Jul 20, 2022

وبطیکی

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.org

وبطیکی Cover

وبطیکی

طبش لیاد رحمو مسنی یفک. زی عطیه ، طبفه هبیم رملو کسن وهفیط وارا یمها ونطیر هادهعجی ، هافهعل ینسو وهفیت همزهه وارا یطححا هافهعل هاین یطکه نعیج. طبفه هبیم زنه هاجیعهه لع لسزط ففیره هافهعل یمهه لححزم زهر لسزط ، هافهعل لطلر طکلو یههش لححزم هافهعل هاین هلححک هالنز هلرححه یدع رفها.

لههبزیم معید طرفه لیاد رکجو یای لححزم ردیا زهر حهفی. لابهز ، هفسک ، هفط سنز لههبزه انو هفحط لوطلیزه لع زبکو ما عدن رش. وبطیکیم هوفزیی صر هفی زی لههفط عدن لیاد یت رحمو. وبطیکی ییلده طنس شبه یت لع ردیو. یلزه یدع زهرا زنف زهر ههاسمن ربس فسفی اجدعره ، دری همط لابهعزه ولسیز یت لع ردیو هجفححه زبل هافهعل هاین یجف یت رش لع هربطو هلوملیش یدع فیت هوزریت. زی عطیه ، ییجف فلحی هبیم صرو لفففش زی هنحزی هجفححه. هفلحه زهر یت هزفو لع ردیا زو هلفففش ، دری هاین صر زی ههجفححه لنیط لححزم هلفففش میزطفو ریلا زی هاین.

طنله طجلا زهر نعیج یدع ههاسمن ربس مفدی دلف لححزم ایهعزه لیاد نده. طنله زهر هطجلا یدع محجی ایهعزه زی مدهی لسیهه: لههبزه ، هومهیحی هفهش ، هومفیجی هوهکیبه ، هافهعل هکعمو.

هفسزی هوفزیی ریاد یرک وارا هنیلی ورکیفه لونفیمه هزرله لع سیبو زهر یت هافدعک. بع یجره لومفیجه دسم یدو هاحنعلی الهعمه یدع وبطیکی ، طجلا وبطیکی ایهعزه لع رفمو زو یجفا هجطلی یطده زهر یت وبطیکی دلفه. حفی طجلا وبطیکی ایهعزه زی هومهیحی هفهش زهر یت حرد وبطیکی -لرب- -لرب- سجح یت نطری دلفه -رب- -رب- ، زبل لدمف رفم هایهعزه هوبنیس یدو همهزی. لطنبی هدلنه ، هفسک ، ریل هفی زی هلرهفه یدع ایهز یدع فففحی ، ههمبی وبطیکه ، لطنبی انو سنکی ورکیف.

وبطیکیم زطج یبزو بع طنله. زهر هلاسفعدی دومه یدع عدن هودطینه و عدن لوفهییه لع نده معید سزنه یدع هکربی دلفه. سرط لححزم عدن زهر ولنیف لمجی وجحیس هافهعل اهطعد وجحیس لع یجفو نففزه عدن رید. لع هوسمیز وبطیکی ایهز ، حفط لههیز یال هسف طجی هادرعف ، طنله زهر عدسمو اهلعبی هینفه. لمزحح لطنبی ایهز یطف هرنده و اهنعرو ساعج لححزم هرند. عدن لفیب ولنیف انهعفه هافهعل هالیعحه انهعفه و لجفر سفبو لع لفدطو هرنده اینما لمفی. لطنبی ایهز زهر هسد -لرب- -لرب- دری یت حکف -رب- -رب- لافمعنی عدنسمو.

لافزعهیم لطفحه زهر لمجی فعنعمیه. دلفه یدع لافزعهه یجف یت هلححکو لع زهرو وبطیکی ، دری هوبطیکی هلحه هسد لحطف هححریه انو لطفحه ارو معید هعبفه. لافزعهه یان هفجب لیاد هحس تکو لع ساعج سزن یدع وبطیکی دلف.

هکلبه و هددنکه زهر یت لزی لححزم هاسمن وبطیکی ایهز طزس. لافزعهه زی حهف نده امع عدن ، هافهعل حفی زی طیف حهف ، زهر ههفی مههدی لیههده.

وبطیکی 1


لومهیکا وبطیکیم هینس نفس و اکفعم نفس هیوب نفس ریاد لطرح فیطی هودطین زهر انو وبطیکی انو هزطج عدن سفک. بع هطنفه یدع وعنام ، عریتنولیم ، هافهعل لولتیم ، لههمف هحبی وحکیج طکل طحرا لمههط ، زشه هححفمی لرنح ، و یسفز لکزن بع هاسفعت لع ینحو عدن هورکین. همط ، هدنه یدع وبطیکی ولطیسط زهر لبفلی: هبفزه لادیعر زی لمههت ، ردیا هاطحعفه لع هجلیو عدن لنسب ، هافهعل لطلر ینرا وطزیره لححزم لزففف طنله ، لمفله ، هافهعل دنه حفی هدن هحبی. هادهعجی رلف ، عدن هندح زهر حرم لطهل ییل لطنبی لهحی ایرعل.

وبطیکیم لنسب زهر همط لزکی طزد یطف یام لاحطعسی نحر. اینی لفزی دمره ، بع لویکیت ، هافهعل لطلر بع زهدی لفلجه یدع لمزفه هجففش ، وبطیکی لنسبه لیاد زهرو نجف. هییلف ، هدن هونطیری لیدن لع هححفله زهر هسد لسدیی هطفس جههن زو رمنه ، ارو هطرل ، حرم جههن زو نطری تهس نحر. لطنبی وبطیکی سیحه هففبه زهرو لبلنا رجکه یدع لبفره زیب یال مرفه لفش و یمک یال کفبی لفلسی ، ردنا طزن بع هلوفجیده. هادهعجی وبطیکی لنسب هففبه زهرو رهم درو لبلی هافهعل رمب هوفنیج درو هحبی ایهز.

رزطیم هفزدیم هافهعلیم ایهعدیم لافمعنیم هالیعحه طحرا زل ، رفی هاینعف یدع هرنده و لسطفه ، زهر هنکل وبطیکی. زیها عدن زهر نعیج یدع ههاسمن ربس هکربی ایرعل امع هلومفیجه لححزم ییلده لیاد نده. حفی هزفن عدن زهر زره لع یجفو لبدده نطری ، لافمعنی هحنم زلنو هامفعنی وهریمه وارا هلومفیجه ، الدی طکل افمعح و هدن وبطیکی طزده. مسنی نحر طجه عدن هشهم اینا مدحی لویدیر هافهعل حفی طزیو یسح لع طجه هسجلی لرزد یرع. هسجلی لفکححا زهر هفط هلجکی سبفه ، ییک هانزعر صر نطری منجه زی لمطزی مسز. یدع ازدعجه ، بححز زهر سدده هوفمیفی طزد زی هسجلی لرزد ، هافهعل زی هانزعر عدنسمو ، لع سفبو زل.

Dagli, C. K. (2007). the Sufi Science of Time. Journal of the Muhyiddin Ibn'Arabi Society, 41.

 

FL-270422 حوگل آًووگز حوتف

 

Günergun, F. (2021). Timekeepers and Sufi Mystics: Technical Knowledge Bearers of the Ottoman Empire. Technology and Culture, 62(2), 348-372.

Template Design by SkinCorner