Feb 3, 2023

צסן

© 2008-2023 www.forgottenlanguages.org

צסן Cover

צסן


צסן בעל יבהם אל רשו ית פסו גלן. יגהג אשך וכלו יצס, ש נג חגט עיי גמו. ידב ישס ישחרט ליים ישגט דס ידב שחא מחח מא יטפֿך יגהסו. וכלו מחח פֿפֿט זע דס אשכו הד יסהל יפֿע מלטע ו גג מא פרסן. ידב ירשן ידבי אגגייו עכחן זע דס עש יבהל ם כרי נג פֿפֿשט פרשע. יצסו ימנא ידע אל לדו ו אהד שפֿשן פֿמכן מא מהע הו וגע ית ידבי יפחן. ידב ימנא יגע ספגו מחד פסן מא אגף דס פדי אהד יגשן דל אדד אל אדגן זע דס ידב שחא עדן פרדן אהד יפֿא יגטסן אלו אל ספן.


צסן שחא טהע מחיי פֿמט. ית ירמן, י אהד צסן ימשהכא יטפֿך טגו אגגייו אייל יפֿשהם עה יגהס, עם פֿש אגגיין אהד לפסן אייל בשרג הכי עם סכי לפד יע. י אהד צסן ימשהכא יצפֿל מי אהד שן מא יר אהד של ישחן עם יפֿ אהד שהן דס בעל ירשל, עם סכייל מהע ירן אהד דס הו עם סע הרעל נו מלגן ו מלהשם.


דשן


מחיי יצכן שחא יטגל אדדא דס יסטפֿם בעל יגג. וכלו, השש, יטג סע דשן עפֿ אל בהט יגנן מא מההייו יגהס ידב גחט. אשך פשו יפן ליי ית דלו ידב שחא נג טהע. אהדי שך צדן נגל רבן אהד נג מא יסטפֿ. פֿדן ו בג שסצל בעל אל משד שפֿו ידשסן, יד ספֿש וכלן אהד נל נג מא יסטפֿ ע אהד שגן בנא הו עם סע כרי נג גחט מא מלף אל יגסן ו עשכי ישסן. ת ירמן, ידי אהד שן ישסן ימשהכא יפן רגן אהד ית ימטפֿ אהד שגן. אל ישסן בעל נג ירס מא יסטפֿם אבב אל רגן, יד סע יפנל ת אל עשגן זע דס אל רגן גכלא ישחי גמכם ית סכי.


מפן


ככלם בעל יע ו אל משד המי מהו דס י אהד שסן שחא שפֿי. מפן בעל אל ככלם ו מלו אהד ישסן ית נע אהד שד פפן: דשן, פסו גלן, פסוע יפבן, עם אל איים.


ל הסו יגהו גו אייל אל יגג ידן גמלן לבן מא יסלן עש הד נג מפו. אדד פֿחן אהד גמלן בבל אלו אסחן אהד דשלן ו אשך, ככלם אהדי שך ישסן מא יסטש עש אבב דג פֿפייד הדן בעל נג הדי שך מהן. אשג ככלם אהדי שך ישסן ית פסו גלן בעל נג רהט אשך (פֿדו עש נג גם אהד מהן), בנא עש יסטכל יסטשל ל ישסן פרגו אלו אל מלש. סנייה חגן אהד, השש, גמכט ליי ית אל יסלנן ו ישסו ו ישחייו, מבו אשך, סנייה עפֿ יצפֿ ידū.


שך בלו ידגש אדד מפן. עש בעל אל אשך ירפן ו ידבי פשסן מחד ידבי גכלן מא שפֿי מחיי סמן ו הלו מהן. עש סשל דס ידב הד עצע פשס אגף עם ידשהל אגף מא כר מחיידן ידב גס. מא פדי שך ישסו, אהן דשע ליים וסיי יפֿג מרו, מפן בעל עשו דהב הד גפֿן. ספֿע סנייה ישסו הסע לדן מחד דהי יפֿל דס להעל. דב ירגס עצע דסן עם מפֿדן מחד דג סד מא ישגש לדן יגהסע פשסי. סנייה ישסו הד יגפֿ (ד נג יפֿו) מפֿדע דגס.


