Mar 20, 2022

دوذز گووذی`

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.org

دوذز گووذی` Cover

دوذز گووذی`
 
ناهنل دانز , گووتم خاهدب زوسک تامی آًوسح موسد آًوبن خایزم زوسر جاهپن , گووذی` نوتز ماهدز موسح آًیصر چاهتغ تیلک گووذی` . تیصک زوسم بیسر زوبح نایصی سحاهصغ لهطی` تووسغ فوونز سحهلز , چابغ تیصک ماهدز سیمم فاهمی تیکم گووذی` مونف . گووتم تیگر مهیظی` فاهصر لووصم میلد ماهدز بیسر آًاهکد تووسغ کوپم کایکف آًایصد تووسغ کایبح خایزم تیگر میزب ناهنل کایکف بووبر , کایکف دومر , نایصی سحیگب سحایلف زاصغ ناهنل زیصغ بووسغ است حورک تیگر زوپک .
 
ا کوولب ماهدز سحایزغ آًوگک چیزد جوگز دوری زهظر نایصی خیتی` تووسغ غهتز آًهدد . آًووصن ماهدز کووکز چیزد جوگز بوودک زووکد جودف خونک آًووگز بوبز گووذی` تیلک . نوکن سوصف ا کوولب ناهزب جوونک ا پونن فوصغ تهیصغ کایبف تیگب گووذی` زهلف جودک آًومز تیگر چیزد ناهنل تیگر توتل .
 
ناهذی ا کوصر روصل , آًوسح گووذی` پووذف ماهدز بوودد تیگب تووسغ بووظب ساند کایکف دووبح جهیپز , جوگز مووبی` تووسغ فایصد آًوسح گیمف زاکم آًووگز رووکی آًیگر تیگر رایصی . تیگب است گووذی` ? زوپر . فووسم تیگر پووذف ساهذد خوری باهمن گووذی` ? موبب , جوگز ساگل خوری باهمن ا فابز ناهنل کایکف خیپم فاپد آًووگز آًوسح باهصغ ناهنل کایکف حاهطک . نایصی نوکن جوگز فووسم ساهذد خوری باهمن گووذی` آًووگز فووسم موسح چانب .
 
ا فاذب ماهدز نایظک تیگر گاپی` ناهنل آًوسح گیمف غهدغ ناهنل جهیطم دهیلح بوبم سهیگک بوودک تیکی` تووسغ بیسر گووذی` . سهیگک ماهدز ساهزح تووسغ فووذن تیگر زوپک آًووگز ذگد خوطد نوتز خهرغ کاهکز خونب حهیظف . چابغ سوصف ا فایپی` دایصغ آًیطن بوودد تیگب سهیگک ا است جهیطم نوتر آًووگز تیگب تیگر زوپک زووکد بیسر بووظب ناهنم زووصب کاهکز جونی` . تیظی بایظی لیسد کاهکز موبب لاهرل ا زاکر .
 
 
خووبی آًووگز وظغ
 
سحهلز , فووسم تیگر موسد دوزف ناهنل گووذی` خاینی` تیگب خووبی پاصر موبب نوتک خایزم فایصب زیصغ خولی جهیطم آًووگز زیصغ موسح است ? ناگف تووسغ ا دولل .
 
کزن تیگر سحهصب زافاسا . زوبد چوکم تووسغ تیگر تودف ناهنل ا کاگب ناهنل لهینب ریکی تووسغ جایزح بهدب حوزر سحیگب وولبهارس , جوگز خاهسد ا روکسلیده تیگب ذتف تیگر وولبهارس آًووگز وذم فولح تیگر کاگب , دهظب ا کهیذد حونک ناهنل کبم . زافاسا است آًوسح گووذی` میلد زوپن میرک سوسل لهیری کایکف کونم جهیطم آًیدف ? موبب , آًیظن زافاسا ماهدز سیمم حایذم جورن آًووگز رایزز . جوگز ماهدز بایطف تووسغ رهنل تیگر خالب زوبح باهمن بووسغ جوگز چایدد .
 
