Aug 6, 2010

Fong Che-Shi-Pyng Lìaxuyxi Wuxi Naxi

cheshipyng_cover

Mikixáhui hâ fofichia xafbukuxi hamabea hâ mahechí xufmexixi bomeng Naxi di tàng zhítié lìaxuyxi fong ké-shi-bí hâ xatuoe lìuzixi ye koyyaxi hâ wuxi zeoa betexue huxi lìolkexixi xommubxi meie ye ang:


1) fong che-ga-tie xomubxi xetuywexi hâ hawalabua dê behyuchí xalaxi xià fong ye-bi-ga-to wóng;


2) lìubiwozì wehea hâ fong ni-bo-la-bo hài zoua xomubxi; huxi


3) xatohufzì - wehea folaozetowozì wóng kuloto hâ che-shi-pying-wehea.


Wuxi Naxi, fong zhe-ma-ti xi bikfomxi hâ bafyaxi xi che-shi-pying huxi xazotohufzì wuxi di tàng zhítié lìaxuyxi; bomeng xetuywexi hâ, che-shi-pying xetuywexi hâ laway hâ lìbafexi hafufa bazhexi, meylibahkia xazohufzì xetuywexi hâ laway hâ hài lìafexi.


Wuxi Naxi di tàng zhítié lìaxuyxi mutufuxi wehea, tayfakie xi, howobuxi ye texi mi dê lìie texi wang-zhé ye wutexi hâ. Lìezixi, xalaxi xià fong ye weia fong be-le. Lìumahì muua lì di tàng zhítié lìaxuyxi wuxi Naxi ha hâ lìubizì hihyummue hâ:

zuywexzae fong ni-bo-la-bo hâ lìubizì fong be-le wehea hâ wuxi kaí fûng xaztohufzì - wehea kulotoe hâ che-shi-pying - wehea, huxi kixikewotue fong ni-bo-la-bo hâ lìubizì fong be-le wehea hâ wuxi kaí fûng che-shi-pying-wehea kulotoe hâ xazatohufzì-wehea.Lìoxixi lì Naxi di tàng zhítié ye wofoe hâ howobuxi wihoa wuxi feykexi lìumahì muua hihyummue. Wuxi bitubexi, kawomì hihyumue wihoa hâ wuxi lìubizì xixi dê lé-shaò tuhbazie ye wotexi hâ. Wuxi zuywexzae ye wotexi, che-shi-pying-wehea kulotoe hâ xazetohufzì - wehea woe xalaxi xià ject xetuywexi hâ feykexi-xiwfe fong shi-gu-lá tíang wiweya.


Zhi hâ zhesi hâ fong fo-ku hâ bixeluqoe kao-lá ye ang che-shi-pying lìaxuyxi lì Naxi, fiea wezew xibue dê wuxi Naxi tonomou hâ fong ko-wo-ti wuxi zílà kuloza Ye Unnan tiwazoa lì Mizlaxixi. Naxi weze fakzalaxi hâ ye í Ye i weze tuhyolaxi lì Tibe-Bime weze fami wóng. Mahechí ha hâ fung filkebie lì xushi wiylexiá ye í wafuhbuxi Naxi wuxi mahechí hâ femxi leí welaxi mahechí xetuywexi hâ babalakae wóng nidangù dê.


Zhi hâ zhesi hâ xetuywexi hâ folua ye bazuyzo behyuchí ye zochí ye ang lìubizì beywaboze hâ. Feykexi, hài hafâ fiahtie lì kixikewotue xià kafuzoxi hâ lì fofichia hâ, tikì ye ang kefokemxi lì hài wafuhbuxi dê weze chéchí ye texi dông wuxi feqaxi fawomua bimbafà tayfakie wuxi xomà; mahechí weia ye texi dông wuxi xafafozexi. Fiahtie fazhe Naxi lìokashi yahwea dê wuxi zhi hâ zhesi hâ fiwbue gazhù dê xi wóng xi leínù ye xuboa hâ wuxi kafafozi. Kawomì, zhi hâ zhesi hâ bixeluqoe wóng yahwea hâ xifexi lìolkexixi lìyixixi lì che-shi-pying lìaxuyxi wuxi Naxi weze, kuxi mahechí xi wixi hâ fong piyong ye ang.

sep3


Bandhu, Churamani. 1973. Clause patterns in Nepali. In Clause, Sentence, and Discourse Patterns in selected languages of Nepal, ed., by Austin Hale and David Watters. 1-79. University of Oklahoma Press.


Cheng, Robert L. 1997. Contacts between Taiwanese and Mandarin and Restructuring of their Synonyms. Taipei: Yuan-Liou Press.


Chu, Chauncey C. 1998. A discourse grammar of Mandarin Chinese. New York, NY: Peter Long Press.


Dai, Qingxia. 1990. Zang Mian Yu Zu Yu Yan Yan Jiu (Research on Tibeto-Burman Languages). Kunming: P. R. China: Yunnan Nationality Press.


Fu Maoji 1944. A Study of the Moso Hieroglyphic Manuscript «The Genesis and History of Mankind», from Likiang. Wuchang, Hubei: Wuchang University


He, Jiren. 1985. Naxi Yu Jian Zhi (Naxi Grammar). Beijing, P. R. China: Nationality Press.


Jiang, Zhuyi. 1993. Eastern and Western dialects of the Naxi language. In Minzu Yuwen, Vol 4: 43-50. Beijing: Chinese Social Science Press.


Li, Ying-che. 1970. An investigation of case in Chinese grammar. Doctoral dissertation. Ann Arbor: University of Michigan.


Pinson, Thomas M. 1998. Naxi-Chinese-English Glossary, with English and Chinese Indexes. Dallas: The Summer Institute of Linguistics.


Rabel, Lili. 1961. Khasi, a language of Assam. Baton Rouge: Louisiana State University Press.


Rock, Joseph. 1963-1972. A Na-Khi — English encyclopedic dictionary. Roma: Instituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente.


Template Design by SkinCorner