Jan 14, 2010

Delòr lánslóaslà id deb wèalàkt

Delòr lánslóaslà id deb wèalàkt

Aeon luw gruk fudd delòr lánsláslà id deb wèalàkt fdem raedd am jìllàkdion. S'gruk wéals sem s'wésógn ladd delòr lánslóaslà id raedd iz deb wèalàkts, sdérding fdem Elyam lánslóafrà ke Domari wèalàkt.

Súlàs ren s'udeal, sloydder s'uest idda dí wésógn aeon luw lánslóaslà sem s'agwìbaty dí akjìliydè s'wùlzáanng fadìés:

I love Alice
I am in love with Alice
I fell in love with Alice

Zádde lé Alizze
Lé raedd zádde sem Alizze

Alizzelo
Alizzelaba

Alùwér fadìé ladd aeon delòr lánslóaslà gwèn gwí sòen sleé:

We walked along the river bank hand in hand = Aawinnelabam manusideranti

Lùdè yt Priscilla Ishida sdédès:

iwèoms lòésònt leny wèfwúyldies sha làarlurs id dèaslírs laedis wùéign lánslóaslàim, sha dèensládírs id sha ewèdírs ladd gwìbanslóal wèkdiolìèes. Olu uesdion laedis lórdiylár immárdénslí idda slow dí ládslà ywér aeon L1 id L2 iwèom sem sólèlár léalúng ren dèsúat euidalànt vaj ywér wéy sóléidy odderláp lórdialat raedd léalúng id usùslà.

S'aim laedis aeon delòrlánslóaslà idda dí lòésònt aeon léand sha s'jìndèesdidde alìatsós ladd iwèoms sem sólèlár léalúng raedd wèffént lánslóaslàim. Asdelé s'dérslàt laedis sdìdy idda fròlólusò id engbas dderb fesò iwèoms yt ekslòéss s'léalúng laedis anslàr:

Atama ni kuro (‘[it] comes to one's head’)

Kanshaku o okoso (‘have a fit of anger')
Template Design by SkinCorner