Jul 26, 2022

Ruşat żisirem

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.org

Ruşat żisirem Cover

Ruşat żisirem

 

Alharis, şi silinat çoçirim sudaş çikirim hiżila susi buniro, żużişi wadat żesiş napişim pehinid şi çikirim mubişal bayaş luydā logi rayinial fafişe pildait metire, moyişivaz yaye tuginut faydaum żesiş şi yopeam żesiş żużişi wadat kari çafilud hefeş felilem negdār, susi żesiş żaso çarinet soçilam hefer riżēr. Żesiş potayt yabinum şi miçinor loşişul kuyilom żofevaz żegişevan hefeş şi ruşat żisirem, żesiş żihdaum logi yupilim, żużişi wadat żofevaz hameym hefeş şi sihişum żisirem, dekinal kagē yaye miyēm nodiraş şi yomirut sesilum budiraş mişei, żesiş bogē minilavaz kagē kişişet hażiret.


Kagē nobira mid fożur yulaual şi şiginut renilam gobeaş mişei sudaş çoşei yaşad belişer şi nagēt kuyilom, potayt pogirom ropili mid deżeal mopinit logi şi mohirim sudaş şi maydaim susi şi gemilom sudaş çişdaet nusira, şeçinoş kabaw sudaş çoşei fetiruvaz żuteş pożire yaye meżeat susi puhawt çirişam sudaş mitina susi kişişet nożinu.


Munilor duyu żofevaz fożur yoçiret gobeaş, sugiş gahinuye çiminar, mişei nomino sigu mid deżeal yagilual, hukirir żuteş şeżinu gobea şeteid fożur pabināl żesiş mediret gagilam foyieş tegu sudaş çoşei babir, buhileş żaşear foyieş şi żefişe sudaş çegirim yaye seḑaot helinam taşdaevaz logi çorineal hofire żaşear ragar, kabaw kuyilom depiluvaz feri delet susi kişişet betaim żesiş bogē minilavaz şi kiżeam hobişot susi gendām.


Şi bidile gobea wadat tapinivaz yupilim hefeş şi sihişut żisirem yaşad kohişu gobea wadat hehinid fodilu .logi yaye lehirut pebişam, logi şi pildait çikirem sudaş hiku şi şuhirom susi bodināl pegilo, çobdāş duyu żofevaz çugdaut logi şi şopilut bihinum logi gagilāl çumilem tosdaol şi nożinu sudaş şi migiem, duyu żofevaz żesiş şi natiret dorirem sudaş şi hitaym gobeaş şi żuçilet bupilem sudaş bapo, şi tusinet sudaş şi żugē, şeteid placekobo. Kagē lidawm likiluvaz feri desinir şi çoçirim sudaş hiku, susi żofevaz yaye gordāt segişam gobea wadat żofevaz sesdauvan mişei żesiş şi kegilut çaḑaum hefeş żesiş şi guḑaim, susi żuteş royişam żesiş feri durdaum foyieş şi çiżişavan.


Şi şopilut remdaim żofevaz tuçilavan żesiş potayt mapem żuteş yupilim hefeş şi husdaim sudaş şi hitaym. Buşoş şi subinot fesawm kenu sigu mid pokeāl tibdaut żefişe żesiş bogē minilavaz şi betaim sudaş Alharis hefeş şi haginet ruşam żisirem żesiş şi deçişat şemdaom, delayr żesiş feri şetdaim logi şi resilam. Żesiş feri kenu sudid fożur pokeāl şi payişem sudaş şi çoçirim, naçinut koga yukeir, gobeaş kenu sigu mid rażişoal żesiş yupilim susi gobea żofevaz sakinar pebilavan logi feri motayye yiḑāal çaḑaum hefeş şi yaginet bihinum, żesiş Alharis şi saçinot susi heydaut çoçirim giżişi, fożur yukeir koga homdair żaşdāt, şidilit susi hililot.


Żofevaz şi sotdāt żelinim huka, sorinuvan żuteş şi mużilat befeym bayaş feri luçilu, żofevaz bosirat sudaş dihievan feginam pegilo loçişud żesiş şemdaom logi rufişoal şi gurile şisdād żuteş çoşei, żaşear feżiş lefey sokeh żiyeyvan dipinir gagi heçinur kondāt bayaş çate Alharis sudial fożur fażawal siyauş nobinum fagişut sisini, hiho şi fużişom żofevaz feri pegdaim, gabu, bapo kuhired logi resişoal desilur şi kutirem buhileş żesiş feri humilit dinirum kohişu huka matēd logi bibawal fesawm tokişoş feri sekum yaşad şażişut.


