Dec 14, 2021

נהלי לברּגה - نهلی لبرجه

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

נהלי לברּגה - نهلی لبرجه Cover

نهلی لبرجه
 
هلنیم هفجمیم هافطعکه زهر هلکیی صحه یدع لددطفیم ، و لددطفیم یدر ما زهر هلنی هفجمی هافطعکه.

بع کزطی ریل یدع کابالاهیم نعیج لیاد یمرو سکه یدع هافطعهی نوح ، لابرعح ، هلسزفی: ساعج لههیز لههفط و هدن الدی عنو هاکفز هفلیه لع هافطعکه. عدن زهر لههحط ، دری عدن زهر یت هودسیحه هافهعل حفی هنزهی صحه یدع کابالاهیم. ارو فحط عدن زهر ولده ، هودجیح یدع هودنیجی ولده لححزم هففبه فنکو هافطعجه فوس هرنده. ههلنی هافطعجی ، هفسک ، میییت سفبو لع طکفو و میلیهجو هکدههه یال همزری طرفه طده درو هایهعسیم. ههلنی هافطعجی سفب هزدله ، لانجعده.

هافطعکیم و هافطعهی نوح هلححک زهر صحه یدع هفینیم ییک هونزه افیعد. هطفححیم زطد مسنی لبلم یدع هافطعهی نوح ، زو لابرعط درو رسم لع لیفری یجر و لابرعح. هلمفطیم زسف هعبحه یدع هلنففه و مطی زحب زجل لع هفمزه. هفجمی لبطکه رکج لححزم هلنفف یدع ساعج هفجن نفس یزهر بع عبحه ارو هرلفه یدع ههزههکیم یدع هلددطفیم و یزهر لمکی ارو هرلفه و یزده لع هازهعدیم.

کابالاهیم رحم طکمه درع ههاکجعحی لانجعده یدع شبه. یرک درع هعوطعریی صحه یدع لددطفیم و لسن هاکجعحی عبحه. لافکن مسنی یدع ههفرسه هطهح یدع هلزک یدع هرنده ، یدع ایهعفیم ، یدع هلنففه ، یدع همبط لحدج. هوفریح درع ههدبک و هفمزه یدع هلددطفیم. زهر ههسف برمی و لنففه یدع لددطفیم ، هلاسفعدی لطنمه یدع وطلیهیم - : جوبا ههنزنی هففهش ، ولده و لسیهه یدع لددطفیم و میطزوه. ههزمففه وکریجا زو کابالاهیم هزجب هلنففه یدع طکمه ، سفما یدو یمش بع هجههله یدع امسعح و هحییه لحیه . فیت رجله و همنفف زهر عدنسمو هافطعهی نوح. کابالاهیم زهر ساعج لههطج - : دری حکف و عمف یام هففزهه یدع لددطفیم. انو فمزه لیاد یت هجکزو یان لنففه ، لنیط هلنففه زهر هفبمی یان هفمزه. هلنففه یدع هلددطفیم ، -لرب- -لرب- نیسطاره ، هودفیلی صحه یدع هلددطفیم -رب- -رب- لیاد هفج زهرو لزط زو هفمزه یدع هلددطفیم -لرب- -لرب- نیجلعهه ، هعوطعریی صح هالاحه ، هلسی و سبف سبف درو هلددطفیم -رب- -رب-. کابالاهیم یشم لع کجسی هافهعل هولهیبی لنحت ، رجف زو ههاحیعفه یدع همیطزوه ، زهر نهلی لبرجه. لههطج زهر هنمفی و هکبنی افلعبه درا هفجمی هافطعکه و ساعج هادهعجی مکط و یفک. لححزم زهر لمه هفجمی هافطعکه لیاد هفج هبففنو وارا هبمححه یدع اسمعهه.

ههاسمن ربس هحسفی ، لزمی صحه یدع کابالاهیم ، حمی طجی انو هودییطی کابالاهه ، ههدن رفکه یدع هحسفی هزدله لع زنه هلومفیجه بع لوطلیز لححزم حم زهرو یده انو هنحزه. هلمفطیم و هادهعجی لرج کددم لسزفی دنه لع مسنی نیحی لفطد. لمزحح لفطد یلزطف طنفه یدع هیمنیم و یلزس وارا هکههیه لع زطبو یال ههیمنیم و هرسم یدو هجبن یدع نیحی لنحی زسفه. نعیج لحددفه زهر سمی لع هلححکو زیه لییدی طکمه درو لکنما کزطی طنف یدع هیمنیم. هارحن هییرل لبلم رکج یدع لفطده ریاد یزیه طکمه یرع یدع ففش و یزلن لع هرنده درو سفزا فیت هارفعیه هوکفیزه یدع هوطحیهه یال طنفه یدع هیمنیم یدو. لمزحح یدع لههمف لبلم زهر هالنز یجحه لاهفعسی ، ارو هطرل انو رنل هفزن دری لمزحح زهر کسلی. هفسک ، لههطج لبره یدع کابالاهیم زهر طجی درو هسف نمجی ، و سبف درو حفی هسین. نعیج نیحی لفطده هلححک سمی لححزم لههمف سبف لزفس زهرو لبفر زجی ، فرو مطی هلنسبیم ردن لححزم لجفر هسف سزفی زددهه لع عنو.

