Nov 19, 2021

הלפז ו ההחך

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

הלפז ו ההחך Cover

הלפז ו ההחך
 
לפי הלפז זהר ית לע זהרו כעמו הסּרז לורגיט טכמה מאכעתה רלש המּגח , טכלו לופריב לזמיי . לכפבאם לע זהרו לפי , ית עדן טזּן אלדי זנך הלסזחה , דרי אלדי זהר לוטריהי , ו הטדזּה בע רהב . לגפי הלפז האדהעס לע זנה האלנז החייה ההגר , ייל הף , לכיש , ו לירלה זו חהף . היפלים הלפז זהר לומגיז לע זהרו כעמו , אלדי ינר ית יאג זנּרה לע , יאל מי עדן לנזף עדנסמו , דרי יאג דיסונטענטמענטי זרי אמע למזחח האדהעגי לורפיפה חמי ענסועת לחחזם מגכי הלנמּה , לחחזם ענו מסני רלף סנז דרא ניחי הומהיף .

הפּבר נטלי הלפז , ריאד טכל עדנסמו אנו לאירן ידע הלּיהה ידע לההיז עדן ינר , זהר נרסי ידע הסרזּה זי עדן למּכדה הגייה יים רש ידע לגפפלה ו עדן הפחחם הונורה זו טכמה , ו טכלו סלפה בע ופכית . לההחט זהר מכת ידע הלפז הפּבר , אלדי זהר פירי , זהרא הרפנּ עספיאל אלדי המפסּ הלזך ידע ההפנּחה , ו זהת למּלן ידע עדן , לע האדהעג . לולכיס לטּנבי טכם , מסני רלף , זהר בע ניחי פאוורה זי עדן זהר האהיעפי , ו חמי עפת למּלן . הזע דרו פנפי ודטיח ידע טכם , פלּרי לע לחחזם , אלדי ניחי הומגייה עדה פרופעסּעת -לרב- -לרב- אנו ידע למנטּ , לע לחחזם האתה זהר יהז בע הלויחים , ו הכעמו -רּב- -רּב- , האתה ובריף זהר לההפת רּמחי , ו הטח רחם , חפי בע האתעח לניטּ זהרו יאן חאיך הארחעני הופגייה האפהעל הופניבה . דרי ההאסמן רבס מפבי מכת ידע ינרא , זהר לע זהרו ינר אנו נעיג , לחחזם מפפכה לע ביפו לאבנעלה , ו ידחה , בע סאעג סזן ידע הומגיי . ו לולכיס , אין לההחט זהר האלנז נהכי האהנער בע לטּרש , זהר פחי לע רחמו יאל ההדן הוסריגי , ייל יאל ההדן רזפי .

ו אינו , לע רבפו לאיזעפה , בע דסּמה רלף , דמסי טכם זהר ידע הדן רפכה ייל לאבנעי . זהר כסלי לחחזם בע התהמה , זהר נטרי לע רפכו טכם ידע נעיג סגנה חפס : זי לע הפו למזחח הזכס , זהר לע טכלו עדן המרדּי , ו הליההזה אבלעדה זבלּ עדן הפפבה זפפו ופייזי . דרי דּכבה , בע פאוורה , לע רפכו טכם יאל הארחעני אפלעבה ו ולטיהה זהר נטרי זי מאכעת ההומגיי סבם הדן כפהי , ו הליההזה הדן האהיעפי : זבלּ סאעג זהר ידע פאוורה . זהר נטרי אברעלה , ית לע טכלו חאיך הארחעני ידע מעיד טכמה ארו הנמפי זבלּ נעיג ליאד ית יצו ירע לחחזם ליגת . לע זהרו ירל -לרב- -לרב- אנו ענו זמף -רּב- -רּב- דרו נעיג זהר ית ליגי זי סרט למכנּה , ו ירג החטדה , לע לכמּפה ו דיסרעפוטאטיונה זי לההיז , לחחזם לומחיס ית זּהנו האפהעל רבפו מגכי ידע טכמה חיד , מירחנו הדן חלף ידע לההיז לחחזם זהר לניטּ ניחי יאל עדן , ו לההכב רטיו עדן הונורה . לולכיס לע זהרו ויטיף יאל מסני זהר לומגיז זי טכל טכם לע זהרו ידע המלטי הטחפּה , ו נרסי ידע זנחה .

לע רחמו זדּהה ידע למזחח נמגי ההחך , זהר ובריף מפבי זי לווכערס-וני מסני רלף סנז הדן ייל גאמעסטער ו הלאגזעחה פחט דיסווערעתה הההדּמה . לההחט זהר מפבי ההכבה בע הלומפיגה , ו הטּרל ידע סאעג דרא נחג , אלדי יזהר לונמיפי לע זהרו הנּפג . לחחזם לחחזם זהר , זהר דרא לסּירי ו הפמחחי , סלמי הכיט הפפבה חחגרו הנעיג ההאדהעגי .

Evans, J. (1844). History of All Christian Sects and Denominations: Their Origin, Peculiar Tenets, and Present Condition, with an Introductory Account of Atheists, Deists, Jews, Mahometans, Pagans, Etc. J. Mowatt.

 

FL-060517 Kəhska kə çarum kuigə

 

FL-300911 A language for the Esbat - Dweyinah yit difiyl feah Esbat

 

Klijn, A. F. J., & Reinink, G. J. (1973). Patristic evidence for Jewish-Christian sects (Vol. 36). Brill Archive.

 

Luomanen, P. (2011). Recovering Jewish-Christian sects and gospels (Vol. 110). Brill.

 

Shahrastānī. Kitāb al-Milal wa’l-niḥal, ed. William Cureton as Books of Religions and Philosophical Sects. 2 volumes. London, 1842–1846.

Template Design by SkinCorner