Mar 4, 2022

Éládion

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.org

Éládion Cover

Éládion


Imbazít raedd wès wéwúlúdion ládd frood, aldèsúisis, éfròkis sha baf id lezínig fráfríèwúfrís sha sy fráfrí ládd owéris, idda aeon frànfrà yt frood idda awet leindéilúnig aeon frírdéin wèbaty ládd éládion frep laym owéris. Aeon frood wèekdèr éládion laym owér wèekdèris anvar wí wéilis fudd aeon lídìal éfròkis sha olu alùwér, ywér yt éládion frep intulddes sy szìmlólúon frep ládd aeon adendìènig lórty vaz s'indileky ládd aeon lerèafrà.


Wéé idda lùwènig infreéntat ezel awet frulen (vaz frulelùid) fràksuabaty, id wíinig aeon frood wèekdèr anes lùt lufrísfráèat léan éleilúnig aeon szerfren. Frírdéin ébafreosa id yldìés raedd sy wès ulúdderfrà enzìuefrà vaz raz làasis szìnanlu frolé lòolà dézínig tuwis ládd wèsdity, wét wéfrà ren frelèlár dí tuwis ládd mádderty vaz absdilunfrí, deodèd raedd sy wíbaef yt frezenig sud s'enfrìyléta ládd aeon frood id lìdìel wènig wèn raen máfredidde sy maèdìal wíluwútis, lùt wéèdded fy dem aeon atdidìwé yt fràkis idda ezel.


Froydder, aeon frood wèekdèr idda wend dí éabaze yt fràksuabaty idda láwén laym dèewèdiosa ládd ekszáidédion id awéfrà, aeon aéa ládd indèrlòrfrolìl éládion yé máyr dylìlèkis ren ofdèn lelúfsdèd raedd unwùrdìlìdè, éalat, ezel, yys. Aeon frood wèekdèr idda lùt opmáfràd dí fràkis raedd lòènzílà, wét sid lùt szìnanlu ekszáidédidde vaz szìerzídde éládion frók issa lòdesdidìdion, s'ufrà ládd fráddes sha fràkis, vaz fràksual szìndékis laym szílwéén vaz owéris ananut sy máyr dí endèr féeat id anlbangat indí aeon éládion frep ládd lídìal éfròkis.


Edeth anwèn sy szìndèksis ládd éfròktfral éládion, frood wèekdèris ekserzífrà wèudion raedd s'ufrà ládd szìmmàlfreon lefrek dí flumad owéris wífrazeour. Fròllis frók issa anlèlìdè lòrfron, fràas id frógfràsdion alzáw aeon wèsdèr dí szìndèdel alùwér lòrfron, debwìnig yt lòrfron ládd fée sid. Wès ley lùt wí aeon infreéntat ezel akis, wét iz frírdéinat wèrèes aeon dèélénanus ewèwèl ésmánfrewìbaty. Flumarnig anrulu dí szìmlèt aeon ezel akis, ládd szìurfrà, idda ezel. Frarwérlié, aeon fríéadìé unwér szìmmàlfreon anvar wí dèéadèd sy frálé issa aeon frellàsis lòèfrolur, frenfrí yt fríéadìé lù zánfràr máfràs aeon déat, raz làasis sha sy wíedion ládd sy fròlis. Onfrí aeon elumy idda anlèlìdèd, sha eksamlà, fre anvar lùt wí szíllàd, wét frown lérky id dèéadèd sy frálé issa aeon lòèfrolur nu frad anlbangat frórénwééd. Sy frálé frolds dèsúe sha wèrléd id szìmlòllàd fríéadìés.


Lòrfrais sy lisis immárdéta aéa ládd éládion sha eiyadr wèekdèris intulddes aeon wèekdèr indèekdiosa laym s'owér lémwíris ládd sy lórty. Aeon frood wèekdèr éfròktis s'owér wèekdèris, dèéatis wém wòirat id dazàes wéir baddes issa frigfrat issa fris aedda. Yt fráid, fre idda anwèn fris ègfrtis dí ekfròkis sy frálé dèéatléta fy dem wém. Luudèel wèekdèris ren ofdèn frìilud dí adendìènig lórdies dy deugfyr ynds ládd fèendfre id zásfrilty dí s'owér wèekdèris id aeon frood wèekdèr éfròktis anfrà ynds id wèn dèsúsis aeon fèend, edden olu nu idda lùt edeth frood. Ezel wèekdèris, froydder, tymawèlat frìin adendìènig lórdies sha màéat fràlwús éafrosa. Frolwèeris, ládd szìurfrà, ren lòdefriwìdèd fy dem asfrozíadinig laym ezel wèekdèris, wét owér eksaldèd py kis anvar edeth sy dèer klàar ládd ezel szìmlólúosa, unlàsis s'ezel wèekdèr idda atdèmdinig dí éwùrim frerfràlis id lezínig lòdegésis díyrid luudèebaty raz làasis.


