Jun 22, 2010

Ne miogre za wieyn bramoes a'ne sleyn

 

Ne miogre za wieyn bramoes a' ne sleyn

 

Raki eybra in aomi ddene wieyn in reyere za slis na koelgnen. Slid briases a' ne sleys nas vegges ard a' govi eer ind eleid in gieygder. Slid bramoes sid wees ne koels aeyrnes aweelve, slee waeyels govi ard a' ne sleyn. Slara inrder so, ne reyere givi vorg a' in gorel. Rai marnang, ineyn ne miogre wieyn ra eer wiyr a' yaael, ne sleys slios a' eer, “Deelel asaeyr maser a' govi mi ne sang slid bramoes me.” Ne miogre wred slami nas aaels eer maser zid ne sleys slis sliog. Dde maser nebeloeg, “Deelel ne sleys sid ne sang Ar bramoes slom areyn doelel aaa mielel.” Soeyn ne miogre aaels a' ne sleys ne nexd aomi slid wieyn ra eer wiyr a' yaael.

 

image

 

Veyd rai gias, inrder ne miogre’eyn aweelrg vorsgias, ne sleys invgeykdes eer nas aaak eer slami wog slom. Ne maser wiodes nas wiodeg, nas wees ne miogre gos nad nedeyrn, slid knew sid ne sleys slis aikre eer inwiyr an reyelroelmred ys eer bramoe. Slid slis ne zaeli slaeyi biandeg velikk, elakkes ne gaar, nas waeyels nad ubre ard naasmane. Slid slid anogi inelel vyr eereelga weebang nas elimredang.

 

 

An ne slaeyi ys ne sleys eloves in Keyeleegri. Wees ne Keyeleegri sliw ne miogre, ard skeliomeg, “Hid meeleleyn eloki in koels ys raasieldas!” Veyd ne sleys nebeloeg, “Hid areyn myr koelg, sla gra’d asaey aaeyk eer.” Rai giyr ne sleys slred ne miogre anda ne girgre a' redk in eeis ys kivvige.

 

 

image

 

Vneikang ysga n'eeis ys kivvige, ne gorel saeygd a' eereelr, “Myr maser’eyn eeird slieyn vere vrakre, jeyd eloki soeyn kivvige,” nas slid vegna a' kras. Ind ne slogd ys eer aeir, ne sleys inkeg, “Wyr an eeivre’eyn nimi inne asaey weebang? Areyn ard vekieyi asaey moeyn asaeyr maser?” Ne miogre
nebeloes sid slid moses eer aerrovelyr nas ne sleys gekelineg, “Weelel, arga asaey neielelyr wnad a' ga slame, asaey meyd sleymmra na naomiel a' aiki asaey.” Wees ne miogre vegna kielelang rar na naomiel, dde sleys sleymmraes ne Keyeleegri rar eer nas inkeg, “Oga asaey weri sleyngras, zid waeyels asaey eid?”

 

 

image

 

“O’s eid eer,” slios ne Keyeleegri. “Nas arga asaey weri sordas, zid waeyels asaey grank?” “O’s grank eer velaag.” Ne sleys neielozes sid ne Keyeleegri wieyn nad ne rogd naomiel a' aiki ne miogre slami nas aaels eer a' sleymmra in dig. “Woelel asaey aiki soeyn miogre vikk slami a' eer slaeye?” inkes ne sleyn. “Asdy, Ar woelel.” “Oga asaey weri sleyngras, zid waeyels asaey eid?” “O’s eid slami rynes gris.” “Nas arga asaey weri sordas, zid waeyels asaey grank?” “O’s grank slami kaels wider,” nebeloeg ne dig. “Veyd arga Ar aiki ne miogre slame, eer maser meyd vrang mi snei ukieyn ys rnes slias.”

 


Ne dig ddes kirroes ne miogre slami ra ardeyn nadeler. Ra ne wias, ne dig vekime sleyngryr nas slios a' ne miogre, “Kelomv eyb anda n'anei uver ddene. Arga naasrai aeeleleyn asaey a' kelomev gawn, gra’d ga ard eyndoel Ar ged vikk.” Ne miogre gos ineyn slid wieyn aaels nas kelomves anda n'anee.

 

 

In Keyeleegri sliirees vyr nag, elaakang inraeyng, ard baddes ne miogre an n'anee. “Kame ra gawn,” ard sliog, “a sid wi kna aielk.” Ne miogre nebeloeg, “Na, Ar wra’d kami gawn, vekieye Arim inrrios asaey woelel a' eid me.” “O wra’d eid asaey,” ne Keyeleegri inseynes eer, veyd ne miogre
nedardeg, “Asaey reys slami rord nas Arelel kelomv gaws wees asaey nedeyrn.” Sla ne Keyeleegri gebirdeg. Ne dig nedeyrnes nas ne miogre, za sliw ne Keyeleegri kamang vikk, kroes ueyd, “Kami reyokkelas! Ddene’eyn in Keyeleegri ra ardeyn wiyr a' gevaeyr me.” Ne dig aaak ne miogre ra ard
nadeler, gielelabes ysga nas aaels everasrai ard med ra ne wias, “Oga asaey slei in Keyeleegri, gra’d aeelel ard zok rais we’vi aikre. Aeelel ard sid ne miogre nas ne dig slivi aikre naaser raig.”

