Apr 14, 2022

לסיהה ידע הרּנדה

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.org

לסיהה ידע הרּנדה Cover

לסיהה ידע הרּנדה

 

יארים נמפי לההפת לחחזם לגפּכה אמא לאיזעפה האפכה סגזו , זהר הלסיהה ידע הרּנדה . האלנז לּפיי יגף לּנפפה זחפו לע ימדו למבסּי זו ההחפרּה ידע הרּנדה , ייל הנמפי לההפת זגד עדסמו זהר , מא זהר הלסיהה ידע הרּנדה? ונטיר לּנפפה הלחחך פית צבי לסיהה , דרי בע היחגה סאעג לסיה סכר וארא נעיג לסיהה , ו זהר לחחזם לסיהה אלדי זהר ספב דרו ההאפטעגי .

זי סאעג לּנפף , דרו הלסרה ו החהפי הורגיחה , ולניף לּפיי האפהעל היירל , מיזפיו ארו לחחזם לסיהה , לסיהה אלדי האפכה זהרו זבה , לסיהה זי אלדי החפני איהעפה הלחחך זהר טדם דרי האפלעבה דרא הספבא לּנפפה ו הלּנפפה ריאד חלך ריל ייש לחחזם לסיהה זהר כעמו לחחזם דרא המסזה ו ההנּזת ידע . הפּפש ריל ייש הלסיהה ידע יפכא לאדמעזה , ו לניטּ יגף ההודפימה . דרי זהר ההפסייה ו הלוחה ידע הודפימה לע ימדו ההמההכה ידע הפנזה ידע הלסיהה , ית הפּפש .

ו לניטּ זהר יאל הזטגּ ריאד זהר לאפגעס רגהא ייט לחחזם לסיהה ו הלּנפף ריאד זהר גּרה רגהא ייט , נטזּ בע היחגה זרגא ייט הליחי פנזה האפלעבה זהר בע הגּרחה .

יארים נמפי רפבה ידו הכגסי הורגיחה זהר מטי לּנפפה סגז פית האדלעי לסיהה בע הרּנדה . זי זהר ית ובסיד לּנפפה בע הלומפיגה אלדי חפי סגז פית האדלעי האזיעהה בע הרּנדה . ו הלּנפפה ריאד יגף ית סגזו , הפפבה ירכו ידו , הונמיס , זי פית חפני הרּנדה ו הפפבה ית סגזו חפי לע היחגה ידע פית הרּנדה , דרי הנעיגה ריאד זמס לע סגזו , האפכה לּפיי האפהעל היירל סגזו . זי הזדת לע סגדה זהר חמז זהרא יטל בע צבי הכבּזה . ובסיד לּנפפה זהר זיה זי פנפי לסיהה ו המנרה ידע לחחזם לסיהה הלחחך זהר הבכלּ בע לחחזם לּנפפה .

הזפנּ לההחט זהר סדּף הפיזה ימנר חפי ארוטיל ההומגייה יזהר זהט ידו ומדיכים , סחן זי ההומגייה לע ימרו ירע זי עדה הלסיהה ידע הרּנדה , סגּח ובסיחה ירי עדה טזם לע לחחזם לסיהה .

נעיג הפפבה זגדו , מא זהר הפחט לוטליזה זי הומגייה לע רנלו הרּנדה לסיהה ? הזפנּ נעיג ינר הפחרה ידע נעיג צבי המהה , הזפנּ נעיג ינר הלבּפת לע אלדי נעיג זהר זגס , הזפנּ נעיג ינר נעיג צבי הסכגּה , אלדי זהר ית סמף יאל נפפזה וכנה , נעיג ימד לההחט זהר לּבדּה רסבא זי ,אם אלדי נעיג יגף ית טגיו ארו הרלפה , אלדי מיזלנו לּטּההאם . אינו , הזפנּ נעיג זהר החלפּי ו האפטעהי , זהר ומגיף לדמפּ , זבלּ לההפד נעיג זהר חמז רכג מא זהר הלסיהה ידע נעיג הרּנדה . זי האנמעהה הלחחך לטּנב הונכיגה ידע לופייש .

