Mar 24, 2022

Âbinoştaţa zişīk

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.org

Âbinoştaţa zişīk Cover

Âbinoştaţa zişīk

 

mi abel mirit ke ēmno pisit aţef âbēīl mirstwaţa âbrasiţ timdu muakaţa âšklinut, duņ âšlwy šana, aţ bêgīk linosuaţa šehinsty eş seuenty aenirit âelniru şi aţa ašēfhimstyiţ dêgkunsu abel mirit en âšêg hīkmutuzaţa iţ aeņu, aţ âdfulraţa âelniruiţ dēghinorstu Šalaman gilmosu afīlur dêgkunsu, âšdēnupru šu dēfulnirit â šarabmu êglnopsw degnouaţa, âeklīmnur âšdēnupru šarbehu şiregur gihonaţa âdniş.


âšdēnupru emnōrit ēflnosit aopriţ, eş lo, šehmuntuaţa mopsu ašdinstu reņ â tiatas, eş âšdēnupru taumam bekniruaţa iţ degnouaţa, tisīk aţef āšmunirit anqu âšegiklinort umzuşi. Eş šêīm nirsti şi ādēkliruaţa iţ umzuşiaţa zuikūm ukgurgi dēimineh ke umzuşiaţa (titakiţ âbems eş titakiţ âdinstu), eş âegrit šarbehu â êgîmnipruştu ašdinstu ke umzuşiaţa, reņ â tatimsag âēgimnur. Eş duņ dêgimnort âdekmirtw âdena šarikuri umzişi ašdēhnos eş duņ dêgimnort âšēirşţ âdena šarikuri bêgīklinosu ašdēhnos rukh umzuşiaţa, reņ timbetuaţa âku piris âdfir saţa maleki âbdesit, adeîlōpriţ ariş âbems eş âdinstu eş eīmnut uknamgur.


bekniruaţa iţ degnouaţa šu dēflunirit aţa ādēkliru reņ âku pirisiţ emoaţa, šēhīriz adehir. Eş šēpraţa iţ šehlnustu šarikuri ukhuti al šēgho pisit aţef šēhīriz âdekmirtw âblimnor eş aţef šēhīriz âšēirşiţ, eş tatitu šarbehu ukhuti umtimtaņ, asiş ab umtimta.


âefkmiţ â âšehnirit aesitaţ âšeghiknirsit abdinal bekniruaţa iţ degnouaţa umzişi abšdēghīniş âku piris adēfgiklir fjorūwaţa iţ âbdemirşu âšehnirit. Eş tu entiş âbēīl mirstwaţa âadehlinortu eş mi adēfgiklir dēfaţa aēgilnusiţ šēhīriz efīw, eş degnouaţa tasagru, z̧ese ādeil bijou ailty dēnō. Eş tatitu tasagru, mi ādeil umukak šenortu efīw? eş âšehnirtaţa aesitaţ âšeghiknirsit adeluz ke tatitu reņ â âšras rami taumke, Ilenš! Âegni âbras şi šēhnōrsit ke ēiknōrsit degnou.


tu entiş âdfliraţa adehlinortu, eş mi adēfgiklir aţa şibetim tisaiţ šēhīriz efīw, eş degnouaţa tasagru, kut âku piris adehlinortu ādhilmiţ, asiş tauksag mi, şilīku ēhnostw umumeniţ âšklintaţa ēmnōs, aņ ke âdfir šarkad umukaz âek la maris âbšertū.


tu entiş umumenaţa adehlinortu, eş mi adēfgiklir aţa šarliki aēgilnusiţ šēhīriz efīw. Eş degnouaţa tasagru ke tatitu, z̧ese ādeil šarzunam timikumu. Âefgeniş umtimta eş âbšertū šarkad âelim rişi šarašan umtimtariş. Eş tatitu zienak šarlikiaţa ke â âeikmuniris âšêghīkmutuz ke aēlnorsu umtimta âegrit. Eş âšehnirtaţa aesitaţ âšeghiknirsit adeluz reņ â âšras rami, taumke bileşed ādeil aţa efīw âeklīm piris dēgilnoras dêlnsūaţa timsagri, o degnou, âeklīm piris âeinpruszaţ âšefilnortuaţa iţ šarzunam adegmir.


âšdēnupru šu diny âeiklinuaţa iţ šēpraţa iţ šehlinustu gōw eş taumke, masteriţ dēfginōstu, degnouaţa iţ šefīor, šarlasaţa šehlinustu eş âbdêil mirit şi âbgīklinirstūiţ šarzunam bekniru.


âšdēnupru šarbehu timnugi aţaņ šarabmu aiz̧ âšdēnupru aefilniru âšnosu dēgilnoras šarkad degnouaţa šu dēfilnirit ilnupru tisagnam du hlopru. Âefkmiţ ēhnostwiţ ašêgnuprustaţa ba dênir âehlumpit ke du hlopru eş tu âdegimnut āšmnirit ēhlow âšēhilmprstū aţef ēflnosit âšlntū, eş tasagru, la, âegni šu dehilarsta zīkunu šarzunam âšluntū, eş šarzunam dênorstu şi umila āēnirtu, eş šarzunam tirei ba dīkliru. Eş âegni âšēhiklim pisit âku piris âelim rişi âb riseş tīku şi â ukikui tisagnam dêgkunsu, eş â âšēhiklim pisit ke benorzaţa iţ âiknirit, eş âdêfgrstu şilila isaš šarzunam âbdmoras. Eş degnouaţa âek la maris ālminorsu šarzunam efīwaţ zizuriaţa aipariş âdêfgurstu.


âšdēnupru tasagru, Emet sof. šert degnouaţa ēiknōrsit benorz âbšertū âegni tisagnam şiruke ba deosu eş âbdelin. Eş āšnirsaţa ādeiru, emet sof eş āšelopriţ.


FL-211112 Γι ψετενε δο γι Ηβιονιτηθα – The Gospel of the Ebionites

 

FL-260416 Dae Yanai Siryl - Initiation Texts

 

Hedrick, C. W., & Hodgson, R. (Eds.). (2005). Nag hammadi, gnosticism, and early Christianity. Wipf and Stock Publishers.

 

Marjanen, A. (2020). The Woman Jesus Loved: Mary Magdalene in the Nag Hammadi Library and Related Documents. Brill.

 

Pearson, B. A., & Giversen, S. (Eds.). (1981). Nag Hammadi Codices IX and X (Vol. 15). Brill.

Template Design by SkinCorner