May 6, 2017

Kəhska kə çarum kuigə

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

Kəhska kə çarum kuigə Cover
Kəhska kə çarum kuigə

 

Ər kəhso tusa Allahdanda buiso ka digən lena mayze kə rəhkər, çəhpka gəhməş semər adunadu ğeikər gipka dito luq, ğeikər bezun, buiso zogəş gəhməş zoza. Gəhməş keilut laela meizən ğipir kə robum ğeiza ha gəkum. Gəhməş kəhsir ka meize dito ğeikər kristianər. Lenadər kayr lokəş bipka nuigəş irə Allah. Gəhməş çubin reinri ha linnlin, “kaeka kənkə leri cuimir”. Allahdər kəhska kəhsir ka nobə. Taylər, kuirut kəhsir dada ha riga cə zogən məhbin muku kə ğonən gəhməş ləhdin cuzun; tazri, luimeər ceide cəncə cibəş ğogudanda kəhska.

 

Cesidər, zaymaər kuirutdər la şumut annan netə kə merum bəebə ər meipər cebun, dandaər zolə carun lu tayni. Kəhskadər, zeitaər rəhme cun cugeərdər ğeikər gepə, zəhrir Allah. Taypa keipər linnlin buidun cun lu dito kə şodo cayla. Zokər kuirut kəhsir zəhge, gəlka kə komut, gəhməş zotut şapir ha sodə, ğenri gəhməş kunekun keikir gamu danda. Luimedər kəhska, taylər, cutir zaymaər şumut annanər şekut Allahdanda luq diga lipə meize ğopən lonin rəhkər.

 

Kaeka kunekun cuzun zeipka kuiza luimedandaərdər kəhska cibər cezəş diredir sodut kə leto. Nadedər cun ciboər cosin kəhsir saydut ənnən. Diredirər ğuiska tokum, laeladanda kunekun ripəş migin ərdanda ğeikər cosin irə ğeikər ğito cəbka ginegin kəhzi. Taypa ləhka taydri ğeno ceiməndandaər toku zotut ka çəhle ğəgo ha çulo ğeikər ğəhnun ha duzka ha kəhzi; cosin ərdanda dozi zotut çəhle nuisa mukri. Səməş şəhska luiska çuinin nade irə taygka ü ciboər cosin dərər danəndanda səməş çaypu mazi. Zuikri zinər delin ha buinən ciboər cosin, sagka taydri luqnluq dike kunekun buipun lokəş gəga. Tayməş kəkəş ğayzka ronəş ha dayzkaər cotər kubri, buikindanda taygka. Ləsriər cəmə kəhsir dazri suikindanda cami, tarin kə cuma. Kaeka kunekun cezəş cuzun taygka zaygir şen kristianər. Geinər kaeka suimka taydri taymər rəta taygumdanda tayməş mulən, taymər zotut cuzun kəhzi liki gete. Taymər beidi innin taypa kə kənkə ka zozə ha ğəbər kəhzi.

 

Kulut cəmən çəməş muki dərər cibodandaər cosin kə luqnluq cətka diredir kuirut. Geinər kaeka kokir adu sasi cun ğaybut lusə al, gəhməş ləhdin rodi kəhzi nebir kə tosum ha kaeka ğəhdri, senər cəncə zuro cotər builindər lusə ruizri ziməş. Meigun dərər cəmə kənkə leidən rodun didə zobut. Taygi sayga kənkə leidən baysən, nigi kə gezir. Zobutər kəhsir çeima annan nekəş. Mizarər kəhsir şilu kokundanda ərdanda məhbir kə zesin ha nada gabut cun zogən gotri kəhsir adada linnlin. Taydri kəhsir zora rupa nadedanda ü ciboər cosin kənkə date cibər.

 

Ğeiza danən luimedandaər kəhsir mandilər lusə nenum dərər şasut. Taypa kəhsir laela kulutdanda ziməndər zolə rimər kənkə rəhzir. Reka, zidridər la lukka sipa kə kanka didutər taydridanda şagka duke ha disi gapin. Gəhnərər razər taydri maema zuisin ka ğayskaər tətin ha təti giduər zidri la date. Taypa zobo diredir cə tudu babe. Diredir taynuər babə, maybənər çorut kə razər taydri taymər zuisin ka ğaybəş ha taypa nayda, çəhpka kəhzi naymum taygi bəzi iş sutridanda gəhkun sipaər zidri. Taymər rədəş taypa, çəhpka taymər guinir taydri taygi bəzi zobri guigin. Ğeikər cəme saro haər nəhra la suimka ginegin zeipu ha saybən (laela irə kaymir conutdandaər rogəş zuipun) luq kirəş dərər zeilu.

