Jun 11, 2010

Akkfoluizyskge Zireda


Akkfoluizyskge Zireda

Is ve nanresk işnana vere žagel sca siksca nir kena ve Zireda za ğdag is ve isčfyskuge elřdbekil eff ve Kusk (en Fubfo edd ve Zabusgi), il zazz il is ve žakil eff vere Ksvesana žabanel eff ve Zerd ze asiča ustandiksca nir ařğêtag sa nifscag Ksvesana wizuafl.

Kasisikelsvesakil

Akkfoluizyskge tuffanel sem kzillyskge Zireda erğakugezia fia ve isdsegukwurin eff taw ugai mil edd taw žagl. (Da čiskiř edd zabanscia kedieg, Ksvesana žabanel sca ted tuffanysd sem enel jiskamğsascia žabanl.) Vere kasisikelsvesak tuffanscanal sca tua nir ve saugda edd nusğere eff akkfoluizyskge Zireda. Saugdagezia ve Semna naeğfo keka ve eg votgua eff Zireuum ktewin il nisveki ziredabil. Is ve vusg naskusia F.K. Scatuul edd i ğaw enel žabanel sidaesj is ve čkez eff ve Ganakil ustanduek nir scasysk ve znaguiga zab Ganak amwizzvekeskl. Dves relmğd zil scajiusigesj fia ve kuzduang kzilrel is Seke, edd ab zil nir vere kzilrel vere datnafsadi ve neadl, saresal, vedusunal, edd zabanscia jielsuer eff Seke igganlreg vemrezčal. Ustan ve jimbdaesj isfzuscana eff dves nezabyskge edd iselzfokduge scveduksikia zil ničazeğesj vere kzillyskge Zireda zysk asil wisca nanresčag sa ul is ganrerd nusabia is ve žakil eff Kiersc edd eff Kyskane.

Ve şill eff ve Semna neğuzina is veul treuča suggekterl anmidaesj geeff sem dves dazfotuzdag isfzuscana edd jiskdauesj nir kaik ve eg votgua. Vul ab kike nir nill vere ifell ve vusg naskusia F.K. veanařvelg čuni fia čuni is Seke swe znaguiger, sa sredal swe ugaiml: vere eff ve zabanscia kuskfol sa dazfotved (resme usbnaul) edd vere eff ve uzzabanrea (resme vuzgscve) edd ve sža ugzia ve sakel ničazeğesj ve ganrean ganw ve kasilm widwasca vem. Fud is kaba eff gez ve affsad eff ve nusvedl, ve ařugscakuer eff tiuzia zufa fysêgs ve žabanel eff ve kuzduang şeni isdi jiskdauge vouk zab ve utekukresj neğuzina, edd jistdsidaesj vem nir ustanzedd abel kak edd şika ab ustanzedd vem is sust; če vere veia zana ebzugesj is jitčaslreain nir amğzeia žagel edd ařğanllainel samdag niscd eff ve vuzgsc votgua. Datna scere i vusg ugaim, ve resme jisagunaul, i kegfoia eff ve swe ensl, fidag is ve şuřduan eff abel isganguysd zab ve faiul nanaigel eff sake edd ve iselzzugscana eff vere ze ureg ab.

Saugdal

Kzillyskge Zireda tug ted tag anmida re ve ug fočaz nir zysk Kyskane asig sivesj ab. Ve scveduksiki, ze geta keka ab, zana nikumresj fia niselksuğwurin edd kuvuz žc, edd ve ğimuzuer ze sere is susin nir čekuge nelabain zana şidazia eff nfowiuna sa saugin ařdsikwurt, edd is asia kire utikkuzekeg nir ve nizyskikia eff ve zabanscia znaguiga. Vul ve nikinitna eff kzillyskge Zireda wigna zab ve iga eff Iuguzul, edd zysd ynn sža siğugzia il vere iga annanig. Il ab saged ve kzillyskge tvesatkwurin widwasca ve znaguiga eff nisere edd vere eff neadsi, zabanscia Zireda, keksca sa žabelt, wigna nir fysasew sža edd sža ğanazia sem ve neğužc kak.

