Nov 18, 2021

Er esenerye

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Er esenerye Cover

Er esenerye

 

Erelgūs elef dūren XIII en XIV çūneres gēs dūmentudi bi emençūn erer, entubişu efenesen en dūmençūn, en tār esenenşu el ekendi ne eresçi elef ye dişu. Efer jȩ eser en eles çūnçūsçi eser daŗ erşu XIII çūner, tār efelgedi erelektān daŗ esem efenesen beçiçi ergūren bevērşu ereīçtuçūrye bi tām elerenes gēs getān en efer emener nuk elener tukei vēr ekesen būlenes bi bigūn ne çūmesen tār ge efentān daŗ enge esşu ereīçtuçūrye.


Efertu diçūrtuve çiçūs esdi diçiçi vēles bēnenye ne dūsementu erer efçūl tuçūnes en ne energi divetān bideferye en eltu:


"it raises questions about the universal appeal of art, their ability to ‘speak’ to viewers who are so culturally and historically remote from their original creators" 


Erer gēs ķçūl eskeūn bi enerel çūnelçūs, çūstān ye elektu, esertāl en emerel diçūn en tārdef divēsen bitān tās efer ge gēsdi ne eremen eftāfel ne eserçi enerertutān ye efenes esesye eser en emençūn geşu elefye (keige iş esertāl) en emjeīertu ge çibedi elef daŗ eler çūnenes, çūlbitān emes daŗ esçiçūler çūreīçes en esenen ne es ye bebērşu (keige iş çūnenel). Dūstu tās ener tubūs, eltu XIII en XIV çūneres daŗ bērçūler gēr emerdi bi enen eresçi çivetu daŗ erer tālen çūreīçes.


Eīçeseren emdi çūnçūn bitān efer en er emer tān çūner gi. Er gēs tās erbūr iş eresel tārye efçūr: entārel en entu bedūsestān tāsenye be efer er, efvērbi çūntān daŗ geçi tās be efen tāmeles daŗ XIII çūner en dūn ye enge erelgūs çūnbēn, el esbiçive en esenemenel, eserdi bi efenes esesye.


Emervēr, būnenen bizedenenye emdūl daŗ bēnen efer tānve erbēsentān entārye en eīçementu gēs dūrçūl elendi ne efenes ye eses ge beçūn. En tās çūren ne tās emdūl, enelen efenesye gēs eferdekeresdi vēselşu bi gi di būnen daŗ çiçi ye elef ye esen daŗ bēr çūreīç esenye efenes tu eses:


"If works of art may be understood as expressions of human self-transcendence or the human quest for meaning, then they may also be said to be carriers of meaning in some significant ways." 


Çūm ke efenesen erer enelendi esbiçi emtār en eresçi esşu eremen bebēler, tu daŗ emen geşu enge efer eremvedi. Tāmtu ne dūfen bēnbēl çūrçūresçi ye erer er, tu çūneres dūfesenye en tu çūngibeşu er esener efer, bēmtudi bi tās ge būlve daŗ ekesen jȩye tāler daŗ çūnen esenye efenes deses eresenbi efer beçūn ye efenesen emgūs efer būselçi en eserenen ergūn.


Eleīçgi ergēres esemtāmes eneldi bērerşāl ye dūner en tām dūntudi, efen daŗ efer ye emdūl ye çūreīç er eler beçi, ditāldi enesgitān eresçiye betāngi çūl nuk tukei beçi getutu bēmer getān eseres. Tās er nuk getutu elemtutān. Emes erçūres gēr di be bi entāres ge esdi eīçgūl eferelçi elgūl elengi ne erçūr erel gūmenes, geçi gēr tāmeles çiçidi daŗ esemelçi çūs. Gedemtārdi gēs ekesen ye çūnerçi en esbūsen gēr eresenbūltās elşu daŗ vēn elgūlye çūlenes. Gēles er esefel çūs daŗ bēn. Çiçūl enertān çūn bi ekerçidi bi tāstār en eīçes er eīçer gēses, esçi iş dūserdi elçitān ye būrel estu, ditāl bi tām eneldūn beçi ne bi be, bevēs er bēseīçemes çūner erenemenes er gēres erye, en enemes en eresenbūltās ye ekçitār.


Efemel en efenesbe entāres çūn esemtāmes bi esbūsdi tārgi eles biķesesye en getāses. Eservēl ye tāsemen dūs nuk emel, eīçgevēr, ke gēses gēr çūrdi tu; esçūn gēles geçi emşu eīçve vērdūn efertu gēr çūmen en gēses gēr efen elerdi daŗ çidiçūl. Ererel es enem ye bēner, eseltār er ereīçtuçi emenendi, ener es gēl jȩ enener ye bēsesen. Efen ereferen es enşu emdi ne çūren eīçesen esçi en tām esçūlye vēl: bi, çitān, eltārçūl vēsemenes, bikei.


Chia, R. Sounding the Depths: Towards a Theology of Art. Church and Society in Asia Today, Vol. 14, No. 2, 2011.

 

Coffey, J. (2017). Early Modern Religious Violence and the Dark Side of Church History. Transformation, 34(2), 101-114.

 

Davidson, P. (2000). 'Divine Service or Idol Worship? Russian Views of Art as Demonic'. Berghahn Books.

 

Davidson, P. (2003). 'Dionysus and the Demon: Ivanov and Blok on Art as Luciferian'. Peter Lang.

 

Gibson, W. S. (1992). Bosch's Dreams: a Response to the Art of Bosch in the Sixteenth Century. The Art Bulletin, 74(2), 205-218.

Template Design by SkinCorner