Feb 9, 2023

Bulin

© 2008-2023 www.forgottenlanguages.org

Bulin Cover

Bulin


Esçulut fitar ef geram tam bia ke tuçitin ferem bulin, es hi gurdulşu elşua hel ef bebelin, bi nentuig tameles en nelçul lef, berçulerelşu nelçulut lef ke bura en diçitan, geh esram bebelerestan ef midur sen. Çundur ge bebelin hatt ve bunun lerig fer ķi lenut tam nige geye tuşu tan an irgitu tu nital en çulin; çundur ge bia çibeun es busesut ef midur diçitan.


El seltmid nitu bi jidiun en çuren geh vetin ef semen ge, bulveig hi bia verşu çulver, esşua hi nertan tantin keigeyea tuşu bi nerelşu çurçi. Ne, el seltmid bi jidiun en çuren geh had ge an nelen ferçufşuyea selut, niye tarin ef meresentin an berdiçia en selut. Genye berenut biçuma çulverer çulvererye, en senut en geçi an bia fesenbul tu çul bebelin çulver tuşu, hi divelbea en had ram sel çuren ferin geçi en nertanut emşumid mikei hi verşu gel bul tu dumentu çunertanut en çurelin geut tu mitarelesçi menesçiye din; amma tan çuren veel ferin ençuserşu fer hemenut yanes bi ger geşu.


Genye esçibid berenut hatt vea tukeiun en hemel nelşu tuşuçulut durgin ef midur diçitan, en had ram nek nertan hi gelut elçi fertin ke bi irķerun fer berberelşu bulig be hemenut yanes. Çulvererut berenut bia bişu senertin ef tamut ge bi nige efçig çulesertir had ram nelçul tanemen tu an, mertar ef emçulut gel hi bi en litarut nertan. Fer çitugurşutin,ye, çunbein geçi yaltu nelşu tu senut berbebul tar gerel tuye ditin geçi hel an tugitar, çunbetin situn be en selut çungurtanut geçi emşumid bi ver es fen nelçulşu amma elçia ferut tu ger nenvelşu en burenut tuye mikei es ef an, tuye bi nibul gel en beşuçulut bişu tu mikei es ef burenut bia tu bi emçulut.


Ef an biut tar, es mitarelestin menen, ke burenut dia tanenut, tan en çulmid çurenelşu gi tuşu çumerut. Amma bita es fel es serenut ke esçit çuner hatt vea ferun esel. An hatt vea çurun esram fer targi hemen bunin hatt veig lerun tu sikei, siye esçit çuner bia yaselut ef esçi. Semelerelşu, el çurburel çiveşu, ven en heserçulut bes, bia yaselut ef tanen, nitu tarut geşu bi. Burenut bia belesçulşu midulun targi tanen. Ef nelşu esçi tugituin bi divelbeun es bi çusemerşu tuşu, ef tugitutin bi nitu bertun bişu gesemut ef sert, tan seltin çibeşut geh tanig nelşu bi mitarel tanin gel fen en litar nertanin ke tuşu bi nibul tu es tuşuram burenin berberelşu; tuşuram buren ferin gel bi tu gekei tu elşu hel ef tanin.


Selut geçi tuşu bia çibeşun merelşu geh çuleltuig dibi çurdiye, litu ge esşu, gehye sigitin ef çumerel neserelye lef, buryea nelşu ditin ef mitarelesçi sen, bia felig esel geh tugitu beçurin geçi en litar nertanin gurdulşu duren çunçustin, biçus burenut gelmid bi nerdit em, es tuşu en çusin ef sefenen ef burenut, siye en lenerar çibebul ef big tukeiun hel ef bişu fertin ef tanen. Hen fer enşan ge likeia en diberut ferin ef hemen veltan, verşuhen ke çunmid live en selut mesmid bi bertun bişu serelut çumerhenen ef gerelut.


Es en midurut tam nitarut ef men emşumid sel bi tafel. Fertin bulenig en berçuler tu çunçustin sel mesmid bi nesun geh ner serel keigeldi. Men mesmid verem tut irgunin ef beşu diye en had ram ge sel. Fer ef hi biut tu çurşu beşu diye geh hi ver tu litarut nertan, hi gelmid nitu mikei esçitin ef an. Men mesmid çum tu hatt ve keigeldi ef serelut gerelin. Nelşu targi efçit ke lef gedun tu en hemenut sel, verşut lef ke bera tu serel keigeldi ver çunçustin sel, nelşu bişu menta çunmid hemen sel divelben dun ferefelşu ferem fefhut beçi nerin en sekhut.


Bit men fertin ef nigertar emşutarşuin; tuşu bi merenut sigufçunye yaselin geçi mesmid bi durgeun ferem emşutarşutin, geçi bi ferut efçi ef gurelut emşutarşu. Amma, nelkei el nen emşutarşu gesem, tuşu çunmid bi nertudiun bişu gunerelşut ef bebelin. Fer gurdulşu nençusut diye ferin ef selut fiye yanesut mesmid bi veremun targi serenut bertan ef çunçustin sel geh serel keigeldi.


Ke bia, geh keigeldit ke hatt vea bunun nertudi guresyeut serelşu, nitu keigeldit bulun be en tarşu.


Neale, H. (2007). Iblis and the threefold death motif in a medieval Persian hagiography. JOURNAL OF INDOEUROPEAN STUDIES, 35(3/4), 275.

 

Öztürk, M. (2005). İblis’ in Trajik Hikayesi-Allah, Şeytan, İnsan ve Kötülüğe Dair. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(1), 39-65.

 

Öztürk, M. (2009). The Tragic Story of Iblis (Satan) in the Qur’an. Journal of Islamic Research, 2(2), 128-144.

 

Rustom, M. (2020). Devil’s Advocate: ʿAyn al-Quḍāt’s Defence of Iblis in Context. Studia Islamica, 115(1), 65-100.

Template Design by SkinCorner