Feżiş żesiş yupilim şi şopilum susi yukeir çoçirim żofevaz żipdaut, żesiş Alharis kenu pokead şi sotdāt çoçirim, żamdait susi tiçişut.


Şi nehilem hoçēd şi lutirim logi nolēal susi kari yudid mişei şi ruşat żisirem żofevaz żuteş potayt şi muşilat noginum sudaş şi setdaut żekişem gobea wadat pufdaivaz şi bayila kobo. Duyu sokeh żiyeyvan riżēr fabeah gobeaş Alharis żofevaz mişei mudēm susi niżaum, mişei mumdaet rarile sudaş şi çusilim żesiş depe żanilum, susi huka sigu mid çagayal şi pużişum feżiş fożur hokdāvan. Şi ruşat kuyilom żofevaz desinir şi remdaet susi honinat rorirum gobea wadat babirivaz şi feginam logi fitiloal depe pożilom, şeżinel şi moçişat fabire żesiş feri yofilat çonilim. Kagē likiluvaz şi lirdaem budiraş Alharis susi şi nalişim fożur yaye seżawr rupaur tegu logi dibireal, buhiler yukeir hefeş şi dokinat yulirit ralilat maşilam begdaeal susi fedinavaz meżom logi dena gusaut şasirem, żesiş şi nagēt mapem şi bifdait yusişot busaum kuyilom rorirum şi tayişit musiru sudaş şi resilam, huka, feżiş bosirat sudaş poteal buşo logi dena mepirit şaşilom, rugai mid pokeāl birişa nidişovan koşaiş şi ginilat susi podilat neyine sudaş dena yumiliyi leydaum.


Duyu żofevaz żesiş kagē mapem gobeaş Alharis datinavaz żobu żodişam żesiş şi lufait şeżawm sudaş yupilim, yayinel żesiş nagirot pufino hefeş şi darişum gobea wadat mesilavaz şi surilem żesiş şi yemawm sudaş şi beçilum husdaim kobo. Duyu żofevaz fożur dugişot gobeaş kagē rusinem deżeal şi subinot mapem nibinaş bayaş diḑae, hiku pemilal żesiş şi mulişot mepirit şeżawm. Terişim żofevaz lurişevan żesiş depe lufait çeżirum foyieş şi kugawm sudaş Alharis, żaşear loçaw warab şi tiyilot hufinum żofevaz papdaivan żuteş ruşinum, dibireal duyu pihirem sudaş şi ruşat kuyilom, susi żofevaz yaye żonişum puydaer lifirel.


Duyu żofevaz żesiş Alharis, hefeş şi lufait çeżirum sudaş şi lemişut rupinam, gobeaş şi nobişim sudaş şi sayirum deçirivaz żesiş feri rişiram buşoş şi saheam sudaş dimilum, susi kagē şikdāvaz yaye tibdaut fiżdaim nodiraş şi lemdaet dożdaom sudaş şi ruşat żisirem żesiş şi girinam fuydaem, piçişom nibinaş duyu koşaiş dena tusişat burdaim noçaiş şi şitirut şudişom. Hefeş şi nalişim dukirevaz şehirivan żesiş şi yeyawm çusişim, Alharis pożire popayvaz ragar żesiş depe kegilut çeżirum, żeyinul şi rusinem sudaş katilem sudaş şi şuşaum susi hulilul şi şofilat gumilim sodiram sudaş şi resilam hefeş gudilim bayaş baçdae tusinet fikirem żesiş şi mapirot mopinum sudaş dabişim, żesiş żużişi wadat bapo şadişevaz bayaş pożire fużinot kusişem susi fohinom.


Şi pużat tamirum kamēvaz gobea żadilim żofevaz żesiş terişim susi terişim żesiş żadilim koga gufilaş rubilo şanilim, şi nagēt sigu mid deżeal meżineal żesiş kagē pegawm logi şi yesişam sudaş şi żotilem, şi hemilit çuydaum sudaş şi kogişam, żużişi wadat żesiş feri pildait yiheym żofevaz bażawm subinot huseaş Alharis pożire, susi, hefeş şi relilut siçdaim moyişivaz seneim sudaş feri çuydaum żesiş terişim, ragar popayvaz Alharis żesiş şi tukilit şażilem sudaş pużişum.


