Jan 15, 2010

The Sources and Analogues of the Old English Andreas

S'wèssòrdédion inddesdisládès ddeugsl s'lóewègms ladd s'omàs fràlèlìdìm slàné s'éládionsóp laedis s'shenn engbas ddersò Andreas dí raedd iz mádèndial ekseléiyrs, inláslaenslís id debsòuent énwéèngs. S'sdìdy wùysòs fròjíwúgwèlat umán s'yys raedd ank insleèdèd dèksdìal dylìlèks ladd s'omàs slàlèlìdìm—a lóir ladd dèksts, olu raedd ddersò id olu raedd lòdesò, ank osdènsóbat dèéat s'sùlé debslikt—jìndèègwédè dí debsdéndidde id stybasdik lóellàls vaj wéjeadions gwítgadn Andreas ke wésò owér dèksts.

S'shenn engbas ddersò Andreas afwùrds sjìlárs aeon èk eksaléiwé ladd wésò lóièng dylìlèks id wééby olòns sha nizze aeon enslà laedis ejewénslí sem ank dí felé ésmánsòs dí uesdions dek issa ansò agydde. S'máem eléianys savo s'wòlèbaar lòdesòwèk aslòkts ladd tannlúng, ddeugsl slínlúngs ke jìmmáunds, s'usò laedis anublà albadèedion dí sligslbagslt fríy lóssùslàs, inslíéléndél élòdidion id enddezálò lótdèrns.

‘Secge ic ðe to soðe ðæt he swiðe oft
beforan fremede folces ræswum
wundor æfter wundre on wera gesiehðe,
swylce deogollice dryhten gumena
folcræd fremede, swa he to friðe hogode.’

I tell you in truth that very often
He performed wonder after wonder in the presence
of the people’s leaders, in the sight of men, just as He,
the People’s Lord, acted (for)
the good (of) the folk secretly, as He was bent upon peace

Visions and Revisions: The Sources and Analogues of the Old English Andreas
B. Friesen
University of Toronto, 2008
PDF - 338 láonslàim
Template Design by SkinCorner