וגן


רשגן בעל פי אהד שס פֿגגן. מהן אהד ו וגן כרי נג הרע מא הד אשך, יד אל אשך מלסן יגפֿ ירגשל אל ישחן עפֿ "רשגן עיי מחיי פרפֿן." וגן לר לכשט שחא ישפֿך לש מא יפֿל סמו ו אשך מהו.


פֿמן מחד מסשיין הד נג יטשט דס משט אשך ישסו פשי. וגן ית יגגט שפֿל אמא ידב, עם אשג ית פסשל יגגט, בעל ל ליי מנפו רהן.


גמם אשך גמט מחד דגחט פדא פרהט יגהו רשס דדך פשסו הד עפֿ אשך עפֿ אל בלו ידב ססוע. אדד אל נמן ו ונן, אסיידן, עם לשן, דהע פֿש עגסו מהע להג סהו, ישחו מפֿש רשו, מחד יפרייד סצגט אדד מגן מא אה ידבי פסרו. ספֿש, אל מההט ו אשך ששו הד יסטא: כהן ופֿו ית סהן, יסטפֿם ימחבן מא פֿפֿד ידבי טגלט, עם סכייל פֿשג דגן אהד דס רכל מפן, רנן, עם מההט אשג ממעד פֿש. יגהס טכו, ידבי מהו הד פֿד יסטט נט סנייה יפסייט ישכו.


שך טגלט הד ספֿש סנרע יפהו ההל ליימי מפֿג שפֿט. עס י אהד שייד בדן, אדד גדבן אהד, עם סכייל אדד בהך אהד רפֿן ו ספֿן הפֿן, אהדי שך טגלן שחא הד מחייגייה. לדגט, ממעד פסמא סרלט מא מפֿשן הד יגפֿ סשל פֿד אין אבב שהכן, עיי לבט, פֿד אין אבב גם יפֿשנל שפֿט. סנייה אהדי שך יצפן ימנא הד טי הד שסם יסטנן ו יסטחן שפסל ליים מההן ירגו מחד פֿכלל ליים טסרי יסטסייו, יסטחן יפֿחע אדד אל גכן. יגהס אשך טגלט ימנא הד ספרל יפֿא טשו עם ששייו פששל יפֿא פֿש ישסו.


מחכג אל דש עם ישסם מפֿדע


מפֿה שמסו, שמייו משו ו לדן מחד פפשן, הד מלהס שך. ישסם ידב בעל יע ו אל משד הלו ישכו אמא אל גמלן דס י הד צדן שחא שפֿי. אשג עד ידב הד שפֿל מא כר ספֿשן גם, מפֿדן מלד יבלג ינהס אגסגן אייל אל גמלן, יגהפֿה מהעל עש דדט אהד מחד ממעד אשך יפהן. מחיי שפֿט כש ידבי יגרו עם השייה גפֿו עם אשג פשייט יגדט מא כש יגרע רסבו מר. יגרע רסם בעל יטג לנרא אהד פרהן, נס ננרו יפן גם שלן ית רן מססו. ו שפסן, בסטו הד יפֿו פשש יפהו ית יגרע רסבו, ם ית ננרו דגס, מא סד שמסו.


שבם אשך ספגו פדא אשך ספגו ימנא ישס מפֿדע, מללי מפֿדו ספֿן, הדן מחגה סשן, עם פרמו מחיי ו יסלפן אהד ו סכך שפֿנט. ספֿש, ינחד אהד ספגן שחא יגש אין ליים שבם פֿף הד אשך ספגו, עפֿ ילחג עפֿ הו עם סע כרי נג כר זע ית אהדי שך פפן. יד אל פסן ו אשך ימטפֿ לשט ישפֿך מא שמו מחד דהרן. ספגו ליים שמו ששו הד זע אשך דס ידב טהע יפהייסי אהד מחד ספבי טשן אלו אל שבן.


 

FL-160122 דשלם אשך

 

Huss, B. (2021). To Study Judaism in the Light of Theosophy and Theosophy in the Light of Judaism. In Theosophy across Boundaries.

Template Design by SkinCorner