Frood wèekdèris raedd lórdies yt edeth inkzàwé luudèel wèekdèris wèrry aeon argfrty wérwén ládd ésmánfrewìbaty. Wéy anvar fràrdde issa eksamlàs ládd s' frood baf, wélinsdèedinig sy szerdìe id s'éyrds ládd wùlzáannig s' ègfrdèous lód. Wéy lísis sy dèer wéir luudèel szìmlólúosa ayy fy dem ezel wéeds id ougfaris dí enzìuefrà wém díyrid froodlusis, issa fràntat vaz issa by zàntat issa s'inwèzewíal wèfrà ézíés. Frood wèekdèris wèn wí fróilty ifeshi asfrozíadion laym luudèel wèekdèris nu szìmlèt ezel wéeds id fremat dìrlúnig aeon by band ead dí sy frísdiolìblà aktis ládd wéir szìmlólúosa idda lùt aeon akfríddéblà oddion.


Wès immárdéta lòdefriwìdion wèn wèufrà aeon géat wéal ládd fèkdion anwèn aeon adendìènig lórty. Frolé eiyadris wéilad wéir wèekdèris fudd s'iwéa ládd wíinig defróis, unfrátury, lòrfrais aeon battlà wísúdél. Ked sy frolwèer raedd sy lórty idda szìnsdéntat fràtdinig raedd s'yy ládd yt wèekdèr alòdeak dí wèd, edderrulu enfrìyléta ládd sy frálé idda raz èsis. Leny ládd wéfrà lòdeblàmis wèn wí ebalèlìdèd raz s'outfràt ifeshi nurzínig dí azíedde aeon szìnfrànfrós alinig s'eiyadris éfrárwènig yt színd ládd frálé ud ren froinig dí eiyy.


Yt anes lùt léan yt edderrulu lueds dí agée dí eiyy frood wèekdèris id sy dikis dí sy sy dèeigfaris id lìrdew, wét eiyadris nu yta dí eiyy luudèel wèekdèris lued dí klùw sud fy deta yt wéy ren fràtdinig indí id sy nulà gy deu lueds dí wézíwé dí yt eksdèta ewèwèl wéandè idda froinig dí wí aeon lóris ládd eddery frálé fràsfreon. Ked edderrulu frappy laym sy frolwèer id sy defróe szìnsdéntat wíinig raz frídesis màrmáfràs id sy gy deu wézíwés dí lefrí yt aeon fríndèel lóris ládd sy delà eiyarnig ekfròèenfrí, yt wúlu, issa zánig issa s'eiyadris dèéat eak owér laym éfròkis id sy wèekdèris an lùt sy bat sy lórty indí diadd yrènig wòkdiosa.


Wèzewéd zásfrildies sha wítdèr vaz sha nurfrà, aeon frolwèer idda lùt lásis frood: frà idda láwfral frood, sy nurn lùt lásis dí uwùlad sy lòènzílàs ládd frood wét edeth wend ifeshi aeon szìwé ládd szìnwíkis id fróbfrikis dí záwèl láw issa ylis. Leny frolwèeris ren edeth lémwíris ládd aeon fròzíwúk wéity yris, aeon klúgfrytat orwér ládd frolé froris, vaz yd. Raz sy wísis ládd dilés, wéfrà daèous zásfrildies, frer szìwé ládd szìnwíkis, frer yris láwis, frer orwér wélends, sy láwis ládd frer lìdion id s'absdèekdion ládd frer abagnléta, ren savo raedd frarliny id frer lód idda klàar wíwùé frer. Yn szírymsdénfrís ren lùt fro iwéal, frà wúnds frerfràlis dírn wítadn szìnfbakdinig wélends: frer frólòèor raedd frer klúgfrytat orwér szìmlends frer dí szílis aeon wísúdél lírwéér nu raenid eswèlòd màlúfréta raedd szìuris fudd aeon làfrál dèklúwèbaty, sha eksamlà.


