Mar 26, 2022

Efemel

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.org

Efemel Cover

Efemel


"em esen, eīçer entuçūn tuşuye eftār, en eferkei nuk elge tuşuye emtār"


Eferden gi çūmenemen es efer gidiye, en esçūn, geçi es enek ne aţ, en elkei ne aţ, es bidūn ne bērenes. Gērvēr erdes bēndi, tās es efertu eftu geçi aţ būr.


Tuçūn ye diçūlgi, en ye bevēres, tu çūremtānelşu dūferen, es esenelşu esem. U ek eīçen ge eīçve elgūstār eferelşu erçūren çidi elgeye; u tār, gi, bēseres, en geşu emenereīç çūlçūn būs esşānes ke eīçdi būn çūren deīçes çūr daŗ ke gūsen gi eīçbigeye eltārtār. Çūs ye getānes çūresenes ge bēstān ye emen; şutu tār er vedūn emeres ye esem esertu iş tuçūr, en esem tu iş elesen. Tān çūmenemenes er divedidi en tu tubūs. Eferdelşu efentān elye di daŗ nem ereltān ne gi, en esçūn erer esbērtuçūr daŗ vēres efçūs elveye bitān emen en eīçes efelge.


Daŗ diçūlgi efer gidiye, eles dibēs iş ertu; en ye emenefel ditās geçi emen gēs ne emen, būneīç ke eserenes efereīç eferdes efelel elve. Aţ es beçūsel esem eīçer. Bigūnen ye çūmenemen es efer eler en eres tām es, em esen, eīçer entuçūn tuşuye eftār. Tās vēr ye bevēres efge efem esem gēl eseren ke eīçdi eldi givēn efereīç efefeīç çūmenemen. Gi eīçener eīçes ge erenen, efemel. Eīç givēs bērenes eren enek efer eīçemel. Efelel elve esenes ener, en elen u gidūnes.


Gi es tār ye efemel çūntututān. Eīç eīçes çūnvedi bēn, en ekçitudi aţ. Delge er esemdi daŗ entār, en diçūrdi daŗ gēr. Ķel enemer ye esekes būr en gērdi, efbūnes ye çūleīçdi defertu, en ertāren efelşu gi, er şuk emen eftāres ye efemel entutudelef bi çitār enendi u eīçes gēr. Tuşu enemtu nuk biçūrel emergi ekye emen ge ek gēmen, esbēr çūlerenye bi bērenes, en esbēr diçişudiye bērenes bi tār çūleren gi. Tār er emen esçi elge dişu emerendi daŗ entār; en daŗ entār, tu, tārbi vēnen es eserdi be, geçi būrtu gedeneren ekçitudi u eīçdi ye tāngūser.


Ek ye gēner keye eltāl gērdi daŗ dūlen es dibetān bi geçi el begēr ye eler çūleren er ekerdi efer beçūn ye şānes.


Būseres en emelve bişu, bi en gēlen ne emen tān eīçes ergitu bi efer eresye gūntu ervēl eler tān eīçemel, emşu bi esen ne çiçi esdūnşu emer emendi ke gēs eseren bēmtārel tu, en be u ememçi emtārenes, ememen ke enen bēr, būn u jeīerşu çūs erem, en tutāren entudi bi. Çūnesenen elkei, en gēnen gēr, en esef er eren, el ementār emen es bedefereīç daŗ esel efertān būnvēlen.


Eīçge ekestāl çūnervedi es tās emçūner daŗ entār, bidefer beçūn efbi tān ke erçivēs keūnenes, en esefenen erdi eīçen ke būsge aţ! Tār es efen emtārel eīçer efer bērenes ne getāīç en gēr bēn. Esem es esef, şu emşu tān aţ; gigēīç es erbedi, şu emes tān aţ enge.


Daŗ bebēren iş emen eīçve dibedi en çūrdi tu erenen daŗ tu bērtu, eīçve enereses esçituye bēserdi. El divetān er den dūselesen ne gi en eīçerefel ne emen. Bēlgūm eserye bebēs eīçes emdi erçūs bēren ye ereīç elkei eīçgēn gēleres efeseren eseres bēndi daŗ bi ye çūmentu bi elçūneses envedūlye emen ereles, emkei aţ vedūn, ke ye çūr, geçi es enge defķen ekbēn, esel biçūm gūnerel erel, esçitu tāl gēl esen gēs geşu. Aţ es çūfşu bi tār efçūs daŗ dūrenen erer efemelesye, ke gidemenefçūres ditārertu çūmentu.


Tu esçūles bidūs, būn şuk esçūl en dūsesdi daŗ çūntututān, eīçve envēr elvedi emçi bişān enenşu emenes es; şutu, iş tuşu er efendi u ervērel ye efemel elge, tār efçūs, iş efer iş tuşu eīçve beçidi efçūs, er emeser en eren. Eremes bēseīçdi, būren divēnel bevedidi çūmeneneīçbe ye eīçeseīçel, en dibēn eseltudi, er esemtān gēr, eīçve vēr būn elkei bēn eles daŗ çūrelen emçūner esçituye, tāren vēr bēren iş aţ bēses bi.


FL-021121 Aliçar e boşīņ

 

Flowers, S. E. (2012). Lords of the Left-Hand Path: Forbidden Practices and Spiritual Heresies. Simon and Schuster.

Template Design by SkinCorner