Nasiraş kagē geżaim şi kuyilom żofevaz bosirat sudaş rolişil şi loyinom sudaş şi surilem, żeyinul fona nasiraş dena musiru susi dulirul fona logi seçeyal şi şayiem logi şi remdaim susi rotilual żesiş şi mopinum sudaş filiru. Feri çaḑaum hefeş żodişam logi şi huyişe żofevaz sidair neḑait kobo.


Munilor żofevaz şasişut logi dibireal gobeaş şi lulilam sudaş Alharis żofevaz çolirāl kikinor logi şi mapirot rubdaom. Żesiş çesinam parim żofevaz yukeir yaye żoteat, şi żuçilet digam żofevaz, hefeş şişiravan, şi yişinam, susi şi yahilem bayaş duyu żofevaz şi modit yotawm logi yaye kuyilom gobea wadat żofevaz fofişivan leyirot susi fuyişot. Şi şidilit susi bepinel hosdaom bayaş dimilum susi mepirit yişinam, żesiş şi şaşilom bayaş şi rişiram, żofevaz şiydār żipdaut susi hogirel duyu żofevaz żonawt sudaş hiku magdaom, şi beçilum żugē sudid fożur każiroal kagē lidawm, birdaer kagē kufie mid fożur deżeal şi şoginat furirum, koga yaye rosilit susi çarinat pakilom sudaş şi surişum gobea wadat çukinid şi hapirit rusinem. Kagē şażişim żofevaz fożur ropişet logi Alharis, huka żesiş feri sotilel yubişe foyieş kedirat tożila kohişu huka şeyişed gumileş şi şasirem logi lalawal şi lufait şeżawm, żużişi wadat popayvaz fożur żoteāl lefey yaşad roçişivan logi gabişial şi yoyişu. Şi şeżawm żofevaz tegu sudaş rugaim, çeżinum susi gaḑaum.


Rişier şi goyaym żofevaz yaçişevan susi şi keninum deçirivaz logi gużdaeal, mişei żesiş şi çarinet şuhirom hefeş żesiş şi kegilut pafaym, şi segdaum foyieş Alharis hefeş şi mapirot żodişam, şi tegum huka nasiraş şi gukilam sudaş şi sopdao susi żuhirim sudaş şi luhdaet hażiret musinom şi rotişem sudaş şi şuşaum, koyirud kobo. Kagē żofevaz yaye betaim gobeaş bapo bonişivaz foyieş yupilim, hokiner şi şetdaim żofevaz homdair mekişit susi şi sorilim żofevaz yaşirit desilur żuteş şi çarinet şeżawm sudaş şi maydaim susi dena haki :feri losişayi gagi pubişayi daçişum bayaş daldai sudaş hofirem żesiş şi digam şi tenişum kopeyvaz żesiş şi żipişe susi lefey rugai mid seçeyal duyu mofēd żesiş şi fatilam sudaş şi tuyişut mepirit mohirim.


Şi biçdaom sudaş yupilim, bayaş naye gobea wadat gukirevaz kagē yemawm, rugai mid fupilāl żesiş yaye peżinat mapem, żiyilol żesiş şi tażişim sudaş şi dapdau, żaşear bayaş çoşei huka sibinad şi mupirom sudaş şi ruşat żisirem foyieş şekauyi gayinom burey şopilut husdaim moyişivaz feri losem yabaum buşoş żebe huka musid nasiraş feri mopinum, şi saheam sudaş niyilem. Potayt żofevaz feri feşdaor hefeş şi çikirem.


Yareir żofevaz loçaw warab kenu hitinod şi żonişum sudaş mişei duhile, buhileş żaşear loçaw warab şi sihişut susi şi ruşam żisirem giżişivaz żesiş şekauyi gagi kelēyi geyirem żesiş şi şoliem sudaş şi çiżişavan, gegdaol mekişit kakişi sudaş mepirit yiliem, tegu sudaş çoşei rugai mid munişoal żesiş şi şoliem sudaş şi resilam, dudişul baçdaeyi darişum fisum kiçişem żesiş bogē nasdaem şi hemilit hażirem żesiş gendām. Alharis żaso Alharis żaso befeym Alharis żofevaz.


Dabashi, Hamid. Truth and Narrative: The Untimely Thoughts of `Ayn Al-Qudat Al-Hamadhani. Richmond, Surrey: Curzon, 1999.

 

FL-180617 جوزف کی جيپز

 

FL-170722 Lays Kosirel

Template Design by SkinCorner