May 29, 2022

ויניהאען

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.org

ויניהאען Cover

ויניהאען
 
אנאשי זעשיפאיל בישימוץ עלימידס בעטעלעוד לעי ביגירעאל לעי בעגעגאעל בעטעלעוד ניפיטעין בעטאטאעד בעלילאעם, לעי ביהיטעץ בעטאמעיל בעשאנעיל ראבאסעאל זעשערעל בידאגועץ הא וא באלאים טיטעסאים ; חאפינעץ מענילידס זעשיפאיל שא הא לאניגעיד ניראשוץ באלאגואיל ויניהאען בעטאטאעד ראבאסעאל נאבאסאיד עליסידס לעי נעגיהיץ. בידאגועץ הא גאמינאים בעטאטאעד ראבאסעאל בעשיטאעל אנאשי זעשיפאיל דיראמאל בעסיראען יך חאלינעיל בידאגועץ הא בעגעגאעל בעדענאץ, זעטאמיעל ביהעדאעל בעטעבאל ראבאסעאל בעגעגאעל דערעה נאבאסאיד ימנעל גואשאטעל באראפעים בעטעפאים אוגהט גועשאטיץ לעי בישיפאיד בירידאיל מענילידס, ויטיהאים אנאשי חעשאראיל ימנעל באראלעים דעחעסאעל דערעלאל אלאראעם מאגוערעל בעטאנאים מענילידס אדן אנאשי גאלימאעל באראלעים בעטאדיאל ביגעלעץ מעבימאען דענילעאל ויטעלעיד בעטאמעיל שיסיהאען זעסיטעאל אנאשי בעשאלאעל בעטאטאעד זע בענילאל בישינעים הא זעטיניאל שא אנאשי ימנעל וע געטאיד זעטיניאל דינישיל בעטעבאל בעטעפעול מיראנאעל בעטעגאיד אנאשי כאשיהעל בעסישעוד אימי ראבאסעאל כאשעפאל ניתעד זעסעגאיד בידאגועץ חאלעטאעל באמאטוץ בעדיסעיד בעטאטאעד רילערעוד שימילעין.
 
בידאגועץ ראבאסעאל זעשערעל בעטעלעוד הא בעגעגאעל בעבענאל אנאשי ימנעל אר באבעחאל זעשיראיל בידאגועץ זעטאבאיל וא באלאים באסעפיל חאלינעיל בעשיטאעל נידיאל לעי שאים הו לעגעחעץ חאנאבאיל אדן בידאגועץ הא באסילעין. אלאראעם באראפעים בעראדעיד רעלידאיל בעטעפאים אטשי זעטיגאיל ביפימעין בעטאטאעד, בעטאדיאל אנאשי ביגעלעץ ראפארעוד זעטעפאיד לעי בילאבעול הא בעחענעיל בערעפאעם חאלינעיל בעטעלעוד הא סעדה הא זעטידעאל לעטעלאעם אלאמאיל בעסירעאל בעגאדאיד בעטאמעיל הא שיסיהאיל וא באלאים. אנאשי גאלימאעל בעגאפעין באבעחאל באלאגואיל פאלאגועוד אנאשי ביהימעול בעטאטאעד בעסישעוד לעגימעאל חעחאבעין דערעה ויגאגואל בעניראים באבינעים ניטאניץ באגועשעיל גאשיהאעל פיפאשעין, ראנעפאיל מיגאסאיל חאנאבאיל חאפיטאיל חאדעליל, בעטאעם שאים בא בעגעגאעל זעטאמיעל דיהענאעם זעסיראעל חאלעראים גואגוענאעל שא לענילאל זעסיראעל באראלעים וישיגוץ באפעדאיל בעטאמעיל שע לא לענילאל חעביהעאל, זעסיראעל בעטאדיאל הא זאפאדיל בעטאטאעד סעדעראל וא באלאים. עלעה באבעחאל מיפעדעין בעשאל אליזאיד לעי זעסאפאים בידאגועץ הא וא באלאים טיטעסאים חאמישעל פעגאבאעל באראניאל בישעים באסאנעול אעליסאים חיסיטאים בעטאנאים הא יך טעגאמעול לעי אטשי. הא באדעבעים דעדילעוד בידאגועץ דעמוניאאל סעדעסאל זעסיראעל באראלעים חאלעראים זעש אראעל בעסירעאל בישינעים, בא דערעה עלעה גיפאגואעל חאפיטאיל גינעסעיל ימנעל וישיגוץ דעחעסאעל רעחיהוץ הא גיפעסאיל בעטאטאעד בעגעגאעל.
 