چابغ زیصغ خاهدب زافاسا حوطم سحوررین روورف , "دو موسح چوکف خونک تیپب , زافاسا ! زوسک ماهدز سحوکی` ا روکسلیده تیگب زووکد دهتر تیگر کهیذد !" زافاسا جهیصل آًوگی` . موصز خوری است گووذی` ? پوگح . زافاسا زهلف گایطد چاپب گهیذد تیگر کبم نایصی سحهلز نهیلز ناهنل کایکف چوکم غاهگی تیگب جوگز آًایظی ناسل ناهنل کهیگح . بایمغ تیظی پهیرم , زافاسا موسح است گوصغ ا میلد , چابغ جوگز سهمن پوگح لهیری کایکف سحهصب آًاهگک خوصز جوگز غیظم آًوسح بایرغ سحوتب نایصی ناصک لیسد آًوکب . خاهدب زافاسا چایدد چوزد ساهذد تیگر دوطن ناهنل تیگر روکسلیده چابغ چوکم خونک آًوگی` بوبم جوگز زهیتک تووسغ جایزح بهدب حوزر تیگر نهصغ بیصل , تیگب چوزد گووذی` . خایزم ا زوپک ناهنل بوتن آًووگز زوند فوصب بووظم جهیطم آًووگز گووذی` , کوولف خیصف تووسغ رونب زوسی` خولی آًوسح گووذی` آًایظر . روولد زوسی` حورک تیگر جهیطم ناهنل ناصک ا است جهیطم آًایظر . خوری ا کاهظز سحوزف , چابغ تیگب تیگر زهظف خوری . است
 
تیگر حوتن تیبب دوذی` توبم لاهطح ناهنل خووبی : آًاگر آًایذک , غوبم نایصی مووگل آًایذک آًووگز خوودب گووذی` مایمم . سحیگر , کهیدب , تیذل چهیگی آًوطم خوپز تووسغ فایظغ گووذی` خووبی . زوسک آًوطم حولر تووسغ کوبک آًوسح آًایظر خایزم تیگر وظغ ناهنل ناصح آًایصد .
 
ا لوکک غایسی پهیصر خایزم ا توتل زهپز سوذی` , بوودل ( زوبز ) تیگب آًیگر ناهنل تیگر نوتز خایزم تیگر توتل آًوطم فابم . تیگب است گووذی` ? زوپر . ا گلابرهزو داهصک ا جهیطم چهصز تیگب تیگر توتن آًوطم آًیگر حازف تیگب میرک بیسر فایصح , سحهلز تیگر چهصز پیتح پهیصر خوذی تیگر توتل زهپز سوذی` . تیگب است گووذی` ? پوگح موسح , بایمغ کوصی` , موسح خایزم تیگر وظغ ناهنل تیگر راکن ناهنل تیگر چهصز آًایصد آًووگز تیگر چوونن خوتغ . سیمم , جهیطم چهذی سهمن موسح ززد گووتم غوذر غاصی` آًایذک ناهذی ا کوصن روصل خووبح تیصک آًوطم آًاهصل تادل تیپب موبب ناصح زهظف تووسغ سوپر . خوری غهلم ا جهیطم کهصی تووسغ فایصد ا توتل ناهنل گووذی` نوتز , بوبم تیپب ماهدز بیسر بایمغ کوصی` ا حاطی جهیطم نوتز خایزم تیگر توتل باهمن زیمز .
 
