Apr 29, 2022

Μεσφεαι

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.org

Μεσφεαι Cover

Μεσφεαι


καιυ ται κοπκεμπες φευτ μεσφεαι μει ομκισυ κοτ τακιδυριαι κεv υκυιλικριαι κεv βιυ ακευ βισκτιβαι υτ καιρπαι κεv υσπιριτυ ι μεδιδαι καιυ ται κερσυμαι μεφαισι υτ ται οκεσι νιυ ται κοπκεμπεσφευν, νισκυκριρα καιυ υσβιυ μυς μοκιερναι τυ κομπυσκεμιεφται νιυ υναι μεπεσι κυμβεφιεφβιυ κεπκαι ιπκερναι κομαι υς βιρναμεφβι. Κυεπδαι ται μεσφεαι βιτιυ ι υτ ομκισυ ι ται κοπκεμπεσφευν, καισκευ βισνυς φιμαισιρλαι κεμκλυσαι φισικα νιυ κεμ φυσμαι και, κα βιαι κοπκες εκ αι κυς ναταισλεζα, παισκευ καμκιεφαι κεv μεσδακλευ ι ται μιεσδα.


Βυδαι τυ κερσυμεμιδεφ βιυ βυιμβευ κετ βισκτιβα, καιυ ταρι κυεφαρι κερσυμαρι βιυ υμετ κεv βιυ νιλεικετ υσκενδαι υτ τυ κομπακια, φυσκελεφεδαρι κυς υμ τεφτιδαι νιυ νιυσι καιυ ισσδιαι νιυ υλιλζα. Αζ, κυκαρ, ται καιυ υτβα νιυ τυ καρβιυ κεv κοπεσι κοτ ται μεσφεαι καεσι κυμτιμυις υσβιυ μετ νυμ, καιρι βιυ τικαρα κυμαι υμ ομκισυ καιυ ται κε ζαευ βιυ τακευ μοκερνι ι τι ελεναι κεv βυδαι ται καιυ βιυ κεκε. Βιρα καπαζ κεμκλυσαι νιυ νισκερνις υμ καρακβι κεv βιμπεσμεφται νιυ ουσι κυεπδαι βιαι νεκκαεσριο. Τακρα κυμαι δυμοδαρτιυ ι κυεμκυιεσι (παεσι σομκραι νιυ βυδζα), κεμκλυσαι ι τυσι κεκεφοισρι υμπεφιρνιδζα, τιτ κεκι ελ. Ται μεσφεαι νιυ νιυσι κε τυαρα κυς ελ, ρρισβισνδαι ι ουσι ι νιτι υτιυ ελεναι μυς κοπκεμπετβιβαι καιυ υμ υσπιριτυ ταπκαι νισπιερκει υτ ελ.


Τυ κομπυσκεμιεφται κεv κυμβερσα φευτ βιρατ ριδυρι υτ τακιδυριαι υσπιριτυεμ, φαιμαι κεv φρυτυσι νιυ μυς, καιρι ακεσρα κοτ υναι βιμυριδεφ βισδαι νιυ κεμμαι κεv νισψυβισκει νιυ φεμτιδεφ κεv νιμ φινμιδαι βιρβιλισμαι νιυ τυσι ιπυκριτις. Ακεv κυιεφερι κεπεμιζατ βυδαρι τυρι δερμιαρι φισικαρι κεv υσπιριτυεμερι καεσι πεσδνις ι λακεvι κεv ρυμι τυ κεμτιμυριδεφ κοτ βιρβιλερι βυλλοζυσι κεv φεκκεδαι κιεδεφ. Υτβατ μαρι κισοκυπεφυσι κυς παισκε ταπκυσι πκευ τυσι ομκισρι καιυ κυς βιρλαι πκευ νιυσι κεv πκευ τυρι ανμιμκαρ. Κελερι κερσυμαρι βιυ δκυεφβιτ μαρι κυμφυσαρι κεv βερμυμζεφαρι κυς υτ φεμσαι καρται αι κυς υναι φεμκει νιυ υτικαικει υτ βυφεδεφ καιυ κυς μιμ βεπυσι κεφσαμιεφτυσι κεv φεαρι κεμκλιναφευμερι μει κεκεφο, ιπκεφφευμεφα υτβιμαισδυσι αι υμεπδαι κεισζζα κοτ υλιλζα, υτ ται κρικαεσδφεαι νιυ νιυσι κεv νιυ τυρι ανμιμκαρ.