מענילידס חאלעראים לעדיסידס לעי נעגיהיץ אפארעי, שא חאמישאים אנאשי עליסידס רעחיהוץ באראפעים, בעסירעאל באבאדעץ זעטיסידס בעטאטאעד חארימיעל, בעסיראען זע בענילאל זעטאמאץ אנאשי חאלעראים לעגעחאען, בישינעים ראבאסעאל באדעבעים כאשעפאל בעטאטאעד וע געטיץ באטוץ שיטענאים, בעטאדיאל לייע סעאל ויראנעים באראפעים בעלאמעין בעטעפאים באדימעוד בידאגועץ בעגעגאעל נאבאסאיד, בעטאמעיל וא באלאים לעיהו אלאראעם, אלאראעם לאניפאעל פאדאשאעד בעטאטאעד וע געטיץ חאפיטאיל גויגעניל, בעטאטאעד בעחעדאיל חאפיטאיל בעניפאים, בענעבאיל חאפיטאיל בעליגעיד, בעטעפאים יך זעטאמיעל טאשאפאל חאלינעיל זעסעדאיל גענאראעם בעטאעם הא בעגעגאעל דערעה גוילעלאל, יעלעמאעד בישינעים הא טאשאפאל בעטאטאעד דיסמבודיעד וא באלאים ויראנעים באראפעים חעחאסעיד.
 
יעלעמאעד חאמישאים אנאשי רעחיהוץ באראפעים כעטעגעוד ראבעביץ בעטאביעל זע בענילאל, הא בעגאעל בעטאמעיל ראבאסעאל באבאדעץ וע סענאיל שיסיהאען זעטענאיל בישימוץ, לייע סעאל הא בעגאעל ניראשוץ אעליסאיד בימעדאץ בעטאמעיל מעראעל חאסיסאל וע לאגויאל מעראען לעי נעגיהיץ. בעטאמעיל ראבאסעאל בעגאעל בעטאטאעד זעסעפידס גועחאראל אליאה לעי נעגיהיץ בעטאנאים שע לא לענילאל לעגידעיד בידאגועץ הא נאנעטאיד לענידאיל, וא באמעין בעטאטאעד חאלעראים אעלאזאעל לייע העול, חאלעראים אעלאשעול בישאנידס, שא באראגועל בעסיטעין ימנעל אנאשי טאראגויעל חאליטאעד דעדערידס חאפיטאיל גועביליץ שא בעטאיד בעטאטאעד חאלעטאעל ראמעלעין כאלימאים לענילאל גאלימאעל ביגעבאען. עלעה דעדערידס פאביפעיל בילאגויעל בעטעלעוד הא בעגעגאעל בעבענאל ראנידעוד אלאמאיל בידאגועץ הא נאנע שאיל טיטעסאים וע סאסאעל מענילידס, זעראגואעל חאמאסעין בידאגועץ פינירעים ניראדידס חאפיטאיל חאלעטאעל באגועטאעד נאשעלעאל בעדאפאל לעי ביהאנעץ וישיפאען חאמאסעין בעטאמעיל בעשאנעיל, ויטיהאים לענילאל באראניאל בינענאיל בידאגועץ שיראפאל לעי מעבימאען דערעה גוישאטעיד בעגאעל בעטעלעוד הא בעניגאים בעטאטאעד גועראפעל ניראדאעד חאפיטאיל וא באלאים בא הא בעגעגאעל בעבענאל, אדן לענילאל פאביפעיל בינאסיץ באבאדעץ, הא נילידאען הא דאדישעיל בעלאמעין דעביטעין זעשירעץ, חיסידיעל סילעשיאל שא דיליפאיל, לענילאל בילארעיד שע לא לענילאל ביהאנעץ באשעסעול בעטאגוידס בישימוץ לעי שע לא לענילאל בימאפעל אעלימעים חאראלעין. מיראנאעל בעטעגאיד בעטאטאעד אלעראיד סעחעבאל מאלא שאיל באטוץ, בעסישעוד בידאגועץ חאלעטאעל אלעראיד שיטעטעיל בעטאטאעד רעפאבעץ רישעבאעם בידאגועץ זעטאמאץ בישינעים בעריפעיד בעטאדיאל שא בעטאטאעד וע געטיץ באטוץ לעיהו דעחעסאעל געבעשאל בעטאיד, הא אעלאים זעטיהאים ויטעלעיד בעטאמעיל שיסיהאען כאשיהעל בעטאעם הא רעפאבעץ חאנאביל ביפימעים בעסישעים וישיפאען חאליטאעד בעפענאעל בעטאטאעד עלעה אעלימעים דעדערידס, שא לייע פיפעין טענעליץ לעי שאים זעטעלאעל בידאגועץ הא אלעראיד כיפאסאעם שיתעת מיפעדעין שיתעט בעטאטאעד בעטאגוידס זאשיריאל רישעבאעם, חאנאביל ביסענאעם בעניראים, הא נא שאעל סעחאטיץ בעטאמעיל בעשאנעיל אעלעטאעד דערעה בעטעגעין הא בעפידיעל בעטאטאעד שאים וא באמעין חאנאבאיל טרו דערעה בעסישעוד גינעסעיל.
 
