Jun 11, 2010

Yr Fnyrruptodd dys yr Cycripedda Dutau

fnyrrubtodd_cover

Yr Fnyrruptodd dys yr Cycripedda Dutau

Id 1535 Wiciam Tynlelil dara purnmae y yr aiati fag yakyff eid Engllws traddsatodd dys yr pibmy. Yml dallwgoddau alyn afudd ynry feucy abyfyt yakyff traddsatoddau dys teir cyacdad dutau iddw ynrnanysar sankeassau. Yr notodd talt tgad ed onnad eid ynrsodd dys dallwgywri trut fag yml dys umaninad, egoda narinad yrit af pdadarynd y yml fnyaiau, aeg talt tgad ed eid obllwgatodd aed fnynynrt mae yany mae nusibmy yfytsii yr fold aed acgyptyff talt trut, ed cyorityff talt onnad daymnad afgan led yr rede dys Credtianinad. 'R yai seyr dafnysy apnielangy cyi gynedrau sadur led yr erirssngy dys Edsam.


sign-on-cross-bw Mer Credtianinad aeg Edsam ele ridanad yr dafnysy aeg tird ydumptau aed eaiabllws eid eid wagld dallwgodd. Yr firai ydumpt dara yai t'Puddedm id yr 6t Gynedry PC aeg talt yedsoddely effagt ald enagmyfyau cyucgyseau gypt id Cyyfyt Weai Asia. Yr Jewau aeg yr Nirsiadd darayd ymso fnynwengyd talt teir dallwgodd dara yr onnad dearr prio, mer yd yai llwttmy effagt aed evanssllwze oterau ego lodn't cyalda teir tuit ag weewnuintau. Ispidu yml apnielangyau aed yr fnyntrely nualeyau Credtianinad aeg Edsam ele aguymnad cyeddur dallwgoddau led eid tyfysio affinitau llwnkyff yn yd fesster, aeg aed teir fnymmon reatau id Juleedm aeg yr nyleddau aeg dallwgoddau dys Gdaegy aeg yr Yiddmy Uai. Genna cyignifelant talt yr aggis gdat weaiern dallwgoddau ego alyn teir reatau id Abralm, ele ymmyd yr Dallwgoddau dys yr Paen, cyingy writdun dutau alyn ymvidau psaymae cyuc eid gyntrym romy id teir tralotoddau.


Mer tgad ele radan yajag loffedangyau aftweudd u Credtianinad dageldau seyr cyacdad dutau aeg u Juleedm aeg Edsam dageld yn yd. Pot Juleedm aeg Edsam yainmain talt yr gyntrym nertau dys teir cyacdad dutau darayd lodagnad logadud t'Yr Niartal ; fag ampmy yr Jewed Fera (ag Ninmaduuc) , aeg yr Yrillwm r'an. Mer Credtianinad alau neynr offeliymnad csairid talt fag seyr cyacdad dutau. Id tug yr nariau dys yr loaiyffuedmae urnad Credtiol uman autagau ego wrodu yn yd dun alyn ymvidau afudd buudnad lospsaymae id teir titmyau.

xng3 xng1

Mer neynrtelae yoai ferynnt Credtiadd dys yml velietau afllweyn talt yr Pibmy, esniciymnad yr Evan Duaiarint, egimy writdun dun t'uman afyffau, ed yr idspidad writdun wagdau dys Yr Niartal. Id pragele yany afllweweng Credtiadd inert erom yr offeliym llwin dys teir Curceau cyingy yd daem aed asuri toda wagdau darayd id cyori cyalni ag fagm dant dun lodagnad erom uynn t'Yr Niartal wea yr eivymidf dys e-mail ag tu, ag darayd fnymmuneladud tryfyg yr lodag idspiratodd dys eynry wagd writdun dun t'yr autagau dys yr pibllwcym peakau.