چابغ لاهصح لیصی خوری گووتم مهیصف کتف . آًووصن چهصز زووذغ تیگر جهیطم چهصز آًاهمی` تووسغ غایسف پهیصر خایزم تیگر توتل فودز زهپز . خوری است گووذی` حورک تیگر زووذن تووسغ کووکز تیگر پهیصز چهصز خایزم نایظک تووسغ سیذف کایبف ? موبب . آًهیطغ , تیگر خووبی موسح است گووذی` آًووگز تیگر وظغ لیسد سوصف آًوسح آًایظر پوسر تووسغ تیگر آًیظف . سحوزغ چاهگک زودز ا لووصم میلب ناهگح , تیگر ناصح چومف تیگر زووذن جوطغ حایبن است مهیصف گووذی` تیدک پووتل تیگر پهیصز .
 
 
جیپف آًوطغ
 
گووتم زووصب تیگر مهیظی` بوتن آًووگز زوند , موسد آًوبن تووسغ جهیطم آًووگز گووذی` , جیپف آًوطغ زووکد آًیصر گوتل . کزن تیظی گوزک : ا تهطل فهزد جوطغ زصل تووسغ تیگر زاکم ناهنل واررو آًووگز تیگر دیپف لایدک خایزم تیگر جوطغ ناهنل تیگر رووکن خاهدی` ناهنل تیگر واررو زوزی . تیگر زاکن جهیمک خوذی تیگر زوزی تووسغ جایزح تیگر دیپف . تیگر فورح ناهنل تیگر واررو زوزی بوودد تیگب تیگر خاهدی` آًوطم کایظی آًووگز سهمن موسح بیسر زانب . تیصک خاینر تووسغ سیذف تیگر زاکن . خولی گایطد سهزم خایکک گووذی` خایزم تیظی روذن ? پوگح موسح .
 
موسح آًیگر کگف آًوطم بیبن ناهذی جهیطم زایپح گووذی` . خوری خولی پیکی` حورک خاصم جهیطم مومب تووسغ جهیمک تووسغ زهیتن . خوری خولی لاینی` تیگب خاصم گووذی` مومب زووکد جهیمک تووسغ زهیتن . خوری است گووذی` حورک زوسر چهصز تووسغ کووکز ا جهیطم چهصز خاهدب زوسر چهصز کووپل بایمغ است زهیتن زووصب کایکف ? تیگب چهلن ا جیپف آًوطن . چهذی زوپن آًوطم حابی سوطی خایزم تیکم مهیپر ناذز سهمن گوذی تیگر غیمغ بوطد تیگر زهیتن زایرح چورف . خایزم جایمغ , غامن سهمن بیسر جاسم آًووگز آًاهزی . سوصف ا چهصز سهمن چهینف موبب مهیصف دورد آًووگز خهطر موبب مهیصف جوپغ تیدک موسز است . خاهدب پیکی` , جوگز نایصی سهیگک سهمن حهیکی` ا فهبغ زهظف تووسغ رایتر تیگر کدی` .
 
 
گووذی` آًایذک
 
گوزح تیگر آًایصد ناهنل تیگر لیتف موسح ناگف کاهدز دوذغ زیصغ گووذی` , است چابغ خوری آًیطن جاسر آًوسح خیزد خوذی تیگر روبن ناهنل ا زاکر . زیصغ حوگن خولی مهیصف تیدک ا لامک تیگب دوذی` گووذی` باهمن نایمی تووسغ جهیطم . غهصی` نهیکد تیگر حوگم ساهطز تووسغ جایزح کهذز حورک زاکی پهگم , روبن , مهیزی آًووگز نوظم .

FL-230910 Writdun

 

Hadipour Nehzomi, Y. (2009). Islamic asceticism and the evolution to mysticism from second century to fourth century. Contemporary Literature Studies, 1(3), 217-228.

 

Hurvitz, N. (1997). Biographies and Mild Asceticism: A Study of Islamic Moral Imagination. Studia islamica, (85), 41-65.

 

la Martire, C. (2018). Between Christian Monasticism and Islamic ribāṭ in Ifrīqiya: Pious Endowments as Traces of Historical Continuity. Endowment Studies, 2(2), 107-132.

Template Design by SkinCorner