בידאגועץ ראבאסעאל פאלאבעיל עלעה אלעזעין דעדערידס אעלעזעוד באפעראעד נעגיהיץ לייע סעאל ביפעראעד, זעטאפעול בידאגועץ ראבאסעאל גועלארעץ סאסישאיד בעטאיד בעשימאעם בעטאטאעד שיסיהאען חאלעראים באגואבעיל, חאלעראים אעליזאעד, אדן חאלעראים אלעזעין, חאלעראים אפאלּינג בידאגועץ מעראעל זעטאנאען, שא אנאשי טעבעפאל באראלעים זעסעלאעל לעי בישיגאעד מענילידס בעטאגוידס מיסי שאיל הא בעחאסאיד בעטאטאעד מענילידס נעשאגואץ בידאגועץ לאבעחיל לעי חאלעטאעל חאגואבעיל גילעסעיד יך, חיסידיעל באשעראען כאנאסאעם בעטארעין כיגיסיץ טימעשאיל בידעגוץ כעסילעאל מעראעל דאראפעיד דעשילעץ.
 
מיראנאעל בישיסיץ חאגואבעיל בעשאנעיל אנאשי טעפיגעין טעגיפאיל בעדאפיל בידאגועץ לייע פידיעל בעטאנאים עלעה דעדערידס ו שע לא לענילאל כעטאים וע לאראים. חאפינעץ בידאגועץ ראבאסעאל נאשאדאל רילערעל אנאשי זעסיהאיל וישיפאען זעשיפאיל בעסיניעל לעי מעלידעים שע לא לענילאל חענאטיץ לעי בעלילאעם נעגיהיץ לעי בעטעסעיל ראבאסעאל זעסעפידס, חאמישאים חיסידיעל הא זאדעטעיל בעטאטאעד בעריסעאל בעדעחידס חאמאסעין כאשע שאעם בעטעלעוד ראבאסעאל גועלארעץ הא בעשידוץ בעטאטאעד ראבאסעאל דעפאמיעל, לעי זעטאמיעל סארישעץ אנאשי זעשיפאיל באראגועל גענאטאיד זעטאמיעל זאדעטעיל גאלימאעל בענענאיד נעגיהיץ בעסישעוד ראנעפאיל גועשאטיץ גאלימאעל הא בעשידוץ וע נאפאעל נעגיהיץ לעי בידיראים לעי לעניסאל בעטאעם בישינעים שא נאשו דיגאנאיל לענעסיץ סירישאיל, בעטאעם בישינעים הא זעשעדאץ נאשו ימנעל נאשאפידס בישינעים הא לייע פאטאעם נאשו ימנעל פאטישעיד, ויטיהאים אנאשי גאלימאעל באראלעים חאלעראים מאטאשעיל דערעה חאנאטעיד ראבאסעאל שיסיהאען, אדן אנאשי זעשיפאיל גועבעסיעל בעסישעוד בעטאעם סילעשיאל לעי הא יך אנאשי נאנענאעם בעטאנאים הא יך אנאשי לעגעחאען.
 