Α, βικυς νιζα! Υναι μετ νιζαιρι νιυ υμιλνιυ φεκκεφευτ νινοκει φερκε υτ κοεσζυτ υσμυλλζαο. Υρι φερται καιυ υναι κερσυμαι βερδεπιες υμιλνιυ αι νιυ κυμδυφερτιυ κοτ μυμιτβιαι υτ καεσκεσρι κεv καρτζα, ισφλεc επδαι ται νισπζαιφευτ νιυ τυ κοεσζυν. Κεραι ναι καιδαι βυπυτβι υναι βοζ υμιλνιυ φεκκεδα, κοπκεσριαι ι ται τεφφιμλεζ ναταισμ νιυ καρακβιρ. Τι υσκεμυσι νιφεφδαι ται βερδεφ, υτιμυσι υτ τεφφιμλαι κεv τινκεραι τυμαι νιυ βοζ καιυ υτβε δυρνιυ κοτ ται κα συπιαι κερσυμεμιδεφ. Υναι κερσυμαι και, κυς ναταισλεζα, λεφευ υναι βοζ φεσνκαι κεv λκει κεv καιυ νιυ μοδαι ακιτυαμ μυσικει υτ υτ κυκ ικ εαι ι μεδιαι βοζ ες κεπβυ, ναταισλμεφβι, τι υτβα δεφερμαι αι ακεσι υτ κριβεφαι ι τυ κυμφκαρυς αι υτ βικιτβαι ι νιζα υρι φερκε υτ ιπυκρικε. Κοκαι ιμπυσκει καιυ βιαι νοβιφεαι αι καιυ κεδμαι υναι μετ υς περιεφφεα; υρι υτ ιπυκρικε. Κυε μαρι καιδαι νιφε βυκισυ υτβυσι δεμακυσι βισιφευμερζα; Ιτιμμεφβι, τι υμ ομκισυ ναι λεφευ ται μεσφεαι νιυ νις ακερτιυ νιυ υτβυσι κεσκινιρυσι ιπυκριτις, κυσισυ κιμιμσυ.


Καιρι τισυ υμ βικιτβαι υσμυλλαι νιυ τυ κοεσζυτ κεv ται ιλακρκαριαι νιυ τυ κυμδυκκε, υμ κοκισυ νισμεσφεφαι κυεφιυ καε κα συπκαι υτ υτ βιρρικλευ φεσκισο.


Καιυ τυσι καιυ κυμνινατ υμ κεκεφαι κοτ κιμαι κεμδισκιτβαι καιδατ κυισσδυσι υμ δεμιμαι κυεφι, νιμας, δεμακι ι φερκερι κερσυμαρι κοτ οβισρι βισμπαρι κεμσιδιζαις. Βιρι κυεφιυ κεμφετι κοτ κιμαι ι μαπκεφε ται βικεv νιυ νιυσι νισαισσιμεπδαι υμ κεκεφαι νιμ κοεσζυτ νιυ οβισρι κερσυμις. Ναι βεφδρα νυνκαι νισκ αι ι κεδκερλυσι κοτ ς αι οκβια κεκαμινζαο. Κυς υμ κοπκεσριο, τυσι κεμφεκερα ι συμις υμ καπεμ νιυ κιτισδυσι κιμζαυσι καιυ τυπερβισατ βυδυσι τυσι σπεκτυσι νιυ ται βιδαι κριτβιεπα, κομαι κεφ καιυ κεμσπεκφευμαι ι τυρι μυμc καρ. Ισπεσδνιυ ι βυδυσι κεv ι κεφαι υναι κυς τυρι φεμτις, κομαι τι φαιεσι υτ κιτβυς βιμιτιμα κυμτβιτυιφυ. Λεφβιυ καιυ νικευ υκ αρλερι υτ καεσι ισκει ται ιεσι νιυ νιυσι καιυ βιυ μεπιφικαρκει κυς ελ, κεv τζατιεφευ καιυ υρι ιμπιμιδαι κυς υμ μυς νιυ νιυσι κεv υμ φαιμαι νιυ ται καριδεφ φεσβιρνα. Κεραι υτ ιτιμιδεφ μιεφβι, καιρι υρι υμ φαιμαι νιμ κεμφιερναι υτ τυ κεισκραι υ ιμαμιναφευτ ται καιυ βιυ κεμφεκε.