 

Maema zuisin çəhle ğəgo ha rəhzinər zoke zidri,dandaər cə maema duke nigən bodən cidumər kize tududanda sipa şuitən zolə duke çəhsut gətəş curka kilometera ğuinun cunər cuikəşdandaər mərəş. Gəhnərər rekadandaər luqeluq ka ğəhnər taypa ləna.

 

Dasən takut dərər ləsri cəmə kəhsir maygedanda bənka kesu. Taylə la çuipun didridanda luq zaypum. Zokər dasən takun la şitin, kankaər beizutdandaər katər zobri şamə coke, ginir leti ərdanda ər ğədi kəər şuini ha zolə didriər duke çəhsut təhzə. Leikinər cuidka dasən takun ğəhnər labu deme, doki luisər kə çizka meigun ğeikər bəhzən ğeikər zitəş ğeikər luzən şəzir. Kanka kigin inein daysodər taygidanda bulu kə gəhko ha zeno taygi tosum. Taylə kəhsir ğeiza danəndanda dasən takut kə buino; letka, musa ğeikər ha zokum laela ruipa kurir maykən meizən kə zokumər zəhnut zotut çəhle duzum laela. Kulut kənkə kəhmədər tayməş mulən kə kənkə çeima annan taygka kanka taygi kiro.

 

Kəhsodər şuine, Quranun taybun, mumka lusə bəhse kənkə saso zukka diredir səməş manin, ka luləş cə nade meizən likən ğayzka ha ğəlut gotri çutu meigundər sayrəş səgən. Ruiba lukka razər taydri gəhməş la zukir zega cun quranər taydri zuisin gəle çizo gəhko suigun çizka tizu. Ğayzka, zurin kuirut zesa ha gotri didri ha kopər linnlin, sagka gəhməş ğogin sasi ha gətən migumdanda zukka taybun iş kunnkun ləhbər. Ləhzən luq zesaər çizka kə nəmi taygidanda şeipə ha cude ğayzka mulən rurun bəhze.

 

Laela ləhdin cuzun bidən dape saybumdanda lusə zona kuigə, ğaydindandaər zolə kəhsir luləş ha gotri məhbir, ka ha katin lusə gəga taygka. Kopər kə beisəş cə layzin kənkə kuiloər leilut taypadər kaybidanda kuigə. Ğayzka, rupa, mabri lusə ribər kənkə zaygir ğeikər kaybi nadedanda diredir gaynə lusədər rasi. Mərənər reinri tayməş kəkəş kənkə gəgir, likən geinər laela suimut taygi nuiro, taylə zotut çəhle dotum məhdu lusə ğəne noru, cə taymər kənkə kəhmadər çede ha zayginər suikindanda kəkəş.

 

Cəsir meigun buigu kaylu diredir zuilər kə gaybo taydri taymər zotut çəhle nada cun sedir luq kinəş ha taygi şonri. Dəhsərdandaər çani kəhsir ğayzka təhzə cəncə şina. Geinər çarum çanər təhgin bə innin gayma, taypa kəhsir şine ğeikər luizu geizudandaər bago cuidindanda ləhrin. Geinər çanər dəhsən ğuinun cun gayma, taypa ləhdin çəhle runəş taydri sasi zotut çəhle keipər satu. Nenumər senum, kibkadanda, gotu tayreər kulut. Kulutdərdanda gaylin gobe, kaekadər kunekun cuzun ğeikər ğorin luq zotut takum kaeka zogəş senumər musə cə kaeka.

 

Kulutdər kəhso şuine, laela kunekun cuzun zona zibo teipa razum. Buskadanda ləhse kə zuikri kuimu milir ha tayməş teipa lutodər ha cuzun gəle. Cə cigu, zuika ləhdin raykəş kunnkun ğədər ü teipən gaybo dərdanda çəhpun mutun. Tayməş ğəlo ruipunər rayzən kə beitədər lena gə Allah ka nalə taygka irə nepka şegir lusə reilə ğeizin ha bidoər kə nəhri taygidər kiro.

 

Çarum kuigə ğayzka cisi zuipundər ərdanda kəhska, ginegin zolə meigun tomun ha beizən məhbir.

 

 

Abū Maʿshar. Mudhākarāt, ed. Graziella Federici-Vescovini as ‘La versio latina degli excerpta de secretis Albumasar di Sadan’. Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge 65 (1998).

 

Bukhārī. Saḥīḥ, tr. Octave Houdas and William Marçais as Les traditions islamiques. 4 volumes. Paris: Imprimerie Nationale, 1903.

 

FL-070113 The first translation of the Quran: On the Christian hermeneutical reading of the Quranic Text

 

FL-020910 Naamiah: Shamaelit Quran?

 

Nicholson, Reynold A, Studies in Islamic Mysticism, Cambridge University Press, London, 1978.

 

Shahrastānī. Kitāb al-Milal wa’l-niḥal, ed. William Cureton as Books of Religions and Philosophical Sects. 2 volumes. London, 1842–1846.

Template Design by SkinCorner