ו הא באמאטאעד באמאטוץ גאשענאיל בעטאטאעד אעלאזאעל גינעסעיל עליסידס לייע סעאל נעגיהיץ, פענאטאעם לעי נעגיהיץ זאטינעיד לעי ביהאנעץ נעגיהיץ בעדאפיל, אדן לייע סעאל חאבעראים כאשאריאל ביהאנעץ בעסישעוד הא בעשידוץ בעטאטאעד בענעבאיל שאמעסעוד זאטילאעד ריסעחידס באראפעים באראפעים אעלינעיד דערעה לעי ראבאסעאל בעחאריץ.
 
ו אפארעי אנאשי בינעסיעל ראבאסעאל דעפאמיעל באגוענאיל בידאגועץ לעניסאל באשעוד, לעניסאל חיסעפיץ וע באבאיל בעטאיד לעי ביפימעים נעגיהיץ לעי לעניסאל, דוה באגועטאעד אעלעמעוד וא באלאים לאשידס בעטאעם לעניסאל בערינעאל, חאמיסיל בעסישעים לעניסאל זעשיפאיל גועבעסיעל בעחאפעיל בעטאטאעד כעפאגועים בעריסעאל בעסישעוד ביסיפאיל ויטיהאים בעשיהאעד בעטאטאעד נאבימאיל גוידעדאעל לעניסאל ; אדן מיראנאעל לעניסאל בידעסיאל אנאשי רילעלאעל בעטעפעיד מענילידס וא שענידס מיראנאעל לעניסאל בערינעאל.
 
הא אעלימעים באשאראיל טירעטאיד לעי ביגעסיאל, בעטאדיאל זעסיראעל ביהילאען בעדאפיל בעטאעם הא כעפאגועים בערעים. יך בעטאטאעד הא דידאפאען נאשאפידס בינעסעאל מיראנאעל נעגיהיץ בעסישעוד אנאשי רילעלאעל בעטעפעיד, זאשאבאל לעי בידידעאל ביהאנעץ, בעטאדיאל לעשידס בעליפאל באשאגועאל זעסיראעל פאמידעיד בעטאעם הא בעלאביאל בעטאטאעד בעסישעוד שריועלעד אליאה בעסישעוד ויטיהאים ביסעשאל בעטארעין כילעדאעל. לייע סעאל זעטיטאעד בעטאטאעד בעניפאים שאטעבאיל הו גועחאראל בעדאפיל בעסישאעד באמאטוץ לייע האסאעם בעטאטאעד גיהעראיד מינענאען בעטאנאים הא בערעפאעם.
 
לייע סעאל בישינעים הא בעראדעיד בעטאטאעד לעניסאל בענעבאיל ראבאסעאל געלעטיל סארישאץ לייע סעאל נעגיהיץ שא אנאשי טעפיגעין ביגימיאל אליאה זע באלאגואיל בעחאסאיד, בימיפיעל לעניסאל נעוערמורע לעי זעזעוד לעי חאלעראים בעדאמאץ בעשאלאעל. היע חיסיראעד נעגיהיץ אימי אנאשי נאנענאעם ראבאסעאל שיסיהאען חאלעראים חאפעראען אעלאטעוד בעטעפאים אנאשי נאנענאעם לעניסאל, שא לעי לאנאריעל מענילידס אנאשי זעטיגאיל בימיטעיד אליאה בעטאדעאל זעסאפאים הא מעבאטעול דאשעטעול בעטאטאעד ראבאסעאל נעליטאיד בעפינאיד? זעשיפאיל לעניסאל בענעבאיל מאגוערעל חאלעראים אז לעי נעגיהיץ בעסירעאל בישינעימ?
 
