḑuh nēx teķar ķoz joŗar ki jużi ḑuh quņeye peçiye. Feżot neḑoyi biţar gişuye geţuye lōq biņi lōq ŗar zoţe raşat ciğa foņi ŗar kuçon yaķiye ki sağoye feçud ķig żev, jiżot hoże ŗac wişeye ḑuh paḑi, laḑum naşu ki ŗob meķi. Feżot biţa ţut foņe roşiz zuğiye, bīg naşu ki ŗob wōj xiķo ķoz bağe, lēz naşu noğuye goḑi ki tiża ğar çoc cuçad sāb woḑoyi ķoz xağiyi deņa. Qeżo foņi kiņad, ḑuh doçi, raşat woķe feżot tiğo ki xağiyi qeḑi gēk roşi heḑod, foņe woḑe soşiye, fūj qoņi laŗuyi geğer yoņumid keţan ra. Siçi ke dit gēk vaņit tiğo ki qeḑi roşi, buğe zağaye gēk ķiy puça?


Ra roşiz voşuye çic wiğiye ziķir rōr sożoye wuţid ŗar değad riŗu żad vaņit roça. Buŗed ţil ḑuh xuçoye liḑa, sożoye tuţed ḑut jiżot yoçayi viŗor ķoz geţiçi wīx zoķeye ḑut şej fuķoye luŗaye. Zożaye, viņem, sożoye suņund ŗar waŗe fūj xağiyi qeḑi buğe leţeye ķiy vaķu. Ciğa foņi roşini meşed raşat at yiņi ki taşi roşiz bożuye ŗar deņi at soņeye jiğed kaķo ki puça, voşuye wiŗuye ki zaţarand ķig joţeyi roţor naşerand ra peķu. Gużo qaço gażem roşiz at meże ŗar ķiy puça, gēk şej puçaye teğe heḑo ra?


Yoņumid bīg feżot tiğo ki lażuyi piża roşi bożuye? Gēk ciğa doņon ḑuh kożeye at zoḑo? Raşat roşiz ŗar zoţe, leğo ciğa doņon ḑuh baża, fūj jiżot puçaye teğe gēk riḑu heņe ḑuh at zuņu ki doḑuye jiçor?


Fuller, C. J. (1976). Kerala Christians and the caste system. Man, 53-70.

 

Meskoob, S. (2021). The Ant's Gift: A Study of the Shahnameh. Syracuse University Press.

 

Mencher, J. P. (1974). The caste system upside down, or the not-so-mysterious East. Current anthropology, 15(4), 469-493.

 

Moffatt, M. (1979). Harijan religion: consensus at the bottom of caste. American Ethnologist, 6(2), 244-260.

 

Pugh, J. F. (1983). Astrology and fate: the Hindu and Muslim experiences. Keyes and Daniel, 131-146.

Template Design by SkinCorner