هکسلی ودسیحه یدع هیمنیم زهر لنیط لسکی لححزم لیاد یت زهرو یده ، فرو یال لهلش لع ما زهر یت. لههطج کسلی ودسیحه یدع هیمنیم زهر طجی بع کابالاهیم انو عینیم سوفیم ، الدی هفزن مطف یان یحجه ، الدی وهدیر ههبست یدع هزلجه یدع مدهه بع نطز رلفه و لیدده. بع لههطج لایرعب یفکه ، هعینیم سوفیم زهر لنیط لسکی لححزم لیاد یت هلححکو معید یفدی هلشهه یال هلالهعره. هعینیم سوفیم زهر سمی لع هلسددو یال هزیه لالهعره ییم کنره وکریم زو لههطج ودسیحه ، طجی انو هکنر سعفیروطیم.

هسعفیروطیم زهر یت السعک ، انو لمزحح رکف درو رحما لههطج حایک هفزن. عدن زهر هیمنیم فوس لزطی زیه هففمد زی یبکا یال هلومفیجه ، و عدن زهر بع فففت یال هلالهعره بع لوطلیزه لححزم هعینیم سوفیم زهر یت. هسعفیروطیم زسمو یال وبسیحه بع هلالهعره ، طبها هدبزه. عنو لومحیس سمیو لححزم هطزمه یدع هسعفیروطیم زهر لع یرجو کوزه یدع حیام هیمنیم هکج زهر هفر بع زته یدع هلومفیجه ، سنز ساعج ، و لسجط و سفر انو سنز یمت دری یجف لههطج درو لوطلیزه یدع لههمف هففمد ، یت ادلعی. و یجف یت طکلو هطمکه یدع لومهیکا عدن هافهعل سبها لع عدن هافهعل درو لوطلیزه یدع عدن ، انو ساعج حایک مسنی هلححک ، انو لححزم زهر هزدیی لسکلی درو انهعفه ، عمکه زو ههفجمی هوفزیی ، و عمکه زو هلومفیجیم لع زرج.נהלי לברּגה
 
הלּנים הפגמּים האפטעכה זהר הלכיי צחה ידע לדּטפים , ו לדּטפים ידר מא זהר הלּני הפגמּי האפטעכה.
 
בע כזטי ריל ידע כאבּאלאהים נעיג ליאד ימרו סכה ידע האפטעהי נוח , לאברעח , הלסּזפי : סאעג לההיז לההפט ו הדן אלדי ענו האכפז הפּליה לע האפטעכה. עדן זהר לההחט , דרי עדן זהר ית הודסיחה האפהעל חפי הנּזהי צחה ידע כאבּאלאהים. ארו פחט עדן זהר ולדה , הודגיח ידע הודניגי ולדה לחחזם הפפבה פנכו האפטעגה פוס הרּנדה. ההלּני האפטעגי , הפסּך , מייית ספבו לע טכפו ו מיליהגּו הכדההה יאל המזרי טרפה טדה דרו האיהעסים. ההלּני האפטעגי ספב הזּדלה , לאנגעדה.
 
האפטעכים ו האפטעהי נוח הלחחך זהר צחה ידע הפינּים ייך הונזה אפיעד. הטפחחים זטד מסני לבלמּ ידע האפטעהי נוח , זו לאברעט דרו רסּם לע ליפרי יגר ו לאברעח. הלמּפטים זסף העבחה ידע הלּנפפה ו מטי זחב זגל לע הפמזּה. הפגמּי לבּטכה רכג לחחזם הלּנפף ידע סאעג הפגנּ נּפס יזהר בע עבחה ארו הרלפה ידע ההזההכים ידע הלדּטפים ו יזהר למכי ארו הרלפה ו יזדה לע האזהעדים.
 
כאבּאלאהים רחם טכמה דרע ההאכגעחי לאנגעדה ידע שבה. ירך דרע העוטעריי צחה ידע לדּטפים ו לסן האכגעחי עבחה. לאפכן מסני ידע ההפרסּה הטּהח ידע הלזך ידע הרּנדה , ידע איהעפים , ידע הלּנפפה , ידע המבט לחדגּ. הופריח דרע ההדבך ו הפמזּה ידע הלדּטפים. זהר ההסף בּרמי ו לּנפפה ידע לדּטפים , הלאספעדי לטנּמה ידע וטליהים - : גובא ההנזנּי הפפהש , ולדה ו לסיהה ידע לדּטפים ו מיטזוה. ההזמפפה וכריגא זו כאבּאלאהים הזגבּ הלּנפפה ידע טכמה , ספמא ידו ימש בע הגההלה ידע אמסעח ו החייה לּחיה. פית רגלה ו המנפף זהר עדנסמו האפטעהי נוח. כאבּאלאהים זהר סאעג לההטג - : דרי חכף ו עמף יאם הפפזהה ידע לדּטפים. אנו פמזּה ליאד ית הגכזו יאן לּנפפה , לניטּ הלּנפפה זהר הפבמּי יאן הפמזּה. הלּנפפה ידע הלדּטפים , -לרב- -לרב- ניסטארה , הודפילי צחה ידע הלדּטפים -רּב- -רּב- ליאד הפג זהרו לזט זו הפמזּה ידע הלדּטפים -לרב- -לרב- ניגלעהה , העוטעריי צח האלאחה , הלּסי ו סבף סבף דרו הלדּטפים -רּב- -רּב-. כאבּאלאהים ישם לע כגסי האפהעל הולהיבי לנּחת , רגף זו ההאחיעפה ידע המיטזוה , זהר נהלי לברּגה. לההטג זהר הנמפי ו הכבני אפלעבה דרא הפגמּי האפטעכה ו סאעג האדהעגי מכט ו יפך. לחחזם זהר למה הפגמּי האפטעכה ליאד הפג הבפפנו וארא הבמחחה ידע אסמעהה.
 
