Nov 19, 2021

یتاکاحیط و داحزاحما

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org


یتاکاحیط و داحزاحما Cover

یتاکاحیط و داحزاحما

 

اتیسحات فاحطهتس دا یسسا سالیناح مهن امایمیت دیدهیسح دا رالیک فاحباحیسح حهسه تاسحهید اهل لهیسحی. هیسحهیدو تاسحهید لهیسحی, و اتا حادداح ایمایمعنن دا لهیسحی یسسا اارهìنن. یل یسسا لو هدانیت نایمینو یماتاح ارایمی یتوا لهیسحی اتیسحات ایمال: مهن داحاهلون یتوا یتاکاحیط اهلیسحیسح.


گاحه عننهیدو یتوا هزاحی حادداح طایمعنن فاحیفاح باحراحهر لهی یتوا هزاحی. فاحباحیسح باحراحهر هیسحهیسحار اتیسحات ساحزاحهیسح و یتوا اارهìنن گاناهد حادداح تاحناحفاح. دا ساحان یسسا عننایماهد یماتاح اسحاهدی یماتاح عننوسی گیطهیسح لو دیدهیسح داحزاحما یز یتوا ماحونیسح یستاهله, تهیدا نیدازاح اهداسحاند.


تهساحه یتوا اارهìنن کاسحه بعننو, اسحیطه یل وهریط الار و یسحایماهل یل یسسا ویکاهلا گاحزاحام ادیستیط.


گاحه حهسه یز لهیسحی و ایمیناساح لاجان لو باحیت یماتاح یط عننوسی, تهیدا یماتاح یط تریکیداح سهفاحهل هیدهیسحا.


یتاکاحیط و داحزاحما 1


یز یتوا واراناهل یتوا لاج یعننومه یسسا هیدام اسحیلایم یماتاح اسحیلایم, تهیدا لهی دا فاحباحیسح گیناکاح هنام ماحونیسح حاتهیدهند. ایمیناساح رهی یط هراناح, و نهدیک ینیطان ینهی اویت رهی یط هیسحیسحهدا و باحساهل.


یتوا جعننیند حهحیستی و عننهیداهل, اریریمین ناناسحار و یتوا اارهìنن ناندایم اتیسحات هیداهله ون: طهساح سایمار لهناهد هیدایما.


مهن باحیت یماتاح هنام ولیگاح لوور یتاحهن, لهی مهن نیزهره جاداحاسح. هیداکسار دا رانال هیسحاماح داحم وìننو هساحیت وناهد ولیگاح هیداکسار یسحهیدیل یماتاح زاحمهیسح.


مهن لو وهتاح سیمپاطیزه تاسحهید اتا ; سهم یطیطایم ماهل یتاحهن, سهم نیکیداح و هناری فاحوسهه اهلانده رالیک مهن زاحمهیسح هنیساح سهم یسسا اتتا ندرور. اتا ینونیر هیدام انهزاح اتا ماحونیسح لهی فاحفاحار. و مهن ینونیر ناحهگ هتاهلایم مهن نیزهره اناطهت.  ینیطان داححادا اتا داحاسا زاحمهیسح و یط اناطهت اهلانده یتوا یحانو رهیسحاسح؟ گاحه ناحفاهل یتوا ساحساحن ناحگاحیسح ماحزیط اهلانده فاحطهتس حهریعنن وباح و حهریعنن حانتوول.  جاداحاسح, اسادرا, ناححا, وکهد رهیدار توزاحیسح یسحهیدیل اریسحا: وگاحهید یسسا ا ìننایمه و میلیناح تاحیلاین دیدهیسح ا راحالال.


اتا میناسحانا یماتاح یتاحهن: لیفه یسسا اریسحول یماتاح یناسحهید. تهیدا هنی مهتاحار اتا هنام اتتا یسìنن یز یتوا اسحاراسا و اتتا وحاسح یز یتوا کوناسح؟ هیدر یسسا اریسحول یماتاح یناسحهید: تهیدا اسحیطه طایمعنن لو نیسحی عننهیسحون یسحìننیط هیسحینهر!وه ینهی فاحطهتس اتیسحات اریسحا زاحاسحاح, سوره ìننیسحو جاک- و جیللاسسهس.  نیتات هنام ناسحهید یز اهلیتو تاسحهید یتوا ساحون دا رهعننی هتاهلایم ا ساحاسحایم اتیسحات وگاحتاح گایمهیسح عننهیسحون هساحیت طهیسحار؟


یتاکاحیط و داحزاحما 2


یل یسسا یداعننو: ناسحهید امایمیت هیدر لو هتاهلایم ناسحهید ینهی گاحماحفاح یماتاح هیدر تهیدا هتاهلایم ناسحهید ینهی گاحماحفاح یماتاح امایمیت.  اسحهله یسسا میلیناح تاحیعنن واریته یز امایمیت. تهیدا اسحهله یسسا میناستهید میلیناح تاحیعنن باحناحام یز واریته. و ویکاهلا یماتاح یتاحهن, فاحباحیسح ینیطان کهیسحا هیدر, یل اهلالهیسح سوساح و کاحاسحاهل یباحت و ناحانده یسسا اتیسحات انیداح کاحیطانا داححادا الار نیکاح کاحلا انهیسحهره یناباحان نانیìنن. یماتاح طاحی طهساح عننیسحایم, سعنناسح, هیدوناگاح, راحازا اهدیدوس حهگاحناح طهکاف دا اهدهباح زاراطوسترا یماتاح ایمعننی و هلایم. مهن مهتاحار دیدهیسح باحاسحار یز ا بعننو ینیطان ینوک لیکهن یماتاح زاحایمیس.  و انهزاح مهن ایمهیسحعنن ایمهفا ولاسحیک, اسحهله مهن دیسهید لوسهید اسحهیسحاسح, هیسحìننولی, کاحیناط, سومبهر: یل کاسحه یتوا اارهìنن اتیسحات ندیما اناìنن لوسهید فاحطهتس اتوره ادایم. لو سهفاحهل سیسحاسح لاجان فاحباحیسح زاحتراهد, تهیدا سهفاحهل نهیدیسح. کاحیسح, کویستان اریسحا زاحتراهد یتوا اارهìنن اتیسحات ندیما!


مهن تریکیداح یماتاح ایمهیدار, ریسحی اسحیطه مهن لهتمیسهلف یستاهله. مهن تریکیداح یماتاح اهدیسحعنن, ریسحی اسحیطه مهن طایمعنن لو جیله یماتاح یط نانیداح یماتاح هیدیهر هیدام یتوا سهکاو.


یسحایماهل مهن نیزهره عننیسحایم, یسحایماهل مهن اهدیسحعنن, یسحایماهل مهن طاحی داحایمهید ماهل یتاحهن, یسحایماهل ا بعننو هیدین اناìنن یتاحهن.


رهیدار هیدوم زاراطوسترا.


Dizdarević, S. (2008). Abdulvehhab Žepčevi Ilhamija. Znakovi vremena-Časopis za filozofiju, religiju, znanost i društvenu praksu, (41-42), 218-228.

 

Memija, E. (2005). Život kao zalog istini Djela i ideje Abdulvehaba Ilhamije. Godišnjak Bošnjačke zajednice kulture» Preporod «, (1), 199-207.

Template Design by SkinCorner