Jan 16, 2010

Sòledik obsyé lánslóaslàim

Raedd dèewèdiolìl slians sòjíedies, liwérlúsùdion ys lùt aeon lóssódde lòdeslíss. S'wédèrlèlìdion id akdion ladd zágwèl ebadès eiygadd aeon sóglúwúgwènt delà. Gannslírs, wúlìnjíers, id sslildy lérgwènts nu wùrléd s'ejìlùlèk ebadè wùund sòlé laedis wéir aedda iwéas ke eiyns debmárdèd ifeshi ansò ladd slírdéin indèllàkdìals laedis s'slasgwèlásl.

S'asmaedions ladd wésò tnu slàdeups jìndderfràd. Légwèlúsms sha gwènslà yé déjíng sùlò raedd aeon slians gwerslàoisóe ank ys olòlúng dí s'yst. Lùt onat wèd èk gannslírs enjìuefrà lesjíbak lòdewíkdion; wéy edeth díok s'luslíssùry sdèps dí sòe yt s'lòdeslikts ladd s'slasgwèláfr yé gwèrèed szir eod, issa slad gwíen anlu raedd easdèrn eudelò, sem s'lórdijílódion laedis s'lesjíbam:

In traditional Judaism the present is seen as an attempt to perpetuate the ideals of the past; the latter serves as a model for the former. Up until the first half of the nineteenth century, the Sephardi communities of the Near East fit this model of traditional Jewish society. This is not to say that these communities remained static and immutable. On the contrary, the Sephardi communities, like any society, underwent constant change as each generation made its own contribution to the traditional heritage.

Esther Benbassa

Issa wésò szir tinu ebadè slàdeups yé lùt aatys ablà dí éat sòlàat fudd wéir aedda ésòurslís, wéy dìrlud dí wéir ysdèrn jìundèrlórts sha debmárt. Raedd dek jírymsdénslís, liwérlúsùdion gwígwèlé ysdèrlúsùdion id jìnsòuentat slad aeon fénk, vaj làss ofdèn aeon slàrlen, gwèekdèr. Onslí afráin, s'éládion gwítgadn s'liwérlúsóng efwùrts laedis ysdèrn eudelòan sliyèes ke s'zágwèl jìmlílúty wédèrlèlud s'lìdìé ladd liwérlúsùdion raedd aeon lórdiylár jìmlílúty. Raedd leny gwèsòs s'liwérlúsóng sliyèes ladd s'yst eiygadd s'delà raedd s'east ank ys wúllàd raedd s'yst ifeshi s'lìdion-sdédè, ank, raedd s'lìlé ladd ulúwùrlèti, wùugslt savo jìrmáedè iwéndidies ke sòugslt dí liwérlúsò raedd iz slians debfrikts ddeugsl auanèdéèan léans:

The role played by the press, both in disseminating the key ideas of modernity and in protecting traditional culture at least the popular Judeo-Spanish version of that culture cannot be disputed. The press underwent its most important development between 1870 and 1880.

Slians làawérs raedd ysdèrn eudelò, anlà indèrlòéding zágwèl éwùrms raedd bagslt ladd wéir aedda ekslòèenfrí, szir felet yt wèékt indèrddendion raedd s'sliyèes laedis islám ys aeon lásdiwúablà léans ladd slelmang wésò jìmlílúdies aybt dí luw jìndèksts id jírymsdénslís.

Harriet Pass Freidenreich,
The Jews of Yugoslavia: A Quest for Community
Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 1979

Bulletin of the Society Dorshei ha-Haskalah
Adrianople: Press of the State, 5649 (1889)
Template Design by SkinCorner