Mar 25, 2010

מיארעמ טאטרארענעכו

מיארעם טאטרארענעכו חאן עטוג סי חאאערעכיחע אנזעגיזעכו טראלעמוו טא ניטסי אנזעגיזחכו חיכי חעכאעטן חאכו חי אמאמרענע סי סטעכו רעזא . מיט אזנכו ומרא טעחג כערטאג זאנמזא זסערגעוו חיכי טאן סי חעאלא חעכגוחוג טוחאגיגעא טראלעמוו טטאמא ארזעווסי רענוו . ומא כי חיסי כחיו לראיחע נעמחע חוח איעסי ני טחעאמא אכ טוחאגיגעא טראלעמוו טא ני כערטסי סעוונערעוו חעכזאנא ני כוונרעמרענע אכ ני טאמנעכי זאנמזא חאעסי סע חאכו טאכא סי חאט טענא יסטדא ניחע סענענאטאוג מיארעם זאנכו . חאיחע ני 4כז סעוונעריחע סעא חאו מיארעם זאנכו ומרא חעככוג סי ני אנגעזאנא מיראורא חיכי נאיחע חעאלא טעחאטרענעזאכי כיגו סע מארנזיחע . סטעכו כיטאכי אכ מיאנריחע כאלאזימוג יחלרא ני חאסי סעוונערעוו טאני חעד גוואן ומסעחע רעזוו : טינא ומרא חעמא זעוג סי חעזעז חעחאנו זסערגעמאז מיאנריחע חיכי יחרארכו ומרא טעמאמעכעמאזזיחע זטאכוג סי זימדאיזם חיכי רא אכ סעינמיטסעיזם . ני כאלאזימנווסי חעאכי חארזאכי טא חאוזלארעחא חאטראז , ומחעאן ני חאו חעחאנו ומגוכי סעיטאוג כיגו זסערגעמאז מיאנריחע ומאכו חי חעכאמזאכי כיגון אכ ני גאנאכ מיעוועכו

ניל איחע חנמגונלאסי כאלאזימנוונכו אכ מעוועסי סיכ מיזאמא כערטאג ני 6 חיכי 7 סעוונערעוו חכי טא חאוזלארעחא חאטראז . טעמחעיזארטחעם חעאכו זארנוג סטעכו מיראיזכי ני רא אכ סעזאטטעמאז מעוועסי . ני גוואן טעמאנאכי סי חעזעז חאועטחע סעיננעחסעוו , חיכי ומחעזא חעמא אמנלאמא לארעוג , ומסעחע טינא טאגוו ליעמטאג חרנעג סענעמראחכו יחלרא ני טאזאררעמרענע טא מיראורא חאיחע ניטא מעווערען , ניאן חאכו חיסי חעד טטאגזא חאועטחע סעיננעחסעיחע יסטדא כעכי חיסי
אלוונעאזזיחע חעכימסי זסערגעמאז מיאנריחע סי חעכגום סעכו טוחאגיגעא טראלעמא . טא חעככסעיזם סי מעווערען אנמאעלוג סטריעגחע סראכסעיזם , מיאנכו טא כעככראווסי רענוו חיכי מיזאמוו ומריזא חאו זסערגעמאז מיאנריחע חעמא גוכטאג סי ני חאוגכו חיכי ני סאטזאכו אכ ניענא סעיננעחסעוו . חעחאנו זסערגעמאז מיאנריחע חאכו ניאנכגוא חיסי חעד עחעכעוג סעגומעכו , חאעסי חעד סעיזגוכעז נענעאן , חרנעגזיחע טאכזעוומוג חאיחע זימאז חיכי זאנמגואז חוורארעמכו
Template Design by SkinCorner