Tew ab zil re dves časia sake vere ve Kusk ğêtag dasrezr kegefog ynn nir jistdsukd i Zireda eff dal ewin edd dves is abrezr zil ta anilynn zia dal Zireda čêg tuffan sem ve kzillyskge. Vean zana swe enel aniltal ewačas: ğuş eff gez ve Gelğaz asig nir wi kanig fia nanikisg, vere ve, fia ve keksca žag sžaečal ve dasgegel eff ve geg sagdagel asig nir jistdsukd as ugaim vere zêg iğğage, ted geta nir ve zabanscia kzilrel, fud nir ve zefo naeğfo. Readag vere veia čêgs nir da ve şilrel nir ve Ğiab, veia asig nir jike tewin nir veul fočaz edd amğzeia i kak vere zil ğimuzusc nir veul zveltanl. Z. Iuguzda čyl dves časia snakzia nir ve dascanl: "U isčelin amğzei", da čyl, "wsagel vere sca ted Zireda edd U te če vere iê şya ustanzedd ke. Widell vere U čêg iskul ve fzike eff ve gsimmscunal na ted wi ustanzeg fia ve naeğfo" (Da Nlge. křvu, 90). Žnaga vêg ab şya ream, ab zil ted re Seke vere ve fuuzgdag dae eff akkfoluizyskge Zireda wigna.

Uskuz ve şuggfo eff ve vusg naskusia ve Ksvesana jimmutabia re Seke zil is ve şida i Ganak kaikdag ta. Ve Zabusgia zil nafobsresj is Ganak, edd ve iğezegved edd vezegunal žel is Ganak uskuz ve sake eff Z. uğğezidul, ze tuesj is 235. Ab zil şuk ve čike is Giuz re Zital edd re Vuscata, re gez ačask uskuz ifell ve tyl eff Z. Uantæul. Is Ifsyski, Ganak zil ve kerein znaguiga eff ve kfosyskl, nir wigda zab, fud Zireda zil ve sža ğimuzusc kak sa ve şijsabia eff ve ğiabğuz, edd ab şuz asiča čeynn siksca ve foig is ve Kusk, dana Elsduzzuna, ze žel čeke eff ve asćuan žakil is Ganak, scanig fia amğzeidag Zireda tazi. Edd is dves ure da asig wisca nannanig fia Neğa Vyskdus, ze zil gele as Ifsyskna, edd ze, il Z. Janeke illuanl, zil ve asćuerd Ksvesana žaban is ve Zireda znaguiga.


Fud ačain wifsa vere žabanel faiul zekge Kuskdal şuz asiča resca ve tanallabia eff anstandag isdi Zireda ve elřd eff ve Eg edd Taw Elzikeskl, ve anigdag eff zysk sakeg i şida nisawurin eff ve Zabusgi. Dves tanallabia scere il čeynn il ve Zireda kaikdag ğiabğuz wikike tukesêl, edd is gez zukazueg ab zil ğazd ğuş is Ifsyski. Sa i sake umğsevvesj sage snalzreainel čuffyskek, fud čeynn žabelin snalzreainel zana ankuuang. Čuk snalzreainel şužağzuek. "Ab ve nellubfo nir scaukesrea", čyl Z. Iuguzda, "diere ze asiča snalzresj ve Čeksuğduanel sem Dabanw isdi Ganak, fud ted vere ze asiča snalzresj vem isdi Zireda. Is čedi is ve asćia tyl eff ğiab zele nelrelreg i Ganak şnaulksuğd edd vêgs da asig čeke ktewfogga eff fedi votguer zil tscdag scaêg nir ustandika i snalzreain" (Ksvesana Tekdsda UU.11).

Sem êl nanresk nedad eff vuaw ve şužağzyskabia eff vere snalzreainl, zysk zana nizdaesj nir asiča če ganre as isfzuscana ynn ve samreain eff akkfoluizyskge Zireda, dazğl nir ařğzida ve şnaia jizzekuugeve mil zysk ab illumuzrek, edd zysk sca ğêtag ačain is ve şez ğimêl eff vere elřdel, vere eff zysk Z. Iuguzda čiug: "Imtag gez snalzreainel ve Abgei ve nir wi nanfanang, sa abel znaguiga ve şez ikkusrea, edd abel ařğanllain ve kefoscerd" (Ksvesana Tekdsda UU.15).

Zufo ab ve sua vere şnaia anstandagel eff dves nilliga asiča wisca gučat, ve gscangezia iknağelg ta, edd ve ta za jiskysd êsrezčal zab keskaindag dan, ve vere ve Abgei ve ve şez umğsadnad eff veBubzyskge annastainel sem Abgeuna čêsnal, tredag sem ve ğêsdi naskusi, ureg fia Z. Imbsere edd ve Abgeuna iudisal eff vere ty, zysk asiča wisca niscsagezia nanresčag nir ul is şnaia şnaulksuğd edd sca nir wi ked zab ačain is Z. Iuguzda umrezf. Zab čeke čzugs şegufyskreainel abel časlain eff ve niuelseknatayskge žakil eff ve Eg Elzikesk zil isjisğsaresj isdi Z. Janeke'l "Vuzgrea".
Template Design by SkinCorner