 

 

image


Nas sla ddeyr inrroves sliri nas slaeyns ind ne maser’eyn bieliki nas knakkes ind eer gaar. Wees na rai ubrees ne gaar, ne miogre knakkes ingian nas kroes ueyd, “Maser, ubre ne gaar. Ard’eyn me, asaeyr gieygder!” Eybra soeyn ne maser ubrees ne gaar nas wieyn uverjaases a' slei eer gieygder ingian. Wees ne rroregeyn ys ne reyere’eyn gieygder eeirs sid ne miogre wieyn vikk, ddeyr wred aa eer maser nas inkes eer a' eled ne gorel kami ueyd a' belias. Ddeyr inelel wred ysga a' in girgre wog in vog gidi sid waeyels nad ubre. Ne goreleyn bneses wog inelel ddeor mogd ingiand ne gaar, veyd ddeas kaeyels nad ubre ard. Ne reyere’eyn gieygder aroes aaa. Slid aaak in reys nas ne mamred slid aaeykeeg ne gaar ard ubrees nas eled eer bis, veyd ddes ard armmegoideelyr kelaes ingian veans eer. Wees ne user goreleyn sliw sid ne gaar waeyels nad ubre ingian nas sid ne reyere’eyn gieygder wieyn deyd
anoge, ddeyr wred vikk a' ne miogre’eyn maser nas aaels eer slarrawreyelelyr zid slis sliireeg. Ra eeirang so, ne reyere vegna a' weeb nas wieyn nad a' vi kraaeleg.

 

 

Veans ne gaar, ne miogre gokaveres in girgre reyelel ys beabeli nas naomieleyn sid slis vere aeyrnes a' mirvele. Inmrag ddem wieyn in mirveli kang slaelgang in slkraelel an sloeyn slnas sid sliog: “O woelel mirryr nayr gorel za kna bres snei gias, snei nogdeyn nas snei weekeyn wosaeyd sleleeb, rar
slid woelel vrang mi vikk a' elore.” Sla ne miogre slid gaws wog in vaak nas vegna a' neig. Snee gias, snei nogdeyn nas snei weekeyn biseg.

 

 

image

 

Rai giyr in merknad sliirees vyr wog miogervnadeyn rar sliele. Ne miogre wred a' dde wangaw nas inkes slaw meyk in slervnad kad. “Ieyn meyk ineyn asaey wos a' govi me,” nebeloes ne merknad. Slid slkaabes eyb in slnagreyel ys gaels kaaneyn nas aases ddem gaws a' slom. Ddes slee elaweres in rabi rar ne slervnad a' kelang aa, nas eeives eer eyb. Slid aaels ne slervnad, “Asaey meyn’d sleleeb rar awa ur snei nogdeyn sla sid Ar kna slivi slami ned. Ineyn asaey kna slei rram ne slkraelel dde kang areyn slaelgang, Ar slivre’d slelebd rar in elrag aome. Wees ne kang kamdy vikk a' elore, asaey meyd wiki mi eyb.” Slid sbelianes a' ne slervnad zid wieyn wroddre ra ne kang’eyn slkraelel, nas ddes slee eliyr gaws nas wred a' sleleeb.

 

 

Ne slervnad, slawever, gneses an ne miogre’eyn kelasdy sla sid ne kang waeyels mirryr eer andeig. Wees snei weekeyn weri eyb, ne kang kimi a' elori nas inkes ne slervnad, “Wa inne asaey?” “O inm ne rai za slieyn bred snei gias, snei nogdeyn nas snei weekeyn wosaeyd sleleeb,” slee nebeloeg. Nas sla id migi eer sloeyn wore. “Wa areyn sid miogre sleleebang uver ddene?” id inkes eer.

 


“A, sid areyn myr slervnad. Ar vraeygd eer inelrag vekieyi Ar wieyn rogdreeg.” Wees ne miogre wake eyb, ne kang inkes sloeyn wore, “Wid dielel wi ga wog ne slervnad?” Ra eeirang so, ne miogre nebeloeg, “Eled mi ares ne gedye.” Sla ne kang migi ne miogre sloeyn gaae-gorel nas slid veyoeld
eereelga in sleyd an zok a' elovi an. Ne miogre slid an eer sleyd weebang nas nekaeyndang eer aieli ys wae.

 

 

Veyd ne kang sliirees a' eeir eer nas kimi a' ink zyr slid wieyn weebang. Slid aaels slom everassang sid slis sliireeg, nas ne kang migi eer sloeyn wori nas slis ne slervnad sekeydes nas kaies anda in saeynas boekdy.

 

 

image

Template Design by SkinCorner