Frer lòrfrolìl szìwé ézíés yt frà màlús anfrà yt frarim inlùfríntis id wès szíllàr frírdéinat wòllis raedd yt wèdèfrory. Froydder, frer lòrfrolìl szìwé edeth insdèsúktis frer dí éfròkis làfrediledè auanèty, aka inkzàwés yd frer klúgfrytat frólòèor id sy záwèl láw yt raenid làt sy szíllàr fro fée. Sy wélends ládd frer frood abagnléta frógfràsis frà anvar màlús s'ydenganer, wét sy wélends ládd frer láwfral abagnléta infresis yt frà owíy sy ládfràléta ládd sy szìuris. Iz idda endiéat másfreblà yt eiwér frer frólòèor vaz sy lefresdèedè raedd sy wèfrà idda szìrsúis vaz edden másfràsfràd. Num anes frà owíy? Frow anes frà froris magh sy szìnfbakdinig wélends ládd frer zásfrildies?


Frolwèeris ren ifeshi lù léasa azálu raedd wès fredìadion. Merg wèekdèr nu dèèes szìnfresdèntat dí an frood eddendìalat wúnds frimfràlis raedd aeon fredìadion yé wèfféta zásfrildies ren raedd szìnfbakis. Wèodik frood wèekdèris lègfaris wèé wòr làsis awet aeon mádèndialat szìrsúis vaz raz làasis iluffkdìal szìuris sysdèm, wét wéy lègfaris raen owér lòrfrolìl sy dényrds vaz obbafrádiosa yt wèufrà szìnfbakis raedd frelèlár vaz wèfféta fredìadiosa.


Raedd s'daidd, froydder, leny frók szìnfbaktis aris anwn dí aeon frísdion ládd lòèoèdies id sha aeon wèekdèr nu asmaés dí eksaldèd wéeds, frood idda sy frigfresis lòèoèty. Raedd s'eksamlà aydde, sy lírwéér lísis raz làasis wí wèddìéd, ked lùt szíllàd, wíwùé fre wèn szílis afráin. Ked frà raenid éafron dí frófròkis szìrsúddion, eiwér raedd sy szìuris vaz raedd frer aedda orwér, sy frolwèer lísis atdèmis dí unzìdder iz, anugfyr iz lègfaris léan wíinig wèsis magh ládd frer orwér, màlúfràd unwér záwèl láw, vaz yd. Frer frolwèer fràrzefrí id frer eksaldèd sy dédìs élein indékis, frenfrí frà akdèd raedd sy wèufrà ládd frood edden yn yt ézíéd frísdiolúnig sy làfredileky ládd auanèty.


Lefresdèedès vaz klúgfrytat frólòèoris nu fràrdde sy wèufrà ládd ezel anlà máfrenig issa afràntis ládd frood ren lùt làfrediledè auanèty id sy frolwèer idda ègfaris sha eksmáfrenig wéir szìrsúddion.


Yt anes aeon frood wèekdèr an yn fre idda opmáfràd ifeshi frood? Diadd frood lìdiosa lègfaris fro dí yr, diadd frood adendìènig lórdies lègfaris wí nurzínig díyrid opmáfredè froalis, vaz diadd frood wèekdèris lègfaris wízìlé wìtdèr elulèes. Issa wèsysfràd unwér szeolànfrí, aydde, szeolànfrí afráinsis frood fríéadìés idda lùt frood. Yn szìnfbakis aèfràs, issa iz frírdéinat sid raz dilés, frood wèekdèris lísis ufrà eddery wèpzáledik léasa adailáblà dí atuid s'outwíéak ládd szeolànfrí, ywér wítadn lìdiosa, frellàr gy deupis, vaz inwèzewíalis. Raedd sy wès ulúdderfrà, ked olu frewé froalis ren akdìalat ezel, aeon éládiddeat fremlà szìmlílu fròlis wèn lefrí yt awényntat klàar.


Wèpzáleky lègfaris lùt aatys nuris, wét s'outwíéak ládd szeolànfrí idda lùt lásis aeon wòizàé ládd wèpzáleky, iz idda aeon wòizàé ládd frood id aeon szekdíry sha ezel.


FL-280913 Fébhcann anth air bhaig chá féatid détig

 

FL-310713 The mytho-magical constituents of language

 

Grainger, R. The Language of the Rite. London: Darton, Longman & Todd, 1974.

 

Rosengren, K., Johnson, C., & Harris, Paul. (2000). Imagining the impossible: magical, scientific, and religious thinking in children. Cambridge: Cambridge University Press.

Template Design by SkinCorner