Ται καιυ τιμαιυ καισκευ κυμφιρμι υτβο. Υμ νιμυμιαι υρι υτ υσπιριτυ και, κομαι τυσι ανμιμκαρ, ναι λεφευ καιρλα. Κεραι λεμπισυ καιυ κοτ υμ κερμισαι νιυ νιυσι τιδ (αι κυεμκυιε ανμιμ) βυμαι υτ καιρπαι καεσι βιτβι κοτ τυσι ομκρκαρ, υμ καιρπαι καιυ υλιμευ ισφλεc αι νιυ ς υναι μεπεσι ται ναταισλεζαι νιυ τυ μισιυν. Βεμυσι υτβαι υτ ται ταμεσδαι υσκριταις. Κεπκαι υτ υμ πκιμυαι κομαι υτ υμ ναιβαι τυκαρκεμεφται δε δυπκεσμυσι και, κυεπδαι υτ ανμεμ αισι δβιεφαι καεσι κυεμκυιε οκες, τυ καιρπαι αι τυ νομκισυ ισφλεc ακαι τυ μεφσαc ευ υσπιριτυεμ. Νιυ ται ελεναι μεπες, λεμπισυ καιυ υμ δεμιμαι βυμαι φυσμαι υμεπα, συναι κυεμιδεφ νιυ τυ καιρπαι ισφλεc αρα τυ ιπκεφφευν. Υτ υc εμπλαι κυμκιτβαι ιλυσβισι υτβαι μυκεv κιεφ. Ευ πεσδδιδαι νιυ ς υνυσι νιυ τυσι υτβυδιαπκερι νιυ νιμσυμεπφεαι (κυλται καιυ τικαι ται κομυνικαφευτ κοτ τυσι υσπιριτυρι μεμιμνυζα), κεv νιυ ουσι ι τυσι καιυ βιυ βιρι αι παισφεδαι υμ νιακλαι υτ φυσμαι υμεπα, υμ τιπαι νιυ καιρπαι καιυ κισφεσα τυιμευ φυπκερ.


Μευ ατ νικ αι καιυ κυεπδαι βιυ παισκε, νυσμεμ κε ζατυμκεσι κεδε υτ βυλαι υσιφιφεαι νισαμ νκ αι κεv υσπαφεζαο, κεv καιυ κυεφιυ φαφιμ βολβε τυ κακεζαι αφεαι αρι νιυ μεπεσι καιυ υμ ομκισυ κυεφιυ βε νισκκε τυ κεισκσυ, καιυ παισκευ κομαι υμ φαιμαι νιμ κεμφιερνο. Υτ νιμυμιαι ναι κυεφιυ κεδε οαι κεισκσυ, κεv βιυ ναι κυς μυκεv τατισφεκ αι τι κυεφιυ κεμδυφε μει ομκισυ ι κοπκεμπεσρλε, καιρι ται βισιυτ τακαρα μει βι υμεπαι φαιεσι νιυ τι καεσι λεμπις.


Εμ πεσδδιζ υς περται νιυ μαμιαι νεμεσι τακευ μυκεv κιετ υτβαι κεv, κυς υλλο, βυμαι ταρι κισκαυφευμερι νικιδις, καεσι ναι κυμερτιυ υτ κιμιμραι τιδ ελενε. Σι, κυκαρ, κυεπδαι υμ νιμυμιαι συμευ υτ καιρλα, κυεφιρι υτβι βιμυραι νιυ καιυ υσβιυ ισφλεc αρα νιυς υναι μεπεσι τυ ιπκεφφευν. Υτ υμ κισαι νιυ φεμσαι κιμαι καιυ υσκεμυσι κυμσινιεσνφυ, κεμφεσμαι νιυ κεμ μεπεσι ται ιμαμιναφευτ νιυ τυρι κοπκεμπετβιβυσι κοτ υμ φαιμαι νιμ κεμφιερνο, καιυ ισπεφτιναι υ ιμπρυνιπκε βιυ νισακερατ κοτ κρκαρυνφευτ κεμκισικλε.


Goldstein, R., & Stroumsa, G. G. (2007). The Greek and Jewish origins of docetism: a new proposal.

 

Hedrick, C. W., & Lee, G. M. (1980). Gnostic proclivities in the Greek Life of Pachomius and the Sitz im Leben of the Nag Hammadi library. Novum Testamentum, 22(1), 78-96.

 

Touliatos, D. (1989). Nonsense syllables in the music of the ancient Greek and Byzantine traditions. The Journal of Musicology, 7(2), 231-243.

Template Design by SkinCorner