Apr 13, 2022

Gwyreşaş le kadadar

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.org

Gwyreşaş le kadadar Cover

Gwyreşaş le kadadar

 

Ma le nadyrek dalişek şekakal fe zadekil makekek şyridam ma ierusalem, şeşikel daşasil le nadyrek taşakal şekakal fe makekek şyridam, le wekasam fe le balyrel gizasen la gwyreşaş le kadadar ma le wadelaş fe iyar, wişaşek le malalaş fe le kidron gwyrikam, galiken:


rilalaş gwysakam le balyrel wekedaş, fikikan zakidam, an gysalem ma le tişileş fe le malalaş, an saşizaş ma sikalem telikek zekadel: sedadel an zysakil, sedadel an zysakil, sedadel an zysakil, tyredan keşiken daşasil baleleş sikalem madaseş tyredan le zyrekaş fe jeş. An silyraş le saşizaş kiladal le wakelek nyrizam, wideşem le mizaşel wyridan fe le şyrilak, an şikişem tizyrak leledar bedişek gyseşen fadikeş. An tikaşaş wysişil teşakem falyren tikaşaş fas wişadel zadizem la bakeşeş.


An wekalan gizasen la keşikal wekekam tikaşaş tysidan rysysar dedidem, tikaşaş gikikek zedişaşi an kyrilem sikalem şyradam fe dekalar, releşel nasaşeş sikalem basakeş an sikalem zasişil, tysaşel zakedeş si le kidron malalaş, le basakeş wideşem le tekedan wyridan fe le şyradam an le zasişil wideşem le byrikal.


An sikalem telikek zekadel fidilen le waşadan fe fidedem kw tysekak bişyrel, rysysar ke sikalem meşedal zekadel:


kadadar, şizedal bidelam welan leşen lilidek şeşekel le bakaken fe le balyrel. Tyredan le tekakeş an le nalidal teşeşal wişadel neşidan, an wekizaş seşadek şyreleş zizişeş kakadek lelyril kakadek bişyrel, la filakar fizadeş kakadek, an zysekel, sikalem gwysişil geşadil, la zakedel wekilaş, la şikilal naledan, la gwaleker zakedeş tekakeş wizaş ma le gaşaleş fe lelyril.


An medilaş le zekadel, sikalem telikek fidişaş seşyril lilidek ralyseş kakadek le seşadek an tidyrar le basakeş an le zasişil tyrelak le taşekam ke sikalem masilak wyrakaş. An le taşekam kw gikikek an tikaşar fidilen sikalem wakysek, sikalem leşiler zişasek, an takekan silalan relidel ryrysen gyseşen le wekedar.


An gwyredek, le melyral gizasen dedidem fe fadikeş ma le ladidek fe sikalem wikelek, ke sikalem şikilal wideşem zakaşil zyrişal, tikişem kakadek zakaşil tekedan gwalysaş sikalem silelek, wysidem an rizizel. An wideşem le şikilal wideşem zakaşil zyrişal rakaker şelyseş bidelam şadedeş, nekilan ke kalak feşysen an şizedal feşysen nikyran fe gadyraş, sakizem ke beşikam.


An le zekadel fe le silelek kw tişidil, telikek an wişekal fidilen le zekadel fe sikalem nelizem nidişan kakadek zakaşil lişişaş, salakel şeşidel wyredem! Salakel şeşidel wyredem! Salakel şeşidel wyredem! Fakaşemi kekizal wişadel şeşadek, şizileki kekizal wişadel basadan, wekaleli an wizeşaş kekizal başizel wyredem kakadek la kadalani, an tikaşaş kw lakiken kidilal wadasan nasaşeş le sedizek fe seşadek.


An wekalan gizasen la keşikal wekekam le zekadel fe le silelek şeşyraş siladel, gwyredek, sikalem wikelek belakaş ma kadikaş gizasen ke rakaker şizasem dikar an kalak gyrakem ma zakaşil kakikek. An zekişen şyreleş le silelek si le kakikek fe le melyral an taşizek le şikilal wideşem zakaşil zyrişal, an le şizasem dikar an gyrakem wideşem zakaşil zeşişam. An le wikelek, belakaş ma kadikaş, gwalalil fidilen sikalem feleşal tadalam, galiken: falyren bidelam zysaşal zeşakam tilelam, seşadek, an talakem wysişil zysaşal zalasem tilelam, seşadek, lilidek zysaşal teşeşal zeşekel leşidam sikalem şididaş la felilal seşadek ke balaşaşi lilidek tikaşaş teşeşal gwaleker ke le şizasem dikar an gyrakem?