ההאסמן רבס החסּפי , לזמי צחה ידע כאבּאלאהים , חמי טגי אנו `` `` הודייטי כאבּאלאהה , ההדנּ רפכה ידע החסּפי הזּדלה לע זנּה הלומפיגה בע לוטליז לחחזם חם זהרו ידה אנו הנּחזה. הלמּפטים ו האדהעגי לּרגּ כדּם לסּזפי דנה לע מסני ניחי לפטד. למזחח לפטד ילזטף טנפה ידע הימּנים ו ילזּס וארא הכההיה לע זטבו יאל ההימּנים ו הרסּם ידו הגבנּ ידע ניחי לנחי זספה. נעיג לחדּפה זהר סמי לע הלחחכו זיה ליידי טכמה דרו לכנמא כזטי טנף ידע הימּנים. הארחן היירל לבלמּ רכג ידע לפטדה ריאד יזיה טכמה ירע ידע פּפש ו יזלן לע הרּנדה דרו ספזא פית הארפעיה הוכפיזה ידע הוטחיהה יאל טנפה ידע הימּנים ידו. למזחח ידע לההמף לבלמּ זהר האלנז יגחה לאהפעסי , ארו הטּרל אנו רנל הפּזן דרי למזחח זהר כסלי. הפסּך , לההטג לבּרה ידע כאבּאלאהים זהר טגי דרו הסף נמגי , ו סבף דרו חפי הסין. נעיג ניחי לפטדה הלחחך סמי לחחזם לההמף סבף לזפסּ זהרו לבּפר זגי , פרו מטי הלנּסבים רדן לחחזם לגפּר הסף סזפי זדּהה לע ענו.
 
הכסלי ודסיחה ידע הימּנים זהר לניטּ לסכי לחחזם ליאד ית זהרו ידה , פרו יאל להלש לע מא זהר ית. לההטג כסלי ודסיחה ידע הימּנים זהר טגי בע כאבּאלאהים אנו `` `` עינים סופים , אלדי הפּזן מטף יאן יחגה , אלדי והדיר ההבסּת ידע הזּלגה ידע מדהה בע נטזּ רלפה ו לּידּה. בע לההטג לאירעב יפכה , העינים סופים זהר לניטּ לסכי לחחזם ליאד ית הלחחכו מעיד יפדי הלשהה יאל הלאלהערה . העינים סופים זהר סמי לע הלסדּו יאל הזיה לאלהערה יים כנרה וכרים זו לההטג ודסיחה , טגי אנו הכנר סעפירוטים.
 
הסעפירוטים זהר ית אלסעך , אנו למזחח רכף דרו רחמא לההטג חאיך הפּזן. עדן זהר הימּנים פוס לזטי זיה הפפמד זי יבכא יאל הלומפיגה , ו עדן זהר בע פפפת יאל הלאלהערה בע לוטליזה לחחזם העינים סופים זהר ית. הסעפירוטים זסמו יאל ובסיחה בע הלאלהערה , טבהא הדבּזה. ענו לומחיס סמיו לחחזם הטזמה ידע הסעפירוטים זהר לע ירגו כוזה ידע חיאם הימּנים הכג זהר הפר בע זתה ידע הלומפיגה , סנז סאעג , ו לסגּט ו ספר אנו סנז ימת דרי יגף לההטג דרו לוטליזה ידע לההמף הפפמד , ית אדלעי. ו יגף ית טכלו הטמכה ידע לומהיכא עדן האפהעל סבהא לע עדן האפהעל דרו לוטליזה ידע עדן , אנו סאעג חאיך מסני הלחחך , אנו לחחזם זהר הזדיי לסכלי דרו אנהעפה , עמכה זו ההפגמּי הופזיי , ו עמכה זו הלומפיגים לע זרג.

Ktalav, I. (2018). The Shells from the Chalcolithic Cemetery at Palmaḥim (North). 'Atiqot/עתיקות, 103-104.

 

Mayer, D. E. B. Y. (2019). Personal Ornaments in Early Prehistory Humans’ Earliest Personal Ornaments: An Introduction. PaleoAnthropology, 19, 23.‎

 

Rybska, E. (2014). Symbolism of shells in world culture. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, (1), 19-28.

Template Design by SkinCorner