Sep 1, 2021

Fegiyar zibud

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Fegiyar zibud Cover

Fegiyar zibud

 

Ņul forulir nūt kigalir baçinat cēs şaxamu gūk geded pāj, şah ŗuy şah. Bēy fiyet yarwitiŗ xużi litidim zusenar yarmila ŗag wofo. Ņul kigalirsi neme şah kelad bēy yarmotu, ţel xusut xūv megelir. Yaryuto ŗib cēs neme megelir ţel cupinarnat şalosi nīb yarwefisi nūt yardoke. Kigalirsi zogafar zusenat gūk baçid saçelir, zīn qīf ņul nūt bibut xedanat ķap saçelir.


Vupid baçiniş vāh dolud ţel fehid xusut yarcaşeŗsi ţel patidsi gede gēs şabaçi. Vupid baçiniş vāh dolud ţel fehid ţel yarmoho xusut wogadsi nūt yarfebuŗsi jaked gede gēs şabaçi. Fehidsi baçiniş yarmohosi, yarmoho baçiniş fehidsi. Yaryuto yarbufi qīf şagaço gūk xusut fehid nilo ķen cuhet hunod, zīn gūk yarfaşesi fehid bine mi hunod baçiniş yartege, nilo baçiniş yarcuşa ţel yarkimo, ţel nilo xilalir kimod.


Zibud ğej qīf geded gēs yarkatasi yarfegiŗ, zīn vupid gede bēy sadilir ţel wefolir. Yarkatasi mogidim qīf pemonar zibud bēy hēf yarfaşe weled. Xutud baçiniş qise niked ţel fiyet wefod nūt niked. Vupid baçiniş nubofar yarvoku gūk baçid şurulo pibafar nīb wefodsi. Nilo şah? Quşod. Wefodsi yarpolu mişad pibafar nīb wefodsi. Yarfebuŗsi jaked ţel wefodsi yarpolu nufunar nīb wefodsi gēs zibudsi: calut baçiniş zusidsi. Qīf yartufaŗ yarpolu qakat żun qoşud ziledsi nūt zaledsi ţel wogadsi ţel yarwelesi patid, layad ximor, zīn nemed qoşunat bibut nēz ğiz.


Qakat żun wubod żer qafoniş qise yarperaŗ xited ţel żerd qafoniş şah qīw dime wōc yartuma. Nēz vupid baçiniş yarpohusi nūt neyut yarkere yarperaŗ foned, şahsi żun baçiniş yaryopo, xusut xużi façad kela şah żun qafoniş tudo yarquba ceşuniş baçiniş xusut şah żun baçiniş qīw ğoh. Nēz vupid litidim baçid yarmona nēz bibut gūk wubod yarxaruŗsi ţel yarlufaŗ, ţel leti dy tar baçiniş gōb yarlufaŗsi.


Xomu nūt calut, benidsi façanat gesad yarlufaŗsi bigad: xutud baçiniş qīf wikit gōb nūt vupid. Vutud yarwuçe mi zaled żun qafoniş bēi rilu. Vutud yarwuçe veżo gē paça dar jaked ţel yarbusu zuçudsi bēg ğ, ţel haponar gūk paça dar zaled żun qafoniş bēi rilu, şahsi żun baçiniş ņew bibut ņul. Zīn xusut nilo baçiniş ņew bibut ņul baçiniş naşudsi. Ķib vupid, xutud baçiniş qanud yarsido ņew vupid. Calut baçiniş xusut nūt nilo xużi wubod kela nilo qafoniş qīw bibu.


Ŗag dinai, yusot gede vāh qise qagid xużi baçinat cuhet yardumaŗ yarzigi gūk nufunar, ţel xużi veżonat tibed xużi baçinat cuhet yardumaŗ yarzigi gūk geded yāy. Wole dinai gede . Qakat żun veżonat bēy, vutud zonanat yāy, ţel qakat żun veżonat yāy, vutud zonanat bēy.


Copod ewa xūv yarkigo qūw kiçed, rożad ğej qīf lopinar. Copod ŗeh xūv meminat vāh ğoh, rożad gede gēs şabaçi. Wiże vutud nufuniş pibafar ţel xoluniş bāb yarhunoŗ yardere, rożad mogidim baçid cuhet yarbotu.


Qakat żun wubod xużi mogidim nebud yarpohu ţel wole mişad wōc bēy refad. Wiże xużi layad qīf yarpohu pemonar quşodsi didu xużi yarpafaŗ, copod xużi nebud xużi mogidim pemonar qanud. Ximor sapufar copod şafeşa pāj sated xużi wubod, sated baçiniş qise yarmuço kelad, xomu wiże hipod pemonar vupid xużi mogidim yarpafaŗ. Iasuf jonedsi hoşenat qise zatad xomu vutud voçenat yarlabeŗ nēz bāb yarkimu. Vupid xūv vutud żun yarbagoŗ yarbulasi vāh nirolirsi nilo vutud hoşenat. Bāb yarcuha wogad dibanat bēr xusut nilo vutud hoşenat. Bāb wogad xūv dinai ţel şahoşesi xūv yarbulasi. Zīn nirodsi nūt yolod baçiniş bēy yaŗoşuŗsi nūt zatadsi. Tunufar, vupid baçiniş vāh yarvamusi nirod xusut kuga maçanat quşodsi.


Baçiniş vupid qīf yarvoku nēz ņul qakat żun viçonar zagod gūk sigad gile? Yusot numofar, wiże xużi layad qīf sigad gile, mogidim qīf domanar leti dy tar xużi viçonar. Zīn qakat żun nemed geded gūk sigad gile mogidim domanar lamu dar viçolir.


Qīf yartufaŗ mogidim xużi baçid yarlehaŗ gūk renunar yaryoleŗsi xited, zīn xużi mogidim qīf baçid yarzigi gūk qetad ğoh, nēz wiże xużi qetad ğoh, xużi mogidim renunar ğoh. Xutud baçiniş cuhet yarfaşe weled nēz qise tuyid gūk winenar calut yartuhi fīb ŗuy şacefe bēr yaryoleŗsi yarmoho ţel vutud ŗib şaloşu yaryoleŗ yarmoho.


Bronner, S. J. (2006). Folk Logic: Interpretation and Explanation in Folkloristics. Western Folklore, 65(4), 401-433.

 

Rosch, E. (1994). Is causality circular? Event structure in folk psychology, cognitive science and buddist logic. Journal of Consciousness Studies, 1(1), 50-50.

 

Yang, X. D., & Zhao, Y. M. (2010). Stories about Gods Presenting itself: Another Point of Studying Folk Belief. Journal of Chongqing University of Arts and Sciences (Social Sciences Edition), 05.

Template Design by SkinCorner