An tikaşaş tişidil le silelek lilekak galiken, keşiken daşasil sikalem şididaş ke wyredem tyredan le nalidal, de waleşeş tyredan le tekakeş, tyredan tikaşaş zaşişen sikalem gwizyren meşişem, an tikaşaş bakeşeş waleşeş malizek le tekakeş, tikaşaş sişaşek malizek le nalidal takekan, an zedişaşi bidelam wekikil wideşem bişyrel takekan. De keşiken daşasil rilikan mysişal la le rasak fe lelyril kakadek le rasak fe seşadek, tysedel fidilen keşiken daşasil rilikan mysişal fe sikalem wikelek kakadek sikalem byrakil. Tyredan le byrakil zedilak waleşeş talaşaş sidedam wikelek, an sişaşek nasaşeş le wikelek balakil daşasil le byrakil takelaş la le nekeşak an wakyrak tekakeş.


Tyredan zidadem wasyraş fe talyral bidelam başizel tikysar balen le keladan fe le zelysam dikar fe le şizasem. Tedasan daşasil şikadaş ma faseşal fe bekedem ma le dikikak şilaşan, de ridedek fe le mysakak fe le zizysam, kidizil gakilel, an weladel, talyral daşasil nakasam zakedeş kidilal tikaşaş bakeşeş wizaşer ma başidar bidysem.


Tikaşaş kyrilem lilidek seşadek kw keşidan si le taşekam an kw takelaş kakadek la sikalem kalaler şyradam, wekedar tyrelak ryseşer widilaş, an zaşaşel wizişel nasaşeş le şeşadek wyrakaş. An le kikileş zadadan tedasan sikalem wizalel la dekakem seşadek an la zilaler le kaşeşeş. An le silelek kw taşizek wideşem le taşekam wakekek an walasem. An le silelek şyreleş si le nalidal le seşadek lilidek fas wişadel neşidan ke bişyrel, an nişizel wekalan tedasan sikalem tiladeş malekal gadasem wideşem le tadyran taşelen el şaḑa, masen balyrel fe zidyrem.


An tikaşaş tişidil diladam lilysek le wyselem fe le silelek, galiken: tikaşaş lyraşem şikysem geşakel şeşidel zysaşal, o balyrel, tyredan lakizeş zysaşal nikyran wasideş ke wyredem, zysaşal weşakel. Tyredan le balyrel daşasil sadyseşi an wyselem, an zekişen daşasil şikyraş byraşaşi. Tikaşaş fişekam laselam şeşidel le balyrel, tyredan zekişen daşasil zikeşel gideşal gakekaş an zakaşil gwekilek tyrelak le şasaşeş fe keşysil. Zeşadel, talyral fizadeş balyrel. Tyredan meşişem kekizal byryram kyselaş tedikek fas taleş wizişel an makedek le seşadek si le kikyram. Zekişen mekidal wişaşani an nişizel tyrelak le tedyrel bekedemi nasaşeş zakaşil fikeker.


Fikekeri keşidel si le balyrel tedikek rilişem fadikeş an kikyram. Faleden, tedikek daşasil fidilen zysaşal, bişysal ma wekilaş, de waleşeş ma seşadek? Tyredan zysaşal bidelam telikek kakadek zidadem zikilal le gişakak si le zidelen, an zysaşal radişek tedelek nasaşeş leledar faseşal an başizel zeşişami an dilekel wyredem. Tyredan leledar felelem daşasil masaşar wyredem, balyreli, an şizedal bidelam rakaker şizasem dikar an kalak gyrakem lilidek bidelam wideşem zeşişami. Zysaşal fysilaş wyredem, zysaşal wysizeş le wikem fe weledel wikelek, an zysaşal tasasam wyredem sikalem nalidal zeşişam wakekek.


Aschkenasy, N. (2007). Reading Ruth through a Bakhtinian lens: The carnivalesque in a biblical tale. Journal of Biblical literature, 126(3), 437-453.

 

FL-170415 Alwanzatar

 

FL-130112 Nesili: the language of Nesa

 

FL-220115 Nikatke baritiku tususiku

 

FL-300514 Sangar u alá Metsamor Bágatusha - Sangar and the Metsamor Inscriptions

 

Leibovitch, J. (1953). Gods of agriculture and welfare in ancient Egypt. Journal of Near Eastern Studies, 12(2), 73-113.

 

Singh, R. S. (2011). The Kamakhya Devi Temple: Symbolism, Sacredscapes and Festivities. Holy Places and Pilgrimages: Essays on India. Planet Earth and Cultural Understanding Series, Pub, 8, 81-104.

Template Design by SkinCorner