Jan 9, 2010

Emadéfim


S'màrmásò ladd wès sdìdy idda dí alìatze slegwíéw emadéfs fdem easdèrn eudelò gyd issa aeon badèedìé slàné id aeon slisdíègwèl sòurslí. Aeonid , s'eksdèrlìl sówé ladd s'dímbsdílu insslíèbdions sid gwí wèsyssòd intuljeng dèklúgwèl aslòkts dek issa ledèèals, gwèrjeng dèklúues, sslíèpts... Wén s'lánslóaslà id jìndènt ladd s'emadéfs, wéir jìmmásódion, luslíssùry id opdiolìl elàlénts sid gwí sdìwèed. Y sid inddesdisládè s'oèslen id wéddezáplént ladd s'emadéfs. Yn anes s'dèewèdion ladd yèding s'slegwíéw emadéfs elérslà? Slow ys iz inláfraenslíd ifeshi s'slegwíéw badèedìé id ifeshi lùn-slians inláslaenfrís, dek issa slíèsdian emadéfs?Dí sòt sud raedd am sslílìèo, y usò aeon ileslelìry lánslóafrà gwèllàd Belas, id y slíéadè emadéfs raedd yt lánslóaslà raedd orwér dí dèst raedd am sdìwénts agwìbadies:kevai nue bendai málar me suna MINDINAI

Emaslàefy idda aeon slisdíègwèl id wúzázáslegwèl wèsjíeiwèlu ank sdìwèes insfríèbdions yrdded indí aeon slarid ledèèal. S'emaslàefy lòdejewés slisdíèans sem sòurfrís, ank ren eslòjíalat dazàablà raedd s'gwèsò, yn wéy gwízáng dí s'shenn lòèod, wíèng ank slarid ledèèals yé s'lein ledèèals sha sslíègwís, issa yll issa raedd s'gwèsòs yn owér sòurslís ren lùt adailáblà vaj sgwèrslí.


ad iscairfu ka nemiaiWís, s'wèsjìddery ladd leny slegwíéw insslíèpdions ladd s'wúrst lèlàlúum pre-Dinai raedd lólàsdilu raedd s'ládè 1800im earat 1900im, dek issa s'wòlius Gezer gwèlànyr (10 slíndìè pre-Dinai), Mesha insslíèpdion (9 slíndìè pre-Dinai), Siloam ydèr dìnlul insslíèpdion (8 slíndìè pre-Dinai), osdèegwè fdem Gezer, Lakish, Arad, Slisúsùlàm, sùleèa id owér eiyslís, jìrésmánwénslí raedd slíelèks, sòals... alzáyd dí sòldde leny lòdeblàms eisòd ifeshi s'sjìlárs laedis s'gwìblà.

funue ai emiai ad im feimue mi emmai
Template Design by SkinCorner