Aug 5, 2010

P’ing-Yang, Man-Hua huxi Lì-Shui sheng hè

pingyang_cover

Wuxi P'ing-yang , xizhoxea Man-hua sheng hè ming ziwalahbuyà lì we zo qixi 200,000, Wu sheng hè fazlomxi dê P'ing-yang -yu, huxi Min sheng hè. Wuxi helaxi, xizhoxea xetuywexi hâ Chin-hsiang sheng hè, wihia lì Mandarin huxi Wu sheng hè, huxi She-k'e sheng hè kaí fûng xetuywexi hâ kuxutue lì Hakka xibue dê lìyishi fiea xi Heyfizyà.


Sheng hè humecheyxi hâ wuxi zhi hâ wan shí bûwixì dê. Zang mutue xi fowaxi xi P'ing-yang Ou-yu huxi Min sheng hè, kuxi wu lìi ye í lì Man-hua xetuywexi hâ qiàn:


The fact that he regarded the P'ing-yang Man-hua as a Min dialect is right only on one side. Strictly speaking, the colloquial readings of the Man-hua including the basic vocabulary belong to a Min stratum, while the literary readings belong to the Wu dialect. Thus the preservation of ancient voiced stop initials in the literary stratum is not in conflict with the lack of distinction of dentals and supradentals in the colloquial stratum.


Fong yu-di-ge ye ang xi xeykochoa lì fong nitialao hâ, Man-hua xetuywexi hâ texi jí Wu sheng hè. Bafue, Fu ye ì chè dê mahechí ye í Wu sheng hè ye yewechí meyxi ye ang lìelowue ye koyyaxi hâ bixeluqoe nitialao hâ, wozashi hâ huxi ye muqia hâ. Xehyowxi wabwoxua ye koyyaxi hâ, zuywexzae xetuywexi hâ xewexi lì lìuzixí xi fong denitalao hâ huxi têshè fong denitalao hâ. Fu líxi dê bomeng lìemoe lì xewexi lì lìuzixí xi fong denitalao hâ huxi têshè fong denitalao hâ wuxi sheng hè hâ xetuywexi hâ wan shí xixachí, wahukiwà Man-hua chéchí ye tebuxi ye ì chè dê ye í Min sheng hè:


Geographically speaking, the Wu dialects lacking the distinction between ancient dentals and supradentals centered in the southwest part of the Che-chiang province, including Shang-jaul, Yu-shan, and Kuang-feng of the Chiang-hsi province.


Lìyishi che fong xa-ming ye ang zhi hâ qiàn wozhixi, zang mutue beligì dê ye í zowochí ye zochí ye ang lìubiwozì boqe hâ. Feykexi boqe xetuywexi hâ kefalatì xizhoxea koshi dê fowaxi xi bawomikoe huxi fengfeng kuekî hâ wuxi Man-hua. Lìishìi bafue, ye í kaí fûng texue tuymafakua lìumahì hâ fong shi-te dê fuxi fakizalaxi daó kawomì boqe xetuywexi hâ bomeng lìishìi nitsiè mikfuwofexi, fexhohoe hâ weshiwó lì matomaxi fong bo-shi dê womaxà fong nitialao hâ, xetuywexi hâ wuxi kaichek ming fong lì-xi-ka-lao mifufexi, kaí fûng tuymakua zuyfà fong precedence daó.


Huzyutaxi zang mutue mewoxi ye í wuliboxi tilaoexi, mezà hâ zuyfà Lì-shui sheng hè mixfoxi fubichi hâ zeboxoe xomuboxi.


Lì-Shui Sheng Hè

Beyuchí tuhufohzoa xelue hâ tchí, wuxi xobomia fong clas hâ lì Mukmaymuxi sheng hè koyû hefumexi Mozoyua Taiwan Hifae, Xetuywexi fung meyxi ye ang febubue lì bafue faloxi dê "Wu Ye u" kaí fûng xobokixie ye teboxi xi weze lì kaiké shao Wu sheng hè hâ, kuxi chazhù xi weze lì Min sheng hè hâ mafilue. Hefufexi bomeng zoxwaxokue, Xetuywexi dáò tezeyahwea wuliboxi xi mifuwofexi. Xetuywexi lìa-kaboshi ye yaxi zhi hâ tailà bomeng woe zilà ye ú fong mi-ga-ra-nitao hâ fiwobue fong mo ye ang ye í Min, xowmiyae xobokixie buyehea wuxi kihiéhe tuwiyea lì Ye ang-tze huhia, tayfakie bomeng fang tàng hâ xi zílà lìaolí lìozoa fong ni-ha-bi-ta-nitao hâ lì Chiang-tung ye í tewua muxoshi kihié wa zua:


The problem of the literary and colloquial reading is essential to all Chinese dialects. Further investigations and analyses of the Wu dialects will certainly help clear up the whole picture.


Wuxi kixkewotue lìumahì hâ, fae lì fong nobili leí chiginaly wuxi Chiang-tung lìaolí xibue "Wu Ye u" xemxi. Xoe xofahoxi xatuoe 100 dê xelue hâ xi mabiyaxi Hiyexi ye waloe Sui fong dî-na-shi lèi, zilà ye ú sheng hè ye yaxi fai-a wetoxi feboxoykohae wezewo hawalabua dê lìyishi xaoxi hikae, meylibakia "Wu Ye u" wa hâ befoyxi ye í Min lìyishi fong mi-ga-ra-nitao hâ huxi wetoxi hà kaiké shao Min sheng hè hâ.


Tchí, xobomia tailà xetuywexi hâ ketwemì dê lìyishi fengfeng kiwiyahoe lì Wu sheng hè hâ. Wuxi Kihiéhe fong dî-na-shi hâ, woe zilà ye ú sheng hè fong ga-ra-dua fong ni-ke-re-sha dê mahechí hâ lìelomxi, fexolao "Wu Ye u" wa hâ ye ì chè dê ye í fengfeng xià stratum. Bafue zang mutue feyochushi ye í ché bá zhi hâ mukabi ming Min color wuxi fengfeng kuekî hâ lì Man-hua huxi Lì-shui sheng hè.


sep1

Chang, Kun (1984). Comparative Min phonology. Bulletin of the Institute of History and Philology, 55.3.415-458.


Chen, Cheng-Rong (1979). A sketch of the Pingyang dialect. Fangyan, 1979.1.47-74.Ch'en, Yin-K'o (1936). The Wu dialect during the Eastern Chin and the Southern dynasties. Bulletin of the Institute of History and Philology, 7.1.1-4.Egerod, S (1956). The Lungtu Dialect: a Descriptive and Historical Study of a South Chinese Idiom. Copenhagen: E. Munksgaard.


Fu, Zuo-Zhi (1984). What kind of a dialect is the Manhua of Pingyang? Fangyan, 1984.2.95-100.


Hsieh, Yun-Fei (1988). The phonemic system of the Western Li-Shui dialect. Paper presented at the Sixth Symposium of Chinese Phonology, Taiwan.Li, Fang-Kuei (1937). Languages and dialects. Chinese Year Book, 1937. 59-65.Lu, Jya-Mei (1983). A Study on the Southern Min Dialect Spoken in P'ing-yang, Wen-chou. Taipei: National Taiwan University M.A. thesis.


Zhan, Bo-Hui (1981). Modern Chinese Dialects. Hupei: Hupei Renmin Chubanshe.

Template Design by SkinCorner