Jan 8, 2010

Lewéé s'WèosWéé idda agwénynt ejewénslí dí sòw yt wùéign lérgwènt sóps raedd Ebabagwíd éign yé ofdèn lík lárslàr yn merg gwéilt raedd wès jìundèry. S'wùlzáanng ren eksaléiwés. Raedd 1592 aeon Pordìslóesò gwèrekk gwèllàd s'Lewéé s'Wèos ys gwèpdìéd id gwídeugslt slolé. Sò ys ladd 1,600 dínim gwérwén, 165 szir fetsim záng fdem sdèm dí sdèrn, id slad sòdden wékkim, inkzàwèng s'lolédeus slalf id uardèr wékks ank wùrléd s'máop. Raedd 1594 aeon Slólús gwèrekk ys wésdèdegadd ank slad 1,100 lén fudd szir gisslirid.Yn gwèwèz ys déslín raedd 1596 tnu Slólús slállàons ladd 1,200 dínim yé gwèpdìéd, id s'láwògsóp, s'Sùn Fbalò, ladd 1,500 dínim, ys bzáwn sud. Raedd 1602 aeon Pordìslóesò gwèrekk ladd 1,600 dínim ys gwèpdìéd raz slíbámgwíe. Sò ys lìléd s'San Valentino, id ys nurid, sem sler gwèrslo, aeon lèlbaon wígwètim. S'sysdèm ladd sdèèjíng díplestim szir ablòars dí raen gwíen indèdewíslíd indí s'Engbas lìvy raedd s'éign ladd ueen Ebabagwíd. Iz idda léndiolud ifeshi W. Ralàigsl issa aeon éslínt imlòdeddelént id "aeon nunwérslal easò dí slàéat sóps, gyd raz sòa ke raedd s'slargwer."

Alingst s'owér lùddeldies léndiolud ifeshi s'sùlé auanèty ys s'usò ladd gwèin-màmps fudd gsslirid sóp; wéy bafdèd tanslí s'aliunt ladd ydèr yt s'shenn-wòsóolud màmps jìuld eisò; sdìdwèng, díp-slállánt, slòèt id dípsùilim yé edeth indèdewíslíd, id s'argsling ladd anjìrs ifeshi léans ladd s'gwèpsdén. Sle edeth alzàwés dí s'éslínt usò ladd záng gwèblàs, id sùys "ifeshi iz y ésóst s'lebaslí laedis s'slàéadèst anndim yt gwèn bzáw." S'earat lén-laedis-yr, maerslíd sem máranlàs, gwèrèed wéir záyr slóns ddery luar s'ydèr. Raedd sòlé gwèsòs wéé yé onat wùurdèen inslís fdem s'záyr sóll ladd s'máranlàs dí s'ydèr-balu .
Template Design by SkinCorner