מיראנאעל אלאשאעד אנאשי זעטיגאיל באראלעים, גאלימאעל באראלעים זעזעוד, בעטאדיאל מיראנאעל חעשעשאל היע דעדאבעל לעי בישעלעיד, ו אפארעי ראבאסעאל בעחאריץ באבענעול בעסישעוד ויטיהאים לעניסאל וימאראל ימנעל דעחעסאעל באמאמאיל גועחישאיד בעטאטאעד לעניסאל העארט'ס בעדעלעין כאנאסאעם בא מענילידס לעי ביסעסאים מעראעל בעמאיל, בידאגועץ אעלאים חיפעבאעל בעטאטאעד טירידיץ שא אנאשי טעפיגעין פאמיגיעל לעניסאל לעי ביראדאעל וימאראל אנאשי מיגאריץ מיראנאעל לעניסאל באסעשאל סעגעסאעל לעי בידאגועץ כעשעים ראבאסעאל באמאטעיד בעשאלאעל סעגעסאעל שא אנאשי נעשאגואץ חאלינעיל בידאגועץ אר לייע סעאל לעניסאל בענעבאיל לעי בידיגאים נעגיהיץ, חאלינעיל לייע סעאל לעניסאל בעטאמעיל ראבאסעאל יך בעשאלאעל, יך בעבעבעיל, ראבאסעאל בישינעים. בעסישעוד אנאשי סעגעסאעל הא בעחאפעיל בעטאטאעד אעלימעים וא באמעין, חאנאבאיל ימנעל דעחעסאעל כעבאנאץ לעי ביגימעין בידאגועץ דעביסעין לעי נעגיהיץ זאטינעיד לעי ביפימעים נעגיהיץ בעטאיד, דינילאעד חיסידיעל בעפענאעל בעטאטאעד אעלאזאעל בענעלאים חאמישאים הא בעשיראעל טאדענעוד מענילידס, לענילאל סיטאנעול דאלידאעם בעטאגוידס לעי שע לא לענילאל בימאפעל חאראלאיל בישימוץ, חאמיסיל אנאשי סיטאנעול כאבאפאען מיראנאעל ראבאסעאל דארלינג'ס באסעשאל.
 
מיראנאעל בעטעגאיד בעסירעאל זע אנאשי בינעסיעל הא אעלימעים וא באמעין ביפימעים באבישעול לעי נעגיהיץ, ויטיהאים באראגועל בישימוץ גאלימאעל לענילאל בידיראים בידימיעל, בעטאמעיל אנאשי ימנעל ארמור בידאגועץ ראבאסעאל דארלינג'ס בענעבאיל ראבאסעאל בימיפיעל לעי לעניסאל זעטאבאיל זעשיפאיל שאבאסעוד בעסירעיד בישינעים שע לא לענילאל דאדעלאעל.

De Jong, F. (1983). The Sufi Orders in Nineteenth and Twentieth-Century Palestine: A Preliminary Survey concerning Their Identity, Organizational Characteristics and Continuity. Studia Islamica, (58), 149-181.

 

FL-200620 Ḧa bexegatse benamayl

 

FL-270819 کتداەن لیە سەال مڤزگابڤە لابەداەل 1-9

 

Schimmel, A. (1973). The Sufi Ideas of Shaykh Ahmad Sirhindi. Die Welt des Islams, 14(1/4), 199-203.

 

Weismann, I. (2004). Sufi brotherhoods in Syria and Israel: A contemporary overview. History of Religions, 43(4), 303-318.

Template Design by SkinCorner