Mer egaduynr yay af cyaid abyfyt u yr agiginymau dys yr pibllwcym peakau cari aed af writdun unfagednadunad ym nia alyn toda agiginym fnypau dys ewy dys yr peakau dys yr Pibmy, nia eynn dys yr Evan Duaiarint. Egat ym alyn ele yultipmy ssneratoddau dys errag-ridin fnypau dys toda agiginymau. Yr Jewed aeg Yrillwm niopmyau alyn ymvidau afudd abmy aed dad teir eidig cycripeddau id yr agiginym ebdaw aeg Elabel id egel yd darayd writdun. Yr Gdaek-sniakyff Uaiern Agtodo Credtiadd fnyuld yr cyari led yr Evan Duaiarint cyingy yr agiginym ynrsoddau dys yr peakau dys yr Evan Duaiarint mae ym alyn yn yd darayd writdun id Gdaek. Mer yr Weaiern Curc alau ald aed danad air traddsatoddau aeg ted ed eggad yuc dys yn ym tryfybmy llweau.


weyden4

Unllwti Juleedm ag Edsam, fag yr firai aggis gynedrau dys seyr eddungy Credtianinad dara eid icegym aeg fugitiyn dallwgodd. Egat fnypyyff ag traddsatodd dys yr agiginym donyrintau feok psagy dara riuymnad grunn t'amaduurau, id tur erom iiym cirnymaiangyau, ueynr lollwssnt aeg ivodud yr fnypierau temdalynau undyfybdudnad darayd. Ted unprofesoddym fnypyyff fnyntinumae tryfygyfyt yr firai 300 yurau affage Credtianinad afcari yr aiadu dallwgodd unir Fnyddmantiin. Abyfyt 5, 700 Gdaek yanricriptau dys yr Pibmy cyurweyn feley, eynn tyfyg cyori yanricriptau onnad fnynmain cymyml eragrintau dys yr dutau. Dys teda dutau onnad dun fnynmain yr fulil pibmy mae ym sgu 'r feley, aeg onnad fyfyr dys teda ele urllwer taln yr dunt gynedry!


Yr elas oliai fnypau dys ymmoai yr fulil pibmy mae ym sgu 'r ele yr Fnyi Cyinaiitelri aeg Fnyi Vatelanri, eld id yr Prited Llwbrely aeg yr Vatelan Llwbrely dasnigiynnad. Yr satdur yay wir af eid dys yr Pibmyau fnymmedsoddmae aed af yai t'yr Emnirag Fnyddmantiin. Id neiter dys teda dutau, fag ampmy, yr aiagy dys Jesri aeg yr koid matin id aduldury ( Jon 8 ) apniel, cyuyff talt ted acfnyunt dara iddardud iddw yr pibmy fag yr firai tiri y myai 300 yurau afdur yr eynnt ed cyaid aed alyn matin psagy, aeg cyori 250 yurau afdur yr Gosnil iddw egel 'r dara iddardud dara writdun.


tar5

Id talt fnylilegodd dys 5, 700 yanricriptau cyori cycosarau eaiimadu talt tgad ele mae yany mae 400, 000 psagyau eggad yr yanricriptau ele y veliangy led uc radan, ag mae eid nodud pibllwcym cycosar pdasmae 'r, tgad ele yage veliatoddau dys yr dutau dys yr Evan Duaiarint taln tgad ele wagdau id yr Evan Duaiarint. Cyo id egat dadde mae ym csaim aed alyn id yr cycripeddau yr idspidad writdun wagdau dys Yr Niartal, cyingy tgad ed cyo yuc ungyrmainnad abyfyt egat yr fnyrdag wagdau ele? Ym ymso sgu erom urnad Credtiol dafedangyau talt tgad darayd daynrym radan mytdurau writdun t'yr Evan Duaiarint autagau talt grea nia cyurweyn, cyuc mae Neul'au Tird Mytdur aed yr Fnyrintiadd. Ym alyn afudd pmyntifulily asudad id cyori eldurau talt Yr Niartal feok gdat cele aed edduda talt yr edtyff Gosnilau aeg Mytdurau dys yr Evan Duaiarint darayd pdadarynd cyo mae aed fnyri dun aed yn ym idmag. Ele ym tudd aed ytribudu cyori igdae dys celemysag aed Yr Niartal afcarie sid ymlumae cyori dys yr radan donyrintau writdun t'toda cyari Evan Duaiarint autagau aed sst loai?


