Mar 4, 2010

Id?

Idealna `ena?

Poslije pedestih godina 19. stolje}a, dok su se djevoj~ice jo{š dr`ale tradicionalnih vrijednosti, tako|er je, korak po korak, dolazilo do promjena u gledanju na `enu. Novinari su obja{njavali krizu braka i nove tendencije u velikim bugarskim gradovima osamdesetih godina 19. stolje}a u kojima je do izra`aja do{ao negativan stav prema porodici, ~injenicom da oficiri i intelektualci {kolovani u inostranstvu ili kod ku}e ne mogu prona}i suprugu sa doli~nim odgojem i kulturom. Pri~e o tek vjen~anim parovima koji ne mogu prona}i `eljenu sre}u opravdavaju celibat. I novinari, advokati, oficiri i politi~ari iz razli~itih politi~kih i dru`tvenih krugova Jugoisto~ne Evrope tridesetih godina do kraja 19.stolje}a isto smatraju da je nejednakost u odgoju i obrazovanju izme|u spolova razlog nesretnih brakova. Ali oni su podr`avali obrazovanje `ena samo do odre|ene mjere, toliko da one budu dostojne partnerke svojim obrazovanim supruzima u stvaranju porodi~nog sklada.
Template Design by SkinCorner