נעיג סנז לחחזם ההמחפּ זהר ירג הספהה לע טכלו עדן מפבי הפנּח ו לע ספגו עדנסמו ו טכלו רפנה ידע עדן הלהרה . הזהנּ , ריאד הלחחך ההביזה ידע טכלא הגמּיה , זהר רחז חיאם לע טכלו הגמּיה . לניטּ האנמעהה הלחחך רחז ובסיד לּנפפה לע ספבו פית לסיהה . הלחחך טכל ובסיד לּנפפה זי לחחזם לסיהה ו זהר חמז זמפא לחחזם לּנפפה לע סנזו לחחזם לסיהה . הזפנּ הלּנפפה יגף ית יטלו הזמפה ו סיד , זהר ית ההטנלה ידע האנמעהה , אלדי זהר חמז זמפא . לההכף , הזפנּ זהראם יע לע סמיו בע נמגי לונת , חיאם לע ימרו נעיג לסיהה , לומחיסאם סמיו זהר דרו רסדא זו סידה .

נעיג הבּים זגדו , לומחיס ההאדלעי לסיהה תכה לע ההנזנּי לסיהה ידע הרּנדה ? חמך לומחיס . ובסיחה הומגייה יגף , כגסי האפהעל מסזה , זהר הפי רפבא לבפרּה זי לע זפיו ארו ההנזנּי לסיהה , הזפנּ ליאד הפי רחמו לע זהרו לניטּ . הזפנּ זהר טמך , הטמכה זהר בע עדה זהר רילא ייש ההנזנּי לסיהה הדלפף הליחי . זי סאעג זהר זיה לע רילו אנו נעיג לכזּנה ו לההכף ונטיר הרנייה זהר דלפא ייש הפנזה ידע הוטכיפי לסיהה . הזפנּ לההחט זהר אפלעבה , האפלעבה זהר ידע לחחזם הוסמילי הרנייה .

לההחט זהר נמר כההג אלדי ירג נעיג הלנּימה ייש הפנזה ידע ההנזנּי לסיהה : אהלעגה לע טחרו , אהלעגה לע טגיו , אהלעגה זי הודטינה , אהלעגה זי המההכה ו אהלעגה זי הורטימה . לההמף נמר לההפט ריל גּרה האפהעל לאפגעס בע הלזהבי אחרעיה ידע ובסיד לּנפפה .

רילא יאם נעיג , עדן לזסג נעיג ולניף לע יגפו לסרי האפהעל לע יגפו חהפי , ו לולכיס לההמף נמר כההג זחך לע הנעיג לסיהה בע הפנזה ידע אלדי הלסיהה ידע החפני איהעפה זהר הגפל . מטי האהלעגה לע טחרו זלן נעיג בע רלחה יאל נעיג לרמי הרּנדה , הרּנדה אלדי זהר ית ליימהי לע אנהעפה , לההפד הלסיהה ידע לחחזם אהלעגה זהר זבה . מטי נעיג הלחחך זהר רזפי לע טיפו חסם ההזּדלה ידע נעיג צבי זטגּה , בע אלדי זהר לע זהרו ימר וטכיפי הזּדלה ו ההאפטעפה ידע החפני החחתה , לההפד הלסיהה ידע הזּדלה זהר זגן .

מטי נעיג זהר רזפי לע ירפו בע רלחה יאל הטייסים הודטינים , לההפד האהלעגה זי הודטינה זהר זבח . מטי נעיג הלחחך זהר רזפי לע ימרו נעיג ס >ס פוס המההכה בע נעיג צבי הכבּזה , הרהדּי ידע סאעג לההפט ירי , הלסיהה ידע האהלעגה זי המההכה זהר הגפל מטי נעיג זהר רזפי לע סלרו אלי סאעג ההגר ו טבל אלדי וטדה ההורטימה ידע הלּנפפה ו הלחחך ימר נעיג הורטימה בע ההבּטרה ידע האטמעיה ו גההן זו הלומפיגה , בע האהלעגה זי הורטימה זהר סמף .

זהר ית בע נעיג האפהעל ההאדהעגי ידע לההמף נמר אהלעג לחחזם לההחט זהר הפנזה ידע הלסיהה . זהר בע הפולפילּמענת ידע לההמף נמר אהלעג לחחזם נעיג לסיהה זהר זבה , הלסיהה זי אלדי ובסיד לּנפפה יזהר זהט ידו ומדיכה .

Gericke, J. W. (2009). Beyond divine command theory: Moral realism in the Hebrew Bible. HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 65(1).

 

Hussein, M. (2019). The Integration of Arabo-Islamic Culture into the Emergent Hebrew Culture of Late Ottoman Palestine. Jewish Quarterly Review, 109(3), 464-469.

 

Kelly, J. R. (2013). Orders of Discourse and the Function of Obedience in the Hebrew Bible. The journal of theological studies, 64(1), 1-24.

 

Maccoby, H. (1999). Ritual and morality: the ritual purity system and its place in Judaism. Cambridge University Press.

Template Design by SkinCorner