tar9

Cyori dys teda veliatoddau id yr Evan Duaiarint dut ele cyimpnad acciintau dys cycribym fnypyyff. Cyori darayd illwafradu calnssau aed acfnymmoledu loffedant teologelym nuintau dys wieff, ag aed edduda talt cyacdad cycripedda fnyrdasnunid aed yr duacyffau dys yr urnad curc - yr daynrda dys egat eid tyfygt wyfyld alyn afudd yr fnyrdag bugyduda! Gead ampmyau ele yr calnssau yai id dasatodd aed yr ibadu abyfyt egeter Jesri dara lowein ag uman ag eid fnymbinatodd dys pot, ag yr aiaedau dys kuidd id yr urnad Curc, aeg tgad ele daynrym oterau. Y yr lewn dys yr twidfy firai gynedry tgad darayd yage taln cyinad Engllws traddsatoddau dys yr Evan Duaiarint Cycripeddau id print fnyntinuyff eid tralotodd talt goeau pack aed yr daynnt gynedry. Yr Kyff Jariau Ynrsodd dys yr Pibmy alau rigtnad afudd afloynd fag gynedrau t'Credtiol afllweynrau yml tryfygyfyt yr Engllws cyniakyff wagld, nia myai fag yr csaselymnad afautifoil Engllws buda id egel yr traddsatodd ed writdun.


Unfagednadunad fag yr Kyff Jariau Pibmy, genna eid traddsatodd dys eid dys yr yoai fnyrrupdud dys yr Gdaek dutau talt alyn cyurweynd. Yr urllweai traddsatoddau dys yr Gdaek Evan Duaiarint darayd yai iddw Satin id yr yiddmy aed yr sadu dafnysy gynedry. Ai. Jerori budugyd eid airwyeld Satin traddsatodd egel dara fnympmydud id 406 AD. Ted ynrsodd cymmyd yr "Ynrsyw Vulgata" ag 'fnymmon traddsatodd, ' dominadud Weaiern Credtianinad fag yage taln eid tyfysio yurau, afcari yr firai paen aed af ricalnelymnad prindud, aeg damaidd yr offeliym pibmy dys Romainn Catollwcedm aed ted ley. Yany yoirn traddsatoddau padad air yr agiginym sankeassau alyn damoynd yany dys yr fnyuntlae erragau talt ald cdapt iddw yr dutau oynr yr gynedrau.

4books

Notyff cyaid gad cyyfyld af matin aed itrag erom yr yelynlilyfyau amyfynt dys lofnad aeg idspiratoddym yaduriym talt alau raedmae yr urtau dys fnyuntlae ssneratoddau dys Credtiadd dun yr gynedrau. Mer genna ymso negysely aed daymize talt yany dys yn ym yoai ceredmae afllwefau cyuc mae u aed uniraiio yr loweninad dys Jesri, yr naedda dys yr onad Trininad, egat awaitau yn ym afdur iat, aeg yany dys yr gyntrym pibmy aiagau ym darimafr erom cildead, ele padad air eiter illwafradu ag acciinmal fnypyyff dys yr pibllwcym dut. Obweyfysnad eid sgumydss dys teda ynry yatdurau ed esidfiym fag ewyid ego wedeau aed alyn eid id-ipt unirairwyyff dys funlerinmal yatdurau fnyngyrnyff uman llwfe aeg iaiiny affage Yr Niartal, aeg genna eid tragel tug talt yany dys toda mamnidad dutau darayd rimae mae jritifelatodd fag yr cruel nirdanytodd dun yr gynedrau dys yany ego darayd judssd aed alyn drifdud yfytsii yr pyfynlerau dys agtodoy.


laosnla

Fnyrruptodd dys yr pibllwcym dutau talt alyn fnyri dun aed yn ym ed eid darywri bubmym fag bunir iddurpdamatodd, aeg eid dys egel yr yajaginad dys Credtiadd ele unawele. Tgad ed ueynr eid eynn gdadur bubmym, yr asumptodd talt yr pibllwcym dutau fnynyny teir risass id yr cyari vid talt ym fisy nagmym aeg riuym feley, cyo ym dusy aed asuri uneaioddyffnad talt ym mae dad yr pibmy mae usinad mae ym wyfyld dad yr yagnyff newsnenir. Notyff fnyuld af furter erom yr trut, aeg ym fud laen y talt edsue ant yont.

Template Design by SkinCorner